Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 10.09.2022. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 588

Rīgā 2016. gada 30. augustā (prot. Nr. 43 19. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi

(Noteikumu nosaukums MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 557 redakcijā)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākumu "Atkritumu pārstrādes veicināšana" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Kohēzijas fonda un Kohēzijas fonda virssaistību finansēta projekta (turpmāk – projekts) iesniedzējam;

1.5. atbalstāmo darbību izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. līguma un vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus.

(Grozīts ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 648; MK 06.09.2022. noteikumiem Nr. 557)

2. Pasākuma mērķis ir attīstīt atkritumu pārstrādi, veicinot atkritumu vairākkārtēju izmantošanu.

3. Pasākuma mērķa grupa ir pašvaldības un komersanti, kas pārstrādā atkritumus.

4. Pasākumam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir vismaz 84 293 286 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums – 46 435 671 euro, Kohēzijas fonda virssaistību finansējums – 17 482 183 euro un nacionālais finansējums, ko veido pašvaldību finansējums un privātais finansējums, – vismaz 20 375 432 euro.

(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 557 redakcijā)

4.1 (Svītrots ar MK 06.09.2022. noteikumiem Nr. 557)

5. Pasākuma finansējuma sadalījums pa atlases kārtām:

5.1. pirmās atlases kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir ne mazāks kā 9 626 413 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums – 3 369 245 euro un privātais finansējums – ne mazāks kā 6 257 168 euro;

5.2. otrās atlases kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir ne mazāks kā 4 538 329 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums – 1 588 415 euro un privātais finansējums – ne mazāks kā 2 949 914 euro;

5.3. trešās atlases kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir vismaz 49 561 269 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums – 41 478 011 euro un nacionālais finansējums, ko veido pašvaldību finansējums un privātais finansējums, – ne mazāks kā 8 083 258 euro, un no tā:

5.3.1. pirmajā uzsaukumā pieejamais finansējums ir vismaz 34 768 711 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums – 29 553 405 euro un nacionālais finansējums, ko veido pašvaldību finansējums un privātais finansējums, – ne mazāks kā 5 215 306 euro;

5.3.2. otrajā uzsaukumā pieejamais finansējums ir vismaz 14 792 558 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums – 11 924 606 euro un nacionālais finansējums, ko veido pašvaldību finansējums un privātais finansējums, – ne mazāks kā 2 867 952 euro:

5.3.2.1. bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtām, kas izmanto aerobo pārstrādes metodi, – vismaz 1 298 137 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums – 454 348 euro un nacionālais finansējums, ko veido pašvaldību finansējums un privātais finansējums, – ne mazāks kā 843 789 euro;

5.3.2.2. bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtām, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi, – vismaz 13 494 421 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums – 11 470 258 euro un nacionālais finansējums, ko veido pašvaldību finansējums un privātais finansējums, – ne mazāks kā 2 024 163 euro;

5.4. ceturtās atlases kārtas ietvaros pieejamais finansējums ir vismaz 20 567 275 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda virssaistību finansējums – 17 482 183 euro un nacionālais finansējums, ko veido privātais finansējums, – ne mazāks kā 3 085 092 euro.

(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 557 redakcijā)

5.1 Pasākuma trešās atlases kārtas otrā uzsaukuma ietvaros vienai bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtai, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi, pieejamais Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 6 000 000 euro, bet vienai bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtai, kas izmanto aerobo pārstrādes metodi, pieejamais Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 125 000 euro. Pasākuma ceturtās atlases kārtas ietvaros vienai bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtai, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi, maksimālais pieejamais Kohēzijas fonda virssaistību finansējums noteikts šo noteikumu 1. pielikumā.

(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 557 redakcijā)

5.2 (Svītrots ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 648)

6. (Svītrots ar MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 315)

7. (Svītrots ar MK 26.05.2020. noteikumiem Nr. 315)

8. Uzraudzības rādītāji un to sasniedzamās vērtības:

8.1. pasākuma iznākuma rādītājs – līdz 2023. gada 31. decembrim sasniedzamais atkritumu pārstrādes jaudas pieaugums atbalstītajos projektos pasākuma pirmās, otrās un trešās atlases kārtas ietvaros ir 172 000 t/gadā un pasākuma ceturtās atlases kārtas ietvaros ir 51 000 t/gadā;

8.2. pasākuma rezultāta rādītājs – līdz 2023. gada 31. decembrim pārstrādātais un reģenerētais atkritumu daudzums attiecībā pret attiecīgajā gadā radīto atkritumu daudzumu ir 59 procenti;

8.3. pasākuma finanšu rādītājs – līdz 2018. gada 31. decembrim pasākuma ietvaros sertificēti vismaz 4 863 794 euro;

8.4. horizontālā principa "Ilgtspējīga attīstība" rādītājs un tā sasniedzamā vērtība – atbilstoši šo noteikumu 8.1. apakšpunktam.

