Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 186

Rīgā 2015. gada 3. novembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 41 3. p.)

Grozījumi "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu sagatavošanas normatīvajos noteikumos"

Izdoti saskaņā ar Alternatīvo ieguldījumu fondu
un to pārvaldnieku likuma
59. panta sesto un astoto daļu
un 81. panta septītās daļas 23. punktu

Izdarīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 05.02.2014. normatīvajos noteikumos Nr. 15 "Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieku pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 2.10.1 punktu šādā redakcijā:

"2.10.1 Regula Nr. 2015/760 - Eiropas Parlamenta un Padomes 29.04.2015. Regula (ES) Nr. 2015/760 par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem."

2. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Ārējais pārvaldnieks, kuram ir tiesības sniegt AIFPL 5. panta septītajā un astotajā daļā minētos pakalpojumus, papildus 5. punktā minētajiem pārskatiem sagatavo 16.04.2014. Eiropas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013, (tālāk tekstā - Īstenošanas regula Nr. 680/2014) 7. pantā minētos pārskatus. Pārskatus saskaņā ar Regulu Nr. 575/2013 un Īstenošanas regulu Nr. 680/2014 sagatavo individuālā un konsolidācijas grupas līmenī, ja pārvaldnieks ir konsolidācijas grupas, finanšu pārvaldītājsabiedrības konsolidācijas grupas vai konsolidācijas apakšgrupas atbildīgā iestāde."

3. Izteikt noteikumu 18.4. punktu šādā redakcijā:

"18.4. pozīcijā "Pārvaldnieka pastāvīgo izmaksu kopsumma" pārvaldnieks norāda vērtību, kura aprēķināta kā fiksēto pieskaitāmo izmaksu vērtība saskaņā ar Regulu Nr. 575/2013 un Eiropas Komisijas 04.09.2014. Deleģēto regulu (ES) 2015/488, ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 241/2014 attiecībā uz pašu kapitāla prasībām sabiedrībām, balstoties uz fiksētajiem pieskaitāmajiem izdevumiem."

4. Izteikt noteikumu 19. punktu šādā redakcijā:

"19. Dalībvalstī licencēta pārvaldnieka filiāle un dalībvalstī licencēts pārvaldnieks, kurš ir reģistrējis AIF Latvijā, aizpilda "Pārskata par pārvaldnieka pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi" I daļu "Pārvaldnieka pārvaldīšanā esošie līdzekļi" un sniedz informāciju par aktīvu uzskaites vērtību tā Latvijā reģistrētajiem AIF, pārvaldītajiem privāto pensiju fondu Latvijā reģistrētajiem pensiju plāniem, kā arī individuālā pārvaldīšanā esošo Latvijas rezidentu finanšu instrumentu portfeļiem."

5. Izteikt noteikumu 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Pozīciju "AIF kvalificētie ieguldījumi" aizpilda pārvaldnieks, ja attiecīgais AIF ir reģistrēts kā AIF, kas izmanto nosaukumu "Eiropas riska kapitāla fonds" saskaņā ar Regulu Nr. 345/2013, kā AIF, kas izmanto nosaukumu "Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fonds" saskaņā ar Regulu Nr. 346/2013, vai kā AIF, kas reģistrēts kā "Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fonds" saskaņā ar Regulu Nr. 2015/760. Šajā pozīcijā norāda to AIF ieguldījumu kopsummu, kuri saskaņā ar attiecīgo tieši piemērojamo Eiropas Savienības tiesību aktu ir atzīstami par kvalificētiem ieguldījumiem vai atbilstīgi ieguldītiem aktīviem."

6. Izteikt noteikumu 2. un 3. pielikumu jaunā redakcijā (1. un 2. pielikums pielikumā).

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs K.Zakulis

 

 

 

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
03.11.2015. normatīvajiem
noteikumiem Nr. 186

Pārvaldnieka identifikācijas informācija

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
05.02.2014. normatīvajiem
noteikumiem Nr. 15

Pārvaldnieka peļņas vai zaudējumu aprēķins

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Uzskaites vērtība (veselos euro)

A

B

1

Procentu ienākumi (11110+11120+11130+11140)

11100

 
Procentu ienākumi no prasībām pret kredītiestādēm

11110

 
Procentu ienākumi no prasībām pret pārējām personām

11120

 
Procentu ienākumi no parāda un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu

11130

 
Pārējie līdzīgie ienākumi

11140

 
Procentu izdevumi (11210+11220+11240)

