Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 04.07.2019. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 505

Rīgā 2016. gada 2. augustā (prot. Nr. 38 18. §)
Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi
Izdoti saskaņā ar Zemes ierīcības likuma
10. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. zemes ierīcības projekta (turpmāk – projekts) un tā grozījumu izstrādes un apstiprināšanas kārtību;

1.2. projekta saturu;

1.3. prasības attiecībā uz projekta paskaidrojuma rakstu un grafisko daļu;

1.4. projekta datu un dokumentu aprites kārtību.

2. Projekta un tā grozījumu izstrādi nodrošina persona, kura ir sertificēta zemes ierīcības darbu veikšanai (turpmāk – zemes ierīkotājs).

3. Projektu un tā grozījumus izstrādā elektroniskā formā.

4. Projekta un tā grozījumu īstenošanu (zemes kadastrālo uzmērīšanu, reģistrēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastra informācijas sistēma) un ierakstīšanu zemesgrāmatā) uzsāk pēc tam, kad stājies spēkā vietējās pašvaldības administratīvais akts par projekta apstiprināšanu.

5. Zemes vienības projektē ar kompaktu konfigurāciju un likvidē starpgabalus, ja tas ir iespējams.

6. Zemes vienību robežu posmus projektē pa izteiktiem apvidus lineāriem objektiem vai kā taisnu iedomātu līniju bez lauzumiem, ievērojot esošo apbūvi, robežu posmu pagrieziena leņķus veidojot pēc iespējas tuvāk 90 grādiem.

7. Projektētā robeža var šķērsot būvi, ja:

7.1. to ir iespējams sadalīt atbilstoši attiecīgās būvprojektēšanas jomas būvspeciālista atzinumam. Ja, sadalot būvi, nepieciešamas konstruktīvas izmaiņas, būves sadali veic pirms projekta apstiprināšanas. Zemes sadali plāno tā, lai projektētās zemes vienības robeža sakristu ar būves sadales līniju;

7.2. tā ir lineāra inženierbūve. Šādā gadījumā nav nepieciešama minētās inženierbūves sadale;

7.3. to ir paredzēts nojaukt, un tas tiek veikts pirms projekta apstiprināšanas vietējā pašvaldībā;

7.4. to ir paredzēts nojaukt pēc projekta apstiprināšanas vietējā pašvaldībā un projekta izstrāde ierosināta par nekustamo īpašumu, kuru paredzēts atsavināt sabiedrības vajadzībām.

(Grozīts ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 291)

8. Projektētās zemes vienības zemes robežu plānā atzīmēto platību ar norādi "Cits zemes lietojums", kas paredzēta elektropārvades līnijas caur mežu, gāzes vai naftas vada, meliorācijas grāvja vai citas lineāras inženierbūves uzturēšanai (izņemot valsts un pašvaldības ceļus), ieskaita zemes vienības platībā, ja tā nepārsniedz normatīvajos aktos zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā noteiktās zemes vienības pieļaujamās platības atšķirības robežas un pēc zemes ierīkotāja pieprasījuma ir saņemts attiecīgā objekta (kura uzturēšanai izdalīta platība ar norādi "Cits zemes lietojums") īpašnieka vai, ja tāda nav, – tiesiskā valdītāja rakstisks saskaņojums.

9. Zemes ierīkotājs ir tiesīgs pieaicināt zemes kadastrālās uzmērīšanas darbos sertificētu personu, lai tā precizētu projektētās robežas atrašanās vietu un situācijas objektu novietojumu projektētajā teritorijā, vai ģeodēzisko darbu veikšanā sertificētu personu, lai tā precizētu situācijas objektu novietojumu projektētajā teritorijā. Projekta ierosinātājam un robežojošā nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav, – tiesiskajam valdītājam ir pienākums pēc zemes ierīkotāja uzaicinājuma nodrošināt piekļuvi projektētajai teritorijai.

10. Projekta un tā grozījumu īstenošanā pieļaujamas atkāpes no projekta grafiskajā daļā attēlotajām projektēto zemes vienību robežām un platībām, ja tās radušās, novēršot robežu neatbilstību, vai projekts izstrādāts ierādītai (ar grafiskām metodēm noteiktai) zemes vienībai un uzmērītā platība projektētajai zemes vienībai atbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajai jaunveidojamās zemes vienības minimālajai platībai un pieļaujamai atkāpei no tās.

II. Projekta un tā grozījumu izstrādes un apstiprināšanas kārtība

11. Projekta izstrādes un apstiprināšanas process sastāv no šādām secīgām darbībām:

11.1. Zemes ierīcības likuma 5. vai 14. pantā minētā persona un institūcija, izņemot vietējo pašvaldību (turpmāk – ierosinātājs), iesniedz vietējā pašvaldībā iesniegumu par projekta izstrādi;

11.2. vietējā pašvaldība izsniedz ierosinātājam projekta izstrādes nosacījumus atbilstoši šo noteikumu 13. punktam vai pieprasa projekta izstrādes nosacījumus no šo noteikumu 14. punktā norādītajām institūcijām (turpmāk – saskaņošanas institūcijas), apkopo tos un, papildinot ar šo noteikumu 13. punktā minētajiem nosacījumiem, izsniedz ierosinātājam. Ja normatīvie akti nepieļauj projekta izstrādi, vietējā pašvaldība atsaka izsniegt projekta izstrādes nosacījumus, pieņemot attiecīgu lēmumu;

11.3. ierosinātāja izvēlēts zemes ierīkotājs sagatavo projekta grafiskās daļas projektu un saskaņo to šo noteikumu 21. punktā minētajā kārtībā;

11.4. zemes ierīkotājs izstrādā projektu un saskaņo to ar ierosinātāju un projektētajā teritorijā iekļauto zemes vienību īpašniekiem, ja tie nav projekta ierosinātāji (turpmāk – citi zemes īpašnieki), un šāda prasība norādīta projekta izstrādes nosacījumos saskaņā ar šo noteikumu 13.6. apakšpunktu;

11.5. zemes ierīkotājs iesniedz projektu vietējā pašvaldībā;

11.6. vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu.