(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 557 redakcijā)

9. Pasākuma pirmās, otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase. Pasākuma ceturtās atlases kārtas īstenošanas veids ir ierobežota projektu iesniegumu atlase. Pasākuma ceturtās atlases kārtas projekta iesniedzējs plāno projekta darbības, Kohēzijas fonda virssaistību finansējumu un sasniedzamos iznākuma rādītājus atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam.

(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 557 redakcijā)

10. Pasākuma īstenošanu nodrošina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā atbildīgā iestāde (turpmāk – atbildīgā iestāde).

11. Attiecināmais Kohēzijas fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 35 procentus no projektam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma. Pasākuma trešajā atlases kārtā Kohēzijas fonda  finansējuma apmērs un pasākuma ceturtajā atlases kārtā Kohēzijas fonda virssaistību finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projektam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma, ja projekta iesniedzējs ir sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs atbilstoši šo noteikumu 12.1 punktam.

(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 557 redakcijā)

II. Prasības projekta iesniedzējam un nosacījumi projekta iesnieguma vērtēšanā

12. Pasākuma ietvaros projekta iesniedzējs var būt pašvaldība vai pašvaldības iestāde, ja tā plāno veidot bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumus, kā arī kapitālsabiedrība. Projekta iesniedzēja darbība atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcijai atbilst E sadaļas 38. vai 39. nodaļai, ja projekta iesniedzējs ir kapitālsabiedrība, vai arī O sadaļas 84.11 klasei, ja projekta iesniedzējs ir pašvaldība vai pašvaldības iestāde.

(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 557 redakcijā)

12.1 Pasākuma trešajā atlases kārtā papildus šo noteikumu 12. punktā minētajiem projektu iesniedzējiem un pasākuma ceturtajā atlases kārtā projekta iesniedzējs var būt sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs, kurš atbilst visiem šiem nosacījumiem:

12.1 1. pēc 2016. gada 30. augusta attiecībā uz to nav pieņemts lēmums par Eiropas Savienības fondu finansējuma piešķiršanu sadzīves atkritumu pārstrādes vai reģenerācijas infrastruktūras attīstībai;

12.1 2. tā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas poligonā pieņemtais sadzīves atkritumu apjoms gadā ir vismaz 20 000 tonnu;

12.1 3. tā apkalpotais iedzīvotāju skaits uz 2019. gada 1. janvāri pārsniedz 120 000;

12.1 4. tas ir saņēmis atļauju A kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai.

(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 557 redakcijā)

13. Pasākuma ietvaros rīko četras atlases kārtas:

13.1. pirmā atlases kārta – sadzīves atkritumu pārstrādes iekārtu izveide;

13.2. otrā atlases kārta – citu šo noteikumu 13.1. un 13.3. apakšpunktā neminēto atkritumu veidu pārstrādes iekārtu izveide;

13.3. trešā un ceturtā atlases kārta – bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide.

(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 557 redakcijā)

14. Projekta iesniedzējs nevar pretendēt uz finansējumu:

14.1. darbībām tērauda, sintētisko šķiedru, zivsaimniecības, akvakultūras, lauksaimniecības un transporta nozarē, uz kurām attiecas īpaši noteikumi, kā arī enerģētikas nozarē, lidostu jomā un darbībām ar platjoslas tīkliem, tai skaitā atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumam;

14.2. tas ir slēdzis tādu pašu vai līdzīgu darbību Eiropas Ekonomikas zonā divu gadu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas sadarbības iestādē vai dienā, kad tas iesniedz projekta iesniegumu sadarbības iestādē, vai plāno slēgt šādu darbību divu gadu laikposmā pēc subsidējamo ieguldījumu pabeigšanas.

(Grozīts ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 648)

15. Ja projektā paredzēta tādu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrāde, kas savākti pašvaldības organizētā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, komersants, kas nav sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs, atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

15.1. ir noslēgts līgums ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanu;

15.2. ir noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir noslēdzis līgumu ar pašvaldību saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.

