Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 698

Rīgā 2016. gada 1. novembrī (prot. Nr. 58 12. §)
Civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes veikšanas, veselības apliecības izsniegšanas, aviācijas medicīnas ekspertu un aviācijas medicīnas centru sertificēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par aviāciju"
30.1 panta otro un trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. veic civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes;

1.2. civilās aviācijas personālam izsniedz veselības apliecības;

1.3. sertificē aviācijas medicīnas ekspertus;

1.4. sertificē aviācijas medicīnas centrus.

2. Valsts aģentūra "Civilās aviācijas aģentūra" (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) sertificē aviācijas medicīnas ekspertus un aviācijas medicīnas centrus, kā arī izsniedz:

2.1. šo noteikumu 13.1., 13.2., 13.4. un 13.5. apakšpunktā minētās veselības apliecības Komisijas 2011. gada 3. novembra Regulas (ES) Nr. 1178/2011, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (turpmāk – regula Nr. 1178/2011), IV pielikuma A apakšdaļas 2. iedaļas MED. A.040. punkta "f" apakšpunktā noteiktajos gadījumos;

2.2. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētās veselības apliecības Komisijas 2015. gada 20. februāra Regulas (ES) Nr. 2015/340, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm un sertifikātiem atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 923/2012 un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 805/2011 (turpmāk – regula Nr. 2015/340), IV pielikuma A apakšdaļas 2. iedaļas ATCO. MED. A.040. punkta "f" apakšpunktā noteiktajos gadījumos;

2.3. veselības apliecības, ja:

2.3.1. veselības apliecības pretendents maina valsti vai iestādi, kura ir izsniegusi viņam aviācijas personāla apliecību, licenci, sertifikātu, piešķīrusi kvalifikāciju vai veikusi atestāciju;

2.3.2. veselības apliecības pretendents, ierodoties uz atkārtotu veselības pārbaudi, nevar iesniegt aviācijas medicīnas ekspertam iepriekš izdoto veselības apliecību;

2.3.3. veselības apliecības pretendentam veselības apliecībā ir norādīts ierobežojums, kas nosaka īpašas prasības veselības pārbaudēm.

3. Civilās aviācijas aģentūra šajos noteikumos minēto lēmumu pieņemšanai var pieaicināt ekspertus – kompetentus speciālistus medicīnas jomā.

4. Šo noteikumu prasības neattiecas uz veselības pārbaudēm personām, kurām izsniedz gaisa kuģu tehniskās apkopes apliecības.

5. Eiropas aviācijas drošības aģentūras izstrādātie dokumenti Regulas Nr. 1178/2011 prasību piemērošanai – "Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas. ARA daļa" (turpmāk – regulas Nr. 1178/2011 ARA daļas vadlīnijas), "Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas. MED daļa" (turpmāk – regulas Nr. 1178/2011 MED daļas vadlīnijas), "Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas. ORA daļa" (turpmāk – regulas Nr. 1178/2011 ORA daļas vadlīnijas) un Regulas Nr. 2015/340 prasību piemērošanai – "Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas. ATCO. AR daļa" (turpmāk – regulas Nr. 2015/340 ATCO. AR daļas vadlīnijas), "Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas. ATCO. MED daļa" (turpmāk – regulas Nr. 2015/340 ATCO. MED daļas vadlīnijas) un "Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas. ATCO. OR daļa" (turpmāk – regulas Nr. 2015/340 ATCO. OR daļas vadlīnijas) – ir tulkoti latviešu valodā un publicēti Civilās aviācijas aģentūras tīmekļvietnē (www.caa.lv).

II. Veselības pārbaudes veikšana un veselības apliecības izsniegšana

6. Pirmreizējo veselības pārbaudi civilās aviācijas personālam veic:

6.1. aviācijas medicīnas centrs – pirmās un trešās klases veselības apliecības iegūšanai;

6.2. aviācijas medicīnas centrs vai aviācijas medicīnas eksperts – otrās klases, LAPL (amatierpilota) un gaisa kuģa salona apkalpes locekļa veselības apliecības iegūšanai.

7. Atkārtotas civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes veselības apliecības iegūšanai veic aviācijas medicīnas centrs vai aviācijas medicīnas eksperts.

