Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 240

Rīgā 2016. gada 19. aprīlī (prot. Nr. 19 16. §)
Noteikumi par oficiālās statistikas datu apkopošanu par pasažieru regulārajiem komercpārvadājumiem ar autobusiem
Izdoti saskaņā ar Statistikas likuma
11. pantu

1. Noteikumi nosaka oficiālās statistikas pārskata veidlapas paraugu pasažieru regulārajiem komercpārvadājumiem ar autobusiem (pielikums) (turpmāk – pārskats), kā arī tā iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību.

2. Pārskatu atbilstoši norādījumiem par katru kalendāra gada ceturksni aizpilda Latvijas Republikā reģistrēti pārvadātāji, kas veic pasažieru regulāros komercpārvadājumus ar autobusiem.

3. Pārvadātāji pārskatu iesniedz (pa pastu, elektroniski, pa faksu vai personīgi) valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" (turpmāk – Autotransporta direkcija) līdz kalendāra gada ceturksnim sekojošā mēneša astoņpadsmitajam datumam.

4. Šo noteikumu 2. punktā minētās personas pārskatu var iesniegt arī elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu Autotransporta direkcijas tīmekļvietnē (www.atd.lv) (e-pakalpojums), identifikācijai izmantojot vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv) pieejamos personas identifikācijas līdzekļus.

5. Autotransporta direkcija, pamatojoties uz pārskatos sniegto informāciju, apkopo oficiālās statistikas datus par pasažieru regulārajiem komercpārvadājumiem ar autobusiem un 45 dienu laikā pēc pārskata perioda beigām iesniedz statistikas datu kopsavilkumu Centrālajā statistikas pārvaldē.

6. Noteikumu 4. punkts stājas spēkā 2016. gada 1. maijā.

7. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumus Nr. 686 "Noteikumi par valsts statistikas datu apkopošanu par pasažieru regulārajiem komercpārvadājumiem ar autobusiem" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 122. nr.; 2014, 157. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 19. aprīļa
noteikumiem Nr. 240

PĀRSKATS PAR PASAŽIERU REGULĀRAJIEM KOMERCPĀRVADĀJUMIEM AR AUTOBUSIEM

__ CETURKSNIS

Pārskatu sagatavo par katru kalendāra gada ceturksni un iesniedz līdz ceturksnim sekojošā mēneša astoņpadsmitajam datumam

Respondenta nosaukums
Reģistrācijas numurs
Juridiskā adrese
Biroja adrese, tālruņa numurs
Pārskata veidlapas aizpildītājs
vārds, uzvārdsamats
tālruņa numursfaksa numurs
Pārskata periods ______. gads

I

II

III

IV

Respondenta nosaukums
_____________________________________________________

KOPSAVILKUMS

Rindas
kods

Satiksmes veids

Reisu skaits pēc saraksta

Veikto reisu skaits

Nobraukums (km)

Par maksu pārvadāti pasažieri (veikto braucienu skaits)

Pasažierkilometri

Ieņēmumi bez PVN (EUR)

Dotācijas
(EUR)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

100Starptautiskie maršruti

X

200Reģionālās nozīmes maršruti
500Pilsētas nozīmes maršruti
500A

(pilsēta)

pilsētas nozīmes maršruti

500B

(pilsēta)

pilsētas nozīmes maršruti

600PAVISAM

IZZIŅA (uz perioda beigām)

Rindas kods

Satiksmes veids

Autobusu skaits, kuri tiek izmantoti pasažieru regulārajos komercpārvadājumos

Maršrutu skaits

Maršrutu
kopgarums
(km)

Vidējā maksa par braucienu bez PVN (centi)

Bez maksas pārvadāti pasažieri (veikto braucienu skaits)

A

B

1

2

3

4

5

10

Starptautiskie maršruti

X

X

20

Reģionālās nozīmes maršruti

X

50

Pilsētas nozīmes maršruti

60

Autobusu skaits uzņēmumā, kuri tiek izmantoti pasažieru regulārajos komercpārvadājumos (ieskaitot rezerves autobusus)

X

X

X

X

70

PAVISAM

X

X

Amatpersona

(datums*)

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Pārskata periods ______. gads

Pielikums

REĢIONĀLĀS NOZĪMES MARŠRUTI

I

II

III

IV

Respondenta nosaukums
________________________________________

Rindas
kods

Līguma Nr.

