Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 699

Rīgā 2016. gada 1. novembrī (prot. Nr. 58 23. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 711 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par audzinoša rakstura
piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem
"
11. panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumos Nr. 711 "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa - sabiedriskais darbs - izpildi" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 124. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "sastādīt" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sagatavot" (attiecīgā locījumā) un vārdu "sastādīts" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "sagatavots" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Ja probācijas klientam nav deklarētās dzīvesvietas, sabiedriskā darba izpildi nodrošina struktūrvienība, kuras darbības teritorijā atrodas viņa dzīvesvieta."

3. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Dienests probācijas klientam adresētos dokumentus paziņo vienā no šādiem veidiem:

5.1 1. izsniedz probācijas klientam personīgi;

5.1 2. nosūta uz probācijas klienta dzīvesvietas adresi vai norādīto korespondences saņemšanas adresi;

5.1 3. izmantojot elektroniskos sakarus, ja probācijas klients rakstiski izteicis vēlmi saņemt dokumentus attiecīgajā veidā."

4. Izteikt 6. un 7. punktu šādā redakcijā:

"6. Pamatojoties uz probācijas klienta vai viņa vecāka, vai cita likumiskā pārstāvja (turpmāk - pārstāvis) pamatotu iesniegumu, sabiedriskā darba izpildi var nodrošināt cita struktūrvienība.

7. Informāciju par sabiedriskā darba izpildi norāda probācijas klienta lietā atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka probācijas klienta lietas izveidošanas, noformēšanas, pārsūtīšanas, izbeigšanas, atjaunošanas un glabāšanas kārtību, kā arī dienesta datubāzē iekļaujamās informācijas apjomu un informācijas iekļaušanas un izmantošanas kārtību."

5. Aizstāt 8. punktā vārdus "septiņu darbdienu" ar skaitli un vārdu "10 dienu".

6. Svītrot 9. un 10. punktu.

7. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Ja nepilngadīgais probācijas klients ir ieradies pieteikties struktūrvienībā bez pārstāvja, dienests turpina sabiedriskā darba izpildes organizēšanu un izsniedz probācijas klientam uzaicinājumu ierasties struktūrvienībā amatpersonas norādītajā datumā kopā ar pārstāvi. Amatpersona noskaidro pārstāvja neierašanās iemeslu."

8. Papildināt noteikumus ar 11.1, 11.2 un 11.3 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Uzaicinājumā norāda:

11.11. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja persona nav reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā;

11.12. struktūrvienību, kurā probācijas klientam jāierodas, un tās adresi;

11.13. datumu un laiku, kad probācijas klientam jāierodas struktūrvienībā;

11.14. amatpersonu, pie kuras probācijas klientam jāierodas;

11.15. amatpersonas tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi (turpmāk - e-pasta adrese);

11.16. uzaicinājuma mērķi;

11.17. neierašanās iespējamās sekas;

11.18. informāciju, ka struktūrvienībā būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

11.2 Ja amatpersona konstatē, ka pārstāvis izvairās no ierašanās struktūrvienībā vai nepilngadīgā ģimenes apstākļi vai bērnu aprūpes iestādes apstākļi nelabvēlīgi ietekmē nepilngadīgo un traucē sabiedriskā darba izpildi, amatpersona nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju dienu laikā par to rakstiski informē pašvaldības sociālo dienestu un bāriņtiesu.

11.3 Ja nepilngadīgais izvairās no sabiedriskā darba izpildes, amatpersona var uzaicināt pārstāvi ierasties uz pārrunām struktūrvienībā."

9. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. Probācijas klients, kurš ir ieradies struktūrvienībā pieteikties sabiedriskā darba izpildei:

12.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

12.2. sniedz personas datus apstrādei;

12.3. norāda korespondences saņemšanas adresi, kā arī citu kontaktinformāciju."

