Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 21.03.2018. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 375

Rīgā 2016. gada 5. jūlijā (prot. Nr. 33 5. §)
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē:

1.1. ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta pirmo daļu un likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" pārejas noteikumu 30. punktu, valsts dzīvokļa īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6405 900 7935) – neapdzīvojamo telpu Nr. 9 (telpu grupas kadastra apzīmējums 6405 006 0116 012 009) un 592/4436 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 6405 006 0116 012) – Brīvzemnieka bulvārī 1, Aizputē, Aizputes novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā;

1.2. (svītrots ar MK 21.03.2018. rīkojumu Nr. 116).

1.1 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta pirmās daļas 2. punktu un otro daļu, 7. pantu, 37. panta pirmās daļas 2. un 4. punktu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot par brīvu cenu valstij piederošo 1/32 domājamo daļu no nekustamā īpašuma "Veczariņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 004 0003) – zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 004 0003) 0,0826 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

(MK 21.03.2018. rīkojuma Nr. 116 redakcijā)

2. Pircējs par nekustamo īpašumu maksā euro.

3. Attiecīgajam nekustamā īpašuma valdītājam nodot pircējam šā rīkojuma 1. un 1.1 punktā minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgus pieņemšanas un nodošanas aktus.

(Grozīts ar MK 21.03.2018. rīkojumu Nr. 116)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola