Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par grāmatvedību"

Izdarīt likumā "Par grāmatvedību" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 44./45.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 3., 23.nr.; 1996, 24.nr.; 1999, 15.nr.; 2000, 10.nr.; 2003, 12.nr.; 2004, 6.nr.; 2006, 10.nr.; 2009, 9.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 102., 166.nr.; 2011, 65., 184.nr.; 2013, 87., 194., 250.nr.) šādus grozījumus:

1. 8.pantā:

aizstāt trešās daļas otrajā teikumā vārdu "saņemtie" ar vārdiem "ārējie un iekšējie" un vārdus "kurā dokumentu saņēma uzņēmums" ar vārdiem "kurā attaisnojuma dokuments ir saņemts vai izsniegts";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"Atkāpjoties no šā panta trešajā daļā minētā attiecībā uz pārējo ārējo un iekšējo attaisnojuma dokumentu iegrāmatošanas termiņu, uzņēmumiem, kuri saskaņā ar Mikrouzņēmumu nodokļa likumu ir ieguvuši mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, individuālajiem komersantiem, individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām, kuru apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 300 000 euro, fiziskajām personām, kas veic saimniecisko darbību, ciktāl tas nav pretrunā ar šīm personām saistošām nodokļus reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, ir atļauts pārējos ārējos un iekšējos attaisnojuma dokumentus par uzņēmuma saimnieciskajiem darījumiem iegrāmatot uzņēmuma grāmatvedības reģistros ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc tā ceturkšņa beigām, kurā attiecīgais attaisnojuma dokuments ir saņemts vai izsniegts, un obligāti līdz pārskata gada beigām."

2. Aizstāt 10.panta otrajā daļā vārdus un skaitli "pārējiem attaisnojuma dokumentiem - 5 gadi" ar vārdiem un skaitļiem "pārējiem attaisnojuma dokumentiem - līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai izpildītu šā likuma 2.panta prasības par saimnieciskā darījuma norises izsekojamību, bet ne mazāks kā 5 gadi;".

3. Izteikt 11.panta pirmās daļas ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Turpmāk šādu inventarizāciju veic katra pārskata gada beigās, kā arī izbeidzot uzņēmuma darbību vai reorganizējot to vai tad, ja ir pasludināts juridiskās personas vai fiziskās personas - šā likuma subjekta - maksātnespējas process vai ja, pamatojoties uz komersanta lēmumu, ir apturēta vai atjaunota tā darbība."

4. 13.pantā:

papildināt pirmo daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Uz Maksātnespējas likumā noteikto parādnieka bilanci, kuru sagatavo pēc juridiskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas, attiecas visi tie paši nosacījumi, kuri attiecas uz gada pārskata bilanci. Uzņēmumi, kuriem pasludināts maksātnespējas process, bet attiecībā uz kuriem administrators nav pieņēmis lēmumu par parādnieka saimnieciskās darbības turpināšanu pilnā vai ierobežotā apjomā, sagatavojot parādnieka bilanci, ievēro uz šā likuma 11.panta otrās daļas pamata izdotos normatīvos aktus par uzņēmuma mantas, prasījumu un saistību novērtēšanu grāmatvedībā un atspoguļošanu finanšu pārskatos, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta.";

izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi, uzņēmumu reorganizējot vai izbeidzot tā darbību (arī maksātnespējas procesa gadījumā, kad darbība tiek izbeigta), sagatavo uzņēmuma darbības slēguma finanšu pārskatu (turpmāk - slēguma finanšu pārskats).";

papildināt otro daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Ja uzņēmumam ir pasludināts maksātnespējas process, bet attiecībā uz to administrators nav pieņēmis lēmumu par parādnieka saimnieciskās darbības turpināšanu pilnā vai ierobežotā apjomā, tiek sagatavots slēguma finanšu pārskats, kas sastāv tikai no bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina. Sagatavojot bilanci, ievēro uz šā likuma 11.panta otrās daļas pamata izdotos normatīvos aktus par uzņēmuma mantas, prasījumu un saistību novērtēšanu grāmatvedībā un atspoguļošanu finanšu pārskatos, ja uzņēmuma vai tā struktūrvienības darbība tiek izbeigta.";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Gada pārskatu likumā" ar vārdiem "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumā";

papildināt ceturto daļu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) uzņēmumiem, kuriem pasludināts maksātnespējas process, bet attiecībā uz kuriem administrators nav pieņēmis lēmumu par parādnieka saimnieciskās darbības turpināšanu pilnā vai ierobežotā apjomā. Šādi uzņēmumi, kamēr turpinās uzņēmuma maksātnespējas process, par katru pārskata gadu sagatavo bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu."

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 22.septembrī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 11.oktobrī

25.10.2016