Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā

Izdarīt Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 15.nr.; 2006, 1., 14.nr.; 2007, 9., 14.nr.; 2008, 24.nr.; 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 100., 155., 193.nr.; 2010, 178.nr.; 2011, 117.nr.; 2013, 128., 188., 232.nr.; 2015, 227.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt l.panta 6.punktu šādā redakcijā:

"6) nosacītā cena - nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem, vai kustamās mantas vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma vērtēšanas standartiem, kā arī ņemot vērā tās atlikušo bilances vērtību pēc grāmatvedības uzskaites datiem;".

2. Papildināt 4.pantu ar 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(12) Tāda nekustamā īpašuma atsavināšanu, kuru augstskolai, kas ir atvasināta publiska persona, bez atlīdzības nodevusi valsts, var ierosināt, ja Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā apstiprinātajā attiecīgās augstskolas nekustamā īpašuma attīstības plānā ir paredzēta šā īpašuma atsavināšana. Citas publiskas personas vai tās iestāžu vajadzību pēc augstskolas nekustamā īpašuma attīstības plānā minētā valsts nekustamā īpašuma noskaidro Augstskolu likumā noteiktajā kārtībā."

3. 42.pantā:

izslēgt 2.4 daļas pirmajā teikumā vārdu "motivētu";

izteikt 2.4 daļas 3. un 4.teikumu šādā redakcijā:

"Atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus pēc faktisko atsavināšanas izdevumu segšanas ieskaita valsts budžetā un ar Ministru kabineta rīkojumu nosaka, kādā apjomā, kādam mērķim un kura nekustamā īpašuma un ar to saistītās infrastruktūras attīstībai atsavināšanas rezultātā iegūtie līdzekļi ir piešķirami:

1) atvasinātai publiskai personai - nākamā gada valsts budžeta likumā;

2) atbildīgajai ministrijai pārskaitīšanai attiecīgajai valsts augstskolai, kas ir atvasināta publiska persona, - gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktajā kārtībā, palielinot apropriāciju resursiem no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumiem.";

papildināt pantu ar 2.5 daļu šādā redakcijā:

"(25) Publiskas personas nekustamo īpašumu, kas nodots bez atlīdzības funkciju vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, ir tiesības izmantot papildinošu saimniecisku darbību veikšanai tikai tiktāl, ciktāl šī saimnieciskā darbība ir nepieciešama un saistīta ar funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanu, kā arī ievērojot nosacījumus, kas izriet no Eiropas Savienības aktiem komercdarbības atbalsta kontroles jomā.";

papildināt trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja publiskas personas kustamo mantu, kas nodota bez atlīdzības, izmanto saimniecisku darbību veikšanai, ievēro komercdarbības atbalsta nosacījumus."

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 16.jūnijā.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 1.jūlijā

15.07.2016