12. Ierosinātājs iesniegumam par projekta izstrādi pievieno grafisko pielikumu ar kartogrāfisko materiālu, kurā ir shematiski attēlota projektētā teritorija, projektētajā teritorijā esošās būves un projektētās robežas. Iesniegumā ierosinātājs:

12.1. norāda projekta izstrādes mērķi un iecerēto rīcību ar zemes vienību;

12.2. sniedz priekšlikumus par zemes vienību konfigurāciju, robežām un platībām;

12.3. ja nepieciešams, izsaka lūgumu atļaut īstenot projektu pa posmiem.

13. Vietējā pašvaldība projekta izstrādes nosacījumos norāda:

13.1. prasības atbilstoši šo noteikumu 34. punktam par projekta grafiskās daļas izstrādei izmantojamo kartogrāfiskā materiāla pamatni, izvērtējot komunikāciju blīvumu, projekta mērķi un apbūves blīvumu, ja nepieciešams;

13.2. projekta īstenošanas secību, ja ierosinātājs iesniegumā lūdz projektu īstenot pa posmiem;

13.3. informāciju par projekta izstrādes nosacījumu pieprasīšanu no saskaņošanas institūcijām, norādot ierosinātāja iesniegumā minēto projekta izstrādes mērķi un iecerēto rīcību ar zemes vienību, ja vietējā pašvaldība nepieprasa no saskaņošanas institūcijām nosacījumus;

13.4. citas institūcijas, kas nav minētas šo noteikumu 14. punktā un 21.1. un 21.2. apakšpunktā un no kurām pieprasāmi projekta izstrādes nosacījumi vai ar kurām nepieciešams papildus saskaņot projekta grafisko daļu, ja projekta risinājumi skar to intereses;

13.5. informāciju par tām vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajām aizsargjoslām (aizsardzības zonām), kuru attēlošana nebija iespējama izvēlētajā kartes (plāna) mērogā;

13.6. prasību par projekta saskaņošanu ar citiem zemes īpašniekiem, ja projekta saskaņošana var novērst iespējamos strīdus, izņemot Zemes ierīcības likuma 18. panta otrajā daļā minētos gadījumus;

13.7. papildu nosacījumus atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, lokālplānojumam un detālplānojumam, ja nepieciešams.

14. Vietējā pašvaldība, norādot ierosinātāja iesniegumā minēto projekta izstrādes mērķi un iecerēto rīcību ar zemes vienību, vai zemes ierīkotājs, saņemot no ierosinātāja projekta izstrādes nosacījumus, pieprasa projekta izstrādes nosacījumus no šādām institūcijām:

14.1. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, ja projektētajā teritorijā atrodas valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi vai projektētā teritorija atrodas valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu aizsardzības zonu teritorijā;

14.2. valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi", ja projektētā teritorija atrodas valsts autoceļu aizsargjoslā;

14.3. Dabas aizsardzības pārvaldes, ja projektētajā teritorijā atrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, izņemot dabas pieminekļus, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas neitrālo zonu, aizsargājamo ainavu apvidus ainavu aizsardzības zonu, biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonu un aizsargājamo ainavu apvidu, ja tie nav iedalīti funkcionālajās zonās;

14.4. citām institūcijām, ko noteikusi vietējā pašvaldība.

15. Saskaņošanas institūcijas projekta izstrādes nosacījumus bez maksas izsniedz 15 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas un norāda, vai zemes ierīkotājam projekta grafiskās daļas projektu nepieciešams iesniegt saskaņošanai attiecīgajā institūcijā, un, ja nepieciešams, – formātu (vektordatu formātā vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā), kādā projekts nosūtāms saskaņošanai.

15.1 Šo noteikumu 13. punktā minēto pašvaldības izsniegto projekta izstrādes nosacījumu maksimālais izpildes termiņš ir divi gadi līdz projekta iesniegšanai vietējā pašvaldībā.

(MK 02.07.2019. noteikumu Nr. 291 redakcijā)

16. Zemes ierīkotājs projekta izstrādei izmanto:

16.1. vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu projektētajai teritorijai un tām teritorijām, kas robežojas ar projektēto teritoriju;

16.2. dokumentus par ceļa servitūta nodibināšanu, ja tas nav reģistrēts Kadastra informācijas sistēmā un ierakstīts zemesgrāmatā, kā arī dokumentus par ceļa servitūta izbeigšanu, ja ieraksts nav dzēsts no Kadastra informācijas sistēmas un zemesgrāmatas;

16.3. informāciju no projektētajā teritorijā iekļauto īpašumu īpašniekiem par viņu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajiem ārējiem inženiertīkliem projektētajā teritorijā, ja tādi ir;

16.4. projektētajā teritorijā iekļauto īpašumu īpašnieku zemes ierīkotājam iesniegtu apliecinājumu, ka īpašums ir vai nav apgrūtināts ar zemes vienību sadales ierobežojumiem (piemēram, kredītsaistībām, uzturlīgumiem, tiesas nolēmumiem). Ja īpašums ir apgrūtināts ar kredītsaistībām, attiecīgā īpašuma īpašnieks papildus iesniedz dokumentu, kas apstiprina kreditora piekrišanu projekta izstrādei;

16.5. kompetentās iestādes akceptētu būvniecības ieceres dokumentāciju, ja projektu izstrādā šo noteikumu 29. punktā minētajā kārtībā;

16.6. šo noteikumu 17. punktā minēto informāciju.

