Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.10

Rēzeknē 2016.gada 8.decembrī (prot. Nr.102, 4.p.)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 19.12.2014. saistošajos noteikumos Nr.58 "Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta trešo daļu, likuma "Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā" 14.panta sesto daļu

1. Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 2014.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.58 "Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (turpmāk - saistošie noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr.255) šādus grozījumus:

1.1. Izteikt noteikumu 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Atsevišķi dzīvojoša persona, kura sasniegusi valstī noteikto pensijas vecumu, persona, kura saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, persona, kurai ir noteikta invaliditāte, un / vai ģimene, kura sastāv no personām, kuras ir sasniegušas valstī noteikto pensijas vecumu, kuras saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, personām, kurām ir noteikta invaliditāte, atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 277 euro mēnesī".

1.2. Izteikt noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam Rēzeknes pilsētas domes pārvalde "Sociālais dienests" (turpmāk - Sociālais dienests) novērtē, ja tā pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz:

4.1. rakstveida iesniegumu, kuru parakstot, pilngadīgās personas dod Sociālajam dienestam atļauju izmantot Pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem;

4.2. pašrocīgi aizpildītu iztikas līdzekļu deklarāciju vai Sociālā dienesta sociālā darba speciālists, pēc iesniedzēja ienākumus un materiālos resursus apliecinošu dokumentu saņemšanas, pamatojoties uz iesniedzēja sniegto informāciju, iesniegtajiem dokumentiem un pašvaldības informācijas sistēmā par iesniedzēju un viņa ģimenes locekļiem pieejamo informāciju no valsts un pašvaldības datu reģistriem, elektroniski aizpilda deklarāciju un to izdrukā;

4.3. izziņas par ienākumiem, tajā skaitā, kredītiestāžu kontu izdrukas un citus dokumentus pēc sociālā darba speciālista pieprasījuma, kuri nepieciešami ģimenes (personas) materiālās un sociālās situācijas izvērtēšanai, ja nepieciešamā informācija par ģimeni (personu) nav pieejama pašvaldības vai valsts informācijas sistēmās".

1.3. Papildināt noteikumus ar 15.1.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.1.1 uz sešiem mēnešiem - ja ģimenē ir invaliditātes pensijas un / vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji";

1.4. Noteikumu 16.punktā aiz skaitļa "3." papildināt ar vārdu un skaitli "un 3.1"

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.10 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 19.12.2014. saistošajos noteikumos Nr.58 "Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Pašreizējās situācijas raksturojums Rēzeknes pilsētas domes 2014.gada 19.decembra saistošie noteikumi Nr.58 "Saistošie noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (turpmāk - saistošie noteikumi) nosaka ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kuru nepārsniedzot, ģimene, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk - ģimene (persona)), tiek atzīta par maznodrošinātu, kā arī kārtību, kādā novērtējami ģimenes (personas) ienākumi un materiālais stāvoklis.
2. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto sociālās palīdzības mērķi, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijā nonākušām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām), un nolūkā nodrošināt sociālas palīdzības sniegšanu tām ģimenēm (personām), kuru ienākumi un materiālais stāvoklis nav pietiekams pamatvajadzību nodrošināšanai, kā arī sakarā ar pensiju indeksāciju 2016.gada 1.oktobrī, pamatojoties uz likuma "Par valsts pensijām" 26.pantu, ir nepieciešams palielināt ienākumu līmeni, kuru nepārsniedzot atsevišķi dzīvojoša persona, kura sasniegusi valstī noteikto pensijas vecumu, persona, kura saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, persona, kurai ir noteikta invaliditāte, un / vai ģimene, kura sastāv no personām, kuras ir sasniegušas valstī noteikto pensijas vecumu, kuras saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, personām, kurām ir noteikta invaliditāte, tiek atzīta par maznodrošinātu.
3. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts Ienākumu līmeni, kuru nepārsniedzot atsevišķi dzīvojoša persona, kura sasniegusi valstī noteikto pensijas vecumu, persona, kura saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, persona, kurai ir noteikta invaliditāte, un / vai ģimene, kura sastāv no personām, kuras ir sasniegušas valstī noteikto pensijas vecumu, kuras saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, personām, kurām ir noteikta invaliditāte, tiek atzīta par maznodrošinātu, palielināts no 272 euro uz 277 euro.

Vienlaikus saistošajos noteikumos tiek veiktas šādas izmaiņas:

1) atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam 3.1punktā precizējot to personu loku, kurām ir tiesības pretendēt uz maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu;

2) noteikumu 4.punkts ir papildināts ar iesniedzamo dokumentu uzskaitījumu, kuri Sociālajam dienestam jeb sociālā darba speciālistam ir nepieciešami maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa pieprasītāja ienākumu un materiālā stāvokļa novērtēšanai;

3) noteikumi ir papildināti ar 15.1.apakšpunktu, kas nosaka, ka maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu var noteikt arī uz sešiem mēnešiem, ja ģimenē ir invaliditātes pensijas un / vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji. Iepriekšējā pieredze pierāda, ka minētajā personu lokā ietilpst arī darbspējīgas personas ar invaliditāti, kurām biežāk var mainīties ienākumi un materiālais stāvoklis, tādēļ nepieciešama biežāka to pārvērtēšana;

4) noteikumu 16.punkts precizēts, papildinot ar vārdu un skaitli "un 3.1", kad sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.

4. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu, jo netiek prognozēts klientu skaita pieaugums.
5. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
6. Saistošo noteikumu projekta iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Neietekmē.
7. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Likuma "Par pašvaldībām" 41.panta pirmās daļas 1.punkts un 43.panta trešā daļa, likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14.panta sestā daļa.
8. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts tiks ievietots Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājaslapā internetā www.rezekne.lv, sadaļā "Saistošo noteikumu projekti".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A.Bartaševičs

01.01.2017