Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 16.06.2017. - 30.06.2019. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumus Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 558

Rīgā 2015. gada 29. septembrī (prot. Nr. 51 36. §)
De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras nozarē

1. Noteikumi nosaka de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību zvejniecības un akvakultūras nozarē saskaņā ar Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (ES) Nr. 717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (turpmāk – Komisijas regula Nr. 717/2014).

2. Lai saņemtu de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 717/2014 3., 4. un 5. panta nosacījumiem, atbalsta pretendents iesniedz atbalsta sniedzējam iesniegumu de minimis atbalsta saņemšanai (1. pielikums) (turpmāk – iesniegums). Iesniegumā norāda de minimis atbalsta pretendenta kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto, kā arī plānoto de minimis atbalstu neatkarīgi no atbalsta sniegšanas veida un atbalsta sniedzēja. De minimis atbalsta kumulēšanas gadījumā de minimis atbalsta pretendents sniedz informāciju arī par citu attiecīgajam projektam saņemto atbalstu tām pašām attiecināmajām izmaksām. Sniedzot informāciju par plānoto de minimis un citu valsts atbalstu, atbalsta pretendents norāda informāciju par atbalstu, uz kuru viņš ir pieteicies, bet par kuru atbalsta sniedzējs vēl nav pieņēmis lēmumu. Ja de minimis atbalsta pretendents iepriekš de minimis atbalstu nav saņēmis, viņš attiecīgo informāciju norāda iesniegumā.

(MK 12.04.2016. noteikumu Nr. 222 redakcijā)

3. Iesniegumu atbalsta pretendents iesniedz papīra formā vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(MK 12.04.2016. noteikumu Nr. 222 redakcijā)

4. Ja pēdējo triju fiskālo gadu periodā ir notikusi de minimis atbalsta pretendenta apvienošanās, sadalīšana vai iegāde, atbalsta pretendents, aizpildot iesniegumu, norāda šādu informāciju:

4.1. katram apvienošanā iesaistītajam uzņēmumam iepriekš piešķirto de minimis atbalsta apmēru;

4.2. katram sadalīšanā iesaistītajam jaunajam uzņēmumam iepriekš piešķirto de minimis atbalsta apmēru, bet, ja šo nosacījumu nav iespējams izpildīt, atbalsta apmēru norāda proporcionāli, ņemot vērā katra jaunā uzņēmuma pašu kapitāla bilances vērtību sadali faktiskajā datumā;

4.3. iepriekš piešķirto de minimis atbalsta apmēru uzņēmumam, kas ir iegādāts pēdējo triju gadu laikā (norāda iegādes datumu).

5. Piešķiramā atbalsta apmēra izvērtējumā atbalsta sniedzējs ņem vērā saņemto de minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 717/2014 2. panta 2. punktā sniegto viena vienota uzņēmuma definīciju.

6. Atbalsta sniedzējs pirms de minimis atbalsta piešķiršanas izvērtē, vai pēdējo triju fiskālo gadu periodā ir notikusi de minimis atbalsta pretendenta apvienošanās, sadalīšana vai iegāde.

7. Atbalsta sniedzējs šo noteikumu 6. punktā minētajos gadījumos ievēro Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 8. un 9. punktā ietvertos nosacījumus.

8. De minimis atbalsta apmērs nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. un 3. punktā noteikto summu.

9. Kumulējot de minimis atbalstu ar citu de minimis atbalstu, ievēro Komisijas regulas Nr. 717/2014 5. panta 1. un 2. punktā noteiktās prasības.

10. Lauku atbalsta dienests atbilstoši Komisijas regulas Nr. 717/2014 6. panta 4. punktam reģistrē, uzglabā un apkopo informāciju par piešķirto de minimis atbalstu.

10.1 Atbalsta sniedzējs noslēdz līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par elektroniskās pieteikšanās sistēmas (EPS) lietošanu atbilstoši noteikumiem par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu.