17. Zemes ierīkotājs izvērtē, kāda informācija par projektēto teritoriju (papildus šo noteikumu 16. punktā minētajai) tam ir nepieciešama projekta izstrādei. Projekta izstrādei nepieciešamo informāciju saskaņā ar zemes ierīkotāja vai komercsabiedrības, vai tāda individuālā komersanta pieprasījumu, kas nodarbina vismaz vienu zemes ierīkotāju (turpmāk – komersants), izsniedz:

17.1. vietējā pašvaldība – augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju, ja tāda ir;

17.2. Valsts zemes dienests:

17.2.1. informāciju no Kadastra informācijas sistēmas atbilstoši šo noteikumu 18. punktam, tai skaitā informāciju par zemes ierīkotāja pieprasītajiem projektējamo zemes vienību kadastra apzīmējumiem;

17.2.2. informāciju no Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas;

17.2.3. augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju, ja tāda ir;

17.2.4. arhīvā esošo zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu kopijas;

17.2.5. informāciju no Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas;

17.3. Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra:

17.3.1. ortofotokartes;

17.3.2. topogrāfiskās kartes un plānus;

17.4. Dabas aizsardzības pārvalde – informāciju par mikroliegumiem un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežām, kā arī par to aizsardzības režīmu, ja projekts tiek izstrādāts īpaši aizsargājamā dabas teritorijā;

17.5. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija – informāciju par valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, ja projekts tiek izstrādāts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijā;

17.6. inženierbūves īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs – informāciju par attiecīgās inženierbūves izvietojumu;

17.7. valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – informāciju par meliorācijas sistēmām no Meliorācijas kadastra informācijas sistēmas.

18. Valsts zemes dienests informāciju no Kadastra informācijas sistēmas sagatavo un izsniedz standartizētā veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem kadastra informācijas pieprasīšanas un izsniegšanas jomā, ņemot vērā šādus nosacījumus:

18.1. par projektēto teritoriju vienkopus izsniedz šādus Kadastra informācijas sistēmas teksta datu informācijas blokus:

18.1.1. kadastra objekta identifikācija;

18.1.2. dati par nekustamā īpašuma nosaukumu un kopējo platību;

18.1.3. nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājums;

18.1.4. pamatdati par nekustamā īpašuma piederību un nomniekiem;

18.1.5. izraksts no zemes vienības pamatdatiem;

18.1.6. zemes vienības daļas pamatdati;

18.1.7. zemes vienības un zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķis;

18.1.8. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi;

18.1.9. izraksts no būves pamatdatiem;

18.1.10. zemes vienības un zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas informācija;

18.1.11. plānotās (projektētās) zemes vienības informācija;

18.2. par projektēto teritoriju vienkopus izsniedz Kadastra informācijas sistēmas telpisko datu informācijas bloku – kadastra kartes datus;

18.3. par zemes vienībām, kas neietilpst projektētajā teritorijā, bet pa kurām plānota piekļūšana projektētajām zemes vienībām, vienkopus izsniedz šādus Kadastra informācijas sistēmas teksta datu informācijas blokus:

18.3.1. kadastra objekta identifikācija;

18.3.2. nekustamā īpašuma tiesību nostiprinājums;

18.3.3. pamatdati par nekustamā īpašuma piederību un nomniekiem;

18.3.4. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumi;

18.4. par zemes vienībām, kas neietilpst projektētajā teritorijā, bet pa kurām tiks plānota piekļūšana projektētajām zemes vienībām, vienkopus izsniedz Kadastra informācijas sistēmas telpisko datu informācijas bloku – kadastra kartes datus.

19. Šo noteikumu 17. punktā minētās informācijas grafiskos datus institūcijas izsniedz vienā no šādiem veidiem:

19.1. digitālā veidā vektordatu formātā (*.dwg, *.dgn vai *.shp datņu formātā) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā mērogā 1:10000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 vai 1:250, izņemot Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā reģistrētos datus, kurus izsniedz objektu un apgrūtināto teritoriju datu sniedzēju iesniegtajā mērogā;

19.2. kā karšu lapas, kas sakārtotas rastra datņu formātā atbilstoši karšu nomenklatūrai, ja nav pieejami vektordati;

19.3. kā citu kartogrāfisko materiālu, ja karšu lapas nav sakārtotas rastra datņu formātā atbilstoši karšu nomenklatūrai un nav pieejami vektordati.

20. Ja projekta izstrādes laikā pēc projektēto zemes vienību kadastra apzīmējumu pieprasīšanas ir veiktas izmaiņas attiecībā uz projektēto zemes vienību skaitu un platību, zemes ierīkotājs par to informē Valsts zemes dienestu, nosūtot paziņojumu uz Valsts zemes dienesta tīmekļvietnē norādīto šim nolūkam paredzēto elektroniskā pasta adresi.

21. Projekta grafiskās daļas projektu zemes ierīkotājs elektroniski saskaņo ar šādām personām:

21.1. valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi", ja projektētajā teritorijā ir valsts vai valsts nozīmes meliorācijas sistēmas;

21.2. publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju, ja projektētajā teritorijā ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma josla vai šāda josla robežojas ar attiecīgo teritoriju, vai attiecīgajā teritorijā atrodas publiskās lietošanas dzelzceļa ekspluatācijas vai drošības aizsargjosla;

21.3. šo noteikumu 13.4. apakšpunktā norādītām institūcijām.

22. Šo noteikumu 14. punktā, kā arī 13.4., 21.1. un 21.2. apakšpunktā minētās institūcijas projekta grafiskās daļas projektu saskaņo 15 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas vai sniedz pamatotu atteikumu, ja nav izpildītas tās izsniegto nosacījumu prasības. Minētās institūcijas zemes ierīkotājam nosūta elektroniski parakstītu projekta grafiskās daļas projektu, kurā izvietots saskaņojuma uzraksts vai atzīme par tā saskaņojumu, vai elektronisku dokumentu par projekta grafiskās daļas projekta saskaņošanu, vai elektroniskā pasta vēstuli ar informāciju par koleģiālās institūcijas (piemēram, komisijas, komercsabiedrības valdes) lēmumu, ar kuru saskaņots projekta grafiskās daļas projekts, norādot esošo zemes vienību kadastra apzīmējumus.

23. Pēc projekta grafiskās daļas saskaņošanas zemes ierīkotājs papildina projekta grafisko daļu ar šo noteikumu 14. punktā, kā arī 13.4., 21.1. un 21.2. apakšpunktā minēto institūciju vai to pārstāvju rekvizītiem (institūcijas pārstāvja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums un saskaņošanas datums) vai koleģiālās institūcijas (piemēram, komisijas, komercsabiedrības valdes) nosaukumu un pieņemtā lēmuma datumu un numuru.

24. Pēc šo noteikumu 23. punktā norādīto darbību veikšanas zemes ierīkotājs sagatavo projektu atbilstoši normatīvajiem aktiem elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites jomā un saskaņo to ar ierosinātāju, kā arī ar citiem zemes īpašniekiem, ja šāda prasība norādīta projekta izstrādes nosacījumos saskaņā ar šo noteikumu 13.6. apakšpunktu. Ierosinātājs un šo noteikumu 13.6. apakšpunktā minētajā gadījumā – citi zemes īpašnieki, kuri lieto drošu elektronisko parakstu, piekrišanu projekta īstenošanai un saskaņojumu par projektētās teritorijas robežām izsaka, parakstot projektu ar drošu elektronisko parakstu un iezīmējot ar laika zīmogu, vai piekrišanu projekta īstenošanai un saskaņojumu par projektētās teritorijas robežām izsaka, parakstot portatīvā dokumenta (PDF) formātā sagatavoto projekta grafiskās daļas izdruku vai iesniedzot zemes ierīkotājam rakstisku apliecinājumu brīvā formā, kuru zemes ierīkotājs ievieto projektā.

25. Pēc projekta saskaņošanas ar ierosinātāju, kā arī ar citiem zemes īpašniekiem, ja šāda prasība norādīta projekta izstrādes nosacījumos saskaņā ar šo noteikumu 13.6. apakšpunktu, zemes ierīkotājs paraksta projektu ar drošu elektronisko parakstu un iezīmē ar laika zīmogu, tādējādi apliecinot, ka projekts izstrādāts atbilstoši normatīvajiem aktiem zemes ierīcības jomā, un iesniedz to apstiprināšanai vietējā pašvaldībā.

26. Pēc projekta saņemšanas apstiprināšanai vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu, norādot vai pielikumā pievienojot informāciju par tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, kurai izstrādāts projekts, un projekta grafiskās daļas rekvizītus (attiecīgā zemes ierīkotāja vārdu, uzvārdu, datumu un laiku, kad tas minēto dokumentu ir parakstījis) vai projekta grafiskās daļas kopiju.

27. Vietējā pašvaldība projektu noraida, ja projekta izstrādē nav ievēroti projekta izstrādes nosacījumi, prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos teritorijas plānošanas, izmantošanas, apbūves vai zemes ierīcības jomā, kā arī citu normatīvo aktu prasības.

28. Ja projektu apstiprina, vietējā pašvaldība pieņem uz projektētajām zemes vienībām attiecināmus lēmumus, tostarp lēmumu par:

28.1. adreses piešķiršanu, ja pēc zemes ierīcības darbiem paredzēts izveidot jaunu adresācijas objektu;

28.2. nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu vai maiņu;

28.3. starpgabala statusa atcelšanu, ja tāds ir bijis noteikts zemes reformu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

29. Ja zemes ierīcības darbi paredzēti lineāras inženierbūves (piemēram, autoceļš, dzelzceļš) būvniecības ieceres dokumentācijā, projektu izstrādā, neveicot šo noteikumu 11.1. un 11.2. apakšpunktā minētās darbības.

30. Projekta grozījumus Zemes ierīcības likuma 8.1 panta noteiktajā gadījumā izstrādā, neveicot šo noteikumu 11.1. un 11.2. apakšpunktā minētās darbības. Projekta grozījumus saskaņo ar tām institūcijām, kuras izsniegušas projekta izstrādes nosacījumus, ja attiecīgā teritorija ir to kompetencē.

III. Projekta saturs

31. Zemes ierīkotājs ar drošu elektronisko parakstu parakstāmajā un ar laika zīmogu iezīmējamā projektā ietver:

31.1. projekta paskaidrojuma rakstu;

31.2. ar drošu elektronisko parakstu parakstītu un laika zīmogu iezīmētu projekta grafisko daļu digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg, *.dgn vai *.shp datņu formātā) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā;

31.3. šo noteikumu 24. punktā minēto dokumentu par projekta saskaņošanu;

31.4. projekta izstrādes dokumentāciju;

31.5. šo noteikumu 31.1., 31.2., 31.3. un 31.4. apakšpunktā norādīto dokumentu kopumu portatīvā dokumenta (PDF) formātā.

