Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 425

Rīgā 2016. gada 28. jūnijā (prot. Nr. 32 26. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 358 "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām"

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma
22. panta ceturto daļu
un Autopārvadājumu likuma
6.1 panta trešo daļu un 30.1 panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 358 "Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 65. nr.; 2013, 58. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Lai saņemtu mācību karti, autoskola iesniedz CSDD iesniegumu (2. pielikums) un dokumentus, kas apliecina, ka autoskolas īpašumā ir mācību telpas un braukšanas mācību laukums vai ir noslēgts līgums par to izmantošanu.";

1.2. aizstāt 7. punkta ievaddaļā vārdus "iesnieguma saņemšanas izskata to" ar vārdiem "iesnieguma un dokumentu saņemšanas izskata tos";

1.3. papildināt 7.1. apakšpunktu un 7.1 punktu aiz vārdiem "mācību telpu" ar vārdiem "un braukšanas mācību laukuma";

1.4. papildināt 8. punktu aiz vārdiem "mācību telpas" ar vārdiem "vai braukšanas mācību laukums";

1.5. izteikt 12.2. un 12.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.2. uz laiku apturēt mācību kartes vai visu mācību karšu darbību un pēc noteiktā laika un pārkāpumu novēršanas atjaunot mācību kartes vai visu mācību karšu darbību, kā arī mācību kartes vai mācību karšu darbības apturēšanas periodā aizliegt autoskolai saņemt jaunas mācību kartes;

12.3. atņemt mācību karti vai visas mācību kartes.";

1.6. izteikt 13., 14. un 15. punktu šādā redakcijā:

"13. Par mācību kartes vai visu mācību karšu darbības apturēšanu, aizliedzot autoskolai attiecīgajās mācību telpās reģistrēt jaunas mācību grupas vai veikt atsevišķu kategoriju transportlīdzekļu vadītāju apmācību, CSDD lemj, ja:

13.1. pārbaudē konstatēts, ka mācību telpas vai braukšanas mācību laukums neatbilst šo noteikumu 3. pielikumā minētajām prasībām;

13.2. pārkāptas šo noteikumu vai transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanu reglamentējošo normatīvo aktu prasības;

13.3. saņemta valsts institūcijas informācija, ka autoskola neievēro normatīvajos aktos par patērētāju tiesību aizsardzību vai nodokļiem (nodevām) noteiktās prasības.

14. Par mācību kartes vai visu mācību karšu atņemšanu CSDD lemj, ja:

14.1. saņemts valsts institūcijas pieprasījums par mācību kartes vai visu mācību karšu atņemšanu, jo autoskola neievēro normatīvajos aktos par patērētāju tiesību aizsardzību vai nodokļiem (nodevām) noteiktās prasības;

14.2. rupji vai atkārtoti pārkāptas šo noteikumu vai transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanu reglamentējošo normatīvo aktu prasības;

14.3. sešu kalendāra mēnešu laikā transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas teorētisko eksāmenu pirmajā reizē nokārto mazāk par 75 % autoskolas apmācīto personu vai vadīšanas eksāmenu - attiecīgi mazāk par 50 %.

15. Mācību karti vai visas mācību kartes atņem, ja autoskolai ir atņemtas tiesības veikt komercdarbību vai divu gadu laikā netiek reģistrēta neviena mācību grupa.";

1.7. papildināt noteikumus ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Mācību kartes darbību aptur uz laiku, ja beidzies termiņš autoskolas līgumam par mācību telpu vai braukšanas mācību laukuma izmantošanu. Mācību kartes darbība tiek atjaunota pēc apliecinošu dokumentu iesniegšanas CSDD par jauna līguma noslēgšanu par mācību telpu vai braukšanas mācību laukuma izmantošanu.";

1.8. aizstāt 16. punktā vārdus "mācību kartes atņemšanu, tās" ar vārdiem "mācību kartes vai visu mācību karšu atņemšanu, to";

1.9. izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Autoskola, kurai mācību karte vai visas mācību kartes atņemtas par šo noteikumu 14. punktā minētajiem pārkāpumiem, atkārtoti tās vai jaunas mācību kartes ir tiesīga iegūt ne agrāk kā gadu pēc mācību kartes vai visu mācību karšu atņemšanas dienas.";

1.10. izteikt 18. un 19. punktu šādā redakcijā:

"18. Transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmas priekšmetus ir tiesīgs mācīt transportlīdzekļu vadītāju teorētiskās apmācības pasniedzējs, kuram ir šīs kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības (turpmāk - pasniedzējs), bet braukšanu - braukšanas apmācības instruktors, kuram ir atbilstoša kvalifikācija un attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāja stāžs vismaz trīs gadi (turpmāk - instruktors). Pasniedzējam un instruktoram jābūt darba tiesiskajās attiecībās ar autoskolu vai jābūt reģistrētam Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam vai Uzņēmumu reģistrā kā komersantam un jānoslēdz uzņēmuma līgums ar autoskolu.

19. Lai iegūtu pasniedzēja vai instruktora kvalifikāciju, persona beidz apmācības kursu (5. pielikums) un nokārto šo noteikumu 23., 24. vai 25. punktā minētos eksāmenus. Persona ir vismaz 24 gadus veca, un tās izglītība un kvalifikācija atbilst šādām prasībām:

19.1. programmas "Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība" pasniedzējam - 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība un B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja stāžs vismaz trīs gadi;

19.2. programmas "Tehniskā informācija un autopārvadājumi" pasniedzējam - 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība un B, C un D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības;

19.3. instruktoram - vismaz 1. līmeņa profesionālā augstākā (koledžas) izglītība un B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja stāžs vismaz trīs gadi.";

1.11. aizstāt 20. punktā vārdu "nodrošina" ar vārdu "veic";

1.12. izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Pasniedzēju un instruktoru mācību grupas pirms mācību uzsākšanas elektroniski reģistrē CSDD uzturētajā Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā (turpmāk - reģistrs). Apmācāmo personu skaits mācību grupā nedrīkst pārsniegt 15. Atbilstoši iegūstamajai kvalifikācijai teorētisko priekšmetu mācību programmas ir sadalītas apmācības moduļos. Katrs modulis sastāv no sešām mācību stundām. Vienas teorētisko priekšmetu mācību stundas ilgums ir 45 minūtes. Starp mācību stundām ir vismaz piecu minūšu pārtraukums, bet starp katru mācību stundu pāri - vismaz 10 minūšu pārtraukums. Teorētisko priekšmetu mācību stundu skaits dienā ir sešas mācību stundas (viens modulis).";

1.13. aizstāt 22. punktā vārdus "teorētisko eksāmenu" ar vārdiem "teorētisko un vadīšanas eksāmenu";

1.14. izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāju apmācības pasniedzēja kvalifikāciju var iegūt persona, kurai ir:

24.1. 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība;

24.2. drošības konsultanta (padomnieka) profesionālā kvalifikācija darbam ar visu veidu bīstamajām kravām autotransportā;

24.3. programmas "Tehniskā informācija un autopārvadājumi" pasniedzēja kvalifikācija vai vismaz trīs gadus ilga praktiskā darba pieredze drošības konsultanta (padomnieka) darbā ar visu veidu bīstamajām kravām autotransportā.";

1.15. aizstāt 28. punktā vārdus "Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā (turpmāk - reģistrs)" ar vārdu "reģistrā";

1.16. izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Lai apmainītu pasniedzēja apliecību vai instruktora apliecību:

31.1. programmas "Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība" pasniedzēji un braukšanas apmācības instruktori kārto teorētisko eksāmenu, kurā ietverti jautājumi par ceļu satiksmē iespējamo bīstamo situāciju paredzēšanu, risku novērtēšanu, situāciju analīzi un vadītāja kompetences vērtēšanu. Papildus minētajam pārbaudījumam jānokārto C vai D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanai paredzētais teorētiskais eksāmens (personām, kurām ir tikai B vai BE kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, jānokārto B kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanai paredzētais teorētiskais eksāmens);

31.2. programmas "Tehniskā informācija un autopārvadājumi" pasniedzēji kārto profesionālo C vai D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanai paredzēto teorētisko eksāmenu;

31.3. bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāju apmācības pasniedzēji uzrāda derīgu bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanta (padomnieka) profesionālās kvalifikācijas sertifikātu par tiesībām veikt pienākumus, kas saistīti ar visu veidu bīstamajām kravām autotransportā.";

1.17. papildināt 33. punktu aiz vārdiem "normatīvo aktu prasības" ar vārdiem "kā arī ja pasniedzējs vai instruktors veic tādas darbības, kas nav savienojamas ar transportlīdzekļu vadītāju apmācību ētisku apsvērumu dēļ";

1.18. izteikt 36. punktu šādā redakcijā:

"36. Apmācību veic, pamatojoties uz rakstisku līgumu, kurš pirms apmācības uzsākšanas noslēgts starp apmācāmo personu un autoskolu un kurā tiek atspoguļoti būtiskākie apmācības nosacījumi (tai skaitā autoskolas un apmācāmās personas tiesības un pienākumi, maksa par teorētisko priekšmetu apmācību un par vienu braukšanas mācību stundu, samaksas kārtība, reģistrācijas kārtība mācību grupā, nodarbību grafiks, teorētisko priekšmetu un braukšanas apmācības kārtība, autoskolas teorētiskā un vadīšanas eksāmena kārtošanas nosacījumi, kārtība, kādā apmācāmā persona atskaitāma no mācību grupas).";