10. Papildināt noteikumus ar 12.1, 12.2, 12.3 un 12.4 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Kad probācijas klients ieradies pieteikties sabiedriskā darba izpildei, amatpersona:

12.11. pārliecinās par probācijas klienta identitāti;

12.12. iegūst un apstrādā probācijas klienta datus;

12.13. izskaidro sabiedriskā darba izpildes nosacījumus un kārtību (turpmāk - sabiedriskā darba izpildes nosacījumi).

12.2 Probācijas klients ar parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar sabiedriskā darba izpildes nosacījumiem un apņemas sabiedriskā darba izpildes laikā saņemt sev adresēto korespondenci norādītajā adresē. Vienu sabiedriskā darba izpildes nosacījumu eksemplāru izsniedz probācijas klientam, otru pievieno probācijas klienta lietai.

12.3 Ja probācijas klients ir nepilngadīgais, ar sabiedriskā darba izpildes nosacījumiem viņu iepazīstina pārstāvja klātbūtnē. Vienu sabiedriskā darba izpildes nosacījumu eksemplāru izsniedz probācijas klientam, otru pievieno probācijas klienta lietai.

12.4 Ja probācijas klients ir ieradies struktūrvienībā kopā ar pārstāvi, amatpersona:

12.41. pārliecinās par pārstāvja identitāti;

12.42. iegūst un apstrādā pārstāvja datus, tai skaitā korespondences saņemšanas adresi, kā arī citu kontaktinformāciju."

11. Svītrot 14. punktā vārdus "pēc darba devēja lūguma".

12. Papildināt 15.1. apakšpunktu aiz vārda "uzvārdu" ar vārdiem "un tālruņa numuru".

13. Papildināt 15.7. apakšpunktu aiz vārda "personu" ar vārdiem "un tās tālruņa numuru".

14. Aizstāt 16. punktā skaitli un vārdu "10. punktā" ar skaitli un vārdu "11.1 punktā".

15. Papildināt noteikumus ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Ja probācijas klients norīkojumā norādītajā laikā neierodas pie darba devēja, amatpersona izsniedz jaunu norīkojumu."

16. Izteikt 19.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2. darba grafika sagatavošanas datumu;".

17. Papildināt 19.10. apakšpunktu aiz vārda "vietu" ar vārdiem "un adresi".

18. Izteikt 29., 30. un 31. punktu šādā redakcijā:

"29. Grozījumus darba grafikā veic amatpersona, vienojoties ar darba devēju un probācijas klientu, ja sabiedriskais darbs tiks veikts laikā, kas nav minēts attiecīgajā darba grafikā, bet ietilpst laikposmā, par kuru tas sagatavots. Pirms datuma, kas darba grafika grozījumos paredzēts sabiedriskā darba veikšanai, darba devējs, amatpersona un probācijas klients ar parakstu apliecina darba grafika grozījumus. Darba grafika grozījumu vienu eksemplāru izsniedz darba devējam, otru - probācijas klientam, trešo pievieno probācijas klienta lietai.

30. Darba grafika grozījumos norāda:

30.1. tā darba grafika numuru, kurā veikti grozījumi;

30.2. darba grafika grozījumu sagatavošanas datumu;

30.3. darba devēja pilnu nosaukumu;

30.4. darba devēja norīkotās atbildīgās personas amatu, vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi;

30.5. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi;

30.6. amatpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi;

30.7. darba grafika grozījumu saskaņošanas datumu;

30.8. datumus, kuros probācijas klients veiks sabiedrisko darbu;

30.9. darba laiku;

30.10. sabiedriskā darba izpildes vietu un adresi;

30.11. plānotās sabiedriskā darba stundas.

31. Grozījumus darba grafikā neveic, ja probācijas klients vai darba devējs dienā, kad saskaņā ar darba grafiku probācijas klientam jāveic sabiedriskais darbs, lūdz mainīt sabiedriskā darba uzsākšanas vai pabeigšanas laiku."

