Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.197

Rīgā 2016.gada 22.martā (prot. Nr.71, 3.§)

Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 19.punktu un 43.panta trešo daļu
un Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
14.panta trešo daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā" (Latvijas Vēstnesis, 2010, Nr.137; 2011, Nr.91; 2012, Nr.87; 2013, Nr.53; 2015, Nr.21, Nr.172) šādus grozījumus:

1.1. papildināt saistošos noteikumus ar 1.1punktu šādā redakcijā:

"1.1 Rīdzinieka karte - personalizēta viedkarte (e-talons) ar Rīdzinieka statusu, kuru izsniedz un administrē Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme". Iegūt Rīdzinieka statusu un saņemt Rīdzinieka karti, aizpildot attiecīgu pieteikumu Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme", var persona no 7 gadu vecuma, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Rīgā (izņemot personu, kura Rīgā deklarējusi papildu adresi) vai kurai Rīgā pieder nekustamais īpašums. Persona zaudē Rīdzinieka statusu, ja neatbilst minētajiem nosacījumiem.";

1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 2.18.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.18. personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rīgā (izņemot personu, kura Rīgā deklarējusi papildu adresi) vai kurām Rīgā pieder nekustamais īpašums, kā arī citu pašvaldību administratīvajās teritorijās dzīvesvietu deklarējušās personas, ja attiecīgās pašvaldības pilnībā kompensē ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu saistītos zaudējumus, - braukšanas maksas atvieglojums:

2.18.1. EUR 1,15 (t.sk. PVN) no biļetes cenas 1 stundai izmantošanai darba dienās;

2.18.2. EUR 1,70 (t.sk. PVN) no biļetes cenas 1 stundai izmantošanai brīvdienās (sestdienās, svētdienās, valsts svētku dienās);

2.18.3. EUR 10,00 (t.sk. PVN) no abonementa biļetes - 5 × 24 stundu biļetes - cenas izmantošanai piecpadsmit dienu periodā.";

1.3. papildināt saistošos noteikumus ar 4.1punktu šādā redakcijā:

"4.1 2.18.apakšpunktā noteiktos braukšanas maksas atvieglojumus personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rīgā (izņemot personu, kura Rīgā deklarējusi papildu adresi) vai kurām Rīgā pieder nekustamais īpašums, ir tiesīgas izmantot, lietojot Rīdzinieka karti, bet citu pašvaldību administratīvajās teritorijās dzīvesvietu deklarējušās personas - lietojot personalizēto viedkarti normatīvajos aktos, kas regulē sabiedriskā transporta lietošanu, un pārvadātāja noteiktajā kārtībā.";

1.4. aizstāt 9.1punktā vārdus "personas ar invaliditāti" ar skaitli un vārdiem "2.4.apakšpunktā noteiktās personas".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016.gada 1.jūlijā.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

 

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2016.gada 22.marta saistošajiem noteikumiem Nr.197 "Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi "Grozījumi Rīgas domes 2010.gada 24.augusta saistošajos noteikumos Nr.89 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā"" (turpmāk - saistošie noteikumi) sagatavoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 19.punktu un 43.panta trešo daļu un Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma 14.panta trešo daļu.

Saistošie noteikumi paredz noteikt braukšanas maksas atvieglojumus:

1) EUR 1,15 (t.sk. PVN) no biļetes cenas 1 stundai izmantošanai darba dienās;

2) EUR 1,70 (t.sk. PVN) no biļetes cenas 1 stundai izmantošanai brīvdienās (sestdienās, svētdienās, valsts svētku dienās);

3) EUR 10,00 (t.sk. PVN) no abonementa biļetes - 5 × 24 stundu biļetes - cenas izmantošanai piecpadsmit dienu periodā.

Braukšanas maksas atvieglojumus ir tiesīgas saņemt personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rīgā (izņemot personu, kura Rīgā deklarējusi papildu adresi) vai kurām Rīgā pieder nekustamais īpašums, kā arī citu pašvaldību administratīvajās teritorijās dzīvesvietu deklarējušās personas, ja attiecīgās pašvaldības pilnībā kompensē ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu saistītos zaudējumus.

Braukšanas maksas atvieglojumus personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rīgā (izņemot personu, kura Rīgā deklarējusi papildu adresi) vai kurām Rīgā pieder nekustamais īpašums, ir tiesīgas izmantot, lietojot Rīdzinieka karti, bet citu pašvaldību administratīvajās teritorijās dzīvesvietu deklarējušās personas - lietojot personalizēto viedkarti normatīvajos aktos, kas regulē sabiedriskā transporta lietošanu, un pārvadātāja noteiktajā kārtībā.

Saistošie noteikumi paredz precizēt, ka paaugstināta servisa pārvadājumus bez maksas par valsts budžeta līdzekļiem var izmantot Invaliditātes likumā noteiktās personas - personas ar I vai II invaliditātes grupu, personas līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un persona, kas pavada personu ar I invaliditātes grupu vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Rīgas pilsētas pašvaldība jau apmēram 10 gadus veic Rīgas pilsētas centra gaisa monitoringu, un iegūtie dati uzliek pienākumu aktīvi rīkoties gaisa kvalitātes uzlabošanā. Turklāt par konstatētajiem rezultātiem ir jāziņo Eiropas Savienības struktūrām, kas pieprasa Rīgas pilsētas pašvaldībai pārskatīt esošās darbības un aktīvāk rīkoties gaisa piesārņojuma samazināšanā.

Viens no veidiem, kā mazināt gaisa piesārņojumu Rīgas pilsētas centrā, ir samazināt privāto transportlīdzekļu plūsmu, motivējot personas pārvietoties ar sabiedrisko transportu. Kā risinājums šī mērķa sasniegšanai var būt braukšanas maksas atvieglojuma noteikšana.

Ņemot vērā iepriekšminēto, saistošie noteikumi paredz braukšanas maksas atvieglojumus ne tikai personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rīgā vai kurām Rīgā pieder nekustamais īpašums, bet arī citu pašvaldību administratīvajās teritorijās dzīvesvietu deklarējušām personām, ja attiecīgās pašvaldības pilnībā kompensē ar šo braukšanas maksas atvieglojumu noteikšanu saistītos zaudējumus.

Lai pārvietošanos ar sabiedrisko transportu padarītu par ekonomiski izdevīgāku un motivētu personas pārvietoties ar sabiedrisko transportu, ir paredzēts braukšanas maksas atvieglojumu noteikt tieši 1 stundas biļetei un abonementa biļetei - 5 × 24 stundu biļetei - izmantošanai piecpadsmit dienu periodā.

Novēršot neskaidrības par paaugstināta servisa pārvadājumu lietošanu personām ar invaliditāti, jāprecizē personu loks, kas ir tiesīgs par valsts budžeta līdzekļiem lietot šāda veida pakalpojumus.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ņemot vērā, ka biļešu veidi, attiecībā uz kuriem ir paredzēts noteikt braukšanas maksas atvieglojumu, tiek ieviesti vienlaicīgi ar braukšanas maksas atvieglojumiem, šobrīd nav datu par jauno biļešu veidu izmantotāju skaitu un tāpēc ietekme uz pašvaldības budžetu pašreiz nav paredzēta.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām par saistošajiem noteikumiem nav veiktas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

01.07.2016