32. Zemes ierīkotājs ar drošu elektronisko parakstu parakstāmajā un ar laika zīmogu iezīmējamā projekta grozījumos ietver:

32.1. ierosinātāja iesniegumu zemes ierīkotājam par projekta grozījumu izstrādi;

32.2. elektroniski parakstītu projekta grozījumu grafisko daļu, kurā uzskatāmi, tai skaitā ar svītrojumu, attēlotas iepriekš projektētās līnijas digitālā veidā vektordatu formā (*.dwg, *.dgn vai *.shp datņu formātā) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā;

32.3. paskaidrojuma rakstu ar veicamo grozījumu salīdzinājumu;

32.4. šo noteikumu 24. punktā minēto dokumentu par projekta saskaņošanu;

32.5. šo noteikumu 44.3., 44.4. un 44.5. apakšpunktā norādītos dokumentus, kas attiecināmi uz grozījumu skarto projektēto teritoriju;

32.6. šo noteikumu 44.6., 44.7., 44.8. un 44.11. apakšpunktā norādītos dokumentus, kas attiecināmi uz grozījumu skarto projektēto teritoriju un nav iekļauti zemes ierīcības projektā;

32.7. šo noteikumu 16.2., 16.3., 16.4. apakšpunktā un 17. punktā norādītos dokumentus un informāciju, izņemot šo noteikumu 17.3. apakšpunktā minētās kartes un plānus, ja šādi dokumenti un informācija nav iekļauti zemes ierīcības projektā vai tie pieprasīti atkārtoti;

32.8. šo noteikumu 32.1., 32.2., 32.3., 32.4., 32.5., 32.6. un 32.7. apakšpunktā norādīto dokumentu kopumu portatīvā dokumenta (PDF) formātā.

IV. Prasības projekta paskaidrojuma rakstam un grafiskajai daļai

33. Zemes ierīkotājs paskaidrojuma rakstā sniedz informāciju par:

33.1. projektētajā teritorijā iekļauto nekustamo īpašumu nosaukumiem, atrašanās vietu, sastāvu, būvju un zemes vienību kadastra apzīmējumiem, adresi, ja tāda piešķirta, piederību un esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi;

33.2. projektēšanas mērķi un risinājumiem, kā arī projekta izstrādes gaitu un īstenošanas secību;

33.3. esošajām un pēc projekta īstenošanas paredzētajām piekļūšanas iespējām zemes vienībām, tai skaitā norādot kadastra apzīmējumus un nekustamā īpašuma, valsts autoceļu, pašvaldību ceļu vai ielu, komersantu vai māju ceļu nosaukumus, ja tādi ir;

33.4. apgrūtinājumiem, tai skaitā nodibinātajiem ceļa servitūtiem;

33.5. ceļa servitūtiem, ko paredzēts nodibināt projekta īstenošanas gaitā, un iemesliem, kādēļ nav iespējams nodrošināt piekļuvi zemes vienībai no pašvaldības ceļa vai ielas, vai no valsts autoceļa;

33.6. citiem nekustamo īpašumu raksturojošiem datiem, kas ietekmējuši projekta izstrādi.

34. Projekta grafisko daļu izstrādā digitālā veidā vektordatu formātā (*.dwg, *.dgn vai *.shp datņu formātā) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā mērogā 1:10000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 vai 1:250 uz zemes robežu plāna pamatnes vai uz šādu kartogrāfisko materiālu pamatnes, kas savietoti ar zemes robežu plānu:

34.1. topogrāfiskā karte mērogā 1:10000 vai topogrāfiskais plāns mērogā 1:2000;

34.2. augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas plāns;

34.3. ortofotokarte mērogā 1:10000, 1:5000 vai 1:2000;

34.4. situācijas plāns vai apgrūtinājumu plāns.

35. Ja saskaņā ar šo noteikumu 13.1. apakšpunktu projekta grafiskās daļas izstrādei kā kartogrāfiskais materiāls noteikts augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas plāns, tad uz šī plāna pamata projekta grafisko daļu izstrādā tikai tai teritorijas daļai, kurā detalizēti tiek risināti zemes ierīcības darbi. Pārējo projektēto teritoriju var izstrādāt uz citas šo noteikumu 34. punktā norādītās kartogrāfiskā materiāla pamatnes.

36. Valstij vai pašvaldībai piekrītošai vai īpašumā esošai zemei kā kartogrāfisko pamatni var izmantot Kadastra informācijas sistēmas telpiskos datus, kas var būt savietoti ar augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas plāna datiem, ja:

36.1. projekts ierosināts par valstij vai pašvaldībai piekrītošu zemi atbilstoši Zemes ierīcības likuma 5. panta 2. vai 3. punktam vai par nekustamo īpašumu atbilstoši Zemes ierīcības likuma 5. panta 4. punktam;

36.2. projekts ierosināts par valsts vai pašvaldības īpašumā esošu zemi, uz kuru valsts vai pašvaldība nostiprinājusi īpašuma tiesības atbilstoši likumam "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās", pamatojoties uz Valsts zemes dienesta izsniegto informāciju no Kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem.

37. Projekta grafiskajā daļā:

37.1. attēlo projektētās teritorijas robežu;

37.2. attēlo zemes vienības robežas atbilstoši zemes robežu plānā attēlotajām zemes vienību robežām vai Kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem, šo noteikumu 36. punktā minētajā gadījumā norādot zemes vienību kadastra apzīmējumus, kā arī attēlo robežpunktus;

37.3. pēc ierosinātāja lūguma attēlo zemes vienības daļas robežas atbilstoši Kadastra informācijas sistēmas telpiskajiem datiem, norādot zemes vienību daļu kadastra apzīmējumus;

37.4. attēlo būves kontūras un citus situācijas elementus, ja to atrašanās vieta ietekmē projekta risinājumu;

37.5. attēlo projektētās zemes vienības robežas, norādot projektētās zemes vienības kadastra apzīmējumu un platību;

37.6. attēlo piekļūšanas iespējas katrai projektētajai zemes vienībai, kā arī pieeju publiski izmantojamām teritorijām, tai skaitā ceļa servitūtam paredzētās teritorijas un nodibinātos ceļa servitūtus, kas tiks saglabāti pēc projekta īstenošanas, shematiski (ar bultiņu) norādot piekļūšanas vietu un norādot kādu no normatīvajos aktos zemes pārvaldības jomā noteiktajiem piekļuves nodrošināšanas veidiem;