8. Veselības apliecības pretendents, ierodoties uz veselības pārbaudi veselības apliecības saņemšanai, aviācijas medicīnas ekspertam uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

8.1. regulas Nr. 1178/2011 IV pielikuma A apakšdaļas 2. iedaļas MED. A.035. punkta "b" un "c" apakšpunktā minētos dokumentus pirmās klases, otrās klases, LAPL (amatierpilota) un gaisa kuģa salona apkalpes locekļa veselības apliecības saņemšanai;

8.2. regulas Nr. 2015/340 IV pielikuma A apakšdaļas 2. iedaļas ATCO. MED. A.035. punkta "b" un "c" apakšpunktā minētos dokumentus trešās klases veselības apliecības saņemšanai;

8.3. iesniegumu:

8.3.1. atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 ARA daļas vadlīniju AMC1 ARA. MED.135. punkta "a" apakšpunktā minētajām prasībām pirmās klases, otrās klases, LAPL (amatierpilota) un gaisa kuģu salona apkalpes locekļa veselības apliecības saņemšanai;

8.3.2. atbilstoši regulas Nr. 2015/340 ATCO. AR daļas vadlīniju AMC1 ATCO. AR. f.020. punktā minētajām prasībām trešās klases veselības apliecības saņemšanai;

8.4. psihiatra atzinumu par veselības stāvokli;

8.5. narkologa atzinumu par veselības stāvokli;

8.6. ģimenes ārsta atzinumu par veselības stāvokli, kurā norādīti medicīniskie fakti, kas attiecas uz personīgo un pārmantoto slimību vēsturi.

9. Šo noteikumu 8.4., 8.5. un 8.6. apakšpunktā minētos atzinumus veselības apliecības pretendents iesniedz, ierodoties uz pirmreizējo veselības pārbaudi.

10. Aviācijas medicīnas centrs vai aviācijas medicīnas eksperts 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 8. punktā minēto dokumentu saņemšanas veic veselības pārbaudi šo noteikumu 11. punktā norādītajā veselības pārbaudes apjomā. Minēto termiņu var pagarināt uz samērīgu laiku atbilstoši veicamajām darbībām, ja saskaņā ar aviācijas medicīnas eksperta, aviācijas medicīnas centra vai Civilās aviācijas aģentūras norīkojumu nepieciešams veikt papildu veselības pārbaudes.

11. Aviācijas medicīnas eksperts vai speciālists, pie kura veselības apliecības pretendents ir norīkots atbilstoši normatīvajiem aktiem par ārstniecības personu kompetenci, izvērtē:

11.1. pirmās klases, otrās klases un LAPL (amatierpilota) veselības apliecības pretendenta veselības stāvokļa atbilstību regulas Nr. 1178/2011 IV pielikuma B apakšdaļas 2. un 3. iedaļā un regulas Nr. 1178/2011 MED daļas vadlīniju B daļā minētajām prasībām;

11.2. gaisa kuģa salona apkalpes locekļa veselības apliecības pretendenta veselības stāvokļa atbilstību regulas Nr. 1178/2011 IV pielikuma C apakšdaļas 2. iedaļā un regulas Nr. 1178/2011 MED daļas vadlīniju C daļā minētajām prasībām;

11.3. trešās klases veselības apliecības pretendenta veselības stāvokļa atbilstību regulas Nr. 2015/340 IV pielikuma B apakšdaļas 2. iedaļā un regulas Nr. 2015/340 ATCO. MED daļas vadlīniju B daļā minētajām prasībām.

12. Ja aviācijas medicīnas eksperta vai speciālista veiktie pārbaužu rezultāti nav pietiekami, lai izvērtētu veselības apliecības pretendenta veselības stāvokli, aviācijas medicīnas eksperts, aviācijas medicīnas centrs vai Civilās aviācijas aģentūra, to pamatojot, var pieprasīt veikt papildu veselības pārbaudi un izmeklējumus.

13. Ja veselības apliecības pretendenta veselības stāvoklis atbilst šo noteikumu 11.1., 11.2. vai 11.3. apakšpunktā minētajām prasībām, aviācijas medicīnas centra vadītājs vai aviācijas medicīnas eksperts izsniedz:

13.1. pirmās klases veselības apliecību:

13.1.1. komercpilotiem;

13.1.2. aviolīniju transporta pilotiem (kuri pilotē lidmašīnu vai helikopteru);

13.1.3. daudzpilotu komandas pilotiem;

13.2. otrās klases veselības apliecību:

13.2.1. privātpilotiem;

13.2.2. planiera pilotiem;