Maršruta kods

Reisa numurs

Reisu skaits pēc saraksta

Veikto reisu skaits

Nobraukums (km)

Pārvadāti pasažieri (veikto braucienu skaits)

Bez maksas pārvadāti pasažieri (veikto braucienu skaits)

Ieņēmumi bez PVN (EUR)

Dotācijas (EUR)

Vidējais tarifs bez PVN (centi/km)

Pasažierkilometri

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

200

Reģionālās nozīmes maršrutos kopā:

X

201

tai skaitā:

202

203

204

205

Norādījumi pārskata veidlapas aizpildīšanai

I. Vispārīga informācija

Pārskatā atspoguļo kopsavilkuma informāciju par pasažieru regulārajiem komercpārvadājumiem ar autobusiem kalendāra gada ceturksnī, atsevišķi norādot pārvadājumus pa satiksmes veidiem. Pasažieru pārvadājumu uzskaitei katrs pārvadātājs, ievērojot konkrētos pārvadājumu nosacījumus, nosaka pasažieru uzskaites metodiku un pamatojumu. Pārvadātājs nosaka kārtību, kā saņemtās dotācijas tiek dalītas pa maršrutiem un reisiem (proporcionāli zaudējumiem, nobraukumam un citiem kritērijiem).

II. Kopsavilkuma aizpildīšana

Atbilstoši satiksmes veidiem pārskatā norāda šādu informāciju:

1) 1. ailē norāda paredzēto reisu skaitu saskaņā ar apstiprināto kustības sarakstu;

2) 2. ailē norāda faktiski veikto reisu skaitu;

3) 3. ailē norāda faktisko nobraukumu (veikto reisu skaita reizinājums ar kustības sarakstā norādīto maršruta (reisa) garumu);

4) 4. ailē norāda par maksu pārvadāto pasažieru skaitu (pasažieru veikto braucienu skaitu). To nosaka saskaņā ar pārdoto biļešu skaitu un abonementa biļetēm pieņemto braucienu skaitu, ietverot arī pasažieru veiktos braucienus, kam ir piešķirtas atlaides, piemēram, pārvadātie skolēni, pasažieru kategorijas, kam noteikta 50 % atlaide no biļetes cenas. Pasažieru skaitā neietver pasažierus, kam saskaņā ar tiesību aktiem atļauts izmantot sabiedrisko transportu bez maksas;

5) 5. ailē norāda pasažierkilometrus. Reģionālās nozīmes maršrutu satiksmē un starptautiskajā satiksmē pasažierkilometrus aprēķina, ieņēmumu kopsummu dalot ar noteikto tarifu par viena kilometra nobraukumu. Pilsētas nozīmes satiksmē pasažierkilometrus aprēķina, pasažieru skaitu reizinot ar vidējo pārvadājumu attālumu, kuru nosaka, izpētot pasažieru plūsmu;

6) 6. ailē norāda no biļešu un abonementa biļešu pārdošanas gūtos ieņēmumus bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Nenorāda ieņēmumus par bagāžas un dzīvnieku pārvadāšanu;

7) 7. ailē norāda pārskata periodā (ceturksnī) no valsts un pašvaldības budžeta saņemtās dotācijas un kompensācijas;

8) 100. rindā atspoguļo datus par pārvadājumiem starptautiskajos maršrutos;

9) 200. rindā atspoguļo kopsavilkuma datus par pārvadājumiem reģionālās nozīmes maršrutos. Detalizētu informāciju par pārvadājumiem reģionālās nozīmes maršrutos atspoguļo pārskata pielikumā "Reģionālās nozīmes maršruti";

10) 500. rindā norāda datus par visiem reisiem pilsētas nozīmes maršrutos kopā. Ja pārvadājumus veic vairākās pilsētās, datus norāda 500.A un 500.B rindā, analoģiski turpinot par katru nākamo pilsētu;

11) 600. rindā norāda kopsummas.