19. Papildināt 32. punktu aiz vārda "noteikumu" ar skaitli "13.".

20. Papildināt noteikumus ar 35.1 un 35.2 punktu šādā redakcijā:

"35.1 Veicot kontroli sabiedriskā darba izpildes vietā, amatpersona sagatavo pārbaudes aktu. Pārbaudes aktā norāda:

35.1 1. datumu un laiku, kad veikta kontrole;

35.1 2. probācijas klienta vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju;

35.1 3. darba devēja nosaukumu un kontaktinformāciju;

35.1 4. sabiedriskā darba izpildes vietu un adresi;

35.1 5. datumu un laiku, kad probācijas klientam ir jāveic darbs saskaņā ar darba grafiku;

35.1 6. kontrolē konstatētos faktus.

35.2 Pārbaudes aktu paraksta probācijas klients un amatpersona, kura veic kontroli. Ja kontroles laikā konstatēts, ka probācijas klients neatrodas sabiedriskā darba izpildes vietā, pārbaudes aktu paraksta darba devējs un amatpersona, kura veic kontroli."

21. Svītrot 36. punktu.

22. Izteikt 38.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.1. amatpersona darba grafikā noteiktajā laikā ierodas sabiedriskā darba izpildes vietā un konstatē, ka probācijas klients tur neatrodas, un amatpersonu iepriekš par to nav informējis;".

23. Izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Pēc attiecīgā darba grafika termiņa beigām amatpersona sagatavo kontroles reģistra veidlapu. Amatpersona un darba devējs kontroles reģistra veidlapā ar parakstu apliecina, ka probācijas klients noteiktajā laikā ir veicis sabiedrisko darbu. Vienu kontroles reģistra veidlapas eksemplāru pievieno probācijas klienta lietai, otru pēc darba devēja lūguma izsniedz darba devējam."

24. Izteikt 42. punktu šādā redakcijā:

"42. Ja probācijas klients šajos noteikumos minētajā termiņā neierodas pieteikties sabiedriskā darba izpildei un neinformē par attaisnojošiem neierašanās iemesliem, amatpersona vēstulē nosūta probācijas klientam uzaicinājumu ierasties dienestā, lai sniegtu paskaidrojumu. Uzaicinājumā norāda šo noteikumu 11.1 punktā minēto informāciju."

25. Svītrot 44. punktā vārdu "ierakstītā".

26. Izteikt 46.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.6. ja nepieciešams - amatpersonu, pie kuras probācijas klientam jāierodas, lai vienotos par turpmāko sabiedriskā darba izpildi, tās kontaktinformāciju, kā arī adresi un laiku, kad probācijas klientam jāierodas."

27. Svītrot 47. punktu.

28. Izteikt 48. punktu šādā redakcijā:

"48. Ja probācijas klients brīdinājumā noteiktajā laikā neierodas pieteikties sabiedriskā darba izpildei vai atkārtoti pārkāpj sabiedriskā darba izpildes nosacījumus, ar kuriem tika iepazīstināts, un neinformē par attaisnojošiem iemesliem, amatpersona 15 dienu laikā sagatavo tiesai vienu no šādiem priekšlikumiem:

48.1. par sabiedriskā darba piemērošanas ilguma palielināšanu;

48.2. par sabiedriskā darba aizstāšanu ar stingrāku audzinoša rakstura piespiedu līdzekli."

29. Papildināt noteikumus ar 48.1 un 48.2 punktu šādā redakcijā:

"48.1 Priekšlikumam pievieno tajā minēto dokumentu kopijas. Vienu priekšlikuma eksemplāru nosūta tiesai, otru pievieno probācijas klienta lietai.

48.2 Ja tiesa saskaņā ar Krimināllikuma 66. panta pirmās daļas nosacījumiem ir atbrīvojusi probācijas klientu no piespriestā soda, piemērojot audzinoša rakstura piespiedu līdzekli - sabiedriskais darbs, un probācijas klients pēc brīdinājuma saņemšanas neierodas pieteikties sabiedriskā darba izpildei vai atkārtoti pārkāpj sabiedriskā darba izpildes nosacījumus, ar kuriem tika iepazīstināts, un neinformē par attaisnojošiem iemesliem, amatpersona 15 dienu laikā sagatavo tiesai iesniegumu par piespriestā kriminālsoda izpildi."