37.7. pēc ierosinātāja pieprasījuma norāda esošos nekustamā īpašuma lietošanas mērķus;

37.8. norāda uz projektēto teritoriju attiecināmos apgrūtinājumus, kas noteikti normatīvajos aktos aizsargjoslu noteikšanas vai vides un kultūras pieminekļu aizsardzības jomā un var būt attēloti vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā, lokālplānojumā vai detālplānojumā, norādot apgrūtinājumu robežas un kārtas numurus apgrūtinājumu teritorijā pie to robežām vai ar iznesumu;

37.9. norāda koordinātu sistēmas nosaukumu un mēroga koeficientu, kā arī, ja projekts izstrādāts instrumentāli uzmērītai zemes vienībai, – koordinātu tīkla krustpunktus un koordinātu tīkla koordinātas;

37.10. norāda izmantotos apzīmējumus un to skaidrojumus;

37.11. izveido rakstlaukumu;

37.12. attēlo projektētās teritorijas esošās un projektētās robežas;

37.13. izveido tabulu "Esošās zemes vienības". Tabulā norāda esošo zemes vienību kadastra apzīmējumus, platības un kopējo esošo zemes vienību platību;

37.14. izveido tabulu "Projektētās zemes vienības un apgrūtinājumi". Tabulā norāda:

37.14.1. projektēto zemes vienību kārtas numurus, kadastra apzīmējumus, platības un kopējo projektētās teritorijas platību;

37.14.2. esošo zemes vienību kadastra apzīmējumus un platības, kas veido projektēto zemes vienību;

37.14.3. katrai projektētajai zemes vienībai apgrūtinājuma kārtas numuru un klasifikācijas kodu – normatīvajos aktos apgrūtinājumu klasifikācijas jomā noteiktajā kārtībā;

37.15. izveido tabulu, kurā norāda šo noteikumu 14. punktā, kā arī 13.4., 21.1. un 21.2. apakšpunktā minēto institūciju vai to pārstāvju rekvizītus (institūcijas pārstāvja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums un saskaņošanas datums) vai koleģiālās institūcijas (piemēram, komisijas, komercsabiedrības valdes) nosaukumu un pieņemtā lēmuma datumu un numuru;

37.16. šo noteikumu 8. punktā minētajā gadījumā piezīmes veidā attēlo saņemtā dokumenta izdevējiestādes nosaukumu, dokumenta veidu, numuru un izdošanas datumu;

37.17. shematiski (ar bultiņu) norāda zemes platības "Cits zemes lietojums" atrašanās vietu un platību, ja tā netiek iekļauta projektējamās zemes vienības sastāvā;

37.18. ja projekts izstrādāts ierādītai (ar grafiskām metodēm noteiktai) zemes vienībai, piezīmes veidā norāda, ka, veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu, projektēto zemes vienību platības var tikt precizētas.

38. Projekta grafisko daļu izstrādā atbilstoši šo noteikumu 1. un 2. pielikumam. Ja šo noteikumu 2. pielikumā nav norādīts objekta apzīmējums, kas nepieciešams projekta grafiskās daļas sagatavošanā, izmanto zemes kadastrālās uzmērīšanas vai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas izgatavošanā lietotos apzīmējumus.

39. Lai uzskatāmi attēlotu visus nepieciešamos elementus, projektētās teritorijas grafiskā attēlojuma mērogu var palielināt vai samazināt, kā arī atsevišķus plāna fragmentus attēlot palielinātā mērogā iznesumu veidā.

40. Ja projektētās teritorijas robeža sakrīt ar esošās zemes vienības robežu, projektēto zemes vienību robežu, apgrūtinājuma robežu vai tās teritorijas robežu, kas var kalpot ceļa servitūta nodibināšanai, līnijas projekta grafiskajā daļā attēlo šādā secībā:

40.1. apgrūtinājuma robeža;

40.2. ceļa servitūta tiesību nodibināšanai paredzētās teritorijas robeža;

40.3. esošās zemes vienības robeža;

40.4. projektētās zemes vienības robeža;

40.5. projektētās teritorijas robeža.

41. Attēlojot projekta grafiskajā daļā apgrūtinājumus, zemes ierīkotājs izmanto šo noteikumu 17. punktā minēto informāciju, kā arī informāciju, kas norādīta šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētajos dokumentos. Pēc ierosinātāja pieprasījuma projekta grafiskajā daļā attēlo apgrūtinājumus izraisošos objektus atbilstoši augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai.

42. Projekta grafiskajā daļā apgrūtinājumu katram objektam attēlo kā noslēgtu kontūru. Ja objekts atrodas vairākās projektētās zemes vienībās, apgrūtinājuma kontūru var attēlot katrā projektētā zemes vienībā atsevišķi. Apgrūtinājumu, kuru nav iespējams attēlot kā laukumu, projekta grafiskajā daļā attēlo kā līniju, līnijas vidū norādot tās platumu.

43. Projekta grafiskās daļas rakstlaukumā norāda šādu informāciju:

43.1. projekta nosaukums, zemes ierīkotāja vārds un uzvārds;

43.2. zemes ierīkotāja sertifikāta numurs, tā izdošanas un derīguma datums;

43.3. ierosinātāja un šo noteikumu 13.6. apakšpunktā minētajā gadījumā projektētajā teritorijā iekļauto zemes vienību īpašnieku vārds, uzvārds vai nosaukums;

43.4. kartogrāfiskā materiāla pamatnes (uz kuras pamata sastādīta projekta grafiskā daļa) veids, autors, izgatavošanas datums un mērogs;

43.5. projekta grafiskās daļas mērogs;

43.6. projekta izgatavošanas datums.

