Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 17.05.2024. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 419

Rīgā 2016. gada 28. jūnijā (prot. Nr. 32 6. §)
Noteikumi par informācijas apmaiņas un uzraudzības kārtību Iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un Eiropas profesionālās kartes izdošanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 22. panta
otro daļu, likuma "Par reglamentētajām profesijām
un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu
" 36. panta
11. punktu un 56. panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5., 6., 7. un 8. punktu
(MK 26.02.2019. noteikumu Nr. 85 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā Iekšējā tirgus informācijas sistēmas (turpmāk – IMI sistēma) ietvaros notiek informācijas apmaiņa starp Latvijas Republikas atbildīgajām iestādēm vai tirgus uzraudzības iestādēm un citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu (turpmāk – dalībvalstis) atbildīgajām iestādēm vai tirgus uzraudzības iestādēm un Eiropas Komisiju;

1.2. informācijas apmaiņā iesaistīto atbildīgo iestāžu un tirgus uzraudzības iestāžu tiesības un atbildību un informācijas apmaiņas uzraudzību;

1.3. kārtību, kādā IMI sistēmā izdod un anulē Eiropas profesionālo karti, un kārtību, kādā IMI sistēmā nodrošina ar Eiropas profesionālās kartes pieteikumu saņemšanu un Eiropas profesionālās kartes pretendenta (turpmāk – pretendents) personiskās lietas vešanu saistīto informāciju, tās apstrādi un turpmāku virzību;

1.4. kārtību, kādā IMI sistēmā pieņem, izskata un nosūta uzņemošās valsts kompetentajām institūcijām to personu pieteikumus, kuras izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvušas Latvijas Republikā un pretendē uz Eiropas profesionālās kartes saņemšanu citās dalībvalstīs;

1.4.1 institūcijas, kas izdod un anulē Eiropas profesionālo karti un nodrošina ar Eiropas profesionālās kartes pieteikumu saņemšanu un pretendenta personiskās lietas vešanu saistīto informāciju, tās apstrādi un tālāku virzību;

1.4.2 institūcijas, kas pieņem, izskata un nosūta uzņemošās valsts kompetentajām institūcijām to personu pieteikumus, kuras izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvušas Latvijas Republikā un pretendē uz Eiropas profesionālās kartes saņemšanu citās Eiropas Savienības dalībvalstīs;

1.5. kārtību, kādā IMI sistēmā citu dalībvalstu kompetentajām institūcijām nosūta informāciju par personām ar profesionālo kvalifikāciju, kurām Latvijas Republikā ir ierobežotas vai liegtas tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā;

1.6. kārtību, kādā IMI sistēmā no citas dalībvalsts saņemtā informācija par personām ar profesionālo kvalifikāciju, kurām ir ierobežotas vai liegtas tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētajās profesijās, nosūtāma apstrādei (tai skaitā dzēšanai) institūcijām, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās;

1.7. institūcijas, kas citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām institūcijām nosūta informāciju par personām ar profesionālo kvalifikāciju, kurām Latvijas Republikā ir ierobežotas vai liegtas tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā.

(Grozīts ar MK 26.02.2019. noteikumiem Nr. 85)

2. IMI sistēmas izmantošanas mērķis ir nodrošināt informācijas apmaiņu starp Latvijas Republikas atbildīgajām iestādēm vai tirgus uzraudzības iestādēm un dalībvalstu atbildīgajām iestādēm vai tirgus uzraudzības iestādēm un Eiropas Komisiju, piemērojot Eiropas Savienības tiesību aktus jomās, kuras iekļautas Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulas (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2008/49/EK (turpmāk – regula Nr. 1024/2012), pielikumā, kā arī nodrošināt informācijas apmaiņu starp pretendentiem, Latvijas Republikas un dalībvalstu atbildīgajām iestādēm saskaņā ar Eiropas Komisijas 2015. gada 24. jūnija Īstenošanas regulu Nr. 2015/983 par Eiropas profesionālās kartes izdošanu un brīdināšanas mehānisma piemērošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/36/EK (turpmāk – regula Nr. 2015/983).

3. Informācijas apmaiņa šo noteikumu izpratnē ir:

3.1. atbildīgo iestāžu pieprasījumi sniegt informāciju, pieprasījumi veikt kontroles pasākumus un pārbaudes, kā arī atbildes uz šiem pieprasījumiem saskaņā ar šo noteikumu III nodaļā minēto kārtību;

3.2. brīdinājuma informācijas apmaiņa saskaņā ar šo noteikumu IV nodaļā minēto kārtību;

3.3. atsevišķu pieprasījumu un paziņojumu informācijas apmaiņa, ja tiek ierobežota pakalpojumu sniegšana, saskaņā ar šo noteikumu V nodaļā minēto kārtību;

3.4. paziņošana par tehnisko noteikumu projektiem pakalpojumu jomā saskaņā ar šo noteikumu VI nodaļā minēto kārtību.

4. IMI sistēmā atbildīgās iestādes un tirgus uzraudzības iestādes apmainās ar personas datiem un turpmāk apstrādā tos tikai šajos noteikumos minētajos nolūkos.

5. IMI sistēmā atbildīgās iestādes un tirgus uzraudzības iestādes apmainās ar personas datiem un apstrādā tos saskaņā ar regulu Nr. 1024/2012, regulu Nr. 2015/983 un normatīvajiem aktiem datu aizsardzības jomā.

6. Informācijas apmaiņa IMI sistēmā notiek, izmantojot tīmekļvietni https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net. Eiropas profesionālās kartes pieteikumu pretendents iesniedz tīmekļvietnē, kas pieejama ar tīmekļvietnes https://ec.europa.eu/epc starpniecību.

(MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 479 redakcijā)

7. Nacionālais IMI sistēmas koordinators un piekļuves pārvaldnieks Latvijā ir Ekonomikas ministrija.

(MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 479 redakcijā)

7.1 IMI sistēmas koordinatori atbilstoši kompetencei ir šādas iestādes:

7.11. modulī "Informācijas pieprasījums (profesionālās kvalifikācijas)" – Izglītības un zinātnes ministrija un Zemkopības ministrija;

7.12. modulī "Paziņojums (profesionālās kvalifikācijas veselības aprūpes jomā)" – Izglītības un zinātnes ministrija;

7.13. modulī "Informācijas pieprasījums (pakalpojumi)" – Aizsardzības ministrija, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija, Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Kultūras ministrija, Labklājības ministrija, Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Satiksmes ministrija, Tieslietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Veselības ministrija, Zemkopības ministrija;

7.14. modulī "Brīdinājums (pakalpojumi)" – Ekonomikas ministrija, Kultūras ministrija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Veselības ministrija;

7.15. modulī "Paziņojums (pakalpojumi)" – Aizsardzības ministrija, Būvniecības valsts kontroles birojs, Ekonomikas ministrija, Iekšlietu ministrija, Labklājības ministrija;

7.16. modulī "Informācijas pieprasījums (darba ņēmēju norīkošana)" – Labklājības ministrija;

7.17. modulī "Iespējamu pārkāpumu paziņošana (darbinieku norīkojumi)" – Valsts darba inspekcija;

7.18. modulī "Pieprasījums paziņot lēmumu (darbinieku norīkošana)" – Valsts darba inspekcija;

7.19. modulī "Pieprasījums ar mērķi atgūt sankciju/naudas sodu (darbinieku norīkošana)" – Valsts darba inspekcija;

7.110. modulī "Informācijas pieprasījums (pacientu tiesības)" – Veselības ministrija;

7.111. modulī "SOLVIT – gadījumu izskatīšana" – Ekonomikas ministrija;

7.112. modulī "Informācijas pieprasījums (kultūras priekšmeti)" – Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde;

7.113. modulī "Paziņojums (kultūras priekšmeti)" – Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde;

