Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 443

Rīgā 2015. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 36 66. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumos Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem"

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma
52. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2006. gada 12. decembra noteikumos Nr. 994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 200. nr.; 2008, 36. nr.; 2009, 88., 200. nr.; 2011, 78. nr.; 2013, 218. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4. punktu aiz vārdiem "valsts pamatbudžetā izglītībai" ar vārdiem "un zinātnei".

2. Papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Zinātnes bāzes finansējumu augstskolām piešķir saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 12. novembra noteikumiem Nr. 1316 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām".

3. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Augstskolu un koledžu finansējumu no valsts pamatbudžeta veido studiju programmu sarakstam un studējošo skaitam atbilstošs studiju bāzes finansējums, kas sastāv no līdzekļiem komunālajiem maksājumiem, nodokļiem, infrastruktūras uzturēšanai, inventāra un iekārtu iegādei un personāla algām, kā arī finansējums zinātniskajai darbībai."

4. Aizstāt 8. punktā vārdus "Studiju finansējumu" ar vārdiem "Studiju bāzes finansējumu".

5. Aizstāt 9. punktā vārdus "Studiju finansējuma apmēru" ar vārdiem "Studiju bāzes finansējuma apmēru".

6. Aizstāt 14. punktā vārdus "Studiju finansējuma apmēru" ar vārdiem "Studiju bāzes finansējuma apmēru".

7. Papildināt noteikumus ar 17.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.4. snieguma finansējums par rezultātiem pētniecībā balstītas augstākās izglītības nodrošināšanā augstskolām un koledžām, kura apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

- augstākās izglītības institūcijai piešķiramo līdzekļu apmērs;

Fzda - finansējums apakšprogrammā 03.03.00 Zinātniskās darbības attīstība augstskolās un koledžās attiecīgajā kalendāra gadā;

Pz - augstākās izglītības institūcijā kā vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti iepriekšējā gadā nodarbinātie maģistranti, doktoranti, kā arī pēdējo piecu gadu laikā doktora grādu ieguvušie jaunie zinātnieki pilna darba laika ekvivalenta (pilna darba laika ekvivalents - nodarbinātā kopējā nostrādāto stundu skaita (tai skaitā ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma) attiecība pret kopējo darba stundu skaitu attiecīgajā finansēšanas periodā) izteiksmē;

∑Pz - pētniecībā (vadošais pētnieks, pētnieks un zinātniskais asistents) iepriekšējā gadā nodarbināto maģistrantu, doktorantu, kā arī pēdējo 5 gadu laikā doktora grādu ieguvušo jauno zinātnieku kopskaits augstākās izglītības institūcijās pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē;

Sz - augstākās izglītības institūcijas īstenoto Eiropas Savienības Ietvarprogrammas pētniecības un attīstības projektu (atbilstoši Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) publicētajā zinātnes statistikas metodoloģijas krājumā Frascati Manual sniegtajai definīcijai (turpmāk - Frascati Manual)) ietvaros un citu starptautisku pētījumu projektu konkursos iepriekšējā gadā piesaistītais finansējums;

∑Sz - augstākās izglītības institūciju īstenoto Eiropas Savienības Ietvarprogrammas pētniecības un attīstības projektu ietvaros un citu starptautisku pētījumu projektu (atbilstoši Frascati Manual) konkursos iepriekšējā gadā kopējais piesaistītais finansējums;

Lz - augstākās izglītības institūcijas īstenoto pētniecības un attīstības līgumdarbu ietvaros (atbilstoši Frascati Manual), tai skaitā pētniecības un attīstības līgumdarbu ar komersantiem, publiskām personām (izņemot pašvaldības) un citiem pasūtītājiem (piemēram, fiziskām personām, biedrībām, nodibinājumiem) ietvaros, iepriekšējā gadā piesaistītais finansējums un ieņēmumi no intelektuālā īpašuma tiesību nodošanas;