V. Projekta datu un dokumentu aprites kārtība

44. Projekta izstrādes dokumentācijā ietver:

44.1. šo noteikumu 11.2. apakšpunktā minēto dokumentu;

44.2. ierosinātāja iesniegumu zemes ierīkotājam par projekta izstrādi;

44.3. informāciju par zemes ierīkotājam rakstiski izteiktajiem projektētajā teritorijā iekļauto zemes vienību īpašnieku priekšlikumiem, kā arī to noraidīšanas pamatojumu, ja kāds no tiem nav ņemts vērā, un saistībā ar minētajiem priekšlikumiem saņemtos dokumentus un atbildes uz tiem, kā arī šo noteikumu 24. punktā minēto apliecinājumu, ja piekrišanu projekta īstenošanai un saskaņojumu par projektētās teritorijas robežām ierosinātājs vai cits zemes īpašnieks ir izteicis rakstiski;

44.4. šo noteikumu 14. punktā, kā arī 13.4., 21.1. un 21.2. apakšpunktā minēto institūciju atsūtītos elektroniski parakstītos projekta grafiskās daļas projektus, kuros ir saskaņojuma uzraksts vai atzīme par saskaņojumu, elektronisko dokumentu par projekta grafiskās daļas projekta saskaņošanu vai elektroniskā pasta vēstuli ar informāciju par koleģiālās institūcijas (piemēram, komisijas, komercsabiedrības valdes) lēmumu, ar kuru tika saskaņots projekta grafiskās daļas projekts;

44.5. šo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētā attiecīgās būvprojektēšanas jomas būvspeciālista atzinumu par būves sadales iespēju, ja šāds atzinums ir bijis;

44.6. šo noteikumu 7.3. apakšpunktā minētajā gadījumā – vietējās pašvaldības būvvaldes izsniegtu dokumentu, kas apliecina būves neesību dabā;

44.7. šo noteikumu 8. punktā minētajā gadījumā – elektropārvades līnijas caur mežu, gāzes vai naftas vada, meliorācijas grāvja vai citas lineāras inženierbūves (izņemot valsts un pašvaldības ceļus) īpašnieka vai tiesiskā valdītāja izsniegtu dokumentu, ja minēto objektu uzturēšanai izdalīta zemes platība ar norādi "Cits zemes lietojums";

44.8. šo noteikumu 9. punktā minētajā gadījumā – zemes kadastrālajā uzmērīšanā vai ģeodēzisko darbu veikšanā sertificētas personas izgatavotu dokumentu;

44.9. projektētajā teritorijā iekļauto zemes vienību zemes robežu plānu apliecinātas kopijas;

44.10. šo noteikumu 16.2., 16.3., 16.4. apakšpunktā un 17. punktā minētos dokumentus un informāciju, izņemot šo noteikumu 17.3. apakšpunktā minētās kartes un plānus;

44.11. citus ar projekta risinājumu saistītus dokumentus.

45. Šo noteikumu 31. un 44. punktā minēto dokumentu un datņu nosaukumus veido atbilstoši Valsts zemes dienesta tīmekļvietnē ievietotajam paraugam. Dokumentiem un datnēm, kas nav norādītas minētajā tīmekļvietnē, nosaukumus veido, norādot lielos burtus "ZIP", saīsinātu dokumenta veida pierakstu un dokumenta datumu (formātā "ggggmmdd" bez punktiem, atstarpēm un starpsvītrām).

46. Ja projektā ievietojamais dokuments ir saņemts papīra formā kā oriģināls vai tā atvasinājums, projektā ievieto tā elektronisko kopiju, neapliecinot tās pareizību saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Dokumentus, kas sākotnēji ir sagatavoti papīra formā, zemes ierīkotājs savā lietvedībā glabā līdz Zemes ierīcības likumā noteiktajam projekta īstenošanas termiņam.

47. Vietējā pašvaldība 10 darbdienu laikā pēc projekta apstiprināšanas elektroniski iesniedz Valsts zemes dienesta reģionālajai nodaļai lēmumu par projekta apstiprināšanu.

48. Zemes ierīkotājs apstiprināto projektu ierosinātājam nodod, izmantojot elektronisko datu nesēju vai elektronisko pastu, kā arī pēc ierosinātāja pieprasījuma sagatavo un nodod tam projekta izstrādē saņemto un sagatavoto dokumentu izdrukas.

49. Apstiprināto projektu glabā vietējās pašvaldības arhīvā vismaz līdz Zemes ierīcības likumā noteiktajam projekta īstenošanas termiņam.

VI. Noslēguma jautājumi

50. Ja vietējā pašvaldība ir izdevusi administratīvo aktu par projekta izstrādi līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, zemes ierīkotājs projekta izstrādi pabeidz atbilstoši šiem vai Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 288 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi", ciktāl tie nav pretrunā ar Zemes ierīcības likumu.

51. Ja zemes ierīkotājs saskaņā ar šo noteikumu 50. punktu projekta izstrādi pabeidz atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 288 "Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi", viņš nodrošina šo noteikumu 37.5. apakšpunktā minētās prasības izpildi.

52. Šo noteikumu 13.5. apakšpunktā minēto informāciju projekta izstrādes nosacījumos pašvaldība norāda līdz brīdim, kad visi pašvaldības iesniegtie dati par apgrūtinātajām teritorijām un to robežām un dati par apgrūtinājumu izraisošajiem objektiem un to robežām tiks iekļauti Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā.

53. Šo noteikumu 17.2.5. apakšpunktā minētās informācijas izsniegšanu Valsts zemes dienests uzsāk Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā noteiktajā termiņā.

