Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3

Ventspilī 2016.gada 29.aprīlī (prot. Nr.5; 2.§)

Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2014.gada 12.septembra saistošajos noteikumos Nr.8 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ventspils pilsētas pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
1.panta otrās daļas 9.1 punktu, 2.panta 8.1 daļu,
3.panta 1.4 daļu un 9.panta otro daļu

Izdarīt Ventspils pilsētas domes 2014.gada 12.septembra saistošajos noteikumos Nr.8 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ventspils pilsētas pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr.215) šādus grozījumus:

1. Saistošo noteikumu 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Ar nekustamā īpašuma nodokli apliek ar pašvaldības lēmumu atzītas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves, piemērojot nodokļa likmi 3 procentu apmērā no šādas turpmāk minētās lielākās kadastrālās vērtības:

4.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;

4.2. būves kadastrālās vērtības."

2. Izteikt saistošo noteikumu 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Šo saistošo noteikumu 4.punktā noteiktā nekustamā īpašuma nodokļa likme vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm tiek piemērota ar nākamo mēnesi pēc pašvaldības lēmuma, ar kuru būvei noteikts attiecīgais statuss, pieņemšanas. Kopā ar lēmumu par būves atzīšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi nodokļa maksātājam tiek nosūtīts maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli."

3. Izteikt saistošo noteikuma 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Ja būvei tiek atcelts vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves statuss, šo saistošo noteikumu 4.punktā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa likmi pārtrauc piemērot ar nākamo mēnesi pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas."

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

 


Paskaidrojuma raksts
Ventspils pilsētas domes 2016.gada 29.aprīļa saistošajiem noteikumiem "Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2014.gada 12.septembra saistošajos noteikumos Nr.8 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ventspils pilsētas pašvaldībā""

Sadaļa Informācija
1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu projekts sagatavots, ņemot vērā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2015.gada 14.oktobra spriedumā lietā Nr.SKA-576/2015 izdarītos secinājumus, ka lēmums par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas procesa ietvaros pēc savas juridiskās dabas nav administratīvais akts (kā tas līdz šim bija noteikts pašvaldības saistošajos noteikumos). Saskaņā ar judikatūru šo lēmumu tiesiskums turpmāk vairs nebūs izvērtējams atsevišķi no paziņojuma par nekustamā īpašuma nodokli.
2. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts Saistošajos noteikumos noteikts, ka vienlaicīgi ar pašvaldības lēmumu par būves atzīšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi, nodokļa maksātājam tiek nosūtīts arī administratīvais akts - maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli.

Paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme (3 procenti) tiek piemērota ar nākamo mēnesi pēc pašvaldības lēmuma, ar kuru būvei noteikts attiecīgais statuss, pieņemšanas. Īpašuma sakārtošanas gadījumā, pašvaldībai pieņemot lēmumu par vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves statusa atcelšanu, paaugstinātās likmes piemērošana tiek pārtraukta ar nākamo mēnesi pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.

3. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu -
4. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā -
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi izskatīti Ventspils pilsētas domes Ekonomikas un budžeta komisijā (20.04.2016.) Likumības komisijā (21.04.2016.) un Finanšu komitejā (22.04.2016.) un apstiprināti Ventspils pilsētas domes sēdē (29.04.2016.).

Noteikumi nosūtīti LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (atzinuma saņemšanai) un tiks publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", laikrakstā "Ventas Balss" un Ventspils pilsētas portālā www.ventspils.lv.

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļa

Papildus informāciju par noteikumiem var iegūt, vēršoties Ventspils pilsētas domes Finanšu nodaļā (Jūras ielā 36, Ventspils, tālr.63601146, e-pasts: finanses@ventspils.lv)

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām -

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1.vietnieks infrastruktūras jautājumos J.Vītoliņš

31.05.2016