(MK 12.04.2016. noteikumu Nr. 222 redakcijā)

11. (Svītrots ar MK 12.04.2016. noteikumiem Nr. 222)

12. (Svītrots ar MK 12.04.2016. noteikumiem Nr. 222)

13. (Svītrots ar MK 12.04.2016. noteikumiem Nr. 222)

14. Atbalsta sniedzējs, pamatojoties uz de minimis atbalsta pretendenta iesniegumā norādīto informāciju un elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) pieejamo informāciju, nosaka piešķiramā de minimis atbalsta apmēru. Ja piešķiramā de minimis atbalsta apmērs nepārsniedz Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. un 3. punktā noteikto de minimis atbalsta apmēru vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 5. panta 3. punktā noteiktajā atbalsta kumulēšanas gadījumā nepārsniedz attiecīgo maksimālo atbalsta intensitāti vai atbalsta summu, atbalsta sniedzējs aizpilda uzskaites veidlapu de minimis atbalsta piešķiršanai (2. pielikums) (turpmāk – uzskaites veidlapa) elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS). Ja atbalsta sniedzējs konstatē, ka piešķiramais de minimis atbalsts pārsniegs Komisijas regulas Nr. 717/2014 3. panta 2. un 3. punktā noteikto de minimis atbalsta apmēru vai Komisijas regulas Nr. 717/2014 5. panta 3. punktā noteiktajā atbalsta kumulēšanas gadījumā pārsniegs attiecīgo maksimālo atbalsta intensitāti vai atbalsta summu, tas atbalstu nepiešķir.

(MK 12.04.2016. noteikumu Nr. 222 redakcijā)

15. Uzskaites veidlapā atbalsta sniedzējs norāda atbalsta summu, kādu piešķir konkrētajam de minimis atbalsta pretendentam.

16. Atbalsta sniedzējs lēmumā par de minimis atbalsta piešķiršanu norāda, ka atbalsts tiek piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 717/2014.

17. Atbalsta sniedzējs uzskaites veidlapu nosūta atbalsta saņēmējam elektroniski vai izsniedz to papīra formā.

(MK 12.04.2016. noteikumu Nr. 222 redakcijā)

18. De minimis atbalsta pretendents visus datus par de minimis atbalsta piešķiršanu, tostarp iesniegumus un uzskaites veidlapas, glabā 10 gadus no de minimis atbalsta piešķiršanas dienas.

(MK 12.04.2016. noteikumu Nr. 222 redakcijā)

19. De minimis atbalsta sniedzējs saņemtos iesniegumus un uzskaites veidlapas glabā 10 gadus no dienas, kad saskaņā ar atbalsta programmu ir piešķirts pēdējais atbalsts.

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2014. gada 5. augusta noteikumus Nr. 448 "Zvejniecības un akvakultūras nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanas un uzraudzības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 164. nr.).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 558

(Pielikums MK 12.04.2016. noteikumu Nr. 222 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.06.2017. noteikumiem Nr. 335)

Iesniegums de minimis atbalsta saņemšanai

1. Informācija par de minimis atbalsta pretendentu

1.1. Vispārīgā informācija:

Juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds 
Reģistrācijas numurs (juridiskai personai) vai personas kods (fiziskai personai) 
Tālruņa numurs 
Faksa numurs 
E-pasta adrese 
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

1.2. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta atbilstību viena vienota uzņēmuma definīcijai atbilstoši Komisijas regulas Nr.  717/2014 2. panta 2. punktam, ietverot visus uzņēmumus, kuri veic saimniecisko darbību un starp kuriem pastāv vismaz viens no šādu attiecību veidiem:

Atbilstība vismaz vienam no turpmāk minētajiem kritērijiem1 (atbilstošo atzīmēt ar X):
 ☐ de minimis atbalsta pretendentam ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums citā uzņēmumā;
☐ citam uzņēmumam ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums de minimis atbalsta pretendenta uzņēmumā;
 ☐ de minimis atbalsta pretendentam ir tiesības iecelt vai atlaist cita uzņēmuma pārvaldes, vadības vai uzraudzības struktūras locekļu vairākumu;
☐ citam uzņēmumam ir tiesības iecelt vai atlaist vadības vai uzraudzības struktūras locekļu vairākumu de minimis atbalsta pretendenta uzņēmumā;
  de minimis atbalsta pretendentam ir tiesības īstenot dominējošo ietekmi pār citu uzņēmumu saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar šo uzņēmumu, vai saskaņā ar tā dibināšanas līguma klauzulu vai statūtiem;
 citam uzņēmumam ir tiesības īstenot dominējošo ietekmi pār de minimis atbalsta pretendentu saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar de minimis atbalsta pretendentu, vai saskaņā ar tā dibināšanas līguma klauzulu vai statūtiem;
  de minimis atbalsta pretendents, kurš ir cita uzņēmuma akcionārs vai dalībnieks, vienpersoniski kontrolē akcionāru un dalībnieku vairākuma balsstiesības minētajā uzņēmumā saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar pārējiem minētā uzņēmuma akcionāriem vai dalībniekiem;
 cits uzņēmums, kurš ir de minimis atbalsta pretendenta akcionārs vai dalībnieks, vienpersoniski kontrolē akcionāru un dalībnieku vairākuma balsstiesības de minimis atbalsta pretendenta uzņēmumā saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar pārējiem de minimis atbalsta pretendenta akcionāriem vai dalībniekiem;
 de minimis atbalsta pretendents neatbilst nevienam no iepriekš minētajiem kritērijiem.

1.3. Informācija par notikušajām izmaiņām de minimis atbalsta pretendenta statusā:

Notikušās izmaiņas (atbilstošo atzīmēt ar X):

Notikušo izmaiņu datums2

Izmaiņu de minimis atbalsta pretendenta statusā pēdējo triju gadu laikā nav bijis.

Apvienots pēdējo triju gadu laikā.

Iegādāts pēdējo triju gadu laikā.

Sadalīts pēdējo triju gadu laikā.

       
       
 

(datums)

 

(mēnesis)

 

(gads)

 
       

2. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto atbalstu un plānoto atbalstu viena vienota uzņēmuma līmenī

2.1. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto de minimis atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulu Nr. 1998/2006, Komisijas 2007. gada 24. jūlija Regulu Nr. 875/2007, Komisijas 2007. gada 20. decembra Regulu Nr. 1535/2007, Komisijas 2012. gada 25. aprīļa Regulu Nr. 360/2012, Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1408/2013, Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu Nr.  717/2014 (Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. punkts) un Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1407/2013 (Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. un 3. punkts), kā arī par plānoto de minimis atbalstu:

Datums, mēnesis, gads, kad pieņemts lēmums
(vai cits dokuments) par de minimis atbalsta piešķiršanu

Uzņēmuma nosaukums3

Atbalsta sniedzējs

Atbalsta veids (piemēram, subsīdija, aizdevums, galvojums u. tml.)

Piešķirtā/plānotā atbalsta summa (euro)4

Bruto subsīdijas ekvivalents (euro)

Eiropas Savienības regulējums5, kuru ievērojot atbalsts piešķirts vai plāno to piešķirt

       

2.2. Informācija par citu valsts atbalstu, ko de minimis atbalsta pretendents saņēmis par konkrēto projektu tām pašām attiecināmajām izmaksām no citas atbalsta programmas vai individuālā projekta:

Datums, mēnesis, gads, kad pieņemts lēmums
(vai cits dokuments) par atbalsta sniegšanu

Atbalsta sniedzējs

Atbalsta sniegšanas tiesiskais pamatojums

Atbalsta veids (piemēram, subsīdija, aizdevums, galvojums u. tml.)

Kopējā attiecināmo izmaksu summa (euro)

Tām pašām attiecināmajām izmaksām jau saņemtā summa (euro)

Bruto subsīdijas ekvivalents (euro)

Atbalsta intensitāte (%)

        

2.3. Informācija par citu valsts atbalstu, ko de minimis atbalsta pretendents plāno saņemt par konkrēto projektu tām pašām attiecināmajām izmaksām no citas atbalsta programmas vai individuālā projekta:

Datums, mēnesis, gads, kad iesniegts iesniegums par atbalsta sniegšanu

Atbalsta sniedzējs

Atbalsta sniegšanas tiesiskais pamatojums

Atbalsta veids (piemēram, subsīdija, aizdevums, galvojums u. tml.)