(Grozīts ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 394)

15.1 Ja projekta iesniedzējs ir sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs atbilstoši šo noteikumu 12.1 punktam, tam ar katru sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona attiecīgo pašvaldību ir noslēgts pakalpojumu līgums par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma sniegšanu. Līgumā norāda:

15.1 1. pakalpojumu – sadzīves atkritumu apglabāšanu konkrētajā sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā;

15.1 2. prasību sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniedzējam uzturēt un atjaunot nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, lai nodrošinātu šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minēto pakalpojumu izpildi atbilstoši pakalpojumam noteiktajām prasībām;

15.1 3. līguma darbības laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem un nepārsniedz 10 gadus;

15.1 4. sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas teritoriju;

15.1 5. sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniedzējam piešķirtās ekskluzīvās vai īpašās tiesības;

15.1 6. iespējas saņemt atlīdzības jeb kompensācijas maksājumus – investīcijas sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas infrastruktūrā – un nosacījumus kompensācijas aprēķināšanai, kontrolei un pārskatīšanai, kā arī kompensācijas pārmaksas novēršanai un atmaksāšanai;

15.1 7. atsauci uz Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmumu Nr.  2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (turpmāk – Komisijas lēmums Nr.  2012/21/ES).

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 394 redakcijā, kas grozīta ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 648)

16. Projekta iesniedzējam ir īpašuma tiesības, ilgtermiņa nomas tiesības vai apbūves tiesība uz nekustamo īpašumu, tai skaitā uz zemi, kurā veic investīcijas. Īpašuma tiesības apliecina ieraksts zemesgrāmatā par projekta iesniedzēja īpašuma tiesībām, bet ilgtermiņa nomas tiesības un apbūves tiesību – zemesgrāmatā reģistrētas projekta iesniedzēja ilgtermiņa nomas tiesības vai apbūves tiesība uz nekustamo īpašumu visu projekta īstenošanas laiku un vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 783 redakcijā)

17. Ja projekta iesniedzējs projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nevar apliecināt īpašuma tiesības, ilgtermiņa nomas tiesības vai apbūves tiesību uz nekustamo īpašumu, kurā tiek izveidota atkritumu pārstrādes iekārta, tās jāapliecina līdz pirmā maksājuma pieprasījuma iesniegšanas dienai sadarbības iestādē.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 783 redakcijā)

18. Projekta iesniedzējs nevar būt tāds saimnieciskās darbības veicējs, uz kuru ir attiecināma vismaz viena no šādām pazīmēm:

18.1. kapitālsabiedrība uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudējusi vairāk nekā pusi no parakstītā kapitāla (uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm un visām pārējām pozīcijām, kuras pieņemts uzskatīt par daļu no komersanta pašu kapitāla, rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no parakstītā kapitāla);

18.2. kapitālsabiedrība, kurā kādam no dalībniekiem ir neierobežota atbildība par kapitālsabiedrības parādsaistībām, uz projekta iesnieguma iesniegšanas dienu uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudējusi vairāk nekā pusi no grāmatvedības uzskaitē uzrādītā kapitāla;

18.3. kapitālsabiedrība ir saņēmusi glābšanas atbalstu un glābšanas atbalsta ietvaros saņemto aizdevumu nav atmaksājusi vai nav atsaukusi garantiju, vai ir saņēmusi pārstrukturēšanas atbalstu un uz to joprojām attiecas pārstrukturēšanas plāns;

18.4. kapitālsabiedrībai, kas ir lielais komersants, pēdējos divus gadus parādsaistību un pašu kapitāla bilances vērtību attiecība ir pārsniegusi 7,5, kā arī kapitālsabiedrības procentu seguma attiecība, kas rēķināta pēc komersanta ieņēmumiem pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem, ir bijusi mazāka par 1,0;

18.5. kapitālsabiedrībai ar tiesas spriedumu pasludināts maksātnespējas process, ierosināta tiesiskās aizsardzības procesa lieta vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, tās saimnieciskā darbība ir izbeigta vai tā atbilst tiesību aktos maksātnespējas jomā noteiktajiem kritērijiem, lai tai pēc kreditoru pieprasījuma piemērotu maksātnespējas procedūru;

18.6. uz projekta iesniedzēju attiecas neizpildīts līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Eiropas Komisijas lēmumu, ar ko atbalsts atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar iekšējo tirgu.

(Grozīts ar MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 648)

19. (Svītrots ar MK 06.09.2022. noteikumiem Nr. 557)

20. Projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz sadarbības iestādē projekta iesniegumu saskaņā ar projekta iesniegumu atlases nolikuma prasībām un pievieno tam izmaksu un ieguvumu analīzi.

20.1 Projekta iesniedzējs trešās atlases kārtas ietvaros par katru šo noteikumu 5.3.2.1. un 5.3.2.2. apakšpunktā minēto jomu drīkst iesniegt vienu atsevišķu projekta iesniegumu.

(MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 315 redakcijā)

20.2 Trešās atlases kārtas ietvaros projektu iesniegumus par šo noteikumu 5.3.2.1. un 5.3.2.2. apakšpunktā minētajām jomām sadarbības iestāde vērtē un lēmumus par projektu iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem atsevišķi par katru attiecīgajā apakšpunktā minēto jomu.

(MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 315 redakcijā)

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

21. Pasākumā tiek atbalstīta atkritumu pārstrādes iekārtu izveide un esošu pārstrādes iekārtu jaudu palielināšana saimnieciskās darbības veicēju produkcijas dažādošanai ar atkritumu pārstrādes produktiem, kas līdz šim nav ražoti, vai būtiskām pārmaiņām vispārējā ražošanas procesā.

21.1 Šo noteikumu 21. punkta nosacījumiem atbilst arī tehnoloģisko procesu izmaiņas, kas paredz esošo atkritumu pārstrādes tehnoloģisko iekārtu jaudas palielināšanu, ja tas nepieciešams sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai, palielinot pārstrādāto un samazinot apglabāšanai paredzēto bioloģiski noārdāmo atkritumu apjomu salīdzinājumā ar esošo apjomu, ja projekta iesniedzējs ir sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs atbilstoši šo noteikumu 12.1 punktam.

(MK 19.12.2017. noteikumu Nr. 783 redakcijā)

22. Par atkritumu pārstrādi tiek uzskatītas tādas darbības, kurās atkritumu pārstrādes process ilgst ne vairāk kā trīs gadus.

23. Pasākuma ietvaros sākotnējos ieguldījumus veic tādos materiālajos aktīvos kā ražošanas telpas, darbmašīnas, transportlīdzekļi, iekārtas un aprīkojums, kas ir ieguldījumi pamatlīdzekļos ar nosacījumu, ka:

23.1. iegādātie aktīvi ir jauni;

23.2. tos iekļauj finansējuma saņēmēja aktīvos kā amortizējamos ilgtermiņa ieguldījumus un vismaz piecus gadus pēc pēdējā saņemtā maksājuma par attiecīgo projektu tie paliek finansējuma saņēmēja īpašumā;

23.3. tie pēc projekta īstenošanas vismaz piecus gadus paliek Latvijas Republikas teritorijā.

24. Pasākuma ietvaros atbalsts netiek piešķirts:

24.1. darbībām, kas palielina poligonos noglabājamo atkritumu daudzumu;

24.2. iekārtu izveidei, kas nav iekļautas pārstrādes iekārtas kompleksā un kuru darbības rezultātā atkritumi netiek pārstrādāti;

24.3. projekta iesniedzēja saimnieciskās darbības rezultātā radīto atkritumu pārstrādei;

24.4. atkritumu reģenerācijai, kas nav pārstrāde, un tādām atkritumu pārstrādes darbībām, kurās pārstrādes process ilgst vairāk nekā trīs gadus;

24.5. pārstrādāšanai materiālos, kas izmantojami par degvielu vai kurināmo;

24.6. esošu pārstrādes iekārtu darbības uzlabošanai vai nomaiņai, ja tas nav saistīts ar pārstrādes iekārtas jaudas palielināšanu;

24.7. tādu iekārtu izveidei, kurā vairāk nekā puse no pārstrādājamo atkritumu daudzuma ir notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņas;

24.8. nekustamā īpašuma iegādei;

24.9. pārstrādes iekārtu izveidei, kurās Latvijas Republikā radīto pārstrādājamo atkritumu apjoms ir mazāks par 20 procentiem.

25. Pasākuma ietvaros plāno tiešās attiecināmās izmaksas un neattiecināmās izmaksas.

26. Pasākuma ietvaros attiecināms ir projekta attiecināmo izmaksu pievienotās vērtības nodoklis, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu jomā.

27. Attiecināmas ir šādas izmaksas:

27.1. būvprojekta izstrādes izmaksas, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas, kas veido sākotnējo ieguldījumu vērtību un kas saistītas ar projekta ietvaros veiktajām atbalstāmajām darbībām, nepārsniedzot 10 procentus no būvdarbu līguma summas vai būvniecības līguma būvdarbu summas;

27.2. būvdarbu izmaksas;

27.3. projekta mērķu sasniegšanai paredzēto tehnoloģisko iekārtu iegādes, uzstādīšanas un ieregulēšanas izmaksas, ja uzstādīšanas un ieregulēšanas izmaksas veido tehnoloģisko iekārtu vērtību;

27.4. traktortehnikas iegādes izmaksas, nepārsniedzot 10 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām;

27.5. pārstrādes iekārtas izmaksu daļa proporcionāli iekārtā pārstrādāto Latvijas Republikā radīto atkritumu daudzumam, ņemot vērā pārstrādes iekārtā pārstrādājamo Latvijas Republikā radīto un importēto atkritumu proporciju, kas norādīta projekta iesniegumā;

27.6. izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana, ja projekta iesniedzējs ir sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs atbilstoši šo noteikumu 12.1 punktam.