∑Lz - augstākās izglītības institūciju īstenoto pētniecības un attīstības līgumdarbu ietvaros (atbilstoši Frascati Manual), tai skaitā pētniecības un attīstības līgumdarbu ar komersantiem, publiskām personām (izņemot pašvaldības) un citiem pasūtītājiem (piemēram, fiziskām personām, biedrībām, nodibinājumiem) ietvaros, iepriekšējā gadā kopējais piesaistītais finansējums un kopējie ieņēmumi no intelektuālā īpašuma tiesību nodošanas;

Rz - augstākās izglītības institūcijas īstenoto pētniecības un attīstības līgumdarbu (atbilstoši Frascati Manual) ar pašvaldībām un pašvaldību uzņēmumiem ietvaros iepriekšējā gadā piesaistītais finansējums, pašvaldību transferti pētniecībai un attīstībai un ieņēmumi no intelektuālā īpašuma tiesību nodošanas;

∑Rz - augstākās izglītības institūciju īstenoto pētniecības un attīstības līgumdarbu (atbilstoši Frascati Manual) ar pašvaldībām un pašvaldību uzņēmumiem ietvaros iepriekšējā gadā kopējais piesaistītais finansējums, kopējie pašvaldību transferti pētniecībai un attīstībai un kopējie ieņēmumi no intelektuālā īpašuma tiesību nodošanas;

Mz - atbilstoši Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (NACE) kodiem 59, 74.10, 90.01, 90.02, 90.03 augstākās izglītības institūcijas īstenoto radošo un māksliniecisko projektu ietvaros, tai skaitā radošo un māksliniecisko līgumdarbu ar komersantiem, publiskām personām un citiem pasūtītājiem (piemēram, fiziskām personām, biedrībām, nodibinājumiem) ietvaros, iepriekšējā gadā piesaistītais finansējums un ieņēmumi no intelektuālā īpašuma tiesību nodošanas;

∑Mz - atbilstoši NACE kodiem 59, 74.10, 90.01, 90.02, 90.03 augstākās izglītības institūciju īstenoto radošo un māksliniecisko projektu ietvaros, tai skaitā radošo un māksliniecisko līgumdarbu ar komersantiem, publiskām personām un citiem pasūtītājiem (piemēram, fiziskām personām, biedrībām, nodibinājumiem) ietvaros, iepriekšējā gadā kopējais piesaistītais finansējums un kopējie ieņēmumi no intelektuālā īpašuma tiesību nodošanas."

8. Papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Informāciju, kura nepieciešama snieguma finansējuma aprēķināšanai, nosaka pēc augstskolu sniegtās informācijas zinātnes bāzes finansējuma aprēķināšanai līdz kārtējā gada 1. aprīlim. Informāciju par augstākās izglītības institūciju īstenoto radošo un māksliniecisko projektu finansējuma apmēru, koledžu pētniecības projektu finansējuma apmēru, kā arī pēc pašvaldību pasūtījuma īstenoto pētniecības un attīstības projektu finansējuma apmēru iepriekšējā gadā iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā līdz kārtējā gada 1. aprīlim saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu. Minēto informāciju pārbauda zvērināts revidents, ko Izglītības un zinātnes ministrija izraudzījusies, izmantojot publisko iepirkumu."

9. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Izglītības un zinātnes ministrija un citas ministrijas, kuru padotībā ir augstskolas un koledžas, slēdz ar valsts augstskolām un koledžām līgumus par noteikta skaita speciālistu sagatavošanu un zinātnisko darbību saskaņā ar šo noteikumu 14. un 17. punktu."

10. Papildināt noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Informāciju par 2014. gadā augstākās izglītības institūciju īstenoto radošo un māksliniecisko projektu finansējuma apmēru, koledžu pētniecības projektu finansējuma apmēru, kā arī pēc pašvaldību pasūtījuma īstenoto pētniecības un attīstības projektu finansējuma apmēru iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā līdz 2015. gada 15. septembrim saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumu."