30. Papildināt 49. punkta ievaddaļu aiz vārda "priekšlikumā" ar vārdiem un skaitli "un 48.2 punktā minētajā iesniegumā".

31. Izteikt V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"V. Sabiedriskā darba neveikšana".

32. Aizstāt 53.1. apakšpunktā skaitli un vārdu "10. punktā" ar skaitli un vārdu "11.1 punktā".

33. Izteikt 54. punktu šādā redakcijā:

"54. Ja dienests ir saņēmis probācijas klienta (vai pārstāvja) informāciju par to, ka probācijas klients slimības dēļ nav spējīgs veikt sabiedrisko darbu, amatpersona atļauj uz slimošanas laiku neveikt sabiedrisko darbu. Par minēto atļauju nekavējoties paziņo darba devējam un izdara atzīmi datubāzē. Amatpersona informē probācijas klientu un pārstāvi par nākamo tikšanās reizi dienestā un par attiecīgu dokumentu iesniegšanu, kas apliecina, ka sabiedriskais darbs netika veikts slimības dēļ."

34. Papildināt noteikumus ar 54.1 punktu šādā redakcijā:

"54.1 Ja dienests ir saņēmis probācijas klienta (vai pārstāvja) rakstisku iesniegumu ar lūgumu atļaut uz laiku līdz vienam mēnesim citu svarīgu iemeslu dēļ neveikt sabiedrisko darbu, amatpersona pieņem lēmumu 10 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas."

35. Izteikt 55. un 56. punktu šādā redakcijā:

"55. Ja dienests ir atļāvis probācijas klientam uz laiku līdz vienam mēnesim citu svarīgu iemeslu dēļ neveikt sabiedrisko darbu, amatpersona par to nekavējoties paziņo darba devējam.

56. Probācijas klients (vai pārstāvis) ne vēlāk kā 15 dienas pirms datuma, no kura vēlas sabiedrisko darbu neveikt citu svarīgu iemeslu dēļ, iesniedz šo noteikumu 54.1 punktā minēto iesniegumu. Iesniegumā norāda:

56.1. lūguma pamatojumu;

56.2. datumu, no kura lūdz atļauju neveikt sabiedrisko darbu;

56.3. datumu, kurā apņemas uzsākt vai turpināt sabiedriskā darba izpildi;

56.4. adresi, kurā probācijas klients būs sasniedzams, un kontakttālruni."

36. Papildināt noteikumus ar 56.1, 56.2, 56.3, 56.4 un 56.5 punktu šādā redakcijā:

"56.1 Probācijas klients (vai pārstāvis) pēc amatpersonas pieprasījuma iesniedz dokumentus, kas apliecina šo noteikumu 56.1. apakšpunktā minētā lūguma pamatojumu.

56.2 Amatpersona pēc šo noteikumu 54.1 punktā minētā iesnieguma saņemšanas izskata to un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

56.2 1. atļaut sabiedrisko darbu uz laiku neveikt;

56.2 2. neatļaut sabiedrisko darbu uz laiku neveikt.

56.3 Šo noteikumu 56.2 punktā minētajā lēmumā norāda:

56.3 1. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja persona nav reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā;

56.3 2. struktūrvienību un amatpersonu, kura pieņem lēmumu;

56.3 3. ārējā normatīvā akta pantu, tā daļu, saskaņā ar kuru pieņemts lēmums.

56.4 Ja amatpersona pieņem šo noteikumu 56.2 1. apakšpunktā minēto lēmumu, tajā papildus šo noteikumu 56.3 punktā minētajai informācijai norāda:

56.4 1. laikposmu, uz kuru tiek dota atļauja neveikt sabiedrisko darbu;

56.4 2. darbības, kas probācijas klientam jāveic pēc atļaujas termiņa beigām.