1.19. papildināt noteikumus ar 36.1 punktu šādā redakcijā:

"36.1 Samaksu par visiem ar apmācību saistītajiem pakalpojumiem (tai skaitā par braukšanas apmācību) apmācāmā persona autoskolai veic, ievērojot šo noteikumu 36. punktā minētā līguma nosacījumus.";

1.20. papildināt 37. punktu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Apmācība tiek pabeigta, nokārtojot autoskolas teorētisko un vadīšanas eksāmenu. Strīda gadījumus par apmācības procesu izskata autoskola, pamatojoties uz apmācāmās personas iesniegumu.";

1.21. papildināt 39. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Mācību grupas reģistrē, kā arī izmaiņas reģistrētas mācību grupas nodarbību grafikā veic darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.";

1.22. izteikt 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Mācību grupā nereģistrē personu:

40.1. kurai piemērots administratīvais sods - aizliegums noteiktu laiku iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības - vai atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības;

40.2. kurai ir transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums;

40.3. kura nav sasniegusi attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai atļauto vecumu;

40.4. kurai konstatētas medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļu vadīšanai;

40.5. kurai nav tiesību uzturēties Latvijā un nav piešķirts personas kods;

40.6. kura nav ieguvusi tās kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, kas ir kā obligāts priekšnosacījums citas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanai (piemēram, no C uz CE, no C uz D).";

1.23. svītrot 42. punktu;

1.24. izteikt 46., 47. un 48. punktu šādā redakcijā:

"46. Pabeidzot attiecīgās teorētiskās programmas vai braukšanas apmācības tēmas apguvi, pasniedzējs, instruktors un apmācāmā persona apmācības kartē (9. pielikums) ar parakstu apliecina, ka tēma ir pilnībā pabeigta un apmācāmajai personai ir attiecīgās zināšanas un prasmes. Apmācības karšu veidlapas izgatavo un autoskolām izsniedz CSDD.

47. Pēc teorētiskās vai braukšanas apmācības beigšanas autoskola, izdarot apmācības kartē atzīmi un ievadot informāciju reģistrā, atļauj personai kārtot attiecīgo transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu. Autoskolas vadītājs, pasniedzējs un instruktors, kuri apmācības pabeigšanu apliecinājuši ar savu parakstu, ar to apliecina, ka personai ir šo noteikumu 44. punktā minētās zināšanas, iemaņas un prasmes. Beidzoties teorētiskajai apmācībai, autoskola izsniedz personai apmācības karti.

48. Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas eksāmenus CSDD persona var kārtot trīs gadus, skaitot no reģistrēšanas dienas autoskolas mācību grupā. Ja persona minētajā termiņā eksāmenus nekārto vai nenokārto, transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai tā reģistrējas jaunā autoskolas mācību grupā un atkārtoti beidz apmācību autoskolā.";

1.25. izteikt 50., 51., 52., 53. un 54. punktu šādā redakcijā:

"50. Teorētisko priekšmetu mācīšanai veido mācību grupas. Apmācāmo personu skaits mācību grupā B kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanai nedrīkst būt mazāks par 6 (pārējo kategoriju transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanai - par 3) un lielāks par 30. Vienlaikus mācot teorētiskos priekšmetus šo noteikumu 53. punktā minētajās mācību grupās, tiek ņemts vērā kopējais apmācāmo skaits.

51. Atbilstoši iegūstamajām transportlīdzekļu vadītāja tiesībām teorētisko priekšmetu mācību programmas ir sadalītas apmācības moduļos (7. pielikums). Teorētisko priekšmetu mācību programma apmācāmajai personai jāapgūst viena gada laikā, un autoskola par to veic atzīmes reģistrā. Ja teorētisko priekšmetu apmācība pilnībā netiek pabeigta minētajā termiņā, tā jāveic atkārtoti, reģistrējoties jaunā mācību grupā. Katrs modulis sastāv no piecām mācību stundām. Vienas teorētisko priekšmetu mācību stundas ilgums ir 45 minūtes. Starp mācību stundām ir vismaz piecu minūšu pārtraukums, bet starp katrām divām mācību stundām - vismaz 10 minūšu pārtraukums.

52. Teorētisko priekšmetu mācību stundu skaits ir piecas stundas dienā (viens modulis) un ne vairāk kā trīs apmācības dienas nedēļā. Apmācības modulis ir uzskatāms par apmeklētu, ja apmācāmā persona mācību dienā ir apmeklējusi visas noteiktās mācību stundas. Ja netiek apmeklēta vismaz viena mācību stunda, konkrētā moduļa apmācība jāveic atkārtoti.

53. Vienlaikus attiecīgos teorētiskos priekšmetus atļauts mācīt šādās mācību grupās (pirms šķērssvītras tiek norādīta mehānisko transportlīdzekļu kategorija, kuras vadīšanas tiesības iepriekš ieguvusi mācību grupā apmācāmā persona (ja tiek apmācītas personas, kam nav mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, norāda nulli), bet aiz šķērssvītras - mehānisko transportlīdzekļu kategorija, kuras vadīšanas tiesību iegūšanai personas tiek apmācītas; mācību plāns tiek sastādīts, ņemot vērā apmācības veidu ar lielāko nodarbību skaitu):

53.1. 0/A1, 0/A, 0/B1, 0/B, 0/B un C1;

53.2. B/C1, B/C un B/D1;

53.3. C1/C, C1/D, D1/C, D1/D un C/D;

53.4. B/E un D1/E;

53.5. C1/E, C/E un D/E.

54. Teorētisko priekšmetu mācību stundas, tēmas un apmācāmo personu apmeklējumu pasniedzējs atzīmē reģistra elektroniskajā mācību grupas žurnālā. Žurnālā nepārprotami tiek atzīmētas tās apmācāmās personas, kuras piedalās konkrētajā mācību stundā. Apmācāmo personu apmeklējumu pasniedzējs atzīmē mācību grupas žurnālā ne vēlāk kā 20 minūtes pēc nodarbības sākuma. Autoskola un pasniedzējs ir atbildīgi par mācību grupas žurnālā atzīmētās un reģistrā ievietotās informācijas atbilstību patiesībai. Mācību stundu laiku aizliegts izmantot tematisko uzdevumu risināšanai. Ieskaites un pārbaudes darbus ieplāno ārpus noteiktā apmācības laika.";

1.26. izteikt 64.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"64.1. apmācības programma, kurā norādīts katrā modulī ietvertajām tēmām paredzētais mācību stundu skaits (11. pielikums), un īstenošanas plāns, pieejamās mācību metodes, kā arī atrisināti citi organizatoriski jautājumi periodiskās apmācības veikšanai;";

1.27. izteikt 66. punktu šādā redakcijā:

"66. Periodiskās apmācības ilgums ir 35 stundas, un nodarbību skaits vienā dienā ir septiņas mācību stundas. Periodiskās apmācības programma sastāv no pieciem moduļiem, un katrs modulis ir septiņas mācību stundas. Periodiskās apmācības laikā atkārto un nostiprina iepriekš iegūtās zināšanas, kā arī sniedz papildu zināšanas par šo noteikumu 11. pielikumā minētajām tēmām. Apmācības programma jāapgūst ne ilgāk kā triju mēnešu laikā no mācību grupas reģistrēšanas brīža. Ja apmācība netiek pabeigta minētajā termiņā, tā jāveic atkārtoti, reģistrējoties jaunā mācību grupā.";

1.28. svītrot 67. punktu;

1.29. papildināt 68. punktu aiz vārda "žurnālā" ar vārdiem un skaitli "saskaņā ar šo noteikumu 54. punktā minētajām prasībām";

1.30. papildināt 71. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Pārbaudes laikā CSDD darbinieki apmācāmās personas identificēšanai ir tiesīgi izmantot reģistrā esošo informāciju par apmācāmo personu.";

1.31. papildināt 72. punktu aiz vārda "amatpersonām" ar vārdiem "nodarbību laikā";

1.32. izteikt 74. un 75. punktu šādā redakcijā:

"74. Šo noteikumu 6. punktā minētās prasības par autoskolas rīcībā esošu atbilstoši aprīkotu braukšanas mācību laukumu ir piemērojamas ar 2018. gada 1. janvāri.

75. Šo noteikumu 54. un 68. punktā minētās atzīmes par apmeklējumu veic papīra formāta mācību grupas žurnālā. Ar 2018. gada 1. janvāri apmeklējumu atzīmē elektroniski, ievietojot informāciju reģistra elektroniskajā mācību grupas žurnālā.";

1.33. svītrot 78. punktu;

1.34. papildināt noteikumus ar 80., 81. un 82. punktu šādā redakcijā:

"80. Šo noteikumu 48. punktā minētā prasība par to, ka transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas eksāmenus CSDD persona var kārtot trīs gadus, skaitot no reģistrēšanas dienas autoskolas mācību grupā, neattiecas uz personām, kuras mācību grupā reģistrētas līdz 2016. gada 31. oktobrim. Minētās personas eksāmenus CSDD var kārtot trīs gadus, skaitot no braukšanas apmācības beigšanas.