(Grozīts ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 394; MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 555)

28. Pasākuma pirmās, otrās un trešās atlases kārtas ietvaros izmaksas ir attiecināmas no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas sadarbības iestādē, bet, ja projekta iesniedzējs ir sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs atbilstoši šo noteikumu 12.1 punktam, izmaksas ir attiecināmas no 2017. gada 1. februāra.

(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 557 redakcijā)

28.1 Pasākuma ceturtās atlases kārtas ietvaros izmaksas ir attiecināmas no 2020. gada 1. februāra.

(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 557 redakcijā)

29. Pasākuma ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksas, kuras sedz finansējuma saņēmējs:

29.1. izmaksas, kas šo noteikumu 27. punktā nav noteiktas kā attiecināmas vai pārsniedz izmaksu ierobežojumu;

29.2. projekta iesnieguma sagatavošanas izmaksas;

29.3. izmaksas, kas radušās uz darba līguma pamata;

29.4. visas projekta izmaksas, ja netiek ievēroti šo noteikumu 41. punktā minētie nosacījumi vai ja tās radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē;

29.5. pārstrādes iekārtas izmaksu daļa proporcionāli iekārtā pārstrādāto importēto atkritumu daudzumam, ņemot vērā pārstrādes iekārtā pārstrādājamo Latvijas Republikā radīto un importēto atkritumu proporciju, kas norādīta projekta iesniegumā;

29.6. iekārtu iegāde, kas atkritumu pārstrādes procesā radīto gāzi pārveido siltumenerģijā un elektroenerģijā.

30. Neparedzētie izdevumi ir izdevumi, kas neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvuši nepieciešami, lai varētu izpildīt vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu. Tie var tikt izmantoti tikai ar projekta īstenošanu saistītu attiecināmo izmaksu segšanai, nepārsniedzot piecus procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

31. Īstenojot pasākumus, ir atbalstāma vides nosacījumu integrācija preču un pakalpojumu iepirkumos (zaļais publiskais iepirkums). Iepirkumu procedūras tiek veiktas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru šo noteikumu 21. un 21.1 punktā minētajām atbalstāmajām darbībām.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

IV. Projekta īstenošanas un finansējuma saņemšanas nosacījumi

32. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs:

32.1. nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

32.2. ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu savā tīmekļvietnē (ja tāda izveidota) ne retāk kā reizi sešos mēnešos;

32.3. ja projekta izmaksas pieaug, sedz projekta sadārdzinājumu no saviem līdzekļiem;

32.4. nodrošina, ka tā līdzfinansējums nav mazāks par 65 procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ja projekta iesniedzējs nav sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs atbilstoši šo noteikumu 12.1 punktam. Līdzfinansējumu nodrošina no tādiem finanšu resursiem, par kuriem nav saņemts nekāds publisks atbalsts;

32.4.1 nodrošina, ka publiskais un privātais līdzfinansējums nav mazāks par 15 procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, ja projekta iesniedzējs trešajā un ceturtajā atlases kārtā ir sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs atbilstoši šo noteikumu 12.1 punktam;

32.5. nodrošina atsevišķu grāmatvedības uzskaiti par finansējuma izlietojumu projektā, nodalot tā ietvaros veiktās darbības no citas saimnieciskās darbības;

32.6. nodrošina projekta rezultātu ilgtspēju un uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas;

32.7. nodrošina datu uzkrāšanu par iznākuma rādītāja vērtības sasniegšanu katrā teritoriālajā vienībā (republikas pilsēta vai novads), kurā tiek veikta atkritumu pārstrāde;

32.8. trīs gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas sniedz sadarbības iestādei informāciju par enerģijas patēriņu pirms un pēc projekta īstenošanas;

32.9. uzkrāj datus par projekta ietekmi uz horizontālā principa "Ilgtspējīga attīstība" rādītāju – jaunizveidotās darba vietas, kas veicina ilgtspējīgu vides saglabāšanu vai atjaunošanu ("zaļās" darba vietas).