7.114. modulī "EPC (Eiropas profesionālā karte – EPC pieprasījumi)" – Izglītības un zinātnes ministrija;

7.115. modulī "EPC (Eiropas profesionālā karte – valsts prasību paziņojums)" – Akadēmiskās informācijas centrs, Izglītības un zinātnes ministrija;

7.116. modulī "Tipa apstiprinājumi (autoceļiem neparedzēta mobilā tehnika)" – sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs";

7.117. moduļos saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 56., 60., 61., 62., 64., 65. un 66. pantu – Datu valsts inspekcija;

7.118. modulī "Publiski dokumenti. Informācijas pieprasījums (par dokumentu autentiskumu)" – Iekšlietu ministrija, Tieslietu ministrija;

7.119. modulī "Šaujamieroči – Atļauju paziņošana" – Valsts policija;

7.120. modulī "CPC – Savstarpējas palīdzības lūgums" – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs;

7.121. modulī "CPC – Ar paziņojumiem saistīts lūgums" – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs;

7.122. modulī "CPC – Koordinēta rīcība" – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs;

7.123. modulī "CPC – Koordinētas rīcības uzsākšana" – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs;

7.124. modulī "CPC – Ārējie brīdinājumi" – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs;

7.125. modulī "CPC – Brīdinājumi" – Patērētāju tiesību aizsardzības centrs;

7.126. modulī "ETSTCK – Pieprasījumi (Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls)" – Tieslietu ministrija;

7.127. modulī "Autotransports – Deklarācija par norīkošanu darbā" – Valsts darba inspekcija, Valsts policija, Valsts robežsardze, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija";

7.128. modulī "Autotransports – Uzņēmējdarbības veikšanas nosacījumi" – Valsts policija, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija";

7.129. modulī "Autotransports – Sociālie noteikumi" – Valsts policija, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija";

7.130. modulī "Autotransports – Paziņojums par sociālajiem noteikumiem" – Valsts policija, valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija";

7.131. modulī "Vienotā digitālā vārteja – Paziņošana par izņēmuma gadījumiem, kad nepiemēro tiešsaistes procedūras" – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;

7.132. modulī "Vienotā digitālā vārteja – Pieprasījums pārbaudīt elektronisko apliecinājumu autentiskumu" – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

(MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 479 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.05.2024. noteikumiem Nr. 287)

7.2 IMI sistēmas piekļuves pārvaldnieki ir:

7.21. Iekšlietu ministrija atbilstoši šo noteikumu 7.13., 7.15. un 7.118. apakšpunktā minētajai kompetencei;

7.22. Izglītības un zinātnes ministrija atbilstoši šo noteikumu 7.11., 7.12., 7.13., 7.114. un 7.115. apakšpunktā minētajai kompetencei;

7.23. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs atbilstoši šo noteikumu 7.14., 7.120., 7.121., 7.122., 7.123., 7.124. un 7.125. apakšpunktā minētajai kompetencei;

7.24. Tieslietu ministrija atbilstoši šo noteikumu 7.13., 7.118. un 7.126. apakšpunktā minētajai kompetencei.

(MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 479 redakcijā)

II. Atbildīgās iestādes un tirgus uzraudzības iestādes tiesības un pienākumi IMI sistēmā

8. Atbildīgajai iestādei un tirgus uzraudzības iestādei atbilstoši kompetencei ir šādas tiesības:

8.1. piekļūt vienai vai vairākām IMI sistēmas atbalstītajām regulējuma jomām un IMI sistēmā pieejamo reģistru sarakstam;

8.2. izmantot IMI sistēmas datubāzi, lai meklētu atbildīgo iestādi vai tirgus uzraudzības iestādi citā dalībvalstī;

8.3. papildus reģistrēt IMI sistēmas lietotājus savā iestādē;

8.4. rediģēt un dzēst IMI sistēmas lietotāju profilus savā iestādē.

9. Atbildīgajai iestādei un tirgus uzraudzības iestādei atbilstoši kompetencei ir šādi pienākumi:

9.1. nodrošināt pakalpojumu sniedzēju uzraudzību un kontroli, īstenojot informācijas apmaiņu IMI sistēmā ar citām dalībvalstīm;

9.2. atbilstoši šo noteikumu III nodaļā minētajai kārtībai, izmantojot IMI sistēmu, pieprasīt no citas dalībvalsts atbildīgajām iestādēm vai tirgus uzraudzības iestādēm informāciju vai kontroles pasākumu un pārbaužu veikšanu;

9.3. atbilstoši šo noteikumu IV nodaļā minētajai kārtībai, izmantojot IMI sistēmu, īstenot brīdinājuma informācijas apmaiņu, ja tiek konstatēts, ka pakalpojumu sniedzēja darbība var radīt kaitējumu cilvēka veselībai, drošumam vai videi;

9.4. atbilstoši šo noteikumu V nodaļā minētajai kārtībai, izmantojot IMI sistēmu, īstenot informācijas apmaiņu, ja tiek ierobežota pakalpojumu sniegšana;

9.5. veikt informācijas apmaiņu IMI sistēmā tikai par konkrētu pakalpojumu sniedzēju;

9.6. atbilstoši šo noteikumu VI nodaļā minētajai kārtībai paziņot Eiropas Komisijai un citām dalībvalstīm par tehnisko noteikumu projektiem pakalpojumu jomā.

10. Atbildīgajai iestādei un tirgus uzraudzības iestādei, kas vienlaikus ir arī IMI sistēmas piekļuves pārvaldnieks, papildus šo noteikumu 8. un 9. punktā minētajām tiesībām un pienākumiem ir šādi pienākumi:

10.1. regulāri identificēt un reģistrēt savas jomas atbildīgās iestādes IMI sistēmā;

10.2. dzēst no IMI sistēmas atbildīgo iestādi, ko tā reģistrējusi, ja attiecīgā iestāde turpmāk nav kompetenta iesaistīties IMI sistēmas aktivitātēs;

10.3. reģistrējot iestādi IMI sistēmā, piešķirt tai pieeju noteiktai tiesiskā regulējuma jomai;

10.4. pārraudzīt tās IMI sistēmā reģistrēto atbildīgo iestāžu informācijas apmaiņu;

10.5. pārrunu veidā risināt domstarpības, kas radušās atbildīgajām iestādēm, lai nodrošinātu apmierinošu IMI sistēmas aktivitāšu īstenošanu;

10.6. rakstiski informēt atbildīgās iestādes vadītāju, ja IMI sistēmā reģistrētās šīs iestādes personas nepilda ar IMI sistēmu saistītus pienākumus, un lūgt veikt atbilstošus pasākumus, lai rastu pozitīvu risinājumu;

10.7. ja pēc šo noteikumu 10.6. apakšpunktā minētā pieprasījuma pozitīvs risinājums nav panākts, IMI sistēmas piekļuves pārvaldnieks rakstiski informē nacionālo IMI sistēmas koordinatoru un lūdz veikt atbilstošus pasākumus, lai rastu pozitīvu risinājumu;

10.8. ja ar IMI sistēmas aktivitātēm saistīti strīdus jautājumi netiek atrisināti, sazināties ar nacionālo IMI sistēmas koordinatoru un informēt par neatrisināto jautājumu.

11. Atbildīgajai iestādei, kas vienlaikus ir arī nacionālais IMI sistēmas koordinators, papildus šo noteikumu 8. un 9. punktā minētajām tiesībām un pienākumiem ir regulas Nr. 1024/2012 6. panta 1. punktā noteiktie pienākumi.