13.2.3. gaisa balona pilotiem;

13.2.4. studentpilotiem, kuri pretendē uz gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecību, kuras iegūšanai nepieciešama otrās klases veselības apliecība;

13.2.5. lidotājiem–radiotelefona operatoriem;

13.2.6. lidotājiem–kravas operatoriem;

13.2.7. lidotājiem–novērotājiem;

13.2.8. izpletņlēcējiem (instruktoriem);

13.2.9. lidotājiem–stūrmaņiem;

13.2.10. lidotājiem–inženieriem;

13.3. trešās klases veselības apliecību:

13.3.1. gaisa satiksmes vadības dispečeriem;

13.3.2. gaisa satiksmes informatīvā dienesta operatoriem;

13.4. LAPL (amatierpilota) veselības apliecību – amatierpilotiem un studentpilotiem, kuri pretendē uz gaisa kuģa lidojumu apkalpes locekļa apliecību, kuras iegūšanai nepieciešama LAPL (amatierpilota) klases veselības apliecība;

13.5. gaisa kuģa salona apkalpes locekļu veselības apliecību – gaisa kuģu salona apkalpes locekļiem.

14. Ja veselības apliecības pretendenta veselības stāvoklis daļēji atbilst šo noteikumu 11.1., 11.2. vai 11.3. apakšpunktā minētajām prasībām, taču ir pieļaujama attiecīgās klases veselības apliecības izsniegšana regulas Nr. 1178/2011 IV pielikuma A apakšdaļas 2. iedaļas MED. A.040. punkta "f" apakšpunktā vai regulas Nr. 2015/340 IV pielikuma A apakšdaļas 2. iedaļas ATCO. MED. A.040. punkta "f" apakšpunktā noteiktajos gadījumos, Civilās aviācijas aģentūra, ņemot vērā lidojumu drošības risku, izvērtē veselības apliecības pretendenta veselības stāvokli un pieņem attiecīgu lēmumu.

15. Veselības apliecību izsniedz:

15.1. šo noteikumu 13.1., 13.2. un 13.4. apakšpunktā minētās veselības apliecības pretendentam atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 ARA daļas vadlīniju AMC1 ARA. MED.130. punktā minētajām prasībām;

15.2. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētās veselības apliecības pretendentam atbilstoši regulas Nr. 2015/340 ATCO. AR daļas vadlīniju AMC1 ATCO. AR. f.005. punktā minētajām prasībām;

15.3. šo noteikumu 13.5. apakšpunktā minētās veselības apliecības pretendentam atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 MED daļas vadlīniju AMC1 MED.C.030. punktā minētajām prasībām.

16. Veselības apliecības derīguma termiņš ir šāds:

16.1. šo noteikumu 13.1., 13.2. un 13.4. apakšpunktā minētā veselības apliecība ir derīga atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 IV pielikuma A apakšdaļas 2. iedaļas MED. A.045. punktā noteiktajam derīguma termiņam;

16.2. šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētā apliecība ir derīga atbilstoši regulas Nr. 2015/340 IV pielikuma A apakšdaļas 2. iedaļas ATCO. MED. A.045. punktā noteiktajam derīguma termiņam;

16.3. šo noteikumu 13.5. apakšpunktā minētā veselības apliecība ir derīga 24 mēnešus.

17. Veselības apliecības derīguma termiņu var samazināt atbilstoši veikto veselības pārbaužu rezultātiem, ja tie liecina, ka veselības apliecības pretendenta veselības stāvoklis veselības apliecības derīguma termiņa laikā varētu pasliktināties. Nepieciešamību samazināt derīguma termiņu izvērtē Civilās aviācijas aģentūra saskaņā ar regulas Nr. 1178/2011 IV pielikuma B apakšdaļas 1. iedaļā un regulas Nr. 2015/340 IV pielikuma B apakšdaļas 1. iedaļā noteikto.

