Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā

Izdarīt Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 14.nr.; 2008, 16.nr.; 2009, 10.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2013, 129.nr.; 2015, 127.nr.) šādus grozījumus:

1. 5.pantā:

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Publisku sporta pasākumu rīkošanai autosportā, motosportā un ūdens motosportā neatkarīgi no to norises vietas ir nepieciešama atļauja publisku pasākumu rīkošanai, izņemot gadījumu, kad publisku sporta pasākumu rīko valsts vai pašvaldības iestāde.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja publisku pasākumu rīko valsts iestāde vai pašvaldības iestāde citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, tā informē pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts šo pasākumu rīkot, par tā norises vietu un laiku.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Ja publiska sporta pasākuma rīkošanai saskaņā ar šā panta noteikumiem nav nepieciešama atļauja publiska pasākuma rīkošanai, pasākuma organizators informē pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā paredzēts šo pasākumu rīkot, par tā norises vietu un laiku."

2. Papildināt 6.pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja plānotais publiskais pasākums paredz sporta sacensības, pasākuma organizators papildus šā panta otrajā daļā minētajiem dokumentiem iesniegumam pievieno sporta sacensību nolikumu.

(22) Ja plānotais publiskais pasākums paredz sacensības autosportā, motosportā vai ūdens motosportā, pasākuma organizators papildus šā panta otrajā un 2.1 daļā minētajiem dokumentiem iesniegumam pievieno Sporta likumā noteiktajā kārtībā attiecīgajā sporta veidā atzītās sporta federācijas izsniegtu sacensību norises vietas (trases) licences un attiecīgajā sporta veidā licencēta atbilstošas kategorijas galvenā tiesneša licences kopijas, uzrādot oriģinālu, vai notariāli apliecinātas kopijas."

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 3. un 4.punktu šādā redakcijā:

"3. Grozījums šā likuma 5.panta otrajā daļā par tās papildināšanu ar teikumu, kas paredz, ka publisku sporta pasākumu rīkošanai autosportā, motosportā un ūdens motosportā neatkarīgi no to norises vietas ir nepieciešama atļauja publisku pasākumu rīkošanai, izņemot gadījumu, kad publisku sporta pasākumu rīko valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī grozījums šā likuma 6.pantā par tā papildināšanu ar 2.1 un 2.2 daļu stājas spēkā 2016.gada 1.jūlijā.

4. Šā likuma 6.panta 2.1 un 2.2 daļas prasības neattiecas uz tiem iesniegumiem par publiska pasākuma rīkošanu, kuri pašvaldībai iesniegti pirms 2016.gada 1.jūlija."

Likums Saeimā pieņemts 2016.gada 14.aprīlī.

Valsts prezidents R.Vējonis

Rīgā 2016.gada 28.aprīlī

12.05.2016