12. Tirgus uzraudzības iestādei, kas vienlaikus ir arī brīdinājuma informācijas koordinators, papildus šo noteikumu 8. un 9. punktā minētajām tiesībām un pienākumiem ir šādi pienākumi:

12.1. ja iegūta informācija par Latvijas Republikā reģistrētu pakalpojumu sniedzēju, kas sniedz pakalpojumus citās dalībvalstīs un kura rīcība vai konkrētas darbības varētu radīt nopietnu kaitējumu cilvēka veselībai, drošumam vai videi, informēt citu dalībvalstu tirgus uzraudzības iestādes, kurās pakalpojumu sniedzējs sniedz pakalpojumu, un Eiropas Komisiju, izmantojot IMI sistēmas brīdinājuma informācijas apmaiņu;

12.2. ja iegūta informācija par citas dalībvalsts pakalpojumu sniedzēju, kas sniedz pakalpojumu Latvijas Republikas teritorijā vai citas dalībvalsts teritorijā un kura rīcība vai konkrētas darbības varētu radīt nopietnu kaitējumu cilvēka veselībai, drošumam vai videi, informēt citas dalībvalsts tirgus uzraudzības iestādi, kurā pakalpojumu sniedzējs reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs vai sniedz pakalpojumu, un Eiropas Komisiju, izmantojot IMI sistēmas brīdinājuma informācijas apmaiņu;

12.3. atsaukt vai atcelt brīdinājuma informāciju IMI sistēmā, ja pakalpojumu sniedzēja rīcība vai konkrētas darbības, kas varētu radīt nopietnu kaitējumu cilvēka veselībai, drošumam vai videi, nav īstenojušās vai vairs neeksistē;

12.4. izbeigt brīdinājuma informācijas apmaiņu IMI sistēmā, ja ir novērsts kaitējums cilvēka veselībai, drošumam vai videi, ko rada pakalpojumu sniedzēja rīcība vai konkrētas darbības;

12.5. iebilst dalībvalstīm par brīdinājuma informācijas atsaukšanu vai izbeigšanu, ja tās rīcībā ir informācija, kas pierāda, ka joprojām pastāv kaitējums cilvēka veselībai, drošumam vai videi;

12.6. regulāri identificēt un reģistrēt papildus brīdinājuma informācijas apmaiņā iesaistītās tirgus uzraudzības iestādes.

III. Atbildīgo iestāžu vai tirgus uzraudzības iestāžu pieprasījumi sniegt informāciju, veikt kontroles pasākumus un pārbaudes, kā arī atbildes uz šiem pieprasījumiem

13. Lai nodrošinātu pakalpojumu sniedzēju un to sniegto pakalpojumu uzraudzību un izvairītos no kontroles dublēšanās attiecībā uz pakalpojumu sniedzējiem, kas reģistrēti kā saimnieciskās darbības veicēji citā dalībvalstī, atbildīgā iestāde vai tirgus uzraudzības iestāde nosūta citas dalībvalsts atbildīgajām iestādēm vai tirgus uzraudzības iestādēm pieprasījumu sniegt informāciju vai veikt kontroles pasākumus un pārbaudes.

14. Lai nodrošinātu pilnīgu informācijas sniegšanu, atbildīgā iestāde vai tirgus uzraudzības iestāde atbilstoši kompetencei iesaistās informācijas apmaiņā ar citām atbildīgajām iestādēm vai tirgus uzraudzības iestādēm.

15. Ja nepieciešama papildu informācija, atbildīgā iestāde vai tirgus uzraudzības iestāde nosūta un pieprasa papildu informāciju no citas dalībvalsts atbildīgās iestādes vai tirgus uzraudzības iestādes.

16. Ja atbildīgā iestāde vai tirgus uzraudzības iestāde nav kompetenta iesaistīties informācijas apmaiņā, tā triju darbdienu laikā pēc informācijas pieprasījuma saņemšanas pārsūta informācijas pieprasījumu citai atbildīgajai iestādei vai uzraudzības iestādei, kas ir kompetenta iesaistīties informācijas apmaiņā.

17. Ja atbildīgā iestāde vai tirgus uzraudzības iestāde nespēj identificēt šo noteikumu 16. punktā minēto atbildīgo iestādi vai tirgus uzraudzības iestādi, tā pārsūta informācijas pieprasījumu savam IMI sistēmas piekļuves pārvaldniekam vai, ja tāda nav, nacionālajam IMI sistēmas koordinatoram, kas iestādi reģistrējis IMI sistēmā.

18. Atbildīgā iestāde vai tirgus uzraudzības iestāde atbilstoši kompetencei lemj par piemērotākajām informācijas iegūšanas iespējām, ja iestādes rīcībā nav pieprasītās informācijas. Atbildīgā iestāde vai tirgus uzraudzības iestāde var pieprasīt no Latvijas Republikā reģistrēta pakalpojumu sniedzēja informāciju, kas nepieciešama uzraudzības un informācijas apmaiņas nodrošināšanai, ja šī informācija nav citas atbildīgās iestādes vai uzraudzības iestādes rīcībā.

19. Pēc dalībvalsts atbildīgās iestādes vai tirgus uzraudzības iestādes informācijas pieprasījuma saņemšanas atbildīgā iestāde vai tirgus uzraudzības iestāde sniedz informāciju pieprasījumā norādītajā termiņā. Ja tas nav iespējams, ievēro regulas Nr. 1024/2012 7. panta 1. punktā noteikto termiņu.

20. Ja informāciju nav iespējams sniegt pieprasījumā norādītajā termiņā, atbildīgā iestāde vai tirgus uzraudzības iestāde triju darbdienu laikā pēc dalībvalsts informācijas pieprasījuma saņemšanas ziņo attiecīgās dalībvalsts atbildīgajai iestādei vai tirgus uzraudzības iestādei par grūtībām, kas rodas atbildes sagatavošanā un sniegšanā, un vienojas par citu informācijas sniegšanas termiņu.

21. Atbildīgā iestāde vai tirgus uzraudzības iestāde septiņu dienu laikā pēc informācijas pieprasījuma atbildes saņemšanas no citas dalībvalsts atbildīgās iestādes vai tirgus uzraudzības iestādes pieņem atbildi uz informācijas pieprasījumu vai pieprasa papildu informāciju.

22. Ja atbildīgā iestāde vai tirgus uzraudzības iestāde 30 dienu laikā nav saņēmusi atbildi uz informācijas pieprasījumu vai ziņojumu par informācijas sniegšanas grūtībām, tā informē savu IMI sistēmas piekļuves pārvaldnieku vai, ja tāda nav, nacionālo IMI sistēmas koordinatoru.

(MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 479 redakcijā)

23. IMI sistēmas piekļuves pārvaldnieks vienas darbdienas laikā pēc šo noteikumu 22. punktā minētās informācijas saņemšanas pārsūta to nacionālajam IMI sistēmas koordinatoram.

24. Atbildīgā iestāde un tirgus uzraudzības iestāde regulāri atjauno savas iestādes datus IMI sistēmā, nodrošinot, ka informācija ir precīza un patiesa.

25. Lai uzlabotu IMI sistēmas mašīntulkojuma kvalitāti, informācijas apriti brīvā teksta formā atbildīgās iestādes un tirgus uzraudzības iestādes veido pēc iespējas precīzāk, ar vienkāršiem, īsiem teikumiem.

IV. Brīdinājuma informācijas apmaiņa

26. Tirgus uzraudzības iestāde pirms šo noteikumu 12.1. un 12.2. apakšpunktā minētās brīdinājuma informācijas apmaiņas ņem vērā, vai ir spēkā šādi brīdinājuma informācijas izsūtīšanas nosacījumi:

26.1. jebkāda rīcība vai konkrētas darbības, kas varētu radīt nopietnu kaitējumu cilvēka veselībai, drošumam vai videi, ir saistītas ar noteiktu pakalpojumu un pakalpojuma sniedzēja rīcību;

26.2. noteiktais pakalpojums ir pakalpojums atbilstoši Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumam;

26.3. pastāv kaitējuma draudi cilvēka veselībai, drošumam vai videi;

26.4. pastāv cēloņsakarība starp sniegto pakalpojumu un iespējamo kaitējumu;

26.5. joprojām pastāv vai var rasties konkrēts kaitējums;

26.6. pastāv kaitējuma iespējamība citās dalībvalstīs.