18. Aviācijas medicīnas eksperts vai aviācijas medicīnas centra vadītājs 14 dienu laikā pēc veselības pārbaudes veikšanas iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā parakstītu ziņojumu par:

18.1. pirmās klases, otrās klases, LAPL (amatierpilota) un gaisa kuģu salona apkalpes locekļu veselības apliecības pretendentu veselības pārbaudes rezultātiem atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 IV pielikuma A apakšdaļas MED. A.025 b.4. apakšpunktā, regulas Nr. 1178/2011 ARA daļas vadlīniju AMC1 ARA. MED.135. punkta "a", "b", "c" apakšpunktā, GM1 ARA. MED. 135. punkta "b" un "c" apakšpunktā minētajām prasībām;

18.2. trešās klases veselības apliecības pretendentu veselības pārbaudes rezultātiem atbilstoši regulas Nr. 2015/340 IV pielikuma A apakšdaļas ATCO. MED. A.025 b.4. apakšpunktā un regulas Nr. 2015/340 ATCO. AR daļas vadlīniju AMC1 ATCO. AR. f.020. punktā minētajām prasībām.

19. Šo noteikumu 18.1. un 18.2. apakšpunktā minēto informāciju aviācijas medicīnas eksperts vai aviācijas medicīnas centra vadītājs divu darbdienu laikā iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā, ja veselības apliecības pretendentam ir izsniegta izziņa par veselības apliecības atteikumu vai apturēšanu, kā arī regulas Nr. 1178/2011 IV pielikuma A apakšdaļas 2. iedaļas MED. A.040. punkta "f" apakšpunktā un regulas Nr. 2015/340 IV pielikuma A apakšdaļas 2. iedaļas ATCO. MED. A.040. punkta "f" apakšpunktā noteiktajos gadījumos.

20. Veselības apliecības turētājs neizmanto viņam izsniegtās veselības apliecības piešķirtās tiesības un atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 IV pielikuma A apakšdaļas 1. iedaļas MED. A.020. punktā, regulas Nr. 1178/2011 MED daļas vadlīniju AMC1 MED. A.020. punktā, regulas Nr. 2015/340 IV pielikuma A apakšdaļas 1. iedaļas ATCO. MED. A.020. punktā un regulas Nr. 2015/340 ATCO. MED daļas vadlīniju GM1 ATCO. MED. A.020. punktā norādītajam nekavējoties informē aviācijas medicīnas ekspertu, aviācijas medicīnas centru vai Civilās aviācijas aģentūru par viņa veselības stāvokļa izmaiņām.

III. Aviācijas medicīnas eksperta sertificēšana

21. Aviācijas medicīnas eksperta sertifikāta saņemšanai var pieteikties persona, kura atbilst regulas Nr. 1178/2011 IV pielikuma D apakšdaļas 1. iedaļas MED. D.010. punktā un regulas Nr. 1178/2011 MED daļas vadlīniju AMC1 MED. D.010. punktā minētajām prasībām.

22. Lai saņemtu aviācijas medicīnas eksperta sertifikātu, ārstniecības iestāde, kurā strādā persona, kas vēlas kļūt par aviācijas medicīnas ekspertu (turpmāk – aviācijas medicīnas eksperta kandidāts), rakstiski iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu aviācijas medicīnas eksperta sertifikāta saņemšanai (1. pielikums).

23. Ārstniecības iestādē, kurā strādā aviācijas medicīnas eksperta kandidāts, jābūt šādam aprīkojumam:

23.1. 12 novadījumu elektrokardiogrāfs;

23.2. redzes asuma noteikšanas tabulas;

23.3. krāsu redzes tabulas (Š. Išihara 24 izohromatiskās tabulas);

23.4. perimetrs (redzes lauka noteikšanai);

23.5. otorinolaringoskops;

23.6. spirogrāfs;

23.7. klīniski laboratorisko izmeklējumu aprīkojums asinsainas, hemoglobīna un urīnanalīžu noteikšanai.

24. Šo noteikumu 23.7. apakšpunktā minētais aprīkojums nav nepieciešams, ja ārstniecības iestāde, kurā strādā aviācijas medicīnas eksperta kandidāts, nodrošina klīniski laboratorisko izmeklējumu veikšanu sertificētā laboratorijā.