11200

 
Procentu izdevumi par saistībām pret kredītiestādēm

11210

 
Procentu izdevumi par saistībām pret pārējām personām

11220

 
Pārējie līdzīgie izdevumi

11240

 
Dividenžu ienākumi

11300

 
Komisijas naudas ienākumi

11400

 
t.sk. par ieguldījumu pakalpojumiem

11401

 
t.sk. par pārvaldes pakalpojumiem

11402

 
Komisijas naudas izdevumi

11500

 
Pārējie ienākumi

11800

 
Administratīvie izdevumi

11900

 
Nolietojums

12110

 
Pārējie izdevumi

12200

 
Uzkrājumu veidošanas rezultāts - peļņa/(zaudējumi)

12300

 
Peļņa/(zaudējumi) pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas (11100-11200+11300+11400-11500+11800-11900-12110-12200+12300)

13100

 
Uzņēmumu ienākuma nodoklis

13200

 
Pārskata perioda peļņa/(zaudējumi) (13100-13200)

13300

 
     

* Posteņu rādītāji iekavās pārskatā iekļaujami ar mīnusa zīmi.

 

 

 

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
03.11.2015. normatīvajiem
noteikumiem Nr. 186

Pārvaldnieka identifikācijas informācija

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
05.02.2014. normatīvajiem
noteikumiem Nr. 15

Pārskats par pārvaldnieka pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem un kapitāla prasību izpildi

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa
(veselos euro)

I daļa. Pārvaldnieka pārvaldē esošie līdzekļi
Pārvaldnieka dibināto AIF (lietu kopības) aktīvu uzskaites vērtība kopā

012

 
t.sk. Latvijā    
Ārējā pārvaldnieka pārvaldīto AIF (juridisku personu, t.sk. komandītsabiedrību, akciju sabiedrību) aktīvu uzskaites vērtība kopā

013

 
t.sk. Latvijā    
Iekšējā pārvaldnieka pārvaldītā AIF (akciju sabiedrības) aktīvu uzskaites vērtība

014

 
Līdzekļi pārvaldīšanā kopā (012+013+014)

100

 
Pārvaldnieka pārvaldīto Latvijā reģistrēto pensiju plānu aktīvu uzskaites vērtība kopā

015

 
Klientu individuālie finanšu instrumentu portfeļi kopā (021+022)

020

 
Fizisko personu individuālo finanšu instrumentu portfeļu uzskaites vērtība

021

 
Juridisko personu individuālo finanšu instrumentu portfeļu uzskaites vērtība

022

 
Pārvaldnieka pārvaldē esošo AIF aktīvu apmērs (aprēķināts atbilstoši Regulas Nr. 231/2013 2. pantam)

040

 
II daļa. Pārvaldnieka kapitāla prasību izpilde
Pārvaldnieka pašu kapitāls

801

 
Pārvaldnieka pastāvīgo izmaksu kopsumma

802

 
Minimālais sākotnējais kapitāls (15000/125000/300000)

803

 
Pašu kapitāla pārsniegums pār pārvaldnieka minimālo sākotnējo kapitālu (801-803)

804

 
Pašu kapitāla pārsniegums pār 25% no pastāvīgo izmaksu kopsummas (801-0.25x802)

805

 
Līdzekļu pārvaldīšanā limits bez papildu pašu kapitāla prasības

806

250000000

Pārvaldnieka minimālā sākotnējā kapitāla un papildu pašu kapitāla prasības maksimālais apmērs

807

10000000

Koeficients papildu pašu kapitāla aprēķinam**

808

0.0002

Papildu pašu kapitāla prasība** (0, ja 100≤806; 808x(100-806), ja (100>806 un (803+808x(100-806)≤807)); 807, ja (100>806 un (803+808x(100-806)>807))

809

 
AIF pārvaldnieka profesionālās atbildības riski, kas nav segti ar apdrošināšanas polisi**

810

 
Papildu pašu kapitāla prasība AIF pārvaldnieka profesionālās atbildības risku segšanai** (0.0001x810)

811

 
Pašu kapitāla pārsniegums pār minimālo sākotnējo kapitālu un pašu kapitāla papildu summu** (801-803-809-811)

812

 
Pašu kapitāla un papildu pašu kapitāla segumam paredzēto likvīdo aktīvu apmērs**

813

 

* Licencēts pārvaldnieks, kurš saņēmis AIFPL 16. panta devītajā daļā minēto atļauju, drīkst aizstāt koeficientu 0.0002 ar citu koeficientu robežās no 0.0002 līdz 0.0001.
** Aizpilda licencēts pārvaldnieks.

11.11.2015