56.5 Ja amatpersona pieņem šo noteikumu 56.2 2. apakšpunktā minēto lēmumu, tajā papildus šo noteikumu 56.3 punktā minētajai informācijai norāda lēmuma pamatojumu, lēmuma apstrīdēšanas kārtību un termiņu."

37. Svītrot 57. punktu.

38. Izteikt 58. punktu šādā redakcijā:

"58. Šo noteikumu 56.2 2. apakšpunktā minēto amatpersonas lēmumu probācijas klients (vai pārstāvis) var apstrīdēt 10 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot rakstisku iesniegumu struktūrvienībā, kura pieņēmusi lēmumu, vai dienesta vadītājam. Ja probācijas klients (vai pārstāvis) iesniegumu iesniedz struktūrvienībā, to nekavējoties nosūta dienesta vadītājam."

39. Papildināt noteikumus ar 58.1, 58.2 un 58.3 punktu šādā redakcijā:

"58.1 Dienesta vadītājs 10 dienu laikā pēc šo noteikumu 58. punktā minētā iesnieguma saņemšanas dienestā izskata to un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

58.1 1. atstāt spēkā amatpersonas pieņemto lēmumu;

58.1 2. atcelt amatpersonas pieņemto lēmumu;

58.1 3. atcelt amatpersonas pieņemto lēmumu un atļaut sabiedrisko darbu uz laiku neveikt;

58.1 4. atcelt amatpersonas pieņemto lēmumu un neatļaut sabiedrisko darbu uz laiku neveikt.

58.2 Šo noteikumu 58.1 punktā minētajā lēmumā norāda:

58.2 1. probācijas klienta vārdu, uzvārdu, personas kodu vai ziņas, kas palīdz identificēt personu, ja persona nav reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā;

58.2 2. apstrīdēto lēmumu un tā saturu;

58.2 3. dienesta vadītāja lēmumu, ārējā normatīvā akta pantu, tā daļu, saskaņā ar kuru pieņemts lēmums, un lēmuma pamatojumu.

58.3 Ja dienesta vadītājs pieņem šo noteikumu 58.1 2., 58.1 3. apakšpunktā minēto lēmumu, tajā papildus šo noteikumu 58.2 punktā minētajai informācijai norāda šo noteikumu 56.4 1. un 56.4 2. apakšpunktā minēto informāciju."

40. Izteikt 59. punktu šādā redakcijā:

"59. Amatpersona triju dienu laikā pēc tiesas nolēmuma izpildes sagatavo paziņojumu par sabiedriskā darba izpildi (turpmāk - paziņojums) un vienu paziņojuma eksemplāru nosūta tiesai, otru pievieno probācijas klienta lietai, trešo pēc probācijas klienta lūguma izsniedz vai nosūta probācijas klientam."

41. Izteikt 62. punktu šādā redakcijā:

"62. Ja probācijas klients godprātīgi un apzinīgi pilda sabiedrisko darbu un neizdara jaunus likumpārkāpumus, amatpersona var iesniegt rajona (pilsētas) tiesā priekšlikumu par sabiedriskā darba piemērošanas ilguma samazināšanu. Priekšlikumam pievieno tajā minēto dokumentu kopijas. Vienu priekšlikuma eksemplāru nosūta tiesai, otru pievieno probācijas klienta lietai."

42. Papildināt noteikumus ar 62.1 punktu šādā redakcijā:

"62.1 Priekšlikumā par sabiedriskā darba ilguma samazināšanu norāda šo noteikumu 49.1., 49.2., 49.3., 49.4., 49.5. un 49.8. apakšpunktā minēto informāciju, kā arī:

62.1 1. ārējā normatīvā akta pantu, tā daļu, punktu vai apakšpunktu, kas paredz sabiedriskā darba ilguma samazināšanu;

62.1 2. pamatotu lūgumu tiesai samazināt probācijas klientam noteikto sabiedriskā darba stundu skaitu."

43. Izteikt 63. punktu šādā redakcijā:

"63. Amatpersona paziņo pārstāvim visus šajos noteikumos minētos dokumentus, kas tiek paziņoti probācijas klientam."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs