Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Informācijas atklātības likumā

Izdarīt Informācijas atklātības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 2003, 12.nr.; 2004, 2., 6.nr.; 2006, 2., 21.nr.; 2009, 9., 14.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) atkalizmantošana - iestādes rīcībā esošas un iestādes radītas vispārpieejamas informācijas izmantošana komerciālam vai nekomerciālam mērķim, kas nav šīs informācijas radīšanas sākotnējais mērķis, ja to dara privātpersona, kura iestādes rīcībā esošo informāciju izmanto, neveicot valsts pārvaldes uzdevumus;";

papildināt pantu ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6) atvērtie dati - brīvi pieejama bezmaksas informācija bez atkalizmantošanas ierobežojumiem, kuru var rediģēt un automatizēti apstrādāt ar brīvi pieejamām lietojumprogrammām;

7) metadati - strukturēta informācija, kas raksturo konkrētu informācijas kopumu."

2. Izteikt 5.panta ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Informācijas autors vai iestādes vadītājs ierobežotas pieejamības statusu informācijai nosaka uz laiku, kas nav ilgāks par vienu gadu, izņemot šā likuma 7.pantā minēto gadījumu."

3. Papildināt 7.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Informācija par komercnoslēpumu ir ierobežotas pieejamības informācija līdz brīdim, kad komersants paziņo iestādei par komercnoslēpuma statusa izbeigšanu vai kad attiecīgā informācija kļuvusi vispārpieejama trešajām personām."

4. Papildināt 10.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Vispārpieejamai informācijai, ko ievieto internetā, iestāde pēc savas iniciatīvas, ja tas ir lietderīgi, nodrošina piekļuvi atvērto datu veidā kopā ar informācijas metadatiem."

5. Papildināt 11.2 pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Iestādei nav pienākuma savākt, radīt, glabāt vai pārveidot informāciju tikai atkalizmantošanas pieprasījumu izpildīšanai."

6. Papildināt 12.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja iestāde atsaka sniegt pieprasīto informāciju atkalizmantošanai, to pamatojot ar trešās personas intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, vai ja iestādei nav tiesību izsniegt pieprasīto informāciju trešās personas (licenciāra) noteikto nosacījumu dēļ, tā rakstveida atteikumā norāda trešo personu, kuras intelektuālā īpašuma tiesības tiek aizsargātas, ja iestādei tāda ir zināma, vai licenciāru, kas iestādei piešķīris attiecīgā intelektuālā īpašuma tiesību objekta izmantošanas tiesības. Šāda norāde atteikumā nav jāsniedz bibliotēkām, muzejiem un arhīviem."

7. Izteikt 13.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Maksa par informācijas sniegšanu nedrīkst pārsniegt informācijas radīšanas un apstrādes (piemēram, savākšanas, izgatavošanas, reproducēšanas, izplatīšanas) izdevumus. Izdodot normatīvos aktus par maksas pakalpojumiem par informācijas izsniegšanu, ņem vērā, ka maksā nedrīkst iekļaut izdevumus, kas radušies, risinot juridiskos vai politiskos jautājumus, kuri saistīti ar atbildes sniegšanu uz informācijas pieprasījumu, kā arī informācijas meklēšanas izdevumus. Ja informāciju atkalizmantošanai izsniedz no bibliotēkas, Latvijas Nacionālā arhīva vai muzeja krājuma, maksā par informācijas sniegšanu var iekļaut arī saglabāšanas un tiesību iegūšanas izmaksas."

8. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

"17.pants. Informācijas atkalizmantošanas nosacījumi

Iestāde, neierobežojot konkurenci, var paredzēt atkalizmantošanas nosacījumus."

9. Papildināt 18.pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Iestādei bez maksas nodrošina uz ekskluzīvas vienošanās pamata digitalizēto kultūras resursu kopiju, kas pieejama atkalizmantošanai pēc noteiktā ekskluzivitātes laika beigām.

(4) Ja uz kultūras resursu digitalizāciju attiecas ekskluzīvas tiesības informācijas atkalizmantošanai, šādas ekskluzivitātes laiks nepārsniedz 10 gadus."

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Ja šā likuma 18.panta ceturtajā daļā noteiktā ekskluzīvā vienošanās noslēgta līdz 2015.gada 1.jūlijam un tās termiņš pārsniedz 10 gadus, tad to izbeidz vai pagarina vienpadsmitajā gadā pēc attiecīgās vienošanās noslēgšanas un pēc tam, ja nepieciešams, reizi septiņos gados."

11. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 26.jūnija direktīvas 2013/37/ES, ar ko groza direktīvu 2003/98/EK par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu."

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 3.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Mūrniece

Rīgā 2015.gada 22.septembrī

06.10.2015