25. Pēc iesnieguma saņemšanas Civilās aviācijas aģentūra pārbauda iesniegtās informācijas atbilstību šo noteikumu 21., 23. un 24. punktā minētajām prasībām un mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atļauju veikt veselības pārbaudes ārstniecības iestādē, izsniedzot aviācijas medicīnas eksperta kandidātam:

25.1. aviācijas medicīnas eksperta sertifikātu atbilstoši regulas Nr. 1178/2011 VI pielikuma ARA. MED.200. punktā minētajām prasībām uz regulas Nr. 1178/2011 VI pielikuma ARA. MED.200. punkta "b" apakšpunktā noteikto termiņu:

25.1.1. otrās klases, LAPL (amatierpilota) un gaisa kuģa salona apkalpes locekļa veselības apliecības pretendentu veselības pārbaužu veikšanai, ja tiek izpildītas šo noteikumu 21., 23. un 24. punktā minētās prasības;

25.1.2. pirmās klases, otrās klases, LAPL (amatierpilota) un gaisa kuģa salona apkalpes locekļa veselības apliecības pretendentu veselības pārbaužu veikšanai, ja tiek izpildītas šo noteikumu 21., 23. un 24. punktā, regulas Nr. 1178/2011 IV pielikuma MED. d.015. punktā un regulas Nr. 1178/2011 MED daļas vadlīniju AMC1 MED. d.015. punktā minētās prasības;

25.2. aviācijas medicīnas eksperta sertifikātu atbilstoši regulas Nr. 2015/340 II pielikuma F apakšdaļas 2. iedaļas ATCO. AR. f.010. punktā minētajām prasībām uz regulas Nr. 2015/340 IV pielikuma C apakšdaļas ATCO. MED. C.025. punktā noteikto termiņu trešās klases veselības apliecības pretendentu veselības pārbaužu veikšanai, ja tiek izpildītas šo noteikumu 21., 23. un 24. punktā, regulas Nr. 2015/340 IV pielikuma ATCO. MED.C.010. punktā un regulas Nr. 2015/340 ATCO. MED daļas vadlīniju AMC1 ATCO. MED. C.015. punktā minētās prasības.

26. Ja iesniegumā norādīta nepilnīga informācija vai ārstniecības iestādes aprīkojums neatbilst šo noteikumu prasībām, Civilās aviācijas aģentūra rakstiski pieprasa ārstniecības iestādei mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas precizēt sniegto informāciju un novērst konstatētās nepilnības.

27. Civilās aviācijas aģentūra uzrauga:

27.1. regulas Nr. 1178/2011 VI pielikuma GEN apakšdaļas ARA. GEN.300. un ARA. GEN.305. punktā noteiktajā kārtībā ārstniecības iestādes un aviācijas medicīnas eksperta atbilstību:

27.1.1. šo noteikumu 21., 23. un 24. punktā minētajām prasībām, ja aviācijas medicīnas eksperts saņēmis šo noteikumu 25.1.1. apakšpunktā minēto sertifikātu;

27.1.2. šo noteikumu 21., 23. un 24. punktā, regulas Nr. 1178/2011 IV pielikuma D apakšdaļas MED. D.015. punktā un regulas Nr. 1178/2011 MED daļas vadlīniju AMC1 MED. D.015. punktā minētajām prasībām, ja aviācijas medicīnas eksperts saņēmis šo noteikumu 25.1.2. apakšpunktā minēto sertifikātu;

27.2. regulas Nr. 2015/340 II pielikuma C apakšdaļas ATCO. AR.C.001 un ATCO AR.C.005. punktā noteiktajā kārtībā ārstniecības iestādes un aviācijas medicīnas eksperta atbilstību šo noteikumu 21., 23. un 24. punktā, regulas Nr. 2015/340 IV pielikuma C apakšdaļas ATCO. MED.C.010. punktā un regulas Nr. 2015/340 ATCO. MED daļas vadlīniju AMC1 ATCO. MED.C.015. punktā minētajām prasībām, ja aviācijas medicīnas eksperts saņēmis šo noteikumu 25.2. apakšpunktā minēto sertifikātu.

28. Civilās aviācijas aģentūra rakstiski informē ārstniecības iestādi par termiņu, kādā novēršamas šo noteikumu 27. punktā minētās uzraudzības ietvaros konstatētās neatbilstības. Ja konstatētās neatbilstības nav novērstas, Civilās aviācijas aģentūra triju darbdienu laikā pēc šajā punktā minētā termiņa iestāšanās pieņem lēmumu anulēt aviācijas medicīnas eksperta sertifikātu.

29. Ārstniecības iestāde triju darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par aviācijas medicīnas eksperta sertifikāta anulēšanu to nodod Civilās aviācijas aģentūrā.