27. Ja ir spēkā visi šo noteikumu 26. punktā minētie nosacījumi, tirgus uzraudzības iestāde sagatavo brīdinājuma informāciju un IMI sistēmā nosūta to nacionālajam IMI sistēmas koordinatoram apstiprināšanai.

28. Nacionālais IMI sistēmas koordinators, saņemot šo noteikumu 27. punktā minēto informāciju, triju darbdienu laikā atkārtoti pārbauda, vai ir spēkā šo noteikumu 26. punktā minētie nosacījumi, un izsūta brīdinājuma informāciju citām dalībvalstīm un Eiropas Komisijai.

29. No dalībvalstīm izsūtīto brīdinājuma informāciju saņem nacionālais IMI sistēmas koordinators, kas vienas darbdienas laikā IMI sistēmā apstiprina saņemto informāciju un pārsūta to tirgus uzraudzības iestādēm, kuras ir brīdinājuma informācijas koordinatori.

30. Tiklīdz tirgus uzraudzības iestādei kļūst zināmas informācijas apmaiņā iesaistītās informācijas neprecizitātes, tā brīdinājuma informācijas apmaiņas ietvaros veic visas nepieciešamās darbības informācijas precizēšanai vai labošanai.

31. Lai brīdinājuma informācijas apmaiņā ietvertā informācija būtu pēc iespējas pilnīgāka, tirgus uzraudzības iestāde nosūta un pieprasa papildu informāciju no citas dalībvalsts atbildīgās iestādes vai tirgus uzraudzības iestādes.

32. Institūcijas, kas veic sertificēšanu, un institūcijas, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās, sniedz datus par personām ar profesionālo kvalifikāciju reglamentētajā profesijā, kurām Latvijas Republikā ir ierobežotas vai liegtas tiesības veikt profesionālo darbību Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumu Nr. 460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām" 1. pielikuma 7., 9., 10., 17.–38., 40.–45. un 52. punktā minētajās reglamentētajās profesijās un 2. pielikumā minētajās ārsta profesijas papildspecialitātēs. Veselības inspekcija šos datus sniedz arī par tām ārstniecības personām, kurām ir ierobežotas vai liegtas tiesības veikt profesionālo darbību profesijā. Minētos datus sniedz, aizpildot veidlapu (​pielikums) un nosūtot to nodibinājumam "Akadēmiskās informācijas centrs" (turpmāk – Akadēmiskās informācijas centrs) triju dienu laikā pēc dienas, kad lēmums, ar kuru personai Latvijas Republikā tiek liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā, stājies spēkā vai tajā veiktas izmaiņas.

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 30 redakcijā)

33. Akadēmiskās informācijas centrs no Sodu reģistra tiešsaistes datu pārraides režīmā pieprasa un saņem šādas ziņas par šo noteikumu 32. punktā minētajām personām noteikto profesionālās darbības tiesību ierobežojumu vai liegumu kontroli:

33.1. personas identitāte – vārds, uzvārds, dzimšanas datums un vieta;

33.2. reglamentētā profesija (ja zināma);

33.3. institūcija, kas pieņēmusi lēmumu;

33.4. lieguma vai ierobežojuma veikt profesionālo darbību termiņš.

33.1 Biedrība "Latvijas Ārstu biedrība", Veselības inspekcija un biedrība "Latvijas Veterinārārstu biedrība" pilda regulas Nr. 2015/983 23. panta 1. punktā noteiktās kompetentās institūcijas funkcijas un 2. punktā noteiktās koordinējošās institūcijas funkcijas un saņem informāciju par personām ar profesionālo kvalifikāciju, kurām citā dalībvalstī ierobežotas vai liegtas tiesības veikt profesionālo darbību šādās reglamentētajās profesijās:

33.11. modulī "ārsti" – biedrība "Latvijas Ārstu biedrība";

33.12. modulī "māsas" – Veselības inspekcija;

33.13. modulī "veterinārārsti" – biedrība "Latvijas Veterinārārstu biedrība".

(MK 24.01.2023. noteikumu Nr. 30 redakcijā)

34. Akadēmiskās informācijas centram, apstrādājot IMI sistēmā saņemto un nosūtāmo informāciju par personām ar profesionālo kvalifikāciju, kurām liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību, ir šādi pienākumi:

34.1. saņemot ziņas par šo noteikumu 32. punktā minētajām personām, IMI sistēmā nekavējoties brīdināt par to citas dalībvalstis, brīdinājumā norādot šādu informāciju:

34.1.1. personas identitāte – vārds, uzvārds, dzimšanas datums un vieta;

34.1.2. reglamentētā profesija;

34.1.3. institūcija, kas pieņēmusi lēmumu;

34.1.4. lieguma vai ierobežojuma veikt profesionālo darbību apjoms (ja zināms);

34.1.5. lieguma vai ierobežojuma veikt profesionālo darbību termiņš;

34.2. triju dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas rakstiski informēt personu, par kuru nosūtīts šo noteikumu 34.1. apakšpunktā minētais brīdinājums:

34.2.1. par viņas tiesībām uz tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, tai skaitā tiesībām apstrīdēt brīdinājumu;

34.2.2. par šo noteikumu 34.3. un 34.4. apakšpunktā minētajām izmaiņām brīdinājumā;

34.3. triju dienu laikā aktualizēt brīdinājuma saturu IMI sistēmā, ja ir saņemta informācija par izmaiņām nolēmumā, ar kuru personai Latvijas Republikā tiek liegtas vai ierobežotas tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā;

34.4. triju dienu laikā nosūtīt informāciju IMI sistēmā un brīdinājumu dzēst, ja beidzies liegums vai ierobežojums veikt profesionālo darbību vai ja lēmums ir atsaukts;

34.5. pildīt regulas Nr.  2015/983 23. panta 2. punktā noteiktās koordinējošās institūcijas funkcijas un, saņemot informāciju par personām ar profesionālo kvalifikāciju, kurām citā dalībvalstī ierobežotas vai liegtas tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā, IMI sistēmas attiecīgajos moduļos nekavējoties pārsūtīt šo informāciju šādām institūcijām, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās:

34.5.1. (svītrots ar MK 24.01.2023. noteikumiem Nr. 30);

34.5.2. (svītrots ar MK 24.01.2023. noteikumiem Nr. 30);

34.5.3. modulī "pārējās veselības aprūpes profesijas" – Veselības inspekcijai, biedrībai "Latvijas Farmaceitu biedrība", biedrībai "Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība", biedrībai "Latvijas Māsu asociācija", biedrībai "Latvijas Ārstu biedrība", Psihologu sertifikācijas padomei;

34.5.4. (svītrots ar MK 24.01.2023. noteikumiem Nr. 30);

34.5.5. modulī "nepilngadīgu personu izglītība" – Izglītības un zinātnes ministrijai, biedrībai "Latvijas Sporta federāciju padome";

34.5.6. modulī "viltotie diplomi" – Akadēmiskās informācijas centram.

(Grozīts ar MK 26.02.2019. noteikumiem Nr. 85)

34.1 Institūcijas, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās, sniedz datus par personām, kuras ir pretendējušas uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu reglamentētajā profesijā Latvijas Republikā, bet kurām profesionālās kvalifikācijas atzīšana atteikta, jo persona iesniegusi viltotus izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, ja šo dokumentu viltošanas faktu ir atzinusi tiesa. Minētos datus sniedz, aizpildot veidlapu (pielikums) un nosūtot to Akadēmiskās informācijas centram triju dienu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā tiesas nolēmums, ar kuru personai Latvijas Republikā ir atteikta profesionālās kvalifikācijas atzīšana reglamentētajā profesijā iesniegto viltoto izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu dēļ.

(MK 26.02.2019. noteikumu Nr. 85 redakcijā)

V. Informācijas apmaiņa, ja tiek ierobežota pakalpojumu sniegšana

35. Ja tiek ierobežota Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto pakalpojumu sniegšana, atbildīgā iestāde vai tirgus uzraudzības iestāde, izmantojot IMI sistēmu, lūdz dalībvalsti, kurā pakalpojumu sniedzējs reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs, veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu nepieciešamo informāciju precīzai lietas apstākļu izvērtēšanai.

36. Ja tiek ierobežota pakalpojumu sniegšana, atbildīgā iestāde vai tirgus uzraudzības iestāde, saņemot informācijas pieprasījumu, noskaidro, vai pakalpojumu sniedzējs ievēro normatīvajos aktos noteiktās prasības, un pārbauda dalībvalsts sniegtos faktus.

37. Atbildīgā iestāde vai tirgus uzraudzības iestāde pēc šo noteikumu 36. punktā minētajām darbībām informē citas dalībvalsts atbildīgo iestādi vai tirgus uzraudzības iestādi par īstenotajām vai paredzētajām darbībām vai par iemesliem, kāpēc tā nav veikusi nekādas darbības no dalībvalsts saņemtās lietas ietvaros.

38. Pēc šo noteikumu 37. punktā minētās informācijas saņemšanas no dalībvalsts, kurā pakalpojumu sniedzējs reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs, atbildīgā iestāde vai tirgus uzraudzības iestāde paziņo Eiropas Komisijai un dalībvalstij par iecerētajām darbībām lietas turpmākai risināšanai, pamatojot:

38.1. kāpēc dalībvalsts veiktie vai plānotie pasākumi ir nepiemēroti;

38.2. kāpēc atbildīgās iestādes vai tirgus uzraudzības iestādes plānotie pasākumi atbilst Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā noteiktajiem pakalpojumu sniegšanas ierobežojumu vispārīgajiem nosacījumiem.

39. Atbildīgā iestāde vai tirgus uzraudzības iestāde šo noteikumu 38. punktā minētās iecerētās darbības nedrīkst veikt 15 darbdienas pēc šo darbību paziņošanas Eiropas Komisijai un dalībvalstij.

40. Atbildīgā iestāde vai tirgus uzraudzības iestāde drīkst neievērot šo noteikumu 35., 36., 37., 38. un 39. punktā minētos nosacījumus, ja ir nepieciešama tūlītēja rīcība, jo pakalpojumu sniedzējs nopietni apdraud īpašuma drošību, cilvēka veselību, drošumu vai vidi.

41. Atbildīgā iestāde vai tirgus uzraudzības iestāde informē Eiropas Komisiju un dalībvalsti, kurā pakalpojumu sniedzējs reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs, par pasākumiem, kas veikti vai kurus plānots veikt, ievērojot šo noteikumu 40. punktā minētos nosacījumus un pamatojot tūlītējas rīcības nepieciešamību.

42. Atbildīgā iestāde vai tirgus uzraudzības iestāde par šo noteikumu 37., 38. un 40. punktā minētajām darbībām papildus informē nacionālo IMI sistēmas koordinatoru.

VI. Paziņošana par tehnisko noteikumu projektiem pakalpojumu jomā

43. Atbildīgā iestāde nodrošina, lai IMI sistēmā tiktu reģistrēta atbildīgā kontaktpersona, kas paziņo par tehnisko noteikumu projektiem pakalpojumu jomā. Atbildīgo kontaktpersonu IMI sistēmā reģistrē nacionālais IMI sistēmas koordinators vai IMI sistēmas piekļuves pārvaldnieks.

44. Atbildīgā iestāde, izmantojot IMI sistēmā pieejamo paziņošanas procedūru, paziņo Eiropas Komisijai par tehnisko noteikumu projektiem pakalpojumu jomā, ja šie noteikumi paredz šādas prasības, ieskaitot prasības pakalpojumam vai pakalpojuma sniedzējam:

44.1. pakalpojuma sniegšanas kvantitatīvos vai teritoriālos ierobežojumus (piemēram, maksimāli pieļaujamais pakalpojumu sniedzēju skaits apdzīvotā vietā atkarībā no iedzīvotāju skaita, minimālais ģeogrāfiskais attālums vai novietojums starp pakalpojumu sniedzējiem konkrētā apdzīvotā vietā);

44.2. pakalpojuma sniedzēja pienākumu izvēlēties noteiktu saimnieciskās darbības formu;

44.3. kārtību, kādā tiek pārvaldītas kapitāla daļas valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībās vai privātās kapitālsabiedrībās;

44.4. nosacījumu, ka konkrētu pakalpojumu var sniegt vai piedāvāt tikai noteikti pakalpojumu sniedzēji vai to grupa, vai personas, kas darbojas konkrētā profesijā, specialitātē vai amatā;

44.5. aizliegumu izveidot vairāk nekā vienu uzņēmumu vienas valsts teritorijā;

44.6. prasības par minimālo darbinieku skaitu;

44.7. fiksētos minimālos un (vai) maksimālos pakalpojumu tarifus;

44.8. pienākumu nodrošināt konkrēta pakalpojuma piedāvājumu vai tā pieejamību kopā ar citu pakalpojumu vai pakalpojumu apvienojumu.

45. Atbildīgā iestāde par tehnisko noteikumu projektu pakalpojumu jomā paziņo Eiropas Komisijai un citām dalībvalstīm pēc saskaņošanas ar iesaistītajām iestādēm tādā redakcijā, kāda sagatavota iesniegšanai Ministru kabinetā. Pašvaldības dome saistošos noteikumus paziņo Eiropas Komisijai un citām dalībvalstīm tādā redakcijā, kāda sagatavota pēc Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā noteiktās saskaņošanas ar Ekonomikas ministriju un Pašvaldību likumā noteiktā atzinuma saņemšanas no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.

(MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 479 redakcijā)

46. Paziņošana par tehniskajiem noteikumiem pakalpojumu jomā neaptur to spēkā stāšanos.

47. Par tehnisko noteikumu projektu pakalpojumu jomā nav jāpaziņo IMI sistēmā, ja tas vienlaikus ir tehnisko noteikumu projekts produktu jomā un par to ir paziņots Tehnisko noteikumu informācijas sistēmā (TRIS).

(MK 29.08.2023. noteikumu Nr. 479 redakcijā)

48. Atbildīgajām iestādēm ir tiesības komentēt citu dalībvalstu tehnisko noteikumu projektus pakalpojumu jomā, par kuriem paziņots, izmantojot IMI sistēmā pieejamo paziņošanas procedūru.

49. Eiropas Komisijas un citu dalībvalstu sniegtos komentārus par atbildīgās iestādes sagatavoto tehnisko noteikumu projektu pakalpojumu jomā atbildīgā iestāde pēc iespējas ņem vērā turpmākajā tehnisko noteikumu projekta izstrādes procesā.