(Grozīts ar MK 04.07.2017. noteikumiem Nr. 394; MK 21.09.2021. noteikumiem Nr. 648; MK 06.09.2022. noteikumiem Nr. 557)

33. Pasākuma ietvaros projektus īsteno saskaņā ar līgumu vai vienošanos par attiecīgā projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

34. Sadarbības iestāde, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu atbilstoši normatīvajam aktam par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājuma veikšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā, nodrošina finansējuma saņēmējam avansa maksājumus, nepārsniedzot 35 procentus no projektam piešķirtā Kohēzijas fonda finansējuma un 40 procentus no projektam piešķirtā Kohēzijas fonda virssaistību finansējuma. Avansu var izmaksāt vairākos maksājumos.

(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 557 redakcijā)

35. Ja projektā faktiski apgūtais finansējuma apjoms pēc noslēguma maksājuma pieprasījuma ir mazāks nekā sākotnēji iesniegtajā projekta iesniegumā, finansējuma saņēmējs nodrošina, ka faktiski sasniegtie rādītāji nav mazāki par sākotnēji projekta iesniegumā plānotajiem.

36. Finansējuma saņēmējs nodrošina, ka ne vēlāk kā piektajā gadā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas projekta ietvaros izveidotajā atkritumu pārstrādes iekārtā (tai skaitā bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanas laukumā) tiek pārstrādāti atkritumi vismaz projekta iesniegumā plānotajā apjomā.

(Grozīts ar MK 19.12.2017. noteikumiem Nr. 783)

37. Ja projekta ietvaros izveidotajā pārstrādes iekārtā tiek pārstrādāti gan Latvijas Republikā radīti, gan importēti atkritumi, projekta iesniedzējs nodrošina, ka pirmos četrus gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas iekārtā pārstrādātais Latvijas Republikā radīto atkritumu daudzums vidēji gadā atbilst projekta iesniegumā norādītajam Latvijas Republikā radīto atkritumu apjomam gadā. Pārstrādes iekārtā pārstrādātajam Latvijas Republikā radīto atkritumu daudzumam jābūt vismaz 20 procentiem no kopējā iekārtā pārstrādājamo atkritumu daudzuma.

38. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās vai līguma par projekta īstenošanu jebkurā no šiem gadījumiem:

38.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos vai līgumu par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

38.2. citos gadījumos, ko paredz vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu.

39. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

V. Ar valsts atbalsta saņemšanu saistītie nosacījumi

40. Atbalsts pasākuma ietvaros tiek sniegts subsīdijas (granta) veidā.

40.1 Atbalsts šo noteikumu 12.1 punkta ietvaros tiek sniegts saskaņā ar Komisijas lēmumu Nr. 2012/21/ES.

(MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 315 redakcijā)

41. Atbalstu var sniegt, ja projekta iesniedzējs projekta iesniegumā pamato projekta ietvaros plānotā atbalsta stimulējošo ietekmi, sadarbības iestādē iesniedzot rakstisku projekta iesniegumu pirms projekta īstenošanas uzsākšanas. Būvdarbu, pakalpojumu vai piegāžu līgumu slēdz un ar ieguldījumiem saistītus būvdarbus, pakalpojumu sniegšanu un piegādes uzsāk pēc projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādē.

42. Piešķirot atbalstu sākotnējiem ieguldījumiem būtiskām pārmaiņām ražošanas procesā, attaisnotajām izmaksām ir jābūt lielākām nekā ar modernizējamo darbību saistīto aktīvu amortizācijai iepriekšējo triju finanšu gadu laikā.

43. Piešķirot atbalstu sākotnējiem ieguldījumiem esoša uzņēmuma produkcijas dažādošanai, attaisnotajām izmaksām vismaz par 200 procentiem jāpārsniedz atkārtoti izmantoto aktīvu uzskaites vērtība, kas reģistrēta iepriekšējā finanšu gadā pirms darbu sākšanas.

44. Atbalsts šo noteikumu ietvaros vienam finansējuma saņēmējam nepārsniedz reģionālā atbalsta paziņošanas robežlielumu – 26,25 miljonus eiro.

45. Maksimāli pieļaujamā valsts atbalsta finansējuma intensitāte ir 35 procenti no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

46. Atbalsta summa nedrīkst pārsniegt starpību starp attiecināmajām izmaksām un pamatdarbības peļņu no ieguldījuma, ievērojot, ka projekta ekonomiskā ienesīguma norma ir lielāka par sociālo diskonta likmi un projekta ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ir lielāka par nulli. Projekta pārskata periodu (projekta dzīves ciklu) nosaka atbilstoši Komisijas 2014. gada 3. marta Regulas Nr. 480/2014, ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, 1. pielikumam.