81. Šo noteikumu 21., 51., 52. un 66. punktā minētās prasības neattiecas uz mācību grupām, kuras reģistrētas līdz 2016. gada 31. oktobrim.

82. Šo noteikumu 19. un 24. punktā minētās prasības neattiecas uz personām, kuras pasniedzēja (instruktora) kvalifikāciju ieguvušas vai apmācību pasniedzēja (instruktora) kvalifikācijas iegūšanai uzsākušas līdz 2016. gada 31. oktobrim.";

1.35. izteikt 3., 4. un 5. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 13. aprīļa
noteikumiem Nr. 358

Prasības mācību transportlīdzekļiem, mācību telpām, mācību uzskates līdzekļiem un braukšanas mācību laukumiem

I. Prasības mācību transportlīdzekļiem

1. Braukšanas apmācībai izmanto transportlīdzekli, kas atbilst šādām prasībām:

1.1. tam ir veikta sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana un ir dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē;

1.2. tas atbilst prasībām, kas mācību transportlīdzekļiem noteiktas normatīvajos aktos par transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un aprīkojumu;

1.3. tas ir aprīkots ar atbilstošu pazīšanas zīmi;

1.4. transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir reģistrēta transportlīdzekļa pārbūve par mācību transportlīdzekli (tikai B, C1, C, D1 un D kategorijas transportlīdzeklis);

1.5. tā reģistrētais īpašnieks vai turētājs ir attiecīgā autoskola vai braukšanas mācību instruktors. A1, A2, A un B1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāju, kā arī vadītāju invalīdu apmācībai atļauts izmantot transportlīdzekli, kura īpašnieks vai turētājs ir apmācāmā persona.

2. Papildus šā pielikuma 1. punktā minētajām prasībām braukšanas apmācībai izmantojamie transportlīdzekļi atbilst šādām minimālajām prasībām:

2.1. A1 - motocikli bez blakusvāģa, kuru motora darba tilpums ir vismaz 75 cm3;

2.2. A2 - motocikli, kuru motora darba tilpums ir vismaz 400 cm3 un motora jauda ir vismaz 25 kW;

2.3. visu A kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai - motocikli bez blakusvāģa, kuru motora jauda pārsniedz 35 kW;

2.4. B1 - trīsriteņu vai četrriteņu B1 kategorijas mehāniskie transportlīdzekļi;

2.5. B - četrriteņu B kategorijas transportlīdzekļi, kuru maksimālais ātrums ir vismaz 100 km/h;

2.6. BE - iepriekš minētajām prasībām atbilstoša B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šāds savienojums neietilpst B kategorijā un tā maksimālais ātrums ir vismaz 100 km/h. Piekabes pilnai masai jābūt vismaz 1000 kg, un piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par vilcēja augstumu un platumu;

2.7. C1 - C1 kategorijas transportlīdzekļi, kuru maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, pilna masa - vismaz 4000 kg, garums - vismaz 5 m un kuri ir aprīkoti ar tahogrāfu, bremžu pretbloķēšanas sistēmu un kravas telpu ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par transportlīdzekļa kabīnes augstumu un platumu;

2.8. C1E - iepriekš minētajām prasībām atbilstoša C1 kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa ir vismaz 1250 kg, bet transportlīdzekļa sastāva garums - vismaz 8 m un maksimālais ātrums - vismaz 80 km/h. Piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par vilcēja kabīnes augstumu un platumu;

2.9. C - transportlīdzekļi, kuru maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, pilna masa - vismaz 12 000 kg, garums - vismaz 8 m, platums - vismaz 2,40 m un kuri ir aprīkoti ar tahogrāfu, bremžu pretbloķēšanas sistēmu un kravas telpu ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par transportlīdzekļa kabīnes augstumu un platumu;

2.10. CE:

2.10.1. iepriekš minētajām prasībām atbilstoša C kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras garums ir vismaz 7,5 m. Transportlīdzekļu sastāva pilnai masai jābūt vismaz 20 000 kg. Transportlīdzekļu sastāvam jābūt aprīkotam ar kravas telpu ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par transportlīdzekļa kabīnes augstumu un platumu;

2.10.2. C kategorijas vilcēja savienojums ar puspiekabi. Transportlīdzekļu sastāva pilnai masai jābūt vismaz 20 000 kg, garumam - vismaz 14 m, platumam - vismaz 2,40 m, maksimālajam ātrumam - vismaz 80 km/h. Transportlīdzekļu sastāvam jābūt aprīkotam ar tahogrāfu, bremžu pretbloķēšanas sistēmu un kravas telpu ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par transportlīdzekļa kabīnes augstumu un platumu;

2.11. D1 - D1 kategorijas transportlīdzekļi, kuru maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, pilna masa - vismaz 4000 kg, garums - vismaz 5 m un kuri ir aprīkoti ar tahogrāfu un bremžu pretbloķēšanas sistēmu;

2.12. D1E - iepriekš minētajām prasībām atbilstoša D1 kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa ir vismaz 1250 kg un maksimālais ātrums - vismaz 80 km/h. Piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums ir vismaz 2 m;

2.13. D - D kategorijas transportlīdzekļi, kuru maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, garums - vismaz 10 m, platums - vismaz 2,40 m un kuri ir aprīkoti ar tahogrāfu un bremžu pretbloķēšanas sistēmu;

2.14. DE - iepriekš minētajām prasībām atbilstoša D kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa ir vismaz 1250 kg un maksimālais ātrums - vismaz 80 km/h. Piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums ir vismaz 2 m.

II. Prasības mācību telpām

3. Mācību telpa ir tik liela, lai apmācāmajām personām būtu iespēja brīvi tajā pārvietoties un no jebkuras sēdvietas būtu skaidri saskatāmi mācību uzskates līdzekļi (piemēram, ceļa zīmes, ceļa apzīmējumi, attēli uz ekrāna). Mācību telpai jābūt aprīkotai ar galdiem un krēsliem.

4. Ēkās, kur notiek nodarbības, ir ierīkotas un pieejamas tualetes.

5. Ja mācību iestādei nav atsevišķas garderobes, mācību telpas ir apgādātas ar drēbju pakaramajiem atbilstoši vietu skaitam.

6. Mācību telpā ir izlikta attiecīgās mācību kartes kopija.

III. Prasības mācību uzskates līdzekļiem

7. Programmas "Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība" mācību telpā, kurā apmāca attiecīgas kategorijas transportlīdzekļu vadītājus, ir šādi mācību uzskates līdzekļi:

7.1. vertikāli novietojama tāfele, kas izmantojama arī kā magnētiskā tāfele (minimālais izmērs 120 x 90 cm);

7.2. stendi, datorprogramma vai demonstrācijas plēve transportlīdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā "Ceļa zīmes" un "Ceļa apzīmējumi". Ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu simbolika atbilst Ceļu satiksmes noteikumiem. Ceļa zīmju izmērs nav mazāks par valsts standartā LVS 77-3:2010 "Ceļa zīmes" noteikto ceļa zīmju izmēru mērogā 1:6 (izņemot norādījuma zīmes, virzienu rādītājus un informācijas zīmes, kuru izmērs var būt arī mazāks);

7.3. transportlīdzekļu satiksmes regulēšanas luksofori vai to maketi (darba kārtībā), vai datorprogramma (iespējama arī video versija), ar kuras palīdzību iespējams nodemonstrēt visus iespējamos luksoforu signālu darbības režīmus;

7.4. mācību uzskates līdzekļi transportlīdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā "Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēma", lai izskaidrotu šādas tēmas:

7.4.1. transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa un aprīkojuma vērtēšana tehniskās apskates laikā;

7.4.2. mehānisko transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas kārtība;

7.4.3. sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana;

7.5. mācību uzskates līdzekļi transportlīdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā "Ceļu satiksmes noteikumi", lai izskaidrotu šādas tēmas:

7.5.1. noteikumos lietotie termini (apdzīšana, apdzīvota vieta, apsteigšana, braukšanas josla, ceļš, brauktuve, dzelzceļa pārbrauktuve, galvenais ceļš, krustojums);

7.5.2. vadītāja pienākumi īpašos gadījumos;

7.5.3. braukšanas sākšana un braukšanas virziena maiņa (piemēram, uzsākot braukšanu, pārkārtojoties, nogriežoties un apgriežoties braukšanai pretējā virzienā ārpus krustojuma un krustojumā, braucot pa ieskrējiena vai bremzēšanas joslu);

7.5.4. transportlīdzekļu izkārtojums uz brauktuves, braucot ārpus apdzīvotām vietām un apdzīvotās vietās;

7.5.5. ceļa situācijas novērtēšana pirms apdzīšanas. Vietas, kur apdzīt aizliegts. Apsteigšana un samainīšanās ar pretim braucošu transportlīdzekli;

7.5.6. vietas, kur atļauts apstāties un stāvēt, un vietas, kur aizliegts apstāties un stāvēt;

7.5.7. vietas, kur vadītājam jāaptur transportlīdzeklis pirms dzelzceļa pārbrauktuves;

7.5.8. gājēju pāreju šķērsošana un braukšana garām pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturām;

7.5.9. ārējo apgaismes ierīču novietojums un to lietošana, braucot vai apstājoties un stāvot uz ceļa diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos;