Kopējā attiecināmo izmaksu summa (euro)

Tām pašām attiecināmajām izmaksām plānotā summa (euro)

Bruto subsīdijas ekvivalents (euro)

Atbalsta intensitāte (%)

        

3. Atbalsta pasākuma nosaukums un apliecinājums

Atbalsta pasākuma nosaukums
(ja tas nav norādīts citos atbalsta saņemšanai iesniedzamajos dokumentos)
 
Apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa
Atbildīgā persona   
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts6)

    
 

(amats)

 

(datums6)

Piezīmes.

Uzņēmumi, kuriem kāds no minētajiem attiecību veidiem pastāv ar viena vai vairāku citu uzņēmumu starpniecību, arī ir uzskatāmi par vienu vienotu uzņēmumu.

Aili aizpilda, ja de minimis atbalsta pretendenta statusā pēdējo triju gadu laikā ir notikušas izmaiņas, t. i., tas ir apvienots, iegādāts vai sadalīts.

3 Aili aizpilda, ja de minimis atbalsta pretendents atbilst viena vienota uzņēmuma definīcijai un (vai) tas ir apvienots, iegādāts vai sadalīts.

4 Ja de minimis atbalsta pretendents ir sadalīts un atbalsta summu nav iespējams noteikt katram jaunajam uzņēmumam, to norāda proporcionāli, ņemot vērā katra jaunā uzņēmuma pašu kapitāla bilances vērtību sadali faktiskajā datumā.

5 Norāda atbilstošo de minimis atbalsta regulējumu, t. i., Komisijas 2006. gada 15. decembra Regulu Nr. 1998/2006, Komisijas 2007. gada 24. jūlija Regulu Nr. 875/2007, Komisijas 2007. gada 20. decembra Regulu Nr. 1535/2007, Komisijas 2012. gada 25. aprīļa Regulu Nr. 360/2012, Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1407/2013, Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu Nr. 1408/2013 un Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu Nr.  717/2014.

6 Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 558

(Pielikums MK 12.04.2016. noteikumu Nr. 222 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.06.2017. noteikumiem Nr. 335)

Uzskaites veidlapa de minimis atbalsta piešķiršanai
Juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds, uzvārds 

 

Adrese 

 

Reģistrācijas numurs (juridiskai personai) vai personas kods (fiziskai personai) 

 

Tālruņa numurs Faksa numurs 

 

E-pasta adrese 

1. Informācija par de minimis atbalsta pretendenta kārtējā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados saņemto de minimis atbalstu:

Gads

Bruto subsīdijas ekvivalents (euro)

  
  
  

Kopā

 

2. Atbalsta pretendents par iesniegto projektu par tām pašām attiecināmajām izmaksām ir saņēmis atbalstu ________ euro ar atbalsta intensitāti ___ %. Saskaņā ar atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu, uz kuru pamatojoties ir piešķirts cits valsts atbalsts par tām pašām attiecināmajām izmaksām, konkrētajam projektam maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte ir _____ %. Lai netiktu pārsniegta maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte, konkrētajā projektā atbalsta pretendents var saņemt de minimis atbalstu __________ euro.*

3. Saskaņā ar Komisijas 2014. gada 27. jūnija Regulu (EK) Nr.  717/2014 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam zvejniecības un akvakultūras nozarē (OV L 190, 28/06/2014, 45.–54. lpp.) de minimis atbalstu var piešķirt ____________________ euro apmērā (Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumu Nr. 558 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras nozarē" 14. punkts).

4. Ar     Nr. 
 

(institūcijas nosaukums)

 

(lēmuma pieņemšanas datums)

 

(dokumenta veids)

  
ir piešķirts de minimis atbalsts __________________ euro apmērā (Ministru kabineta 2015. gada 29. septembra noteikumu Nr. 558 "De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība zvejniecības un akvakultūras nozarē" 15. punkts).
     

(vieta)

 

(datums**)

 

(paraksts**)

Z.v.**

Atbalsta sniedzēja juridiskā adrese 
 
tālruņa numurs faksa numurs e-pasta adrese  

Piezīmes.

1. * Aizpilda, ja de minimis atbalsta pretendents ir norādījis informāciju 1. pielikuma 2.2. un 2.3. apakšpunktā.

2. ** Dokumenta rekvizītus "paraksts", "datums" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

16.06.2017