50. Atbildīgā iestāde uz saņemtajiem komentāriem sniedz atbildi mēneša laikā, izmantojot IMI sistēmu.

VII. Eiropas profesionālās kartes pieteikumu saņemšana, ar pretendenta personiskās lietas vešanu saistītās informācijas apstrāde un turpmākā virzība un Eiropas profesionālās kartes izdošana un anulēšana

(Nodaļas nosaukums MK 26.02.2019. noteikumu Nr. 85 redakcijā)

51. Eiropas profesionālās kartes pieteikumu pretendents iesniedz, regulas Nr.  2015/983 3. un 4. pantā noteiktajā kārtībā izveidojot personisko lietu šo noteikumu 6. punktā norādītajā tīmekļvietnē un augšupielādējot Eiropas profesionālās kartes izdošanai nepieciešamos dokumentus saskaņā ar IMI sistēmā norādītajām prasībām atbilstošajai reglamentētajai profesijai vai arī vēršoties ar rakstveida vai mutvārdu iesniegumu, kuru institūcija noformē rakstveidā un pretendents paraksta, šādās institūcijās (turpmāk – Latvijas kompetentā institūcija):

51.1. māsas profesijā – Veselības inspekcijā;

51.2. fizioterapeita profesijā – biedrībā "Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība";

51.3. farmaceita profesijā – biedrībā "Latvijas Farmaceitu biedrība";

51.4. nekustamā īpašuma aģenta profesijā un kalnu gida profesijā – Akadēmiskās informācijas centrā.

(MK 26.02.2019. noteikumu Nr. 85 redakcijā)

52. Pretendentam vai personai, kurai ir izdota Eiropas profesionālā karte, ir tiesības pieprasīt jebkurā laikā un bez maksas veikt izmaiņas šo noteikumu 53.1. apakšpunktā minēto dokumentu kopā, kas pievienota Eiropas profesionālās kartes pieteikumam, kā arī lūgt dzēst personas personisko lietu IMI sistēmā vai anulēt Eiropas profesionālo karti vai apturēt tās derīgumu, paziņojot par to IMI sistēmā Latvijas kompetentajai institūcijai.

(Grozīts ar MK 26.02.2019. noteikumiem Nr. 85)

53. Latvijas kompetentajai institūcijai, IMI sistēmā nodrošinot ar Eiropas profesionālās kartes pieteikumu saņemšanu un pretendenta personiskās lietas vešanu saistīto informāciju, tās apstrādi un turpmāku virzību, ir šādi pienākumi:

53.1. ievadīt IMI sistēmā:

53.1.1. informāciju par samaksu par Eiropas profesionālās kartes pieteikuma apstrādi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā pretendents sedz izdevumus, kas saistīti ar Eiropas profesionālās kartes pieteikumu apstrādi un Eiropas profesionālās kartes izdošanu;

53.1.2. iesniedzamo Eiropas profesionālās kartes pieteikumam pievienojamo dokumentu oriģinālu elektronisko kopiju paraugus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai profesionālai darbībai vai īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniedzamo dokumentu sarakstus atbilstoši pieteikuma veidam:

53.1.2.1. regulas Nr. 2015/983 II pielikuma A daļas 1. punktā noteiktos dokumentus Eiropas profesionālās kartes izdošanai pastāvīgas profesionālās darbības veikšanai māsas un farmaceita profesijās, kurās piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā;

53.1.2.2. regulas Nr. 2015/983 II pielikuma A daļas 2. punktā noteiktos dokumentus Eiropas profesionālās kartes izdošanai pastāvīgas profesionālās darbības veikšanai fizioterapeita profesijā, kurā piemēro vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā;

53.1.2.3. regulas Nr. 2015/983 II pielikuma B daļā noteiktos dokumentus Eiropas profesionālās kartes izdošanai īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā reglamentētā profesijā;

53.2. 10 dienu laikā pēc šo noteikumu 52. punktā minēto ziņu saņemšanas aktualizēt (tai skaitā dzēst vairs nevajadzīgo informāciju) IMI sistēmā personas personisko lietu, ja persona ir veikusi izmaiņas vai paplašinājumu savā Eiropas profesionālās kartes pieteikumā, un nosūtīt aktualizēto Eiropas profesionālo karti attiecīgās uzņemošās valsts kompetentajai institūcijai;

53.3. triju darbdienu laikā IMI sistēmā aktualizēt tādas personas personisko lietu, kurai izdota Eiropas profesionālā karte, ja ir saņemtas ziņas par šai personai noteikto liegumu vai ierobežojumu veikt profesionālo darbību, sniedzot šādu informāciju:

53.3.1. personas identitāte – vārds, uzvārds, dzimšanas datums un vieta;

53.3.2. informācija par institūciju, kas pieņēmusi lēmumu liegt vai ierobežot personas tiesības strādāt reglamentētajā profesijā;

53.3.3. lieguma vai ierobežojuma veikt profesionālo darbību apjoms (ja zināms);

53.3.4. lieguma vai ierobežojuma veikt profesionālo darbību termiņš;

53.4. pēc attiecīgās personas pieprasījuma vai šo noteikumu 53.2. apakšpunktā minētajā gadījumā triju darbdienu laikā informēt personu, kurai izdota Eiropas profesionālā karte, un kompetentās iestādes, kurām ir pieeja konkrētajai personiskajai lietai, par šīs personas personiskās lietas IMI sistēmā saturu;

53.5. ja no personas, kurai izdota Eiropas profesionālā karte pastāvīgu profesionālo darbību vai īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai Latvijas Republikā māsas, fizioterapeita vai farmaceita profesijā, saņemts šo noteikumu 52. punktā minētais pieteikums par personiskās lietas dzēšanu IMI sistēmā, izsniegt tai bez maksas profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību;

53.6. ja saņemts šo noteikumu 51. punktā minētais Eiropas profesionālās kartes rakstveida vai mutvārdu pieteikums, triju darbdienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas pretendenta vārdā iesniegt Eiropas profesionālās kartes pieteikumu IMI sistēmā;

53.7. ja saņemti personas dati no šo noteikumu 54.2.1., 61.2.1. un 61.2.2. apakšpunktā minētajiem reģistriem, tos izmantot tikai skatīšanās režīmā, neuzkrāt un apstrādāt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) Nr. 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un Fizisko personu datu apstrādes likuma prasībām;

53.8. ievietot savas institūcijas tīmekļvietnē informāciju par Eiropas profesionālo karti, tās izmantošanas ieguvumiem un pieteikšanās kārtību tās saņemšanai, pievienojot tiešsaistes saiti uz Eiropas profesionālās kartes pieteikuma formu IMI sistēmā.

(Grozīts ar MK 26.02.2019. noteikumiem Nr. 85; 53.8. apakšpunkts stājas spēkā 15.03.2019., sk. 66. punktu)

54. Saņemot pieteikumu no pretendenta, kuram Latvijas Republika ir likumīgā statusa valsts un kurš pretendē uz īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu citā dalībvalstī nekustamo īpašumu aģenta vai kalnu gida reglamentētajā profesijā, Latvijas kompetentā institūcija:

54.1. vienas nedēļas laikā apstiprina pieteikuma saņemšanu, pārbauda iesniegto dokumentu kopas pilnīgumu un atbilstību pretendenta pieteikumā norādītās uzņemošās valsts noteiktajām un IMI sistēmā publicētajām prasībām attiecībā uz iesniedzamajiem dokumentiem Eiropas profesionālās kartes izdošanai atbilstošajā reglamentētajā profesijā, ja nepieciešams, pieprasa pretendentam iesniegt trūkstošos dokumentus un informē pretendentu par samaksu;

54.2. triju nedēļu laikā pēc šo noteikumu 54.1. apakšpunktā minētā termiņa vai minēto trūkstošo dokumentu saņemšanas (ja tādi tika pieprasīti):

54.2.1. pārbauda un apliecina pretendenta iesniegto dokumentu autentiskumu un derīgumu, kā arī pārbauda Fizisko personu reģistrā ziņas par pretendenta iesniegto personu apliecinošo dokumentu un ziņas par pretendenta dzimšanas vietu (ja personu apliecinošajā dokumentā dzimšanas vieta nav norādīta), ievērojot Fizisko personu reģistra likuma 11. panta pirmās daļas 7. un 16. punktā noteikto;

54.2.2. pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

54.2.2.1. izdot Eiropas profesionālo karti un nosūtīt to pretendentam un uzņemošās valsts kompetentajai iestādei;

54.2.2.2. atteikt izdot Eiropas profesionālo karti, ja pretendenta iesniegtie dokumenti neapliecina pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību uzņemošās valsts noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas iegūšanai attiecīgajā reglamentētajā profesijā, kas publicētas IMI sistēmā;

54.2.2.3. pagarināt Eiropas profesionālās kartes derīguma termiņu.