IV. Aviācijas medicīnas centra sertificēšana

30. Aviācijas medicīnas centra sertifikāta saņemšanai var pieteikties ārstniecības iestāde, kura atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm, regulas Nr. 1178/2011 IV pielikuma AEMC apakšdaļas ARA. AEMC.110. punktā, regulas Nr. 1178/2011 ORA daļas vadlīniju AEMC apakšdaļā minētajām prasībām un kuru vada aviācijas medicīnas eksperts, un kurā strādā vismaz šādi speciālisti:

30.1. internists;

30.2. oftalmologs;

30.3. otorinolaringologs;

30.4. ķirurgs;

30.5. neirologs.

31. Lai saņemtu aviācijas medicīnas centra sertifikātu, ārstniecības iestāde rakstiski iesniedz Civilās aviācijas aģentūrā iesniegumu (2. pielikums).

32. Pēc iesnieguma saņemšanas Civilās aviācijas aģentūra pārbauda ārstniecības iestādes atbilstību šo noteikumu 30. punktā minētajām prasībām un mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par aviācijas medicīnas centra sertifikāta izsniegšanu.

33. Ja ārstniecības iestāde neatbilst šo noteikumu prasībām, Civilās aviācijas aģentūra rakstiski pieprasa ārstniecības iestādei noteiktajā termiņā nodrošināt šo noteikumu 30. punktā minēto prasību izpildi.

34. Aviācijas medicīnas centra sertifikātu izsniedz saskaņā ar regulas Nr. 1178/2011 VII pielikuma AEMC apakšdaļas ORA. AEMC. 135. punktā, ARA daļas VI pielikuma 5. papildinājumā un regulas Nr. 2015/340 II pielikuma F apakšdaļas ATCO. AR. f.015. punktā minētajām prasībām.

35. Civilās aviācijas aģentūra regulas Nr. 1178/2011 ARA. GEN. 300, ARA. GEN.305. punktā un regulas Nr. 2015/340 ATCO. AR.C.001 un ATCO. AR.C.005. punktā noteiktajā kārtībā uzrauga aviācijas medicīnas centra atbilstību šo noteikumu 30. punktā minētajām prasībām.

36. Aviācijas medicīnas centrs septiņu darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas paziņo Civilās aviācijas aģentūrai par:

36.1. izmaiņām aviācijas medicīnas ekspertu vai šo noteikumu 30. punktā minēto ārstu sastāvā;

36.2. citām izmaiņām, kas atbilstoši šo noteikumu prasībām varētu būtiski ietekmēt aviācijas medicīnas centra darbību.

37. Ja šo noteikumu 35. punktā minētās uzraudzības ietvaros ir konstatētas neatbilstības šo noteikumu prasībām, Civilās aviācijas aģentūra rakstiski informē aviācijas medicīnas centru par nepieciešamību novērst konstatētās neatbilstības mēneša laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas.

38. Civilās aviācijas aģentūra pieņem lēmumu anulēt aviācijas medicīnas centra sertifikātu, ja aviācijas medicīnas centrs nav novērsis konstatētas neatbilstības vai aviācijas medicīnas centrs atsakās no sertifikāta izmantošanas.

V. Noslēguma jautājums

39. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 2. februāra noteikumus Nr. 97 "Civilās aviācijas personāla veselības pārbaudes veikšanas, veselības apliecības izsniegšanas, aviācijas medicīnas centru un aviācijas medicīnas ekspertu sertificēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 21. nr.; 2014, 3. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 1. novembra
noteikumiem Nr. 698
Iesniegums aviācijas medicīnas eksperta sertifikāta saņemšanai
(1) Vārds(2) Uzvārds
(3) Personas kods
          
(4) Dzimšanas datums
___/___/______
(5) Ārstniecības iestāde

Adrese ____________________________________________________________________________

Tālrunis __________________________

e-pasts ____________________________________________________________________________

(6) Ārsta diploms

Datums ___/___/______

Diploma numurs _____________

Izdevējvalsts _____________

(7) Ārstniecības iestādes sertifikāts

Sertifikāta numurs _____________

Derīgs līdz ___/___/______

(8) Ārsta sertifikāts

Specialitāte

Sertifikāta numurs __________

Derīgs līdz ___/___/______

Piezīmes

Ārsta sertifikāts

Specialitāte

Sertifikāta numurs _______

Derīgs līdz ___/___/______

Piezīmes

Ārsta sertifikāts

Specialitāte

Sertifikāta numurs _______

Derīgs līdz ___/___/______

Piezīmes

(9) Apliecinājums, ka kandidāts apguvis atbilstošu pamatapmācību kursu (kopija)

