Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.30

Liepājā 2016.gada 8.decembrī (prot. Nr.15, 14.§)

Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā"

Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā transporta
pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu

1. Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 "PAR BRAUKŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ" šādus grozījumus:

1.1. izteikt 4.9.apakšpunkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Liepājas izglītības iestāžu 2.-12.klašu klātienē izglītojamiem mācību gada laikā 50% apmērā katrai dienai";

1.2. izteikt 4.10.apakšpunkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Liepājas profesionālās vidējās izglītības iestāžu dienas nodaļā izglītojamiem un augstākās izglītības iestāžu pilna laika studējošiem mācību gada laikā 50% apmērā katrai dienai";

1.3. aizstāt 4.11.apakšpunktā skaitli un vārdu "256,12 EUR" ar skaitli un vārdu "300,00 EUR";

1.4. izteikt 4.12.apakšpunkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Politiski represētām personām, kuras ir nestrādājoši pensionāri 50% apmērā".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

 

Saistošo noteikumu "Par grozījumiem Liepājas pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.11 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Liepājas pilsētas sabiedriskajā transportā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu "PAR GROZĪJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES 2015.GADA 16.APRĪĻA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.11 "PAR BRAUKŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ"" (turpmāk - Grozījumi) nepieciešamība tiek pamatota ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu, kas noteic, ka pašvaldībām ir tiesības noteikt braukšanas maksas atvieglojumus savā administratīvajā teritorijā, ja ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu pārvadātājam radītos zaudējumus pilnībā kompensē no pašvaldības budžeta.

Ņemot vērā veikto pensiju indeksāciju, kuras rezultātā ievērojams skaits vecuma pensiju saņēmēju, kuriem līdz šim bija iespēja saņemt sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumus abonenta biļetei 50% apmērā, to vairs nesaņem.

Pieņemot Grozījumus, tiks sniegts lielāks atbalsts sociāli vismazāk aizsargātiem iedzīvotājiem - nestrādājošiem vecuma pensionāriem ar ienākumiem (piešķirtā pensija un piemaksa par darba stāžu) līdz 300,00 euro mēnesī, kā arī visām politiski represētajām personām, kuras ir nestrādājoši pensionāri, neatkarīgi no personas ienākumu apmēra.

2. Īss projekta satura izklāsts Līdz šim Liepājas pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa saistošo noteikumu Nr.11 "PAR BRAUKŠANAS MAKSAS ATVIEGLOJUMIEM LIEPĀJAS PILSĒTAS SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ" (turpmāk - Noteikumi) 4.11.apakšpunkts noteica, ka braukšanas maksas atvieglojumus 50% apmērā abonenta biļetei sabiedriskajā transportā ir tiesības saņemt nestrādājošiem vecuma pensionāriem, kuriem piešķirtās pensijas apmērs un piemaksa par darba stāžu mēnesī, kā arī citu valstu pensija kopumā nepārsniedz 256,12 euro.

Ar Grozījumiem tiek palielināta ienākumu summa, līdz kurai tiek piemēroti atvieglojumi abonenta biļetei 50% apmērā, nosakot, ka piešķirtās pensijas apmērs un piemaksa par darba stāžu mēnesī, kā arī citu valstu pensija kopumā nepārsniedz 300,00 euro.

Savukārt Noteikumu 4.12.apakšpunkts noteica, ka braukšanas maksas atvieglojumus 50% apmērā abonenta biļetei sabiedriskajā transportā ir tiesības saņemt politiski represētām personām, kuras ir nestrādājoši pensionāri un kurām piešķirtās pensijas apmērs un piemaksa par darba stāžu mēnesī nepārsniedz 355,72 euro.

Ar Grozījumiem tiek paplašināts politiski represēto personu loks, jo atvieglojumi tiks piemēroti visām politiski represētajām personām, kuras ir nestrādājoši pensionāri, neatkarīgi no personu ienākumiem.

Pēc Grozījumu stāšanās spēkā sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumu abonenta biļetei 50% apmērā saņēmēju skaits palielināsies par aptuveni 2800 cilvēkiem.

Ar Grozījumiem papildus tiek precizēti arī noteikumu 4.9. un 4.10.apakšpunkts par saņemamo abonementa biļešu veidu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Liepājas pilsētas pašvaldības budžetā šo atvieglojumu nodrošināšanai ir rezervēti 200 000 euro gadā.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi tiks nosūtīti informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Liepājas Politiski represēto klubs.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks

01.01.2017