(Grozīts ar MK 26.02.2019. noteikumiem Nr. 85; MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 216; MK 29.08.2023. noteikumiem Nr. 479)

55. Saņemot citas dalībvalsts kompetentās institūcijas atsūtīto Eiropas profesionālās kartes pieteikumu no pretendenta, kurš pretendē uz pastāvīgu profesionālo darbību vai īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu māsas, fizioterapeita vai farmaceita profesijā Latvijas Republikā, Latvijas kompetentā institūcija:

55.1. vienas nedēļas laikā pārbauda visas dokumentu kopas pilnīgumu un atbilstību šo noteikumu 53.1.2. apakšpunktā minētajām prasībām, ja nepieciešams, pieprasa pretendenta likumīgā statusa valsts kompetentajai iestādei attiecīgajā profesijā un pretendentam iesniegt trūkstošos dokumentus un atbilstoši regulas Nr.  2015/983 9. pantam informē pretendentu par samaksu;

55.2. (svītrots ar MK 26.02.2019. noteikumiem Nr. 85);

55.3. viena mēneša laikā pēc šā apakšpunkta ievaddaļā minētā pretendenta pieteikuma saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

55.3.1. izdot Eiropas profesionālo karti īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai, ja pretendenta iesniegtie izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti šim pretendentam dod tiesības uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu;

55.3.1.1 izdot Eiropas profesionālo karti pastāvīgai profesionālajai darbībai;

55.3.2. atteikt izdot Eiropas profesionālo karti, ja pretendenta iesniegtie dokumenti neapliecina pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas iegūšanai attiecīgajā reglamentētajā profesijā;

55.3.3. (svītrots ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 289);

55.3.4. (svītrots ar MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 216);

55.3.1 konstatējot, ka pretendenta iegūtā izglītība un profesionālā kvalifikācija atšķiras no Latvijas Republikā izvirzītajām prasībām, divu mēnešu laikā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

55.3.1 1. piemērot papildu prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka papildu prasības ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai reglamentētajās profesijās;

55.3.1 2. veikt kvalifikācijas pārbaudi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kvalifikācijas pārbaudi īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzējiem. Ja kvalifikācijas pārbaude netiek veikta šo noteikumu 55.3.1 apakšpunkta ievaddaļā minētajā termiņā, Latvijas kompetentā institūcija reģistrē IMI sistēmas automātiski ģenerēto Eiropas profesionālo karti tādā statusā, kas līdzvērtīgs Latvijas kompetentās institūcijas izdotai Eiropas profesionālajai kartei;

55.4. izveido un uztur izdoto Eiropas profesionālo karšu reģistru un pēc darba devēju, klientu, pacientu, institūciju un citu ieinteresēto personu pieprasījuma sniedz informāciju par attiecīgās Latvijas kompetentās institūcijas izdoto Eiropas profesionālo karšu autentiskumu un derīgumu.

(Grozīts ar MK 26.02.2019. noteikumiem Nr. 85; MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 289; MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 216)

55.1 Saņemot pieteikumu no pretendenta, kuram Latvijas Republika ir likumīgā statusa valsts māsas, farmaceita vai fizioterapeita profesijā un kurš pretendē uz īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu citā dalībvalstī attiecīgajā reglamentētajā profesijā, attiecīgā Latvijas kompetentā institūcija izdod Eiropas profesionālo karti īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai vai pagarina izdotas Eiropas profesionālās kartes derīguma termiņu, ja pretendenta iesniegtie izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošie dokumenti šim pretendentam dod tiesības uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, vai uzņemošā valsts attiecīgajai profesijai pirms pakalpojumu sniegšanas nepiemēro kvalifikācijas pārbaudi.

(MK 08.04.2021. noteikumu Nr. 216 redakcijā)

55.2 Saņemot pieteikumu no pretendenta, kurš pretendē uz pastāvīgu profesionālo darbību vai īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu attiecīgajā profesijā Latvijas Republikā māsas, fizioterapeita vai farmaceita profesijā, bet kurš nevar apliecināt savu likumīgo statusu attiecīgajā profesijā nevienā no dalībvalstīm, par šo noteikumu 55.1. apakšpunktā minēto kompetento iestādi uzskata tās dalībvalsts kompetento institūciju, kurā pretendents ir ieguvis profesionālo kvalifikāciju. Pretendents norāda, kuras dalībvalsts kompetentajai institūcijai ir jāadresē informācijas pieprasījums, ja viņš profesionālo kvalifikāciju ieguvis vairākās dalībvalstīs.

(MK 02.07.2019. noteikumu Nr. 289 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 216)

56. Latvijas kompetentā institūcija nekavējoties pieņem lēmumu anulēt izdoto Eiropas profesionālo karti, ja:

56.1. konstatēti tādi attiecīgajai profesijai atbilstošās jomas normatīvo aktu vai profesionālās darbības noteikumu pārkāpumi, kuru dēļ Eiropas profesionālās kartes saņēmējam ir liegts veikt profesionālo darbību attiecīgajā profesijā;

56.2. no personas, kurai izdota Eiropas profesionālā karte, saņemts iesniegums Eiropas profesionālās kartes anulēšanai personiskajā lietā IMI sistēmā;

56.3. šo noteikumu 51. punkta ievaddaļā minētajā personiskajā lietā esošie dokumenti liecina, ka persona ir zaudējusi tiesības veikt profesionālo darbību attiecīgajā reglamentētajā profesijā.

(MK 02.07.2019. noteikumu Nr. 289 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 216)

57. Latvijas kompetentajai institūcijai ir šādas tiesības:

57.1. saskaņā ar regulas Nr.  2015/983 7. panta 2. punktu atteikties apstrādāt Eiropas profesionālās kartes pieteikumu, kas saņemts no personas, kurai Latvijas Republika nav likumīgā statusa valsts (izņemot šo noteikumu 61.punktā minēto pieteikumu);

57.2. atteikt izdot Eiropas profesionālo karti pretendentam, kuram Latvijas Republika ir likumīgā statusa valsts un kurš pretendē uz īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu citā dalībvalstī nekustamā īpašuma aģenta vai kalnu gida reglamentētajā profesijā, ja nav iesniegti šo noteikumu 54.1. apakšpunktā minētie dokumenti vai ja nav iespējams pārliecināties par to autentiskumu. Atteikumu argumentēti pamato;

57.3. atteikt izdot Eiropas profesionālo karti pretendentam, kuram likumīgā statusa valsts ir cita dalībvalsts un kurš pretendē uz pastāvīgu profesionālo darbību vai īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā māsas, fizioterapeita vai farmaceita profesijā, ja nav iesniegti šo noteikumu 55.1. apakšpunktā minētie dokumenti. Atteikumu argumentēti pamato;

57.4. pagarināt par vienu mēnesi un divas reizes par divām nedēļām šo noteikumu 55.3. un 55.3.1 apakšpunktā minēto termiņu lēmuma pieņemšanai par Eiropas profesionālās kartes izdošanu fizioterapeita profesijā un divas reizes par divām nedēļām lēmuma pieņemšanai par Eiropas profesionālās kartes izdošanu māsas vai farmaceita profesijā, ja objektīvu iemeslu dēļ to nav iespējams ievērot. Lēmumu argumentēti pamato un informē par to pretendentu;

57.5. (svītrots ar MK 26.02.2019. noteikumiem Nr. 85).