11. Papildināt noteikumus ar 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2006. gada 12. decembra
noteikumiem Nr. 994

Informācija par augstākās izglītības institūciju īstenoto radošo un māksliniecisko projektu finansējuma apmēru, koledžu pētniecības projektu finansējuma apmēru, kā arī pēc pašvaldību pasūtījuma īstenoto pētniecības un attīstības projektu finansējuma apmēru iepriekšējā gadā

I. Radošo un māksliniecisko projektu ietvaros piesaistītais finansējums
augstākās izglītības institūcijās _____ gadā*

NACE** kods

Nosaukums

Programma vai pasūtītājs

Finansējums (EUR)

Projekta vadītāja vārds, uzvārds

Ieņēmumu EKK***

NACE 59 Kinofilmu, videofilmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana

1.

     

 

 

2.

     

 

 

     

 

 
NACE 74.10 Specializētie projektēšanas darbi

1.

     

 

 

2.

     

 

 

     

 

 
NACE 90.01 Mākslinieku darbība

1.

     

 

 

2.

     

 

 

     

 

 
NACE 90.02 Mākslas palīgdarbības

1.

     

 

 

2.

     

 

 

     

 

 
NACE 90.03 Mākslinieciskā jaunrade

1.

     

 

 

2.

     

 

 

     

 

 
Radošo un māksliniecisko projektu ietvaros kopējais piesaistītais finansējums      

Piezīmes.

1. * Augstākās izglītības iestāde sniedz informāciju par radošajiem un mākslinieciskajiem projektiem, kuri atbilst šādiem kritērijiem:

- projekta aktivitātes atbilst veidlapā norādītajiem starptautiskās saimniecisko darbību klasifikācijas NACE kodiem atbilstošām darbībām un pakalpojumiem;

- projekta aktivitāšu īstenošanā saskaņā ar rakstveida līgumu ir iesaistīts vismaz viens maģistrants vai doktorants, kurš augstāko izglītību ieguvis projekta aktivitātēm atbilstošā studiju virzienā.

2. ** Starptautiskā saimniecisko darbību klasifikācijas NACE 2. redakcija.

3. *** Ekonomiskās klasifikācijas kods saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumiem Nr. 1031 "Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām".

II. Koledžu pētniecības projektu ietvaros piesaistītais finansējums _____ gadā

Nr. p. k.

Nosaukums

Programma vai pasūtītājs

Pētniecības kategorija

Finansējums (EUR)

Nacionālais līdzfinansējums (kur attiecināms)

Projekta vadītāja vārds, uzvārds

Ieņēmumu EKK

Projekti [1]  

1.

         

 

 

2.

         

 

 

         

 

 
Līgumdarbi [2]  

1.

         

 

 

2.

         

 

 

         

 

 

Starptautiskais finansējums kopā (Sz)

 

 

Līgumpētījumi [1]  

1.

         

 

 

2.

         

 

 

         

 

 
Intelektuālais īpašums[2]  

1.

         

 

 

2.

         

 

 

         

 

 
Pētniecības un attīstības līgumdarbu finansējums kopā (Lz)  

 

III. Pētniecības un attīstības līgumdarbiem ar pašvaldībām un pašvaldību uzņēmumiem piesaistītais finansējums ____ gadā

Nr. p. k.

Nosaukums

Programma vai pasūtītājs

Pētniecības kategorija

Finansējums (EUR)

Projekta vadītāja vārds, uzvārds

Ieņēmumu EKK

Līgumpētījumi un pašvaldību transferti pētniecībai [1]  

1.

       

 

 

2.

       

 

 

       

 

 
Intelektuālais īpašums [2]  

1.

       

 

 

2.

       

 

 

       

 

 
Pēc pašvaldības pasūtījuma īstenoto pētniecības un attīstības projektu finansējums kopā (Rz)  

"

Ministru prezidenta vietā -
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile

05.08.2015