7.5.10. gadījumi, kad aizliegts vilkt transportlīdzekli;

7.5.11. brīdinājuma ceļa zīmju uzstādīšanas kārtība;

7.5.12. priekšrocības ceļa zīmju uzstādīšanas kārtība;

7.5.13. transportlīdzekļa apturēšanas vietas izvēle, ja uzstādīta ceļa zīme "Neapstājoties tālāk braukt aizliegts";

7.5.14. aizlieguma ceļa zīmju darbības zona;

7.5.15. vadītāja rīcība (braukšanas virzieni) atbilstoši rīkojuma zīmju prasībām, kas uzstādītas pirms krustojuma vai ceļa posma sākumā;

7.5.16. regulējamu un neregulējamu krustojumu pārbraukšana;

7.6. papildu mācību uzskates līdzekļi C1, C, D1, D, C1E, D1E, CE un DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā "Ceļu satiksmes noteikumi", lai izskaidrotu šādas tēmas:

7.6.1. C1, C, C1E un CE kategorijai - ceļa zīmes, kuru darbība attiecas uz transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 t;

7.6.2. D1, D, D1E un DE kategorijai - ceļa zīmes, kuru darbība neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem;

7.7. mācību uzskates līdzekļi transportlīdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā "Vadītāja atbildība par ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem", lai izskaidrotu šādas tēmas:

7.7.1. administratīvā pārkāpuma protokols;

7.7.2. administratīvā pārkāpuma protokols un paziņojums par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu;

7.7.3. pārkāpumu uzskaites punktu sistēma;

7.8. mācību uzskates līdzekļi transportlīdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā "Ceļu satiksmes drošība", lai izskaidrotu šādas tēmas:

7.8.1. sagatavošanās braukšanas uzsākšanai (vadītāja stāvoklis pie stūres, atpakaļskata spoguļu regulēšana, roku stāvoklis uz stūres rata un kāju stāvoklis uz pedāļiem, stūres rata griešanas paņēmieni);

7.8.2. spēki, kas darbojas uz automobili (smaguma spēks, kustības pretestības un centrbēdzes spēks, riteņu saķere ar ceļu un apstākļi, kas to ietekmē);

7.8.3. distance un intervāls;

7.8.4. apstāšanās un bremzēšanas ceļš un apstākļi, kas ietekmē minētā ceļa garumu, bremžu pretbloķēšanas sistēmas darbības princips;

7.8.5. apdzīšanas principiālā shēma, apstākļi, kas ietekmē apdzīšanas ceļa garumu un laiku, vadītāju tipiskākās kļūdas apdzenot;

7.8.6. apstākļi, kuros ir paaugstināts slīdes rašanās risks, slīdes rašanās iemesli, slīdes rašanās novēršana, rīcība slīdes gadījumā;

7.8.7. tuvās gaismas lukturu pārbaude ikdienas apstākļos, apžilbināšanas fizikālā būtība;

7.8.8. raksturīgākie ceļu satiksmes negadījumi, šķērsojot dzelzceļa pārbrauktuvi;

7.8.9. alkoholisko dzērienu, narkotisko vielu un medikamentu lietošanas ietekme uz satiksmes drošību;

7.8.10. automobiļa pasīvā drošība (piemēram, drošības jostas, gaisa spilveni);

7.8.11. bērnu sēdeklīši, to iedalījums grupās;

7.8.12. bīstamas situācijas ceļu satiksmē, to paredzēšana, risku novērtēšana;

7.8.13. citi ceļu satiksmes dalībnieki, to izturēšanās, rīcība un intereses. Toleranta izturēšanās pret citiem ceļu satiksmes dalībniekiem.

8. Programmas "Tehniskā informācija un autopārvadājumi" mācību telpā, kurā apmāca attiecīgas kategorijas transportlīdzekļu vadītājus, ir šādi mācību uzskates līdzekļi:

8.1. mācību uzskates līdzekļi B kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā "Transportlīdzekļu uzbūves un ekspluatācijas pamati", lai izskaidrotu šādas tēmas:

8.1.1. vieglā automobiļa vispārīgā uzbūve (virsbūve, motors, transmisija, gaitas iekārta, vadības iekārtas un to izvietojums);

8.1.2. vieglā automobiļa stūres iekārtas, bremžu sistēmas, sajūga uzdevums, galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.1.3. vieglā automobiļa vadības ierīču, kontrolierīču un pārslēdzēju uzdevums un izvietojums;

8.1.4. vieglā automobiļa raksturīgākie bojājumi, kas ietekmē satiksmes drošību (piemēram, bojājumi darba bremžu sistēmā, stūres iekārtā, ārējās apgaismes ierīcēs, riepās);

8.1.5. vieglā automobiļa ikdienas pārbaude un tehniskā apkope;

8.1.6. riteņa maiņa un drošības pasākumi, veicot šo darbu;

8.2. mācību uzskates līdzekļi C1 un D1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā "Transportlīdzekļu uzbūves un ekspluatācijas pamati", lai izskaidrotu šādas tēmas:

8.2.1. dzirksteļaizdedzes motoru un dīzeļmotoru vispārējā uzbūve;

8.2.2. motoru raksturojošie pamatjēdzieni (piemēram, kompresijas pakāpe, darba tilpums);

8.2.3. četrtaktu dzirksteļaizdedzes motoru un dīzeļmotoru darbības cikls;

8.2.4. kloķa-klaņa mehānisma galvenās sastāvdaļas;

8.2.5. gāzu sadales mehānisma galvenās sastāvdaļas;

8.2.6. dzesēšanas sistēmas principiālā shēma, galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.2.7. eļļošanas sistēmas principiālā shēma, galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.2.8. eļļas attīrīšanas ierīču uzbūve un darbības princips;

8.2.9. dzirksteļaizdedzes motoru barošanas sistēmas principiālā shēma;

8.2.10. dīzeļmotoru barošanas sistēmas principiālā shēma;

8.2.11. dzirksteļaizdedzes motora un dīzeļmotora gaisa un degvielas filtru uzbūve;

8.2.12. akumulatoru baterijas, ģeneratora, startera, ārējo apgaismes ierīču un drošinātāju uzbūve un marķēšana;

8.2.13. transmisijas principiālā shēma (sajūgs, pārnesumkārba, kardānpārvads, galvenais pārvads, diferenciālis, pusasis);

8.2.14. viendiska sajūga galvenās sastāvdaļas;

8.2.15. mehāniskā un hidrauliskā sajūga pievada galvenās sastāvdaļas;

8.2.16. pārnesumkārbas galvenās sastāvdaļas un darbības princips, sinhronizatora darbības princips;

8.2.17. kardānpārvada (krusteņa un ložu kardāna) galvenās sastāvdaļas;

8.2.18. vienpakāpes galvenā pārvada veidi un to sastāvdaļas;

8.2.19. diferenciāļa un diferenciāļa ar piespiedu bloķētāju galvenās sastāvdaļas;

8.2.20. rāmis un elastīgā balstiekārta (spirālatsperes, slokšņu atsperes, vērpstieņi (torsioni), amortizatori);

8.2.21. riteņu loku veidi;

8.2.22. riepas uzbūve un apzīmējumi;

8.2.23. riepu bojājumi un to cēloņi, riepu stāvokļa kontrole;

8.2.24. riteņu demontāža un montāža;

8.2.25. stūres iekārtas galvenās sastāvdaļas;

8.2.26. loku un disku bremžu mehānismu uzbūve un darbības princips;

8.2.27. bremžu sistēmas ar hidropievadu un pastiprinātāju principiālā shēma, galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.2.28. stāvbremzes galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.2.29. bremžu sistēmas ar pneimopievadu principiālā shēma, galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.2.30. bremžu sistēmas ar hidropneimopievadu principiālā shēma, galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.3. papildu mācību uzskates līdzekļi C un D kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā "Transportlīdzekļu uzbūves un ekspluatācijas pamati", lai izskaidrotu šādas tēmas:

8.3.1. ventilatora piedziņas hidrodinamiskā un viskozā sajūga galvenās sastāvdaļas;

8.3.2. dīzeļmotora degvielas iesmidzināšanas veidi;

8.3.3. auksta dīzeļmotora pirmsiedarbināšanas (uzsildīšanas) ierīču galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.3.4. auksta dīzeļmotora iedarbināšanas ierīču galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.3.5. turbokompresora un gaisa dzesētāja galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.3.6. sajūga pievada ar hidropneimatisko pastiprinātāju galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.3.7. divdisku sajūga galvenās sastāvdaļas;

8.3.8. saliktās pārnesumkārbas (ar dalītāju vai divpakāpju reduktoru pirms vai aiz pārnesumkārbas) galvenās sastāvdaļas;

8.3.9. saliktās pārnesumkārbas pārnesumu pārslēgšanas pamatprincipi;

8.3.10. starpasu diferenciāļa galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.3.11. balstiekārtas ar pneimatiskajiem baloniem un regulējamu gaisa spiedienu galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.3.12. paceļamā tilta pacelšanas mehānisma galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.3.13. stūres pastiprinātāju veidi, uzbūve un darbības princips;

8.3.14. stūres mehānisma ar pastiprinātāju galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.3.15. daudzkontūru bremžu sistēmas ar pneimopievadu principiālā shēma;

8.3.16. priekšējā, pakaļējā un vidējā tilta bremžu pievada principiālā shēma, galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.3.17. stāvbremzes un avārijas bremžu pievada principiālā shēma, galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.3.18. palīgbremžu (motora bremžu) pievada principiālā shēma, galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.3.19. hidrodinamiskā un elektromagnētiskā palēninātāja (retardera) galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.3.20. daudzkontūru bremžu pneimopievada galvenās sastāvdaļas griezumā (kompresors, spiediena regulators, kondensāta atdalītājs, drošības vārsti, bremžu krāns, paātrinātājvārsts, stāvbremžu vadības vārsts, bremzētājspēka regulators, bremžu kamera ar energoakumulatoru);

8.3.21. bremžu pretbloķēšanas sistēmas un pretizbuksēšanas sistēmas darbības princips;

8.4. papildu mācību uzskates līdzekļi BE un D1E kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā "Transportlīdzekļu uzbūves un ekspluatācijas pamati", lai izskaidrotu šādas tēmas:

8.4.1. piekabes sakabes elementu galvenās sastāvdaļas;

8.4.2. piekabes stāvbremzes un inerces bremžu pievada galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.5. papildu mācību uzskates līdzekļi C1E, CE un DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā "Transportlīdzekļu uzbūves un ekspluatācijas pamati", lai izskaidrotu šādas tēmas:

8.5.1. piekabes (puspiekabes) balstiekārtas galvenās sastāvdaļas;

8.5.2. piekabes (puspiekabes) divvadu bremžu pievada principiālā shēma, galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.5.3. piekabes (puspiekabes) daudzkontūru bremžu pneimopievada galvenās sastāvdaļas griezumā (divvadu bremžu pārvada vadības vārsti, dažādu tipu savienotājgalvas, gaisa dalītājs, elektromagnētiskais vārsts, krāni);

8.5.4. jūgierīces galvenās sastāvdaļas, parastā (rokas) un automātiskā sakabe;

8.5.5. vilcēja seglierīces galvenās sastāvdaļas;

8.5.6. puspiekabes stāvbalsta galvenās sastāvdaļas;

8.5.7. vilcēja ar piekabi (puspiekabi) bremžu pretbloķēšanas sistēmas darbības princips;

8.6. mācību uzskates līdzekļi C1, C, C1E un CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā "Kravas iekraušana, izvietošana, nostiprināšana un pārvadāšana", lai izskaidrotu šādas tēmas:

8.6.1. spēki, kas darbojas uz automobili un kravu;

8.6.2. dažādu materiālu pāru berzes koeficienti;

8.6.3. kravu izvietošanas un nostiprināšanas paņēmieni;

8.6.4. specifisku kravu izvietošanas un nostiprināšanas paņēmieni;

8.6.5. starptautiskās preču pavadzīmes (CMR);

8.6.6. TIR karnetes lapu aizpildīšanas vispārējā kārtība;

8.7. mācību uzskates līdzekļi C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E un DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā "Vadītāju darba un atpūtas laiks", lai izskaidrotu šādas tēmas:

8.7.1. tahogrāfu veidi;

8.7.2. tahogrāfa ripa un tahokarte - transportlīdzekļa vadītāja darba uzskaites dokuments;

8.8. mācību uzskates līdzekļi D1, D, D1E un DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā "Pasažieru pārvadāšana maršrutu autobusos", lai izskaidrotu šādas tēmas:

8.8.1. papildu dokumenti, kas nepieciešami maršruta autobusa vadītājam;

8.8.2. to personu apliecību paraugi, kurām ir braukšanas maksas atvieglojumi maršrutu autobusos.

9. Šā pielikuma 8.1. apakšpunktā minētos mācību uzskates līdzekļus atļauts izvietot arī izglītības programmas "Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība" mācību telpā.

IV. Prasības braukšanas mācību laukumiem

10. Mācību laukumam pēc tā izmēriem un konfigurācijas jānodrošina, ka tajā iespējams izvietot un izpildīt autoskolas iesniegumā vai izsniegtajā mācību kartē norādīto kategoriju transportlīdzekļu braukšanas iemaņu apgūšanai paredzētās figūras, kuras noteiktas normatīvajos aktos par transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtību. Mācību laukuma platība B1, B un BE kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai ir aptuveni 1000 m2, pārējo kategoriju apmācībai aptuveni 2000 m2. Mācību laukumam ir kvalitatīvs cietais (piemēram, asfalta, asfaltbetona, bruģa) segums.

4. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 13. aprīļa
noteikumiem Nr. 358

Mācību telpu un braukšanas mācību laukuma pārbaudes akts

CSDD  

nodaļas

  ,
     

(amats, vārds un uzvārds)

 

piedaloties   ,
 

(amats, vārds un uzvārds)

 

pārbaudīja  
 

(autoskolas nosaukums)


 

(adrese, kurā atrodas mācību telpa(-as), telpas(-u) numurs)

mācību telpu(-as), kas paredzēta(-as) _____________________ kategorijas(-u) transportlīdzekļu vadītāju apmācībai;

 

(adrese, kurā atrodas braukšanas mācību laukums)

braukšanas mācību laukumu, kas paredzēts _____________________ kategorijas(-u) transportlīdzekļu vadītāju apmācībai.

1. Mācību uzskates līdzekļi un telpas

1.1. Programma "Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība"

Telpas numurs _________ Vietu skaits _________

Nr.
p.k.

Mācību uzskates līdzekļi

Vērtējums
(atbilst/neatbilst)

1.

Magnētiskā tāfele  

2.

Ceļa zīmes un ceļa apzīmējumi (komplekts)  

3.

Ceļu satiksmes regulēšanas luksofori (komplekts)  

4.

Mācību uzskates līdzekļi priekšmetā "Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēma"  

5.

Mācību uzskates līdzekļi priekšmetā "Ceļu satiksmes noteikumi"  

6.

Mācību uzskates līdzekļi priekšmetā "Vadītāja atbildība par ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem"  

7.

Mācību uzskates līdzekļi priekšmetā "Ceļu satiksmes drošība"  

1.2. Programma "Tehniskā informācija un autopārvadājumi"

Telpas numurs _________ Vietu skaits _________

Nr.
p.k.

Mācību uzskates līdzekļi

Vērtējums
(atbilst/neatbilst)

1.

Mācību uzskates līdzekļi priekšmetā "Transportlīdzekļu uzbūves un ekspluatācijas pamati" B kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai  

2.

Mācību uzskates līdzekļi priekšmetā "Transportlīdzekļu uzbūves un ekspluatācijas pamati" C1 un D1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai  

3.

Mācību uzskates līdzekļi priekšmetā "Transportlīdzekļu uzbūves un ekspluatācijas pamati" C un D kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai  

4.

Mācību uzskates līdzekļi priekšmetā "Transportlīdzekļu uzbūves un ekspluatācijas pamati" BE un D1E kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai  

5.

Mācību uzskates līdzekļi priekšmetā "Transportlīdzekļu uzbūves un ekspluatācijas pamati" C1E, CE un DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai  

6.

Mācību uzskates līdzekļi priekšmetā "Kravas iekraušana, izvietošana, nostiprināšana un pārvadāšana" C1, C, C1E un CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai  

7.

Mācību uzskates līdzekļi priekšmetā "Vadītāja darba un atpūtas laiks" C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E un DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai  

8.

Mācību uzskates līdzekļi priekšmetā "Pasažieru pārvadāšana maršrutu autobusos" D1, D, D1E un DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai  

2. Braukšanas mācību laukums

Nr.
p.k.

Kritēriji

Vērtējums
(atbilst/neatbilst)

1.

Nepieciešamo figūru izvietojums un atbilstība attiecīgās(-o) kategorijas(-u) transportlīdzekļu vadītāju apmācībai  

2.

Seguma kvalitātes atbilstība  

3. Trūkumi un (vai )priekšlikumi

 
 
 
 

Minētie trūkumi jānovērš līdz    
 

(datums)

 

4. Atzinums

Mācību telpas atbilst/neatbilst   kategorijas(-u) transportlīdzekļu

(nevajadzīgo svītrot)

   
vadītāju sagatavošanai noteiktajām prasībām.

Braukšanas mācību laukums atbilst/neatbilst   kategorijas(-u)

(nevajadzīgo svītrot)

   
transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanai noteiktajām prasībām.