(Grozīts ar MK 26.02.2019. noteikumiem Nr. 85; MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 289; MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 216)

58. (Svītrots ar MK 26.02.2019. noteikumiem Nr. 85)

59. (Svītrots ar MK 26.02.2019. noteikumiem Nr. 85)

60. Šo noteikumu 54.2.2., 55.3., 55.3.1, 56.1. un 56.3. apakšpunktā minētos lēmumus var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(Grozīts ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 289)

VIII. Kārtība, kādā IMI sistēmā pieņem, izskata un nosūta uzņemošās valsts kompetentajām institūcijām to personu pieteikumus, kuras izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvušas vai atzinušas Latvijas Republikā un pretendē uz Eiropas profesionālās kartes saņemšanu citās dalībvalstīs

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 26.02.2019. noteikumiem Nr. 85)

61. Saņemot pieteikumu no pretendenta, kuram Latvijas Republika ir likumīgā statusa valsts un kurš pretendē uz pastāvīgu profesionālo darbību vai īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu māsas, fizioterapeita vai farmaceita profesijā vai pastāvīgu profesionālo darbību nekustamo īpašumu aģenta vai kalnu gida profesijā citā dalībvalstī, Latvijas kompetentā institūcija:

61.1. vienas nedēļas laikā apstiprina pieteikuma saņemšanu, pārbauda iesniegto dokumentu kopas pilnīgumu un atbilstību pretendenta pieteikumā norādītās uzņemošās valsts noteiktajām un IMI sistēmā publicētajām prasībām attiecībā uz iesniedzamajiem dokumentiem Eiropas profesionālās kartes izdošanai atbilstošajā reglamentētajā profesijā, ja nepieciešams, pieprasa pretendentam iesniegt trūkstošos dokumentus un informē pretendentu par samaksu;

61.2. viena mēneša laikā pēc šo noteikumu 61.1. apakšpunktā minētā termiņa vai pēc trūkstošo dokumentu saņemšanas (ja tādi tika pieprasīti) Eiropas profesionālās kartes pieteikumus nosūta uzņemošās valsts kompetentajai iestādei, izņemot šo noteikumu 55.1 punktā minēto pieteikumu, pirms tam pārbaudot un apliecinot pretendenta iesniegto dokumentu autentiskumu un derīgumu šādā kārtībā:

61.2.1. profesionālo kvalifikāciju apliecinošo dokumentu autentiskumu pārbauda, izmantojot Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistru māsas un fizioterapeita profesijā un Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistru farmaceita profesijā un salīdzinot ar šo reģistru datiem pretendenta augšupielādēto dokumentu norādītos numurus, izdošanas datumus un izdevējiestādes;

61.2.2. ziņas par pretendenta iesniegto personu apliecinošo dokumentu un ziņas par pretendenta dzimšanas vietu, ja personu apliecinošajā dokumentā dzimšanas vieta nav norādīta, pārbauda Fizisko personu reģistrā, ievērojot Fizisko personu reģistra likuma 11. panta pirmās daļas 7. un 16. punktā noteikto;

61.2.3. dokumentiem, kas apliecina pretendenta tiesības praktizēt reglamentētajā profesijā un pierāda iegūto profesionālo pieredzi, autentiskumu pārbauda saskaņā ar informāciju, ko sniedz reglamentētajai profesijai atbilstošās sertificējošās institūcijas vai institūcijas, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās;

61.3. nekavējoties atbild uz informācijas pieprasījumiem, kas IMI sistēmā saņemti no uzņemošo valstu kompetentajām iestādēm, uz kurām nosūtīti šo noteikumu 61.2. apakšpunktā minētie Eiropas profesionālās kartes pieteikumi.

(Grozīts ar MK 26.02.2019. noteikumiem Nr. 85; MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 216; MK 29.08.2023. noteikumiem Nr. 479)

61.1 Latvijas kompetentā iestāde, saņemot pieteikumu no pretendenta, kuram ne Latvija, ne kāda cita dalībvalsts nav likumīgā statusa valsts, bet kurš Latvijā ir ieguvis profesionālo kvalifikāciju māsas, fizioterapeita, farmaceita, nekustamo īpašumu aģenta vai kalnu gida profesijā vai kurš pieteikumā ir norādījis, ka vēlas iesniegt Eiropas profesionālās kartes pieteikumu no Latvijas kā izcelsmes valsts, ja viņš profesionālo kvalifikāciju ir ieguvis vairākās dalībvalstīs, šo pieteikumu izskata šo noteikumu 54., 55.1 un 61. punktā minētajā kārtībā.

(MK 08.04.2021. noteikumu Nr. 216 redakcijā)

62. Latvijas kompetentajai institūcijai ir tiesības:

62.1. (svītrots ar MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 216);

62.2. ja nav saņemta informācija no šo noteikumu 61.2.1. apakšpunktā minētajiem reģistriem, pieprasīt pretendentam vienas nedēļas laikā iesniegt izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu oriģinālus vai to izdevējiestāžu apliecinātas kopijas.

(Grozīts ar MK 26.02.2019. noteikumiem Nr. 85)

63. (Svītrots ar MK 26.02.2019. noteikumiem Nr. 85)

IX. Noslēguma jautājumi

64. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 14. septembra noteikumus Nr. 848 "Noteikumi par informācijas apmaiņu iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un informācijas apmaiņas uzraudzību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 148. nr.; 2012, 102. nr.; 2015, 13. nr.).

65. Līdz šo noteikumu 33. punktā minētā tiešsaistes datu pārraides tehniskā risinājuma izstrādei, bet ne ilgāk kā līdz 2017. gada 1. jūlijam tiesa triju dienu laikā pēc attiecīga nolēmuma pieņemšanas un prokuratūra pēc attiecīga priekšraksta izdošanas sniedz Akadēmiskās informācijas centram šo noteikumu 32. punktā minētos datus strukturētā veidā, aizpildot un nosūtot Akadēmiskās informācijas centram veidlapu (pielikums).

66. Šo noteikumu 53.8. apakšpunkts stājas spēkā 2019. gada 15. martā.

(MK 26.02.2019. noteikumu Nr. 85 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 289)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra Direktīvas Nr. 2013/55/ES, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (IMI regulu);

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu.

Ministru prezidenta vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 28. jūnija
noteikumiem Nr. 419

(Pielikums MK 26.02.2019. noteikumu Nr. 85 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.04.2021. noteikumiem Nr. 216)

Ziņas par personām, kurām Latvijas Republikā ir ierobežotas vai liegtas tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā
Personapersonas kods

vārds (vārdi) 
uzvārds 
Reglamentētā profesija
(aizpilda institūcijas, kas veic sertificēšanu, un institūcijas, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās)
Norāda reglamentēto profesiju saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumu Nr. 460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām1. pielikuma 24., 26., 27., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 56., 57., 58., 62., 63., 65., 66., 68., 69. punktu un 2. un 3. pielikumu
 
 
Tiesību liegums
(aizpilda tiesa vai prokuratūra)
 
Ziņas par tiesību liegumu vai ierobežojuma apjomu

Beztermiņa liegums tiesībām veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā

Terminēts liegums tiesībām veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā

Norādīt, uz kādu termiņu ir liegums veikt profesionālo darbību reglamentētajā profesijā

 
 
 
Dokuments, kas apliecina ziņasveids

Tiesas nolēmums

Cits lēmums (norādīt, kāds) _________

numurs

datums

valsts

Latvija

Cita (norādīt, kāda) ______________ 

iestāde (struktūrvienība) 
Nolēmuma spēkā stāšanās datums

Veidlapu aizpildījavārds, uzvārds 
 Paraksts
datums 
Personas kontaktinformācija (adrese, e-pasts)
Piezīmes
Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
17.05.2024