Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā

Izdarīt Biedrību un nodibinājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23. nr.; 2004, 20. nr.; 2006, 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 23., 178. nr.; 2011, 103., 204. nr.; 2013, 187., 208., 228. nr.; 2014, 25. nr.; 2015, 230. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 16. panta ceturto daļu.

2. 17. pantā:

izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ieraksta izdarīšanai reģistrā iesniedz pieteikumu, kurā norāda ziņas atbilstoši pieteikuma būtībai:

1) pieteikumā par izmaiņu ierakstīšanu - ziņas par izmaiņu būtību un jaunās ziņas, kuras par biedrību vai nodibinājumu tiek pieteiktas ierakstīšanai reģistrā;

2) pieteikumā par reorganizāciju - reorganizācijas veidu (ja biedrību vai nodibinājumu reorganizē sadalīšanas ceļā, norāda arī sadalīšanas veidu), katra reorganizācijā iesaistītā tiesību subjekta nosaukumu un reģistrācijas numuru, atbilstoši reorganizācijas veidam norādot, vai tiesību subjekts ir pievienojamais, sadalāmais vai iegūstošais;

3) pieteikumā par darbības izbeigšanu - pieteiktā ieraksta būtību;

4) pieteikumā par darbības turpināšanu - pieteiktā ieraksta būtību un šā likuma 15. panta 5. punktā minētās ziņas;

5) pieteikumā par likvidācijas pabeigšanu un biedrības vai nodibinājuma izslēgšanu no reģistra - pieteiktā ieraksta būtību."

3. Papildināt 56. pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja biedrības darbību izbeidz ar valdes lēmumu, pieteikumam par darbības izbeigšanu pievieno valdes lēmumu."

4. 60. panta pirmajā daļā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"(1) Ja biedrības darbība izbeidzas sakarā ar šā likuma 53. panta 1., 3. un 4. punktā minētajiem apstākļiem, valde iesniedz reģistra iestādei pieteikumu par biedrības darbības izbeigšanu, norādot likvidatora vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja tāda nav, norāda dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi). Pieteikumam pievieno:";

izslēgt pirmās daļas 2. punktu.

5. Izteikt 70. panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Likvidators iesniedz reģistra iestādei pieteikumu par biedrības darbības turpināšanu, pieteikumam pievienojot biedru sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par biedrības darbības turpināšanu un valdes locekļu ievēlēšanu, kā arī katra valdes locekļa rakstveida piekrišanu būt par valdes locekli. Lēmums par biedrības darbības turpināšanu stājas spēkā pēc tā ierakstīšanas reģistrā."

6. Papildināt 80. panta pirmo daļu ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5) ja reorganizācijas rezultātā tiek dibināta jauna biedrība, - pieteikumu par biedrības ierakstīšanu reģistrā."

Likums stājas spēkā 2017. gada 1. maijā.

Likums Saeimā pieņemts 2017. gada 23. martā.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2017. gada 5. aprīlī

01.05.2017