Datums     Paraksti  
         
         

5. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 13. aprīļa
noteikumiem Nr. 358

Pasniedzēju un instruktoru apmācības kurss

I. Programmas "Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība" pasniedzēju apmācības programma (programmas apzīmējums - CSN)

Programmas sadalījums

Priekšmeta nosaukums

Moduļu/
apmācības stundu skaits

1. CSN

1. Transportlīdzekļu drošas vadīšanas pamati un šā priekšmeta mācīšanas metodika (spēki, kas darbojas uz automobili, automobiļa dinamika, bremzēšana, automobiļa vadāmība un stabilitāte, degvielas ekonomija, automobiļa pasīvā un aktīvā drošība, vadītāja stāvoklis pie stūres, vadības ierīču pareiza lietošana, transportlīdzekļa vadīšana dažādās satiksmes situācijās un dažādos ceļa apstākļos un laikapstākļos, bīstamu situāciju prognozēšana, iespējamo risku novērtēšana)

4/24

2. Transportlīdzekļa uzbūves un ekspluatācijas pamati

1/6

2. CSN

1. Vadīšanas psihofizioloģiskie pamati (informācijas uztvere, vadītāja uzmanība, vadītāja redze, vadītāja reakcija, vadītāja darbspējas, vadītāja psihiskais stāvoklis, vadītāja komforts, dažādu ceļu satiksmes dalībnieku (piemēram, mazāk aizsargāto dalībnieku - gājēju, personu ar dažādu veidu invaliditāti (redzes, dzirdes, kustību, garīga rakstura traucējumiem), bērnu, velosipēdu vadītāju) uzvedība dažādās situācijās, ceļu satiksmei bīstamu situāciju paredzēšana un to bīstamības novērtēšana)

1/6

2. Praktiskā pedagoģija (sajūtas un uztvere, atmiņa un uzmanība, personība, tās izpausmes un spējas, personības emocionālā dzīve, personības raksturs un temperaments, saskarsmes kultūra un saskarsmes stils, praktiskie paņēmieni saskarsmes organizēšanā), psiholoģija un prezentācijas prasmes

3/18

3. CSN

1. Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēma

1/6

2. Ceļu satiksmes noteikumi un to mācīšanas metodika

11/66

3. Transportlīdzekļa vadītāja atbildība par ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem

1/6

Kopā

22/132

II. Programmas "Tehniskā informācija un autopārvadājumi" pasniedzēju apmācības programma (programmas apzīmējums - TI)

Programmas sadalījums

Priekšmeta nosaukums

Moduļu/
apmācības stundu skaits

1. TI

Transportlīdzekļu uzbūves un ekspluatācijas pamati

6/36

2. TI

Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laiks

3/18

3. TI

Pasažieru pārvadāšana autobusos, tai skaitā pasažieru ar dažādu veidu invaliditāti pārvadāšanas specifika

1/6

4. TI

Kravas iekraušana, izvietošana un nostiprināšana

2/12

5. TI

Dokumentācijas noformēšana pasažieru un kravu pārvadājumos

2/12

6. TI

Praktiskā pedagoģija (sajūtas un uztvere, atmiņa un uzmanība, personība, tās izpausmes un spējas, personības emocionālā dzīve, personības raksturs un temperaments, saskarsmes kultūra un saskarsmes stils, praktiskie paņēmieni saskarsmes organizēšanā), psiholoģija un prezentācijas prasmes

3/18

Kopā

17/102

Piezīmes.
1. 6. TI moduļus atļauts neapgūt, ja pretendentam ir iegūta programmas "Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība" pasniedzēja, braukšanas apmācības instruktora kvalifikācija vai ir apgūti 2. CSN moduļi.
2. Apmācības programmu sadalījumu drīkst pasniegt jauktā secībā.

III. Braukšanas mācību instruktoru apmācības programma (praktiskās apmācības programmas apzīmējums - BA)

Programmas sadalījums

Priekšmeta nosaukums

Moduļu (teorētiskajai apmācībai)/
apmācības stundu skaits

teorētiskā apmācība

braukšanas apmācība

1. CSN

1. Transportlīdzekļu drošas vadīšanas pamati un šā priekšmeta mācīšanas metodika (spēki, kas darbojas uz automobili, automobiļa dinamika, bremzēšana, automobiļa vadāmība un stabilitāte, degvielas ekonomija, automobiļa pasīvā un aktīvā drošība, vadītāja stāvoklis pie stūres, vadības ierīču pareiza lietošana, transportlīdzekļa vadīšana dažādās satiksmes situācijās un dažādos ceļa apstākļos un laikapstākļos, bīstamu situāciju prognozēšana, iespējamo risku novērtēšana)

4/24

 
2. Transportlīdzekļa uzbūves un ekspluatācijas pamati

1/6

 

2. CSN

1. Vadīšanas psihofizioloģiskie pamati (informācijas uztvere, vadītāja uzmanība, vadītāja redze, vadītāja reakcija, vadītāja darbspējas, vadītāja psihiskais stāvoklis, vadītāja komforts, dažādu ceļu satiksmes dalībnieku (piemēram, mazāk aizsargāto dalībnieku - gājēju, personu ar dažādu veidu invaliditāti (redzes, dzirdes, kustību, garīga rakstura traucējumiem), bērnu, velosipēdu vadītāju) uzvedība dažādās situācijās, ceļu satiksmei bīstamu situāciju paredzēšana un to bīstamības novērtēšana)

1/6

 
2. Praktiskā pedagoģija (sajūtas un uztvere, atmiņa un uzmanība, personība, tās izpausmes un spējas, personības emocionālā dzīve, personības raksturs un temperaments, saskarsmes kultūra un saskarsmes stils, praktiskie paņēmieni saskarsmes organizēšanā), psiholoģija un prezentācijas prasmes

3/18

 

3. CSN

1. Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēma

1/6

 
2. Ceļu satiksmes noteikumi un to mācīšanas metodika

11/66

 
3. Transportlīdzekļa vadītāja atbildība par ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem

1/6

 

4. BA

Braukšanas mācīšanas metodika (teorētiskā)

3/18

 

5. BA

Braukšanas mācīšanas metodika (praktiskā)  

26,
tai skaitā
B - 20,
C - 2,
D - 2,
CE - 2

Kopā

25/150

26

Piezīmes.
1. C, D un CE kategorijas transportlīdzekļu vadīšana apmācības programmā ietverta, lai pretendentam ļautu izjust transportlīdzekļa gabarītus un braukšanas dinamiku. Pēc pretendenta izvēles braukšana notiek mācību laukumā un/vai ceļu satiksmē.
2. Apmācības programmu sadalījuma secību mainīt nedrīkst.";

1.36. izteikt 7. un 8. pielikumu šādā redakcijā:

"7. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 13. aprīļa
noteikumiem Nr. 358

Transportlīdzekļu vadītāju apmācība

Nr.
p.k.

Programmas nosaukums

Apmācības veids

0/A1, 0/A, 0/B1, 0/A2

A1/A, B1/A, A1/A2, B1/A2

B/A, C1/A, C/A, D1/A, D/A, B/A2, C1/A2, D1/A2, C/A2, D/A2

0/B

0/B un C1

B/C1

B/D1

B/C

C1/D1

C1/C

C1/D

D1/C

D1/D

C/D

B/E

D1/E

C1/E, C/E

D/E

I. Teorētiskās apmācības stundu moduļu skaits*

1.

Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēma un transportlīdzekļa vadītāja atbildība par ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem (CSN)

8ACSN

3ACSN

1ACSN

8BCSN

8BCSN
+
1CCSN

4CCSN

4DCSN

6CCSN

2DCSN

2CCSN

2DCSN

2CCSN

2DCSN

2DCSN

1ECSN

1ECSN

1ECSN

1ECSN

2.

Ceļu satiksmes drošība (SD)

2BSD
+
1ASD

2BSD
+
1ASD

1ASD

2BSD

2BSD
+
1CSD

1CSD

1DSD

1CSD

1DSD

1CSD

1DSD

1CSD

1DSD

1DSD

1ESD

1ESD

1ESD

1ESD

3.

Transportlīdzekļa uzbūves un ekspluatācijas pamati (TI)

1ATI

1ATI

1ATI

1BTI

1BTI
+
1CTI

1CTI

1DTI

1CTI

1DTI

1CTI

1CTI
+
1DTI

1CTI

1CTI
+
1DTI

1DTI

1BETI

1DETI

1CETI

1DETI

4.

Kravas iekraušana, izvietošana, nostiprināšana un pārvadāšana (KR)        

1KR

1KR

 

1KR

 

1KR

1KR

1KR

1KR

 

1BEKR

 

1KR

 

5.

Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laiks (DL)        

1DL

1DL

1DL

1DL

1DL

1DL

1DL

1DL

1DL

1DL

 

1DL

1DL

1DL

6.

Pasažieru pārvadāšana maršrutu autobusos (PP)            

1PP

 

1PP

 

1PP

 

1PP

1PP

       

Kopā
(moduļi/apmācības stundas)

12/60

7/35

3/15

11/55

16/80

8/40

8/40

5/50

6/30

6/30

8/40

6/30

8/40

6/30

4/20

4/20

5/25

4/20

II. Braukšanas apmācības stundu skaits

7.

Mācību braukšana

20

8

10

20

26

12

12

20

-

20

20

20

20

12

8

14

14

14

III. Apmācības ilgums (nedēļas)

8.

Dienas mācību grupās

4

3

1

4

6

3

3

4

2

2

3

2

3

2

1

2

2

2

Piezīme. * Tabulā lietotie apzīmējumi: apmācības programmā ietverto moduļu skaits - transportlīdzekļa kategorija, kuras vadīšanas tiesību iegūšanai apmācība paredzēta - apmācības programmas nosaukuma saīsinājums.

8. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 13. aprīļa
noteikumiem Nr. 358

Teorētisko priekšmetu un braukšanas mācību stundu apjoms un saturs

I. Programma "Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēma un transportlīdzekļa vadītāja atbildība par ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem" (CSN)

Nr.
p.k.