Kopsavilkuma aizpildīšanas piemērs

Rindas
kods

Satiksmes veids

Reisu skaits pēc saraksta

Veikto reisu skaits

Nobraukums (km)

Pārvadāti pasažieri (veikto braucienu skaits)

Pasažierkilometri

Ieņēmumi bez PVN (EUR)

Dotācijas (EUR)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

100

Starptautiskie maršruti

10

10

10 600

568

568 000

8 520

X

200

Reģionālās nozīmes maršruti

1 532

1 528

231 123

60 457

3 507 749

59 177

27 412

500

Pilsētas nozīmes maršruti kopā

925

925

8 987

8 756

95 028

1 342

2 478

500A

Daugavpils
(pilsēta)
pilsētas nozīmes maršruti

775

775

7 550

7 355

79 824

1 127

2 082

500B

Rēzeknes
(pilsēta)
pilsētas nozīmes maršruti

150

150

1 437

1 401

15 204

215

396

600

PAVISAM

2 467

2 463

250 710

69 781

4 170 777

69 039

29 890

III. Izziņas aizpildīšana

Datus izziņā norāda pēc stāvokļa uz pārskata perioda (ceturkšņa) beigām. Izziņā norāda šādu informāciju:

1) 1. ailē norāda autobusu skaitu, ko izmanto pasažieru regulārajos komercpārvadājumos;

2) 2. ailē norāda maršrutu skaitu pa satiksmes veidiem;

3) 3. ailē norāda maršrutu kopējo garumu starp sākuma pieturu un beigu pieturu kilometros (piemēram, maršruta Ogre–Lielvārde (22,6 km) un maršruta Ādaži–Carnikava (11 km) garumu kopsumma ir 33,6 km). Ja maršruta reisiem ir atšķirīgs garums, aprēķina vidējo garumu (visu maršruta reisu vidējo garumu);

4) 4. ailē norāda maksu bez PVN (centos) par vienu braucienu pilsētas nozīmes satiksmē;

5) 5. ailē norāda pasažieru skaitu, kam saskaņā ar tiesību aktiem ir atļauts izmantot sabiedrisko transportu bez maksas. Reģionālās nozīmes maršrutos norāda pārskata pielikuma "Reģionālās nozīmes maršruti" 5. ailes kopsummu;

6) 60. rindā norāda kopējo autobusu skaitu, kas tiek izmantoti pasažieru regulārajos komercpārvadājumos, ieskaitot arī rezerves autobusus. 60. rindā norādītie dati var atšķirties no 10.–50. rindā norādītās kopsummas.

Izziņas aizpildīšanas piemērs

Rindas
kods

Satiksmes veids

Autobusu skaits, kas tiek izmantoti pasažieru regulārajos komercpārvadājumos

Maršrutu skaits

Maršrutu kopgarums (km)

Vidējā maksa par braucienu bez PVN (centi)

Bez maksas pārvadāto pasažieru skaits

A

B

1

2

3

4

5

10

Starptautiskie maršruti

2

1

1 060

X

X

20

Reģionālās nozīmes maršruti

9

7

986

X

236

50

Pilsētas nozīmes maršruti

6

3

31

1.03

1 902

60

Autobusu skaits uzņēmumā, kuri tiek izmantoti pasažieru regulārajos komercpārvadājumos (ieskaitot rezerves autobusus)

15

X

X

X

X

70

PAVISAM

X

11

2 077

X

2 138

IV. Pārskata pielikuma "Reģionālās nozīmes maršruti" aizpildīšana

Pārskata pielikumā "Reģionālās nozīmes maršruti" detalizēti atspoguļo datus par pasažieru regulārajiem komercpārvadājumiem reģionālos maršrutos – reģionālās starppilsētu nozīmes maršrutos un reģionālās vietējās nozīmes maršrutos.

Katru reģionālās nozīmes maršruta reisu norāda atsevišķā rindā.

