Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 608

Rīgā 2016. gada 13. septembrī (prot. Nr. 45 19. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos"

Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
13. panta pirmās daļas 1. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumos Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 72. nr.; 2008, 49. nr.; 2009, 85., 157., 203. nr.; 2011, 129. nr.; 2012, 19. nr.; 2013, 24., 164. nr.; 2015, 96., 178. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 6.2.2. apakšpunktā vārdus "valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija"" ar vārdiem "valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk - Latvijas Jūras administrācija)".

2. Papildināt noteikumus ar 6.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.4. ar zvejas kuģiem, kurus specializētajai mencu un plekstu zvejai ar tīkliem izmanto zvejnieki, kas saņēmuši speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai zvejniecībā piekrastes ūdeņos, un ar kuriem ir atļauts zvejot arī Latvijas teritoriālo ūdeņu daļā, kas atrodas dziļāk par piekrastei noteiktajiem 20 metriem, ievērojot Latvijas Jūras administrācijas izsniegtajā kuģošanas spējas apliecībā vai Latvijas Jūras administrācijas pilnvarotās atzītās organizācijas izsniegtajā klasifikācijas apliecībā norādīto kuģošanas rajonu."

3. Izteikt 16.4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.4.2. ar murdiem - no 1. novembra līdz 31. martam;".

4. Aizstāt 16.5.3.5. apakšpunktā vārdus "Rīgas jūras līča piekrastē" ar vārdiem "visā piekrastē".

5. Izteikt 16.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.7. plekstu un akmeņplekstu specializētā zveja ar plekstu vadiem vietās, kuru dziļums nepārsniedz piecus metrus, - visu gadu, izņemot piekrastes ūdeņos, kas dziļāki par pieciem metriem, un dziļākos ūdeņos aiz piekrastes ūdeņiem Irbes jūras šaurumā uz rietumiem no līnijas, kas savieno Kolkasragu (57° 45' 60'' N; 22° 36' 40'' E) ar Kāvinina bāku (57° 58' 95'' N; 22° 11' 77'' E), un tālāk Baltijas jūrā līdz Latvijas dienvidu robežai, ievērojot šo noteikumu normas attiecībā uz piekrastes zveju. Zveja attiecīgajos dziļākos ūdeņos aiz piekrastes ūdeņiem atļauta arī ar akmeņplekstu tīkliem;".

6. Svītrot 17.7. apakšpunktu.

7. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2007. gada 2. maija
noteikumiem Nr. 296

Piekrastes zvejas žurnāls Nr._____

_______. gada _____________

1. Zvejas vieta

(Baltijas jūra, Rīgas jūras līcis vai arī Irbes šaurums, ja zvejo posmā no Ovīšiem līdz Kolkasragam)
(novads, pagasts)

2. Licences īpašnieks

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un atbildīgās fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālruņa numurs)
(pašpatēriņa zvejnieka vārds, uzvārds un personas kods, adrese, tālruņa numurs)

3. Aizpildītais žurnāls nododams izsniedzējam līdz nākamā mēneša piecpadsmitajam datumam

4. Žurnālu izsniedza Valsts vides dienests

(inspektora vārds, uzvārds, tālruņa numurs)
(paraksts)

Z.v.

_______. gada _____________

Nozvejas apjoms pa zivju sugām

Nr.
p. k.

Mēnesis un datums Zvejas rīks Atsevišķu zivju sugu nozveja (kg)
(lašiem, taimiņiem - gab./kg)

Kopā (kg) Zvejā izmantotā kuģa reģ.
numurs

ICES zvejas kvadrāts
nosaukums, skaits, linuma acs izmērs zvejas dienu vai vada vilkšanas reižu skaits
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  KOPĀ

Par zveju atbildīgā persona
  (paraksts, vārds, uzvārds)

Izmantojamie zvejas rīki

Nr. p. k. Zvejas rīks Skaits Izmēri Marķējums
1 2 3 4 5

Informācija par roņu nodarītajiem postījumiem zvejas rīkiem un nozvejai

Nr. p. k. Datums Novēroto roņu skaits Bojāto zvejas rīku skaits un garums metros Bojātās nozvejas apjoms /kg (lašiem, taimiņiem - gab./kg)
1 2 3 4 5

Paskaidrojumi.

1. Tabulā "Nozvejas apjoms pa zivju sugām" tūlīt pēc zvejas zvejnieks ieraksta attiecīgajā datumā nozvejoto zivju daudzumu pa sugām, izmantoto zvejas rīku veidu, to skaitu, linuma acs izmēru un dienu skaitu attiecīgajā zvejas reizē, kad minētais rīks izmantots zvejā, kā arī zvejā izmantotā kuģa (vai kuģu) reģistrācijas numuru un ICES zvejas kvadrātu saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumu Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos" 11. pielikumu.

2. Vada zvejā ziņas par nozveju ieraksta katru zvejas dienu un norāda vada vilkšanas reižu skaitu dienā.

3. Lašu, taimiņu un varavīksnes foreļu nozvejā norāda skaitu un svaru (kilogramos) - gab./kg.

4. Tabulā "Nozvejas apjoms pa zivju sugām" izdara ierakstus un ziņo saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumu Nr. 296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos" 8.10. apakšpunktu par iezīmētu vai retu sugu zivju un putnu, kā arī cūkdelfīnu un roņu noķeršanu, norādot to noķeršanas laiku, vietu un zvejas rīku.

5. Tabulā "Izmantojamie zvejas rīki" ieraksta licencē atļauto zvejas rīku nosaukumu (veidu) un to skaitu, izmēru ailē - linuma acs izmēru, murdiem - arī sētas garumu, vadam - arī atvērumu, marķējuma ailē - lietoto zvejas rīku marķējumu."

8. Izteikt 6. pielikuma II nodaļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1. Reņģu stāvvads ne lielāks par 600 no 32 līdz 601 no 20 līdz 50"

9. Papildināt 6. pielikuma II nodaļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Lucīšu murdu jeda ne lielāks par 150 no 36 līdz 401 no 36 līdz 40, izņemot izberamo asti, kuras garums nepārsniedz pusi no murda konstrukcijas"

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministra vietā -
satiksmes ministrs Uldis Augulis