Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.17-6

Jelgavā 2017.gada 23.februārī (prot. Nr.3/3)

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.14-25 "Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33.panta
otro daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14.panta sesto daļu un Ministru kabineta 2010.gada 30.marta
noteikumu Nr.299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu
" 19.4.apakšpunktu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.14-25 "Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā" (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumu Nr.19/2) (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu 8.1.apakšpunktā vārdus "gadu vecumam" ar vārdiem "gadu vecuma sasniegšanai" un skaitli "180,00" ar skaitli "190,00".

2. Aizstāt noteikumu 8.2.apakšpunktā skaitli "232,00" ar skaitli "237,00".

3. Aizstāt noteikumu 8.3.apakšpunktā skaitli "261,00" ar skaitli "266,00".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.17-6 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.14-25 "Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi redakcionāli precizē lietoto terminu "maznodrošināta ģimene ar bērniem". Jelgavas pilsētas pašvaldībā maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanai tiek paaugstināts ienākumu līmenis par 5,00 euro (pieciem euro) līdz 10,00 euro (desmit euro).
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi nepieciešami, lai redakcionāli precizētu lietoto terminu "maznodrošināta ģimene ar bērniem".

Tiek paaugstināts ienākumu līmenis maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanai par 5,00 euro (pieciem euro) līdz 10,00 euro (desmit euro), tajā skaitā:

· ģimenei ar bērniem par 10,00 euro (desmit euro);

· ģimenei, kurā nav darbspējīgu personu par 5,00 euro (pieci euro);

· atsevišķi dzīvojošam pensionāram, personai ar invaliditāti, politiski represētam pensionāram par 5,00 euro (pieci euro).

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu realizēšanai tiek paredzēti naudas līdzekļi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk - JSLP) 2017.gada budžetā.

Tiek prognozēts, ka palielināsies maznodrošināto ģimeņu ar bērniem skaits, attiecīgi pabalstu pieprasītāju skaits. Tiek prognozēts, ka saistošo noteikumu realizēšanai papildus ir nepieciešams 19215,00 euro (deviņpadsmit tūkstoši divi simti piecpadsmit euro) (15 (piecpadsmit) maznodrošinātas ģimenes ar bērniem X 1281,00 euro (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit viens euro) vidējais pabalstu apmērs kalendārajā gadā vienai maznodrošinātai ģimenei ar bērniem).

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās JSLP un sadarbības partneri.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts apspriests Jelgavas pilsētas domes Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā.

Priekšlikumi izteikti un apspriesti Biedrības "Jelgavas pensionāru biedrība" kopsapulcē.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

08.03.2017