A ailē ieraksta piešķirto rindas kodu, sākot ar 201.

B ailē norāda sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma numuru.

C ailē ieraksta maršruta kodu.

D ailē ieraksta reisa numuru.

Pielikumu par atbilstošo pārskata periodu aizpilda šādi:

1) 1. ailē norāda paredzēto reisu skaitu saskaņā ar apstiprināto kustības sarakstu;

2) 2. ailē norāda faktiski veikto reisu skaitu;

3) 3. ailē norāda faktisko nobraukumu (veikto reisu skaita reizinājums ar kustības sarakstā norādīto maršruta (reisa) garumu);

4) 4. ailē norāda par maksu pārvadāto pasažieru skaitu (pasažieru veikto braucienu skaitu). To nosaka saskaņā ar pārdoto biļešu skaitu un abonementa biļetēm pieņemto braucienu skaitu, ietverot arī pasažieru veiktos braucienus, kam ir piešķirtas atlaides, piemēram, pārvadātie skolēni, pasažieru kategorijas, kam noteikta 50 % atlaide no biļetes cenas;

5) 5. ailē norāda bez maksas pārvadāto pasažieru skaitu (pasažieru braucienu skaitu). Par minētajiem pasažieriem uzskatāmi pasažieri, kam saskaņā ar tiesību aktiem atļauts izmantot sabiedrisko transportu bez maksas;

6) 6. ailē norāda ieņēmumus no biļešu un abonementa biļešu pārdošanas bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Nenorāda ieņēmumus par bagāžas un dzīvnieku pārvadāšanu;

7) 7. ailē norāda pārskata periodā (ceturksnī) no valsts budžeta saņemtās dotācijas;

8) 8. ailē norāda attiecīgajā reģionālās nozīmes maršrutā lietoto tarifu bez PVN (piemēram, maršrutā Nr. 7599 Rēzekne–Valmiera (114,1 km) maksa par braucienu bez PVN ir 4,24 euro (424 centi) – vidējais tarifs bez PVN ir 424 centi/114,1 km = 3,72 centi/km; maršrutā Nr. 6302 Kuldīga–Alsunga (30 km) maksa par braucienu bez PVN ir 1,52 euro (152 centi) – vidējais tarifs bez PVN ir 152 centi/30 km = 5,07 centi/km). Vidējo tarifu norāda centos par kilometru;

9) 9. ailē norāda pasažierkilometrus, kas ir visu pasažieru veikto attālumu kopsumma. Reģionālās nozīmes satiksmē pasažierkilometrus aprēķina, ieņēmumu kopsummu dalot ar vidējo tarifu par viena kilometra nobraukumu. Pasažierkilometrus par bez maksas pārvadātajiem pasažieriem nenorāda;

10) 200. rindas 8. aili neaizpilda.

Pielikuma aizpildīšanas piemērs

Rindas
kods

Līguma Nr.

Maršruta kods

Reisa numurs

Reisu skaits pēc saraksta

Veikto reisu skaits

Nobraukums (km)

Par maksu pārvadāti pasažieri (veikto braucienu skaits)

Bez maksas pārvadāti pasažieri (veikto braucienu skaits)

Ieņēmumi bez PVN
(EUR)

Dotācijas (EUR)

Vidējais tarifs bez PVN
(centi/km)

Pasažierkilometri

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

200

Reģionālās nozīmes maršrutos kopā:

9898

9898

652728

205419

50977

343802

309341

x

8510147

201

tai skaitā:

92

92

10331,6

3551

963

8350,76

3462,52

3,76

222095

2008/01
-K-
ZR/6-01

7951

03

202

2008/01
-K-
ZR/6-01

7990

02

92

92

12456,8

2233

546

6540,85

4174,76

3,63

180189

203

58

5385

01

184

184

12604,0

3608

790

4749,25

8759,48

5,8

81884

204

58

6438

03

184

184

6108,8

1915

387

2053,03

4245,47

5,3

38736

205

.. ..

.. ..

.. ..

.. ..

.. ..

.. ..

.. ..

.. ..

.. ..

....

....

....

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
22.04.2016