54. Līdz šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minēto teritorijas attīstības plānošanas dokumentu publicēšanai valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā tos pēc zemes ierīkotāja vai komersanta pieprasījuma izsniedz vietējā pašvaldība.

55. Līdz šo noteikumu 15.1 punkta spēkā stāšanās dienai izsniegto pašvaldības projekta izstrādes nosacījumu maksimālais izpildes termiņš ir divi gadi līdz projekta iesniegšanai vietējā pašvaldībā, skaitot no šo noteikumu 15.1 punkta spēkā stāšanās dienas, ja projekta izstrādes nosacījumos nav noteikts cits maksimālais izpildes termiņš.

(MK 02.07.2019. noteikumu Nr. 291 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 2. augusta
noteikumiem Nr. 505
Projekta grafiskā daļa

Piezīme. Noformējot projekta grafisko daļu portatīvā dokumenta (PDF) formātā, lapai atstāj šādas brīvas malas: augšējā mala – 0,5 cm, apakšējā mala – 0,5 cm, kreisā mala – 2 cm, labā mala – 0,5 cm.

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 2. augusta
noteikumiem Nr. 505

Projekta grafiskajā daļā lietojamo apzīmējumu specifikācija

1. tabula

Nr.
p. k.
Objekta kodsObjekta nosaukumsSlāņa nosaukumsElementa tipsObjekta apzīmējumsKrāsas Nr. RGBLīnijas platumsSimbola nosaukumsLīnijas stila nosaukumsTeksta stils, lielums, novietojumsPaskaidrojumi
1.7116000000Projektētās teritorijas robežaproj_zipLīnija0, 255, 03ADTI_0
2.7201040100Projektētās zemes vienības robežaproj_zvLīnija255, 0, 02ADTI_3
3.7201040200Krusts zemes vienības robežas dzēšanaiproj_dzSimbols255, 0, 01ADTI_0
4.Atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu specifikācijai (turpmāk – ZKU)Apgrūtinājuma teritorijaSakrīt ar Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas (turpmāk – ATIS) specifikācijas attiecīgā objekta koduPoligonsAtbilstoši ZKUSakrīt ar ZKU norādīto krāsas Nr. RGB CAD vidē1ADTI_4
5.Atbilstoši ZKUApgrūtinājuma līnijaSakrīt ar ATIS specifikācijas attiecīgā objekta koduLīnijaAtbilstoši ZKUSakrīt ar ZKU norādīto krāsas Nr. RGB CAD vidē2ADTI_4Var izmantot mazos mērogos, pa vidu norādot līnijas platumu
6.7117000000Robeža teritorijai, kura var būt par pamatu reālservitūta nodibināšanaiproj_servLīnija255, 255, 2551ADTI_6
7.7201040300Projektētās zemes vienības kārtas numurs, kadastra apzīmējums, platība un sadalošā līnijaproj_kad_apzTeksts,
līnija
Nr. 2 (78700070101)
14.5 ha
255, 0, 01ADTI_0Nav noteikts
8.Atbilstoši ZKUZemes vienības robežaAtbilstoši ZKUAtbilstoši ZKUAtbilstoši ZKUSakrīt ar ZKU norādīto krāsas Nr. RGB CAD vidēAtbilstoši ZKUAtbilstoši ZKU
9.Atbilstoši ZKUZemes vienības daļas robežaAtbilstoši ZKUAtbilstoši ZKUAtbilstoši ZKUSakrīt ar ZKU norādīto krāsas Nr. RGB CAD vidēAtbilstoši ZKUAtbilstoši ZKU
10.Atbilstoši ZKUZemes vienības kadastra apzīmējumsAtbilstoši ZKUAtbilstoši ZKUAtbilstoši ZKUSakrīt ar ZKU norādīto krāsas Nr. RGB CAD vidēAtbilstoši ZKUAtbilstoši ZKU
11.Atbilstoši ZKUZemes vienības daļas kadastra apzīmējumsAtbilstoši ZKUAtbilstoši ZKUAtbilstoši ZKUSakrīt ar ZKU norādīto krāsas Nr. RGB CAD vidēAtbilstoši ZKUAtbilstoši ZKU
12.Atbilstoši ZKUBūves kontūraAtbilstoši ZKUAtbilstoši ZKUAtbilstoši ZKUAtbilstoši ZKUAtbilstoši ZKUAtbilstoši ZKU
13.Atbilstoši ZKURobežpunktsAtbilstoši ZKUAtbilstoši ZKUAtbilstoši ZKUAtbilstoši ZKUAtbilstoši ZKUAtbilstoši ZKUApvidū uzmērīts robežpunkts
14.Atbilstoši augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai (turpmāk – ADTI)Koordinātu tīklsAtbilstoši ADTIAtbilstoši ADTIAtbilstoši ADTIAtbilstoši ADTIAtbilstoši ADTIAtbilstoši ADTI
15.Atbilstoši ADTIKoordinātu tīkla tekstsAtbilstoši ADTIAtbilstoši ADTIAtbilstoši ADTIAtbilstoši ADTIAtbilstoši ADTIAtbilstoši ADTI

Līniju platuma standarts

2. tabula

Nr.
p. k.
Līniju platums elementu apzīmējumu specifikācijāLīnijas platums Bentley MicroStation programmatūrāLīnijas platums (mm) AutoDesk, AutoCad programmatūrāLīnijas platums papīra izdrukā (mm)
1.000,090,10
2.110,350,20
3.220,500,50
4.330,700,70

Mēroga koeficienti, kas piemērojami šā pielikuma 1. tabulas 3. punktā norādītajam projekta grafiskajā daļā lietojamajam apzīmējumam

3. tabula

Nr.
p. k.
MērogsMēroga koeficients
1.1:2500,5
2.1:5001
3.1:10002
4.1:20004
5.1:500010
6.1:10 00020
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs
04.07.2019