Tēma

Apmācības stundu skaits

0/A, 0/B, 0/A2, 0/A1, 0/B1

A1/A, B1/A, A1/A2, B1/A2

B/A, C1/A, C/A, D1/A, D/A, B/A2, C1/A2, D1/A2, C/A2, D/A2

0/B un C1

B/C1

B/D1

B/C

C1/C, D1/C

C1/D1, C1/D, D1/D, C/D

B/E, D1/E, D/E

C1/E, C/E

1.

Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēma (Ceļu satiksmes likums, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, Civillikums, Krimināllikums, Ceļu satiksmes noteikumi u. c.). Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas pamatprincipi.

Vispārīgie jautājumi (tai skaitā termini no Satiksmes likuma un Ceļu satiksmes noteikumiem). Ceļu satiksme dzīvojamās zonās.

Vadītāju pienākumi īpašos gadījumos.

Vadītāju rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma. Saskaņotais paziņojums

5

2

1

5

2

2

2

1

1

1

1

2.

Transportlīdzekļu braukšana, manevrēšana, izkārtojums uz brauktuves.

Braukšanas ātrums.

Mācību braukšana

5

1

0.5

5

2

2

3

0.5

0.5

0.5

0.5

3.

Ceļa zīmes un apzīmējumi

10

2

1

10

3

3

5

1

1

1

1

4.

Ceļu satiksmes regulēšana, krustojumu pārbraukšana

5

3

0.5

5

2

2

3

0.5

0.5

0.5

0.5

5.

Apstāšanās un stāvēšanas prasības. Apdzīšana, samainīšanās ar pretim braucošu transportlīdzekli un apsteigšana.

Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošana. Gājēju pārejas un sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas

5

2

0.5

5

2

2

2

0.5

0.5

0.5

0.5

6.

Vadītāju pienākumi (tai skaitā tēma par apreibinošo vielu lietošanas ietekmi, sekām un pārbaudēm).

Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate. Pilnvarojumi darbībām ar transportlīdzekļiem. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis, tā objekti un maksātāji, atvieglojumi, atbrīvojumi. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. Apdrošināšanas gadījums, zaudējumu novērtēšana un apdrošināšanas atlīdzība.

Pasažieru un kravas pārvadāšana.

Gājēju un pasažieru pienākumi.

Skaņas signāla, avārijas gaismas signalizācijas un avārijas zīmes lietošana.

Transportlīdzekļu vilkšana

5

3

1

5

2

2

5

1

1

1

1

7.

Ārējās apgaismes ierīču lietošana. Transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis un aprīkojums. Transportlīdzekļu reģistrācija, numura zīmes un pazīšanas zīmes

5

2

0.5

5

2

2

5

0.5

0.5

0.5

0.5

8.

Ceļu satiksmes likuma un Ceļu satiksmes noteikumu prasību par kravas pārvadāšanu padziļināta apguve      

5

5

 

5

5

     

9.

Ceļu satiksmes likuma un Ceļu satiksmes noteikumu prasību par pasažieru pārvadāšanu padziļināta apguve          

5

   

5

   

Kopā

40

15

5

45

20

20

30

10

10

5

5

Piezīmes.
1. Ja personai ir B kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, tai šīs nodaļas tabulas 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā minētās teorētisko priekšmetu apmācības laikā saīsinātā veidā atkārto un nostiprina iepriekš iegūtās zināšanas, kā arī sniedz papildu zināšanas atbilstoši attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmas prasībām un par aktuālajām izmaiņām normatīvajos aktos.
2. Ja personai nav nevienas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, tad braukšanas apmācību ceļu satiksmē drīkst veikt tikai pēc tam, kad persona apguvusi šīs nodaļas tabulas 1., 2., 3. un 4. punktā minētās teorētiskās apmācības tēmas.

II. Programma "Ceļu satiksmes drošība" (SD)

Nr.
p.k.

Tēma

Apmācības stundu skaits

0/A1, 0/B1, A1/A, B1/A, 0/A, 0/A2, A1/A2, B1/A2

B/A, D1/A, C1/A, C/A, D/A, B/A2, D1/A2, C1/A2, C/A2, D/A2

0/B

0/B un C1

B/C1, B/C, C1/C, D1/C

B/D1, C1/D1, C1/D, D1/D, C/D

B/E, D1/E, C1/E, C/E, D/E

1.

Transportlīdzekļa vadītāja sagatavošanās braukšanas uzsākšanai

2

0,5

2

3

0,5

0,5

0,5

2.

Motocikla vadītāja ekipējums

1

0,5

         

3.

Motocikla vadīšanas specifika, piedaloties ceļu satiksmē

3

1

         

4.

Distance un intervāls. Apstāšanās un bremzēšanas ceļš. Akvaplanēšana. Apdzīšana

2

0,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

5.

Spēki, kas darbojas uz transportlīdzekli. Slīde

1

0,5

1

1,5

1

1

1

6.

Transportlīdzekļu vadīšana diennakts tumšajā laikā. Transportlīdzekļu vadīšana dažādos ceļa apstākļos un dažādās satiksmes situācijās

2

0,5

2

2

0,5

0,5

0,5

7.

Alkoholisko dzērienu, psihotropo vielu un medikamentu lietošanas ietekme uz satiksmes drošību

1

0,5

1

1

0,5

0,5

0,5

8.

Transportlīdzekļa vadītāja personīgo īpašību, uztveres, uzmanības, redzamības, noguruma un citu faktoru ietekme uz satiksmes drošību. Psihofizioloģijas pamati. Mazāk aizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku uzvedības īpatnības. Personu ar dažādu veidu invaliditāti (redzes, dzirdes, kustību, garīga rakstura traucējumiem) vajadzības. Dusmu, agresijas un stresa situāciju novēršana

2

0,5

1,5

2

0,5

0,5

0,5

9.

Transportlīdzekļu ekonomiska un videi draudzīga vadīšana. Tolerance un ceļa dalīšana ar citiem ceļu satiksmes dalībniekiem

1

0,5

1

2

0,5

0,5

0,5

10.

Kravas automobiļu vadīšanas īpatnības      

2

1

   

11.

Kravas autobusu vadīšanas īpatnības          

1

 

12.

Transportlīdzekļu sastāvu vadīšanas īpatnības            

1

Kopā

15

5

10

15

5

5

5

Piezīme. Šajā nodaļā minētajos apmācības veidos (izņemot 0/B, 0/A1, 0/B1, A1/A, B1/A, 0/A, 0/A2, A1/A2 un B1/A2) šīs nodaļas tabulas 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktā minētās teorētisko priekšmetu apmācības laikā personām saīsinātā veidā atkārto un nostiprina iepriekš iegūtās zināšanas, kā arī sniedz papildu zināšanas atbilstoši attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmas prasībām.

III. Programma "Transportlīdzekļu uzbūves un ekspluatācijas pamati" (TI)

Nr.
p.k.

Tēma

Apmācības stundu skaits

0/A1, 0/B1, A1/A, B1/A, 0/A, 0/A2, A1/A2, B1/A2, B/A, D1/A, C1/A, C/A, D/A, B/A2, D1/A2, C1/A2, C/A2, D/A2

0/B

0/B un C1

B/C, B/C1, C1/C, D1/C

B/D1, C/D

C1/D, D1/D

B/E

D1/E, D/E

C1/E, C/E

1.

Motociklu, triciklu, kvadriciklu vispārīgā uzbūve, tehniskā apkope un ekspluatācija (rāmis, dzinēji, to darbības pamatprincipi, dzesēšanas un eļļošanas sistēmas, barošanas sistēmas, elektroiekārtas, transmisija, gaitas iekārta, stūres iekārta, bremžu sistēma, ritošā daļa, riepas, papildierīces).

Ikdienas tehniskā stāvokļa pārbaude.

Transportlīdzekļa aprīkojuma pārbaude un lietošana

5

               

2.

Vieglo automobiļu vispārīgā uzbūve, tehniskā apkope un ekspluatācija (virsbūve, dzinēji, to darbības pamatprincipi, dzesēšanas un eļļošanas sistēmas, barošanas sistēmas, elektroiekārtas, transmisija, gaitas iekārta, stūres iekārta, bremžu sistēma, ritošā daļa, riepas, papildierīces).

Ikdienas tehniskā stāvokļa pārbaude.

Transportlīdzekļa aprīkojuma pārbaude un lietošana

 

5

5

           

3.

Kravas automobiļu vispārīgā uzbūve, tehniskā apkope un ekspluatācija (rāmis, virsbūve, dzinēji, to darbības pamatprincipi, dzesēšanas un eļļošanas sistēmas, barošanas sistēmas, elektroiekārtas, transmisija, gaitas iekārta, stūres iekārta, bremžu sistēma, ritošā daļa, riepas, papildierīces).

Ikdienas tehniskā stāvokļa pārbaude.

Transportlīdzekļa aprīkojuma pārbaude un lietošana

   

5

5

 

5

     

4.

Autobusu vispārīgā uzbūve, tehniskā apkope un ekspluatācija (rāmis, virsbūve, dzinēji, to darbības pamatprincipi, dzesēšanas un eļļošanas sistēmas, barošanas sistēmas, elektroiekārtas, transmisija, gaitas iekārta, stūres iekārta, bremžu sistēma, ritošā daļa, riepas, papildierīces).

Ikdienas tehniskā stāvokļa pārbaude.

Transportlīdzekļa aprīkojuma pārbaude un lietošana

       

5

5

     

5.

