Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 6

Talsos 2017. gada 16. martā (prot. Nr. 5, 18. p., lēmums Nr. 91)

Grozījumi Talsu novada domes 29.01.2015. saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Talsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām"
12. pantu, 43. panta trešo daļu

Izdarīt Talsu novada domes 29.01.2015. saistošajos noteikumos Nr. 4 (Talsu novada domes 29.01.2015. sēdes protokols Nr. 2, 35. §, lēmums Nr. 63) "Par Talsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu" šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Vienā un tai pašā Domes apstiprinātajā atbalstāmajā specialitātē priekšrocība saņemt studenta stipendiju vai rezidenta stipendiju ir pretendentam, kuram augstāka vidējā atzīme."

2. Izteikt saistošo noteikumu 9.3. punktu šādā redakcijā:

"9.3. sadarbības līgums ar personām, kuras reģistrētas Komercreģistrā vai ārstniecības personu reģistrā, un kuru darbības teritorija ir Talsu novads, kurā pēc studiju beigšanas pretendents apņemas nostrādāt pamatdarbā attiecīgajā specialitātē pilnas slodzes darba laiku saskaņā ar iestādes darba kārtības noteikumiem un maiņu grafikiem turpmākos piecus gadus."

3. Izteikt saistošo noteikumu 11.2. punktu šādā redakcijā:

"11.2. ja ir piešķirtas stipendijas 11.1. apakšpunktā noteiktajām personām un paliek budžeta līdzekļi, pašvaldības stipendiju piešķir studentiem, kuriem ir nepilngadīgi bērni;"

4. Izteikt saistošo noteikumu 11.3. punktu šādā redakcijā:

"11.3. ja ir piešķirtas stipendijas 11.2. apakšpunktā noteiktajām personām un paliek budžeta līdzekļi, pašvaldības stipendiju piešķir studentiem, kuriem ir sadarbības līgums ar Talsu novada pašvaldību vai personām, kuras reģistrētas Komercreģistrā vai ārstniecības personu reģistrā, un kuru darbības teritorija ir Talsu novads, kā arī kuri paredz uzsākt darba attiecības pirms studiju beigu termiņa."

5. Izteikt saistošo noteikumu 14.2. punktu šādā redakcijā:

"14.2. ja studentam ir piešķirts akadēmiskais atvaļinājums;"

6. Izteikt saistošo noteikumu 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Studenta stipendiju piešķir 10 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir jūlijā un augustā), bet rezidenta stipendiju piešķir 11 mēnešus gadā (stipendiju nepiešķir augustā)."

7. Izteikt saistošo noteikumu 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Ja students pārtrauc studijas vai nespēj izpildīt šo noteikumu un līguma par stipendijas izmaksu nosacījumus, Dome vienpusēji lauž līgumu un pieprasa izmaksātās stipendijas atmaksu viena mēneša laikā no Domes lēmuma spēkā stāšanas, ja starp pusēm netiek panākta vienošanās par citu atmaksas termiņu."

8. Izteikt saistošo noteikumu pielikuma 6.4. punktu šādā redakcijā:

"6.4. pārtraukt stipendijas izmaksu, ja Stipendiāts pārtrauc studijas Līguma 1. punktā minētajā specialitātē (akadēmiskais atvaļinājums, bērnu kopšanas atvaļinājums u.c.). Ja studiju pārtraukums ir ilgāks par pusotru gadu vai studijas netiek atsāktas, Pašvaldībai ir tiesības atprasīt izmaksāto stipendiju, tajā skaitā ieturētos nodokļus, kā arī līgumsodu 10% apmērā no izmaksātās summas."

9. Izteikt saistošo noteikumu pielikuma 9.5. punktu šādā redakcijā:

"9.5. informēt Pašvaldību gadījumā, ja uz laiku tiek pārtrauktas mācības (akadēmiskais atvaļinājums, bērnu kopšanas atvaļinājums u.c.) un iesniegt rakstisku iesniegumu stipendijas izmaksu pagaidu pārtraukšanai. Mācību pārtraukuma laiks nevar būt garāks par pusotru gadu;"

10. Izteikt saistošo noteikumu pielikuma 15. punktu šādā redakcijā:

"15. Gadījumā, ja Stipendiāts bez Pašvaldības piekrišanas izvēlas citu darbavietu vai iestājas kāds no līguma 6.3. vai 6.4. punktā minētajiem gadījumiem, Pašvaldība vienpusēji pārtrauc stipendijas izmaksu, un Stipendiāts viena mēnešu laikā no gadījuma iestāšanās brīža atmaksā Pašvaldībai izmaksāto stipendiju pilnā apmērā, tajā skaitā aprēķinātos un samaksātos nodokļus, kā arī līgumsodu 10% apmērā no piešķirtās summas, ja starp pusēm netiek panākta vienošanās par citu atmaksas termiņu."

Talsu novada domes priekšsēdētājs A.Lācarus

 

Saistošo noteikumu Nr. 6 "Grozījumi Talsu novada domes 29.01.2015. saistošajos noteikumos Nr. 4 "Par Talsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanu""
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums

Sadaļas paskaidrojums

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Pašvaldību viena no autonomajām funkcijām ir nodrošināt veselības aprūpes pieejamību pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Stipendiju piešķiršanas mērķis ir piesaistīt Talsu novada pašvaldībā kvalificētus speciālistus. 2015. gadā konkursā noteiktajā termiņā nepieteicās neviens pretendents. Izvērtējot noteikumus, ir secināts, ka jādod iespēja iesniegt pieteikumus plašākam pretendentu lokam. Tāpēc ir nepieciešami grozījumi noteikumos.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paplašina personu loku un groza kārtību, kādā tiek piešķirtas studentu stipendijas un stipendijas Medicīnas fakultātes ārsta specialitātes 4. kursa vai rezidentūras studentiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Stipendiju piešķiršana veicinās kvalificētu speciālistu piesaisti novadam, un iedzīvotājiem nodrošinās kvalificētu veselības aprūpi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Pretendentiem, lai saņemtu stipendiju, pašvaldībā jāiesniedz pieteikums, izziņa no augstskolas par studiju faktu un apgūstamo specialitāti, sekmju izraksts par pēdējo noslēgto mācību gadu un citi saistošajos noteikumos noteiktie dokumenti. Pieteikumus izskata Talsu novada domes izveidota komisija, lēmumu par stipendijas piešķiršanu pieņem Talsu novada dome.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas veiktas ar SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca".

Talsu novada domes priekšsēdētājs A.Lācarus

19.04.2017