47. Ja finansējuma saņēmējam atbalstu piešķir sākotnējiem ieguldījumiem, ko uzskata par daļu no viena vienota ieguldījumu projekta, atbalsts attiecināmajām izmaksām, kas pārsniedz 50 miljonus euro, tiek samazināts.

48. Atbalstu, kas piešķirts šo noteikumu ietvaros, nedrīkst kumulēt ar valsts atbalstu citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projektu ietvaros, tai skaitā de minimis atbalstu.

49. Finansējuma saņēmējs un sadarbības iestāde nodrošina, ka informācija par šo noteikumu ietvaros piešķirto atbalstu, attiecināmajām izmaksām un atbalsta maksimālo intensitāti tiek uzglabāta un ir pieejama 10 gadus pēc tam, kad pieņemts pēdējais lēmums par šo noteikumu ietvaros piešķirto atbalstu. Ja atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas lēmumu Nr. 2012/21/ES, vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma pilnvarojuma uzlicējam un atbalsta saņēmējam ir pienākums dokumentāciju glabāt 10 gadus no pilnvarojuma termiņa beigām.

(MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 315 redakcijā)

50. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu šo noteikumu 12. punktā minētajiem projektu iesniedzējiem saskaņā ar šiem noteikumiem var pieņemt līdz 2021. gada 31. decembrim.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

50.1 Valsts atbalsta piešķiršanas brīdis ir diena, kad sadarbības iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai izdod atzinumu par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi, ja iepriekš pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

(MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 315 redakcijā)

51. Sadarbības iestāde nodrošina pārredzamības prasības izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu.

52. Noteikumi stājas spēkā nākamā kalendāra mēneša pirmajā datumā pēc tam, kad Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par šo noteikumu ietvaros piešķiramā valsts atbalsta nosacījumu atbilstību Eiropas Savienības iekšējā tirgus nosacījumiem.

53. Pēc tam kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par šo noteikumu ietvaros piešķiramā valsts atbalsta nosacījumu atbilstību Eiropas Savienības iekšējā tirgus nosacījumiem, atbildīgā iestāde nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

54. Šo noteikumu 14., 41., 42., 43., 44., 45., 46. un 48. punkts neattiecas uz projektiem, kuros projekta iesniedzējs ir sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs atbilstoši šo noteikumu 12.1 punktam.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

55. Ja projekta iesniedzējs ir sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs atbilstoši šo noteikumu 12.1 punktam, atbalstu, kas piešķirts šo noteikumu ietvaros:

55.1. nedrīkst kumulēt ar de minimis atbalstu citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta projektu ietvaros;

55.2. drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Komisijas lēmumu Nr.  2012/21/ES citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros par vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu apvienošanas atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100 %.

(MK 04.07.2017. noteikumu Nr. 394 redakcijā)

55.1 Atbalsta saņēmējs par šo noteikumu 55.2. apakšpunktā paredzēto valsts atbalsta kumulāciju iesniedz sadarbības iestādei informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu (tai skaitā plānoto atbalsta piešķiršanas datumu), atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu un intensitāti.

(MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

56. Ja projektu īsteno šo noteikumu 12.1 punktā minētais projekta iesniedzējs, tas kopā ar projekta iesniegumu iesniedz sadarbības iestādē vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojuma pilnvarojuma uzlicēja apliecinājumu par šo noteikumu 15.1 6. apakšpunktā minētās atlīdzības (kompensācijas) maksājumu kontroli un pārskatīšanu, kā arī atlīdzības (kompensācijas) maksājumu pārmaksas novēršanu un atgūšanu un par to, ka pārbaudes tiks veiktas regulāri, bet ne retāk kā reizi trijos gados un pilnvarojuma akta (līguma) darbības perioda beigās.

(MK 26.05.2020. noteikumu Nr. 315 redakcijā)

57. Ja tiek pārkāptas šajos noteikumos noteiktās komercdarbības atbalsta normas, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei projekta ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem no līdzekļiem, kas ir brīvi no komercdarbības atbalsta, atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma IV vai V nodaļas nosacījumiem.

(MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 557 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 588

(Pielikums MK 06.09.2022. noteikumu Nr. 557 redakcijā)

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" projektu iesniegumu ceturtās atlases kārtas projektu saraksts

Nr. 

p. k.