Piekabju veidi, vispārīgā uzbūve, tehniskā apkope un ekspluatācija (rāmis, virsbūve, elektroiekārtas, gaitas iekārta, bremžu sistēma, ritošā daļa, riepas, papildierīces).

Sakabes un vilkšanas ierīces, to apkope un ekspluatācija.

Ikdienas tehniskā stāvokļa pārbaude.

Transportlīdzekļa aprīkojuma pārbaude un lietošana

           

3

5

5

Kopā

5

5

10

5

5

10

3

5

5

Piezīme. Par visiem apmācības veidiem tiek sniegta vispārēja informācija. Uzsvars tiek likts uz ikdienas transportlīdzekļa pārbaudi un ekspluatāciju, lai vadītājs pārliecinoši spētu izmantot transportlīdzekļa aprīkojumu un iejaukties tā uzbūvē, ievērojot personisko drošību un nepārkāpjot izgatavotāja noteiktās garantijas prasības.

IV. Programma "Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laiks" (DL)

Nr.
p.k.

Tēma

Apmācības stundu skaits

0/B un C1, B/C1, B/D1, B/C, C1/D1, C1/C, C1/D, D1/C, D1/D, C/D, D1/E, C1/E, C/E, D/E

1.

Normatīvie akti par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laiku kravu un pasažieru pārvadājumos

0,5

2.

Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika organizācija

1,5

3.

Tahogrāfu veidi

1

4.

Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika reģistrācija un uzskaite

1

5.

Darba un atpūtas laika kontrole kravu un pasažieru pārvadājumos

0,5

6.

Transportlīdzekļa vadītāja atbildība par pārkāpumiem šajā jomā. Sodi un sankcijas

0,5

Kopā

5

V. Programma "Kravas iekraušana, izvietošana, nostiprināšana un pārvadāšana" (KR)

Nr.
p.k.

Tēma

Apmācības stundu skaits

0/B un C1, B/C1, B/C, D1/C, C1/C, C1/E, C/E, C1/D, D1/D

B/E

1.

Fizikas pamati. Spēki (smaguma spēks, centrbēdzes spēks, spēka moments, saķeres spēks). Kravas izvietojuma drošība, spriegojuma spēks, stabilitāte

1

0,5

2.

Prasības transportlīdzeklim. Transportlīdzekļa konstrukcijas īpatnības, sienu izturība. Nostiprināšanas punkti, atbalsta virsmas (grīdas) izturība

1

0,5

3.

Pareiza kravas novietošana transportlīdzeklī. Kravas izvietojuma plānošana. Kravas nostiprināšanas paņēmieni. Nepieciešamo spēku noteikšana. Kravas nostiprināšanas līdzekļi

2

0,5

4.

Kravu pārvadājumiem nepieciešamie dokumenti. Preču pavaddokumenti (Autopārvadājumu likums, Regula Nr. 1071/2009, Regula Nr. 1072/2009)

0,5

-

5.

Specifisku kravu izvietošanas un nostiprināšanas noteikumi

0,5

0,5

Kopā

5

2

VI. Programma "Pasažieru pārvadāšana maršrutu autobusos" (PP)

Nr.
p.k.

Tēma

Apmācības stundu skaits

B/D1, C1/D1, C1/D, D1/D, C/D

1.

Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu regulāro maršrutu autobusos (prasības regulārajiem, speciālajiem regulārajiem, neregulārajiem pasažieru pārvadājumiem). Licences (atļaujas) un citi pārvadājumiem nepieciešamie dokumenti. Noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem maršruta autobusos. Autopārvadājumu likums, Regula Nr. 1071/2009 un Regula Nr. 1073/2009

2

2.

Pasažieru pārvadājumu ekonomiskie apstākļi. Pozitīva komersanta tēla veidošana. Reputācija un korporatīvā identitāte. Transportlīdzeklis - pārvadātāja vizītkarte. Transportlīdzekļa vadītājs - uzņēmuma pārstāvis

1

3.

Vadītāja nozīme pasažieru komforta nodrošināšanā. Pasažieru komforta un drošības nodrošināšana. Pasažieru drošība un transportlīdzekļa aprīkojums. Personu evakuācija. Reakcija agresijas gadījumā

1

4.

Pareiza kravas un bagāžas novietošana autobusā

1

Kopā

5

VII. Mācību braukšanas programma

Nr.
p.k.

Tēma

Apmācības stundu skaits

0/A1, 0/A, 0/B1, 0/A2

A1/A, B1/A, A1/A2, B1/A2

B/A, C1/A, C/A, D1/A, D/A, B/A2, D1/A2, C1/A2, C/A2, D/A2

0/B

0/B un C1

B/C1, B/D1, C/D

B/C, C1/D, C1/C, D1/D, D1/C

B/E

C1/E, D1/E, C/E, D/E

1.

Transportlīdzekļa pārbaude, sagatavošanās braukšanas uzsākšanai, braukšanas sākšana, braukšanas virziena un ātruma maiņa

4

1

2

4

6

2

4

1

2

2.

Braukšana apdzīvotās vietās ar nelielu satiksmes intensitāti

4

1

2

4

4

2

4

1

2

3.

Braukšana apdzīvotās vietās ar vidēju un intensīvu satiksmi

4

2

2

4

6

2

6

2

4

4.

Braukšana ārpus apdzīvotām vietām

4

1

1

4

6

2

2

1

2

5.

Braukšana diennakts tumšajā laikā un nepietiekamas redzamības apstākļos

2

1

1

2

2

2

2

1

2

6.

Braukšana nelabvēlīgos ceļa apstākļos - braukšana slidenos ceļa apstākļos vai pa slidenām virsmām, kā arī izvairīšanās no sānslīdes, rīcība, rodoties sānslīdei, ekstrēmā bremzēšana, izvairīšanās no šķēršļa, to apbraucot

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Kopā

20

8

10

20

26

12

20

8

14"

1.37. aizstāt 9. pielikumā norādītā apmācības kartes parauga 2. lappusē 1. un 2. punktā vārdus "personas kods" ar vārdiem "apliecības numurs";

1.38. papildināt noteikumus ar 11. pielikumu šādā redakcijā:

"11. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 13. aprīļa
noteikumiem Nr. 358

Periodiskās apmācības programma

Moduļa nosaukums

Priekšmeta nosaukums

Apmācības stundu skaits

Vadītājs - uzņēmuma pārstāvis (7 apmācības stundas) Kravu pārvadājumu saimnieciskā nozīme  
Vadītāja sabiedriskā ietekme uz uzņēmuma autoritāti  
Vadītājs policijas kontroles situācijā  
Vadītāja rīcība cīņā pret nelegālo imigrāciju un kravu zādzību mazināšanu  
Vadītāja rīcība zaudējumu mazināšanā ceļu satiksmes negadījumā  
Vadītājs un apdrošināšanas gadījuma regulēšanas principi  
Vadītāja darba slodzes ietekme uz viņa veselību  
Kinemātiskā ķēde - videi draudzīga braukšana (7 apmācības stundas) Informācija par kravas transportlīdzekļu tehniku un tās iespējām to izmantošanai optimālam degvielas patēriņam  
Enerģija un dabas aizsardzība, informācija par ekonomisku, enerģiju taupošu un dabai draudzīgu braukšanas stilu  
Pretestības spēku iedarbes pārvarēšana  
TA - saimnieciskums un videi draudzīga attieksme  
Eko braukšanas nosacījumi  
Izplūdes gāzu apstrāde  
Alternatīvās degvielas  
Darba un atpūtas laiki un tiesību akti, digitālais tahogrāfs (7 apmācības stundas) Autotransporta sociālā vide un to reglamentējošie normatīvie akti  
Darba un atpūtas laiki, to kontrole  
Otrās paaudzes digitālie tahogrāfi  
Manuālā datu ievade  
Braukšanas ar prāmjiem reģistrēšana  
Vairāku ekipāžas locekļu darbs, transportlīdzekļa vadīšanas pārņemšana ceļā  
Muitas prasības vadītājam, maksas ceļi un robežu šķērsošana  
Kravas izvietošana un nostiprināšana (7 apmācības stundas) Normatīvie akti un atbildība kravu pārvadājumos ceļu satiksmē  
Spēki kravu pārvadāšanā  
Transportlīdzekļu kravas telpa, kravas izvietošanas plāns  
Kravu nostiprināšanas līdzekļi  
Kravu nostiprināšanas veidi  
Aprēķini kravu nostiprināšanai  
Dažādu kravu veidu nostiprināšanas paņēmieni  
Drošības tehnika, pasākumi un satiksmes drošība (7 apmācības stundas) Prasības satiksmes drošībai starptautiskos kravu pārvadājumos un braukšana tuneļos  
Bīstamās situācijas autovadītāja ikdienas darbā  
Iespēja identificēt iepriekšējo bīstamību un izvairīties no bīstamām situācijām ceļu satiksmē  
Transportlīdzekļa iekšējās, ārējās un kravas telemātikas sistēmas, to darbības principi un vadība  
Vadītāja rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma  
ADR kravu pārvadājumi, kravu pārvadājumi cisternās  
Darba drošība ar maināmām kravas telpām  

Kopā

35"

2. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. novembrī.

Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Satiksmes ministrs Uldis Augulis

01.11.2016