Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 22.04.2022. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 126

Rīgā 2016. gada 1. martā (prot. Nr. 10 33. §)
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" 7.1.2.2. pasākuma "Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana" īstenošanas noteikumi
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru" (turpmāk – atbalsta mērķis) 7.1.2.2. pasākumu "Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana" (turpmāk – pasākums);

1.2. pasākuma mērķi;

1.3. pasākumam pieejamo finansējumu;

1.4. prasības Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim;

1.5. atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.6. vienkāršoto izmaksu piemērošanas nosacījumus un kārtību;

1.7. vienošanās par projekta īstenošanu vienpusēja uzteikuma nosacījumus.

2. Pasākuma mērķis ir Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas (turpmāk – pārkārtojumu sistēma) izveide, lai nodrošinātu pamatotu un tautsaimniecības vajadzībām atbilstošu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz rīcībpolitikas izstrādi un ieviešanu.

3. Pasākuma mērķa grupa ir:

3.1. nodarbinātības politikas veidošanā un īstenošanā iesaistītās institūcijas;

3.2. Nodarbinātības valsts aģentūras amatpersonas un darbinieki;

3.3. Ekonomikas ministrijas amatpersonas un darbinieki.

4. Pasākuma ietvaros ir sasniedzami šādi atbalsta mērķa uzraudzības rādītāji:

4.1. līdz 2018. gada 31. decembrim – finanšu rādītājs – sertificēti izdevumi 648 614 euro apmērā;

4.2. līdz 2023. gada 31. decembrim:

4.2.1. iznākuma rādītājs – Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveidei nepieciešamo dokumentu skaits – 3;

4.2.2. rezultāta rādītājs – izveidota Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēma (kvalitatīvais rādītājs) – 1.

(Grozīts ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 378)

5. Pasākumu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Pasākuma ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas pilda Labklājības ministrija.

7. Pasākuma ietvaros pieejamais maksimālais kopējais attiecināmais finansējums ir 1 400 770 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 1 190 655 euro un valsts budžeta finansējums – 210 115 euro.

(MK 27.06.2017. noteikumu Nr. 378 redakcijā)

8. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projektam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma.

9. Pasākuma ietvaros izmaksas ir attiecināmas, ja tās atbilst šajos noteikumos minētajām izmaksu pozīcijām un ir radušās, sākot ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu.

II. Prasības projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim

10. Projekta iesniedzējs pasākuma ietvaros ir iestāde, kas saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā, – Nodarbinātības valsts aģentūra.

11. Projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu saskaņā ar projekta iesnieguma atlases nolikuma prasībām.

12. Sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu pieņem divu mēnešu laikā no projekta iesnieguma iesniegšanas datuma.

13. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanā piesaista sadarbības partneri, kas ir vadošā valsts pārvaldes iestāde ekonomiskās politikas jomā, – Ekonomikas ministriju (turpmāk – sadarbības partneris).

14. Īstenojot šo noteikumu 13. punktā minēto sadarbību, finansējuma saņēmējs ar sadarbības partneri slēdz sadarbības līgumu atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

15. Ja uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi nav noslēgts sadarbības līgums, projekta iesniegumam pievieno finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera noslēgtu nodomu protokolu. Nodomu protokolā iekļauj vismaz šādu informāciju:

15.1. apņemšanos sadarboties projekta īstenošanā, tai skaitā noslēgt sadarbības līgumu, ja projekta iesniegums tiks apstiprināts;

15.2. norādi par sadarbības partnera veicamajiem pienākumiem šo noteikumu 16.1.1., 16.1.4., 16.1.5., 16.2. un 16.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanā;

15.3. apņemšanos noslēgt finansējuma saņēmēja, sadarbības partnera un šo noteikumu 29. punktā minētā pakalpojumu sniedzēja trīspusēju līgumu par šo noteikumu 16.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu;

15.4. kārtību, kādā veicami norēķini ar sadarbības partneri šo noteikumu 17.1. un 17.2. apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai;

15.5. kārtību, kādā sagatavo un iesniedz veiktās attiecināmās izmaksas pamatojošos dokumentus;

15.6. kārtību, kādā sadarbības partneris atmaksā neatbilstoši veiktos izdevumus, kurus ir konstatējusi sadarbības iestāde, un iespējami neatbilstoši veiktos izdevumus, kurus ir konstatējis finansējuma saņēmējs.

III. Atbalstāmās darbības un izmaksas

16. Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

16.1. pārkārtojumu sistēmas izveide:

16.1.1. pētījuma veikšana par pārkārtojumu sistēmas izveides iespējām un darba tirgus prognožu sasaisti ar rīcībpolitiku;

16.1.2. īstermiņa darba tirgus prognozēšanas metodoloģijas pilnveide, tai skaitā īstermiņa prognožu sagatavošana prasmju griezumā un vadlīniju izstrāde metodoloģijas lietotājiem;

16.1.3. darba devēju aptauju un ekspresaptauju veikšana darba tirgus īstermiņa prognožu atjaunošanai;

16.1.4. tehniskās specifikācijas izstrāde darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognožu atspoguļošanas platformas (tai skaitā vidēja un ilgtermiņa prognožu analīzes rīka un vizuālā risinājuma (prototipa)) izveidei;

16.1.5. informatīvie un apmācību pasākumi nodarbinātības politikas veidošanā un īstenošanā iesaistīto institūciju darbiniekiem un amatpersonām;

16.2. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

16.3. projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

(Grozīts ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 530)

17. Pasākuma ietvaros plāno šādas izmaksas:

17.1. tiešās attiecināmās izmaksas;

17.2. netiešās attiecināmās izmaksas;

17.3. neparedzētās izmaksas.

18. Šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas ietver šādas izmaksu pozīcijas:

18.1. personāla izmaksas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam (izņemot virsstundas) – šo noteikumu 16. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze:

18.1.1. finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāla un vadības personāla atlīdzības izmaksas;

18.1.2. sadarbības partnera projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas;

18.2. pārējās projekta īstenošanas izmaksas:

18.2.1. pakalpojumu (uzņēmuma) līgumu izmaksas šo noteikumu 16.1. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ja informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt pakalpojumu sniedzēju;

18.2.2. iekšzemes komandējumu (darba braucienu) izmaksas finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera darbiniekiem un amatpersonām šo noteikumu 16.1.1. un 16.1.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros un šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 16.1.1., 16.1.5. un 16.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, kā arī ārvalstu komandējumu (darba braucienu) izmaksas šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajam projekta īstenošanas personālam šo noteikumu 16.1.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;

18.2.3. obligāto veselības pārbaužu izmaksas un redzes korekcijas līdzekļu kompensācijas izmaksas šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajam personālam (ja tās nav iekļautas šo noteikumu 19.3. apakšpunktā minētajā veselības apdrošināšanā).

19. Šo noteikumu 18.2.1. apakšpunktā minēto pakalpojumu (uzņēmuma) līgumu attiecināmajām izmaksām papildus piemēro šādus attiecināšanas nosacījumus:

19.1. šo noteikumu 16.1.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai var plānot izmaksas telpu īrei un nomai un kancelejas preču iegādei;

19.2. šo noteikumu 16.1.1., 16.1.5. un 16.3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai var plānot izmaksas transporta nomas pakalpojumiem;

19.3. šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajam personālam plāno izmaksas veselības apdrošināšanai, ja veselības apdrošināšana paredzēta finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera iestādē. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši nepilnā darba laika noslodzei. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veselības apdrošināšanas izmaksas nosakāmas atbilstoši daļlaika noslodzei. Veselības apdrošināšanas izmaksas ir attiecināmas tikai uz periodu, kad personāls ir nodarbināts projektā;

19.4. darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajam personālam jaunu darba vietu radīšanai vai esošo darba vietu atjaunošanai plāno ne vairāk kā 3000 euro apmērā vienai darba vietai visā projekta īstenošanas laikā. Ja personāls ir nodarbināts normālu darba laiku, darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas ir attiecināmas 100 procentu apmērā. Ja personāls ir nodarbināts nepilnu darba laiku vai personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, darba vietas aprīkojuma iegādes vai īres izmaksas ir attiecināmas proporcionāli slodzes procentuālajam sadalījumam.

(Grozīts ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 378)

20. Šo noteikumu 17.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējam un sadarbības partnerim projektā plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla izmaksām (proporcionāli šo noteikumu 18.1.1. un 18.1.2. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla izmaksām).

21. Šo noteikumu 17.3. apakšpunktā minētās neparedzētās izmaksas (izdevumi papildu darbu vai pakalpojumu veikšanai, kas neparedzamu apstākļu dēļ ir kļuvuši nepieciešami, lai izpildītu noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu) projektā var plānot kā vienu izmaksu pozīciju, un tā nepārsniedz vienu procentu no šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Neparedzēto izmaksu izlietošanu pirms izdevumu veikšanas finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi, kā to nosaka vienošanās par projekta īstenošanu.

22. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas šo noteikumu 17. punktā minētajām izmaksu pozīcijām ir attiecināmas, ja tās nav atgūstamas nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Pasākuma īstenošanas nosacījumi

23. Pasākumu īsteno tiešā sinerģijā ar darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākumu "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība".

24. Šo noteikumu 16.1.1., 16.1.2. un 16.1.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību pārraudzībai Labklājības ministrija izveido starpinstitucionālu Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides uzraudzības padomi (turpmāk – padome). Padomes sastāvā iekļauj valsts institūciju, darba devēju organizāciju un arodbiedrību pārstāvjus. Vadošās iestādes un atbildīgās iestādes pārstāvji padomes darbībā piedalās novērotāju statusā. Padomes personālsastāvu un nolikumu apstiprina labklājības ministrs.

25. Padome izvērtē un saskaņo:

25.1. šo noteikumu 16.1.1. apakšpunktā minētā pētījuma starpnodevumus un gala nodevumu;

25.2. šo noteikumu 16.1.2. apakšpunktā minētās pilnveidotās īstermiņa darba tirgus prognozēšanas metodoloģijas darba uzdevumu, starpnodevumus un gala nodevumu;

25.3. šo noteikumu 16.1.4. apakšpunktā minētās tehniskās specifikācijas darba uzdevumu, starpnodevumus un gala nodevumu.

26. Šo noteikumu 16.1.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu nodrošina sadarbības partnera piesaistīts pakalpojumu sniedzējs, kas veic pētījumu par pārkārtojumu sistēmas izveides iespējām un darba tirgus prognožu sasaisti ar rīcībpolitiku, tai skaitā nodrošina informācijas izplatīšanu par pētījuma rezultātiem.

27. Šo noteikumu 16.1.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu nodrošina finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina īstermiņa darba tirgus prognozēšanas metodoloģijas pilnveidi (tai skaitā īstermiņa prognožu sagatavošanu prasmju griezumā) un vadlīniju izstrādi metodoloģijas lietotājiem.

28. Šo noteikumu 16.1.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu nodrošina finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojumu sniedzējs, kas veic ekspresaptaujas, kā arī reizi gadā darba devēju aptauju, lai atjaunotu darba tirgus īstermiņa prognozes.

(MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 243 redakcijā)

29. Šo noteikumu 16.1.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu saskaņā ar šo noteikumu 15.3. apakšpunktu nodrošina finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojumu sniedzējs, nododot vidēja termiņa un ilgtermiņa prognožu analīzes rīka (tai skaitā tehniskās specifikācijas un vizuālā risinājuma (prototipa)) lietošanas tiesības sadarbības partnerim.

30. Šo noteikumu 16.1.5. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu nodrošina:

30.1. finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris, ja nepieciešams, piesaistot pakalpojumu sniedzēju, kas šo noteikumu 3. punktā minētajai mērķa grupai nodrošina izglītojošus pasākumus, tai skaitā seminārus un konferences;

30.2. finansējuma saņēmējs, ja nepieciešams, piesaistot pakalpojumu sniedzēju, kas šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai nodrošina:

30.2.1. apmācības par darba tirgus īstermiņa un ilgtermiņa prognožu sagatavošanas principiem, darba tirgus pieprasījuma un piedāvājuma veidošanās principiem un iespējām prognožu rezultātus izmantot darbā;

30.2.2. apmācības par darba tirgus īstermiņa prognožu un darba tirgus informācijas sagatavošanu, apstrādi un analīzi, tai skaitā par darba tirgus prognozēšanas un statistiskās analīzes metodēm;

30.3. sadarbības partneris, ja nepieciešams, piesaistot pakalpojumu sniedzēju, kas šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai nodrošina pieredzes apmaiņas pasākumus.

(Grozīts ar MK 27.06.2017. noteikumiem Nr. 378)

31. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs no sadarbības partnera atgūtos iespējami neatbilstoši veiktos izdevumus, par kuriem sadarbības iestāde nav pieņēmusi lēmumu par neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu, var izmantot šo noteikumu 17. punktā minēto izmaksu segšanai.

32. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris:

32.1. piesaistot šo noteikumu 18.1. apakšpunktā minēto personālu, nodibina civildienesta vai darba tiesiskās attiecības un, paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina, ka personāls tiek piesaistīts uz normālu vai nepilnu darba laiku (tai skaitā atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu), veicot personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, papildus veic uzskaiti par veiktajām funkcijām;

32.2. ievēro, ka personāla atlīdzības izmaksām jābūt līdzvērtīgām ar pārējo finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera darbinieku un amatpersonu atalgojumu;

32.3. sadarbojas ar nodarbinātības politikas veidošanā un ieviešanā iesaistītajām institūcijām;

32.4. izstrādāto pētījumu un izvērtējumu ir tiesīgi izmantot publiskām vajadzībām;

32.5. publiskos iepirkumus veic un pakalpojuma sniedzējus izvēlas saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, īstenojot atklātu, pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru;

32.6. pakalpojumu (uzņēmuma) līgumos, kurus slēdz šo noteikumu 16. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, avansa maksājumus paredz ne vairāk kā 20 procentu apmērā no attiecīgā līguma summas (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli);

32.7. īstenojot šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību, nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, un normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā nodrošināma komunikācijas un vizuālās identitātes prasību ievērošana;

32.8. savā tīmekļvietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālo informāciju par projekta īstenošanu;

32.9. uzkrāj informāciju par horizontālā principa "Ilgtspējīga attīstība" horizontālā rādītāja "Zaļais iepirkums, zaļais publiskais iepirkums" sasniegšanu.

(Grozīts ar MK 10.08.2021. noteikumiem Nr. 530)

33. Īstenojot projektu, sadarbības partneris šo noteikumu 16.1.1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā ievēro normatīvo aktu par kārtību, kādā publiska persona pasūta pētījumu.

34. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina šo fondu ieviešanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

35. Sadarbības iestādei ir tiesības vienpusēji atkāpties no noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

35.1. finansējuma saņēmējs nepilda vienošanos par projekta īstenošanu, tai skaitā netiek ievēroti projektā noteiktie termiņi vai ir iestājušies citi apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt pasākuma mērķi vai pasākuma uzraudzības rādītāju sasniegšanu;

35.2. citos gadījumos, ko paredz vienošanās par projekta īstenošanu.

36. Pasākuma ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

(MK 19.04.2022. noteikumu Nr. 243 redakcijā)

37. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs
22.04.2022