Izsniegšanas datums ___/___/______

Izdevējvalsts un iestāde ____________________________________________________

Apmācību kursa ilgums _____________

(10) Apliecinājums, ka kandidāts apguvis atbilstošu papildu apmācību kursu (kopija)

Izsniegšanas datums ___/___/______

Izdevējvalsts un organizācija _________________________________________________

Apmācību kursa ilgums _____________

(11) Apliecinājumi par kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumu apmeklēšanu pēdējo triju gadu laikā (kopijas)

1. Datums ___/___/______ Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

2. Datums ___/___/______ Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

3. Datums ___/___/______ Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

4. Datums ___/___/______ Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

5. Datums ___/___/______ Kvalifikācijas paaugstināšanas pasākuma ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

(12) Ambulatorās kartes

Nav

Ir

Piezīmes

(13) Arhīvs

Nav

Ir

Piezīmes

(14) Nepieciešamais aprīkojums

Ir

Nav

Datums* ___/___/______

Ārstniecības iestādes vadītāja paraksts* ___________________________________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 1. novembra
noteikumiem Nr. 698
Iesniegums aviācijas medicīnas centra sertifikāta saņemšanai
(1) Ārstniecības iestādes nosaukums
(2) Ārstniecības iestādes

Adrese ________________________

Tālrunis ________

E-pasts ________________________

(3) Ārstniecības iestāde darbojas

Atsevišķi

Stacionārā

(4) Aviācijas medicīnas centra vadītājs
VārdsUzvārdsPersonas kods
          
Aviācijas medicīnas eksperta sertifikāts

Numurs _____________

Derīgs līdz ___/___/______

Izdevējvalsts _____________

Ārsta diploms

Datums ___/___/______

Diploma numurs _____________

Izdevējvalsts _____________

Ārsta sertifikāts

Specialitāte ________________

Sertifikāta numurs ________

Derīgs līdz ___/___/______

Piezīmes

Ārsta sertifikāts

Specialitāte ________________

Sertifikāta numurs ________

Derīgs līdz ___/___/______

Piezīmes

Ārsta sertifikāts

Specialitāte _____________

Sertifikāta numurs ________

Derīgs līdz ___/___/______

Piezīmes

(5) Otorinolaringologs
VārdsUzvārdsPersonas kods
          
Dokumenti, kas apliecina teorētisko zināšanu apguvi aviācijas medicīnā (kopijas)

1. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

2. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

3. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

4. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

5. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

Ārsta diploms

Datums ___/___/______

Diploma numurs _____________

Izdevējvalsts _____________

Ārsta sertifikāts

Specialitāte ________________

Sertifikāta numurs ________

Derīgs līdz ___/___/______

Piezīmes

Ārsta sertifikāts

Specialitāte ________________

Sertifikāta numurs ________

Derīgs līdz ___/___/______

Piezīmes

Ārsta sertifikāts

Specialitāte _____________

Sertifikāta numurs ________

Derīgs līdz ___/___/______

Piezīmes

(6) Oftalmologs
VārdsUzvārdsPersonas kods
          
Dokumenti, kas apliecina teorētisko zināšanu apguvi aviācijas medicīnā (kopijas)

1. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

2. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

3. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

4. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

5. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

Ārsta diploms

Datums ___/___/______

Diploma numurs _____________

Izdevējvalsts _____________

Ārsta sertifikāts

Specialitāte ________________

Sertifikāta numurs ________

Derīgs līdz ___/___/______

Piezīmes

Ārsta sertifikāts

Specialitāte ________________

Sertifikāta numurs ________

Derīgs līdz ___/___/______

Piezīmes

Ārsta sertifikāts

Specialitāte _____________

Sertifikāta numurs ________

Derīgs līdz ___/___/______

Piezīmes

(7) Neirologs
VārdsUzvārdsPersonas kods
          
Dokumenti, kas apliecina teorētisko zināšanu apguvi aviācijas medicīnā (kopijas)

1. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

2. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

3. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

4. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

5. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

Ārsta diploms

Datums ___/___/______

Diploma numurs _____________

Izdevējvalsts _____________

Ārsta sertifikāts

Specialitāte ________________

Sertifikāta numurs ________

Derīgs līdz ___/___/______

Piezīmes

Ārsta sertifikāts

Specialitāte ________________

Sertifikāta numurs ________

Derīgs līdz ___/___/______

Piezīmes

Ārsta sertifikāts

Specialitāte _____________

Sertifikāta numurs ________

Derīgs līdz ___/___/______

Piezīmes

(8) Internists
VārdsUzvārdsPersonas kods
          
Dokumenti, kas apliecina teorētisko zināšanu apguvi aviācijas medicīnā (kopijas)

1. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

2. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

3. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

4. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

5. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

Ārsta diploms

Datums ___/___/______

Diploma numurs _____________

Izdevējvalsts _____________

Ārsta sertifikāts

Specialitāte

Sertifikāta numurs

Derīgs līdz ___/___/______

Piezīmes

Ārsta sertifikāts

Specialitāte

Sertifikāta numurs

Derīgs līdz ___/___/______

Piezīmes

Ārsta sertifikāts

Specialitāte

Sertifikāta numurs

Derīgs līdz ___/___/______

Piezīmes

(9) Ķirurgs
VārdsUzvārdsPersonas kods
          
Dokumenti, kas apliecina teorētisko zināšanu apguvi aviācijas medicīnā (kopijas)

1. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

2. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

3. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

4. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

5. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

Ārsta diploms

Datums ___/___/______

Diploma numurs _____________

Izdevējvalsts _____________

Ārsta sertifikāts

Specialitāte ________________

Sertifikāta numurs ________

Derīgs līdz ___/___/______

Piezīmes

Ārsta sertifikāts

Specialitāte ________________

Sertifikāta numurs ________

Derīgs līdz ___/___/______

Piezīmes

Ārsta sertifikāts

Specialitāte _____________

Sertifikāta numurs ________

Derīgs līdz ___/___/______

Piezīmes

(10) Citi ________________________
VārdsUzvārdsPersonas kods
          
Dokumenti, kas apliecina teorētisko zināšanu apguvi aviācijas medicīnā (kopijas)

1. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

2. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

3. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

4. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts_____________

5. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

Ārsta diploms

Datums ___/___/______

Diploma numurs _____________

Izdevējvalsts _____________

Ārsta sertifikāts

Specialitāte ________________

Sertifikāta numurs ________

Derīgs līdz ___/___/______

Piezīmes

Ārsta sertifikāts

Specialitāte ________________

Sertifikāta numurs ________

Derīgs līdz ___/___/______

Piezīmes

Ārsta sertifikāts

Specialitāte ____________

Sertifikāta numurs ________

Derīgs līdz ___/___/______

Piezīmes

(11) Citi ________________________
VārdsUzvārdsPersonas kods
          
Dokumenti, kas apliecina teorētisko zināšanu apguvi aviācijas medicīnā (kopijas)

1. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

2. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

3. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts _____________

4. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts ____________

5. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts ____________

Ārsta diploms

Datums ___/___/______

Diploma numurs _____________

Izdevējvalsts _____________

Ārsta sertifikāts

Specialitāte

Sertifikāta numurs

Derīgs līdz ___/___/______

Piezīmes

Ārsta sertifikāts

Specialitāte

Sertifikāta numurs

Derīgs līdz ___/___/______

Piezīmes

Ārsta sertifikāts

Specialitāte

Sertifikāta numurs

Derīgs līdz __/___/______

Piezīmes

(12) Citi _______________________
VārdsUzvārdsPersonas kods
          
Dokumenti, kas apliecina teorētisko zināšanu apguvi aviācijas medicīnā (kopijas)

1. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts ____________

2. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts ____________

3. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts ____________

4. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts ____________

5. Datums ___/___/______ Apmācību kursa ilgums _____________
Izdevējvalsts ____________

Ārsta diploms

Datums ___/___/______

Diploma numurs _____________

Izdevējvalsts _____________

Ārsta sertifikāts

Specialitāte ________________

Sertifikāta numurs ________

Derīgs līdz ___/___/______

Piezīmes

Ārsta sertifikāts

Specialitāte ________________

Sertifikāta numurs ________

Derīgs līdz ___/___/______

Piezīmes

Ārsta sertifikāts

Specialitāte _____________

Sertifikāta numurs ________

Derīgs līdz ___/___/______

Piezīmes

(13) Ambulatorās kartes

Nav

Ir

Piezīmes

(14) Arhīvs

Nav

Ir

Piezīmes

(15) Nepieciešamais aviācijas medicīnas centra aprīkojumsIr Nav
Datums* ___/___/______

Ārstniecības iestādes vadītāja paraksts* ___________________________________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
04.11.2016