Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.233

Rīgā 2016.gada 20.decembrī (prot. Nr.85, 14.§)

Grozījumi Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 3.punktu,
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.panta pirmo daļu
un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440
"Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami
ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību
"
8., 9.punktu, 15.8., 19.7. un 26.9.apakšpunktu

Izdarīt Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr.78) šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 9.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.7. paredzētā vieta nedrīkst traucēt gājēju plūsmu un satiksmi."

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 36.1punktu šādā redakcijā:

"36.1 Rīgas pilsētas būvvalde saskaņo tirdzniecības vietas risinājumu uz laiku līdz trīs gadiem, ja ir šāds priekšnoteikumu kopums: tirdzniecības dalībnieks pēdējā gada laikā nav administratīvi sodīts par šo noteikumu pārkāpumiem saistībā ar tirdzniecības vietas iekārtošanu; projekts Rīgas pilsētas būvvaldē iesniegts elektroniski un projekts izstrādāts atbilstoši šo noteikumu prasībām. Rīgas pilsētas būvvaldes saskaņojums vairākām sezonām ir spēkā, ja tirdzniecības dalībnieks netiek administratīvi sodīts par šo noteikumu pārkāpumiem saistībā ar tirdzniecības vietas iekārtošanu."

3. Papildināt 37.punktu aiz vārda "departaments" ar vārdiem "katru gadu".

4. Papildināt 40.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Attiecīgās jomas nevalstisko organizāciju ekspertu atzinums vai saskaņojums var būt par pamatu vides pieejamības alternatīviem risinājumiem, vides pieejamības risinājumiem daļā vai atkāpēm no tiem."

5. Papildināt 41.punktu aiz vārda "centra" ar vārdiem "un tā aizsardzības zonas, apbūves aizsardzības teritorijām, pilsētbūvniecības pieminekļiem".

6. Svītrot 41.1.apakšpunktā vārdus "plēves un".

7. Svītrot 41.5.apakšpunktā vārdus "stikla".

8. Izteikt 42.punktu šādā redakcijā:

"42. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietai Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, apbūves aizsardzības teritorijās, pilsētbūvniecības pieminekļos ar piesaisti pastāvīgajai sabiedriskās ēdināšanas vietai pavasara/vasaras sezonā jāatbilst noteikumu 41.punktā minētajām prasībām un šādām papildprasībām:

42.1. nedrīkst traucēt attiecīgās teritorijas kopējā tēla uztveres iespēju, nedrīkst izmantot plēves materiālu un pārāk spilgtus - ar kultūrvēsturiski vērtīgo vēsturisko apbūvi izteikti kontrastējošus detaļu (saulessargu/lietussargu, markīžu, norobežojošo elementu, grīdas segumu, gaismas ķermeņu u.c.) krāsu toņus;

42.2. virs apmeklētājiem paredzētajiem galdiņiem atļauts izvietot brīvi stāvošus saulessargus/lietussargus, markīzes vai pie fasādes stiprinātas markīzes, kā arī, izvērtējot pilsētbūvniecisko situāciju, kvalitatīvas koka jumta konstrukcijas;

42.3. noteikumu 41.5.apakšpunktā minētie norobežojumi pieļaujami tikai no stikla."

9. Papildināt 44.punktu aiz vārda "centra" ar vārdiem "un tā aizsardzības zonas, apbūves aizsardzības teritorijām, pilsētbūvniecības pieminekļiem".

10. Svītrot 44.3.apakšpunktā vārdus "stikla".

11. Papildināt 45.punktu aiz vārda "centrā" ar vārdiem "un tā aizsardzības zonā, apbūves aizsardzības teritorijās, pilsētbūvniecības pieminekļos".

12. Izteikt 45.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.1. aizliegts veidot konstrukcijas ar monolītiem jumtiem, tie nedrīkst traucēt attiecīgās teritorijas kopējā tēla uztveres iespēju, nedrīkst izmantot plēves materiālu un pārāk spilgtus - ar kultūrvēsturiski vērtīgo vēsturisko apbūvi izteikti kontrastējošus detaļu (saulessargu/lietussargu, markīžu, norobežojošo elementu, grīdas segumu, gaismas ķermeņu u.c.) krāsu toņus;".

13. Izteikt 49.3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.3.3. jānodrošina, lai ielās ar divvirzienu satiksmi (izņemot gājēju ielas) vienas vai vairāku (blakus vai pretējās ielas pusēs izvietotu) sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu kopgarums nepārsniegtu 25 m un brīvais brauktuves garums aiz šīm, ne vairāk kā 25 m garumā izvietotajām sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietām (vienā vai pretējās ielas pusēs izvietotām), būtu ne mazāks kā 10 m. Minētā prasība neattiecas uz gadījumiem, kad brīvais brauktuves platums paliek ne mazāks kā 5,5 m;".

14. Aizstāt 57.1.apakšpunktā vārdu "piecas" ar vārdu "desmit".

15. Izteikt 6.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"6. Nosacījumi ielu tirdzniecības atļaujas darbības apturēšanai uz laiku un atcelšanai".

16. Izteikt 70.punktu šādā redakcijā:

"70. Izpilddirekcija ielu tirdzniecības atļaujas darbību var apturēt uz laiku, ja tirdzniecības vieta nav iekārtota atbilstoši Rīgas pilsētas būvvaldē vai Rīgas domes Satiksmes departamentā saskaņotam projektam un/vai ja netiek ievēroti tirdzniecības atļaujas nosacījumi. Ja izpilddirekcijas lēmumā norādītajā termiņā pārkāpums netiek novērsts, ielu tirdzniecības atļauju atceļ."

17. Izteikt 72.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"72.4. par noteikumu 58.7. un 58.8.apakšpunkta prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 10 līdz 75 euro, bet juridiskajām personām - no 50 līdz 715 euro."

18. Izteikt 73.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"73.2. Rīgas pilsētas būvvalde - noteikumu 52.3.-52.5., 53.1.-53.3.apakšpunktā, 57.punktā, 58.7. un 58.8.apakšpunktā noteikto prasību ievērošanu;".

19. Izteikt 74.punktu šādā redakcijā:

"74. Izpilddirekcija, konstatējot noteikumu prasību neievērošanu, ir tiesīga izdot administratīvo aktu, kas uzliek adresātam par pienākumu veikt noteiktas darbības noteikumu izpildes nodrošināšanai. Rīgas pilsētas būvvalde, konstatējot noteikumu 73.2.apakšpunktā norādīto pārkāpumu, var izdot administratīvo aktu, ar kuru liek novērst konstatēto pārkāpumu noteiktajā termiņā."

20. Izteikt 76.punktu šādā redakcijā:

"76. Administratīvā pārkāpuma lietu par šo noteikumu 52.3.-52.5., 53.1.-53.3.apakšpunkta, 57.punkta, 58.7. un 58.8.apakšpunkta nosacījumu pārkāpumu izskata un lēmumu pieņem Rīgas pilsētas būvvaldes Pilsētvides dizaina pārvaldes vadītājs. Rīgas pilsētas būvvaldes Pilsētvides dizaina pārvaldes vadītāja pieņemto lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā var apstrīdēt pie Rīgas pilsētas būvvaldes vadītāja."

21. Papildināt saistošos noteikumus ar 77.1punktu šādā redakcijā:

"77.1 Noteikumu 36.1punktā minētais priekšnoteikums par tirdzniecības dalībnieka administratīvo sodu stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī."

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2016.gada 20.decembrī saistošajiem noteikumiem Nr.233 "Grozījumi Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi precizē kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks var saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes saskaņojumu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas vizuālajam risinājumam, un precizē šādu vietu vizuālo risinājumu prasības. Tāpat nosaka Rīgas pilsētas būvvaldei tiesības kontrolēt un izskatīt pārkāpumus saistībā ar ielu tirdzniecības vietu demontāžu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Rīgas domes 2016.gada 19.aprīļa saistošo noteikumu Nr.198 "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība" grozījumi izstrādāti, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi pašvaldībā un veicinātu ekonomisko aktivitāti.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Tiek mazināts birokrātiskais slogs ielu tirdzniecības atļaujas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai saņemšanai, proti, Rīgas pilsētas būvvaldes saskaņojumu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas vizuālajam risinājumam iespējams saņemt uz laiku līdz trīs gadiem.

Tāpat gadījumos, kad nav iespējams nodrošināt vides pieejamību sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā, saistošie noteikumi paredz iespēju izvēlēties alternatīvus risinājumus vides pieejamības nodrošināšanai, ja saņemts attiecīgās jomas nevalstiskās organizācijas eksperta atzinums vai saskaņojums.
Tiek arī paredzēts izslēgt tiešu aizliegumu izmantot plēves materiālus sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas vizuālajam risinājumam ārpus Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas, apbūves aizsardzības teritorijām un pilsētbūvniecības pieminekļiem.
Minētais veicinās uzņēmējus veikt šāda veida uzņēmējdarbību vietās, kur līdz šim vides pieejamību nebija iespējams nodrošināt, kā arī atteikties no stikla norobežojumiem teritorijās, kas nav tādiem piemērotas, piemēram, pludmales.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Rīgas pilsētas būvvaldē samazināsies iesniegto pieteikumu skaits sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu vizuālo risinājumu saskaņošanai.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādāšanas gaitā notika konsultācijas ar Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas, Invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons" un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras pārstāvjiem.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

19.01.2017