Projekta iesniedzējsProjekta darbībaMaksimālais Kohēzijas fonda virssaistību finansējumsProjekta iznākuma rādītājs: atkritumu pārstrādes jaudas pieaugums, tonnas gadā
1.SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"Tādu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā "Brakšķi", kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi5 780 000 euro17 000
2.SIA "Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "PIEJŪRA""Tādu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā "Janvāri", kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi5 702 183 euro16 500
3.SIA "Liepājas RAS"Tādu bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide poligonā "Ķīvītes", kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi6 000 000 euro17 500

2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 588
Nozares, kurām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" ietvaros finansējums netiek sniegts

(Pielikums MK 21.09.2021. noteikumu Nr. 648 redakcijā)

1. Zivsaimniecība un akvakultūra – atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcijas A sadaļas 03.1 grupai –"Zvejniecība", A sadaļas 03.2 grupai "Akvakultūra", C sadaļas 10. nodaļai "Pārtikas produktu ražošana".

2. Lauksaimniecība – atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcijas A sadaļas 01. nodaļai "Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītās palīgdarbības", A sadaļas 02. nodaļai "Mežsaimniecība un mežizstrāde", C sadaļas 10. nodaļai "Pārtikas produktu ražošana" un C sadaļas 11. nodaļai "Dzērienu ražošana".

3. Transporta nozare un ar to saistītā infrastruktūra – atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcijas H sadaļas 49. nodaļai "Sauszemes transports un cauruļvadu transports", H sadaļas 50. nodaļai "Ūdens transports", H sadaļas 51. nodaļai "Gaisa transports".

4. Energoinfrastruktūras un enerģijas ražošanas nozare – atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcijas D sadaļas 35. nodaļai "Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana", H sadaļas 49.5 grupai "Cauruļvadu transports".

5. Lidostu nozare – atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcijas H sadaļas 51. nodaļai "Gaisa transports".

6. Darbības ar platjoslu tīkliem – atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas Eiropas Kopienā 2. redakcijas 61. nodaļai "Telekomunikācija".

7. Tērauda nozare, kurā visas darbības saistītas ar viena vai vairāku šādu produktu ražošanu:

a) pārstrādāts čuguns un ferosakausējumi: pārstrādāts čuguns tērauda ražošanai, liešanai un citi pārstrādāta čuguna veidi, spoguļčuguns un augsta oglekļa satura feromangāns, neskaitot citus ferosakausējumus;

b) neapstrādāti dzelzs izstrādājumi un pusfabrikāti, parastais tērauds vai īpašais tērauds: šķidrs tērauds, liets vai neliets lietņos, ieskaitot lietņus pusfabrikātu kalšanai: velmējumi, sagataves un plāksnes; lokšņu stieņi un baltā skārda sagataves; karsti velmēti platprofila tinumi, izņemot šķidrā tērauda ražošanu mazo un vidējo lietuvju lējumiem;

c) karsti apstrādāti dzelzs, parastā tērauda vai speciālā tērauda ražojumi: sliedes, gulšņi, uzliktņi, balstpaliktņi, sijas, smagie profili 80 mm un vairāk, rievkonstrukcijas, stieņi un profili, mazāki par 80 mm, un joslas, mazākas par 150 mm, stiepļu stieņi, apaļš un kvadrātveidīgs tērauds caurulēm, karsti velmētas stīpas un lentes (tostarp cauruļu sloksnes), karsti velmētas loksnes (pārklātas vai nepārklātas), plāksnes un loksnes ar 3 mm un lielāku biezumu, universālās plāksnes ar 150 mm un lielāku biezumu, izņemot stieples un stiepļu izstrādājumus, pulētos stieņus un dzelzs lējumus;

d) auksti apstrādāti ražojumi: baltais skārds, skārds ar alvas un svina klājumu, melnais skārds, cinkotas loksnes, citādas pārklātas loksnes, auksti velmētas loksnes, elektriskās loksnes un lentes baltā skārda ražošanai, auksti velmētas plāksnes tinumos un lentēs;

e) caurules: visas bezšuvju tērauda caurules, metinātas tērauda caurules ar diametru, lielāku par 406,4 mm.

8. Sintētisko šķiedru nozare:

a) visu veidu poliestera, poliamīda, akrila vai polipropilēna šķiedru un diegu ekstrūzija/teksturēšana neatkarīgi no to izmantošanas veida;

b) polimerizācija (ieskaitot polikondensāciju), ja tā ir apvienota ar ekstrūziju izmantoto iekārtu ziņā;

c) jebkādi palīgprocesi, kas saistīti ar vienlaikus ekstrūzijas/teksturēšanas jaudu uzstādīšanu, ko veic potenciālais atbalsta saņēmējs vai cits tās grupas uzņēmums, kurā tas ietilpst un kurā attiecīgajā uzņēmējdarbības veidā izmantoto iekārtu ziņā parasti tiek apvienoti uzņēmumi ar šādām jaudām.

10.09.2022