Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.7

Daugavpilī 2016.gada 10.martā (prot. Nr.5, 16.§)

2016.gada 15.aprīlī (precizēts)

Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošie noteikumi Nr.7 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi""

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2016.gada 10.marta sēdes lēmumu Nr.96,
ar 2016.gada 15.aprīļa sēdes lēmumu Nr.171 precizēts

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43.panta pirmās daļas 4., 5., 6., 7., 9., 11. un 13.punktu

1. Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 44 (4850) 04.03.2013., 187 (4993) 25.09.2013., 245 (5051) 14.12.2013., 186 (5246) 19.09.2014., 232(5292) 22.11.2014., 13 (5331) 20.01.2015.) šādus grozījumus:

1.1. Svītrot noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktu.

1.2. Svītrot noteikumu 2.6.apakšpunktu.

1.3. Svītrot noteikumu 2.9.apakšpunktu.

1.4. Svītrot noteikumu 2.12.apakšpunktu.

1.5. Svītrot noteikumu 2.14.apakšpunktu.

1.6. Svītrot noteikumu 2.18.-2.20.apakšpunktu.

1.7. Papildināt noteikumus ar 2.22. un 2.23.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.22. Par iebraukšanu ar transportlīdzekli publiskajās peldvietās un pašvaldības ierīkotās atpūtas vietās pie ūdenstilpnēm un aktīvās sporta atpūtas zonās

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 28 euro.

2.23. Par dzīvnieku ievešanu publiskajās peldvietās

- izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 28 euro."

1.8. Svītrot noteikumu 3.19.apakšpunktu.

1.9. Svītrot noteikumu 3.23. un 3.24.apakšpunktu.

1.10. Svītrot noteikumu 4.3.apakšpunktu.

1.11. Svītrot noteikumu 4.9 un 4.10.apakšpunktu.

1.12. Svītrot noteikumu 4.13.apakšpunktu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.maiju.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.LāčplēsisDaugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošo noteikumu Nr.7 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2011.gada 8.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Daugavpils pilsētas administratīvās atbildības noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumi saistošajos noteikumos nepieciešami, lai precizētu administratīvo atbildību par pārkāpumiem, kas paredzēti pašvaldības saistošajos noteikumos par sabiedrisko kārtību un par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu.

Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr.38 "Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība" 12.8.apakšpunkts nosaka, ka peldvietas apsaimniekotājs peldsezonas laikā peldvietā labi redzamā vietā un veidā izvieto informatīvu stendu, kur cita starp jānorāda sabiedriskās kārtības ievērošanas prasības peldvietā saskaņā ar attiecīgās pašvaldības izstrādātajiem saistošajiem noteikumiem. Līdz ar minēto saistošie noteikumi ir jāpapildina ar atbildību par sabiedriskās kārtības ievērošanas prasību pārkāpšanu peldvietās.

2. Īss projekta izklāsts Ar grozījumiem tiek svītroti noteikumu 2.1., 2.2., 2.6., 2.9., 2.12., 2.14., 2.18.-2.20., 3.19., 3.23., 3.24., 4.3., 4.9., 4.10., 4.13.punkts, jo atbildība paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

Noteikumi tiek papildināti ar 2.22. un 2.23.punktu, kas paredz atbildību par iebraukšanu ar transportlīdzekli publiskajās peldvietās un pašvaldības ierīkotās atpūtas vietās pie ūdenstilpnēm un aktīvās sporta atpūtas zonās un par dzīvnieku ievešanu publiskajās peldvietās.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.1 panta otro daļu informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu netiek iekļauta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

01.05.2016