Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 09.11.2019. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 437

Rīgā 2015. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 36 49. §)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Tirdzniecības pasākumi"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumā "Tirdzniecības pasākumi" (turpmāk – pasākums) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (turpmāk – regula Nr. 508/2014), Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (turpmāk – regula Nr. 1151/2012), Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000 (turpmāk – regula Nr. 1379/2013) un Komisijas 2014. gada 17. decembra Deleģēto regulu (ES) Nr. 2015/288, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu papildina attiecībā uz pieteikumu nepieņemamības laikposmu un tā sākuma un beigu dienu (turpmāk – regula Nr. 2015/288).

2. Pasākuma mērķis saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 6. panta 5. punkta "b" apakšpunktu ir sekmēt jaunu tirgu apgūšanu, kā arī uzņēmumu un produktu sertificēšanu, produkcijas izsekojamību un marķējuma nostiprināšanu.

3. Projektu iesniegumu pieņemšanu izsludina, projektu iesniegumus iesniedz, vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, atbalstu pieprasa, kā arī projektu uzraudzību veic un sankcijas piemēro saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

4. Atbalsta pretendents (turpmāk – pretendents) ir:

4.1. biedrība, kura vismaz trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ir reģistrēta saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu un kurā vismaz piecu biedru komercdarbības joma ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana;

4.2. atvasināta publiska persona – zinātniskā institūcija, kas ir reģistrēta Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā, vai tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, palielinot Latvijas konkurētspēju starptautiskajos tirgos, un kurai ir pieredze pasākumā paredzēto aktivitāšu īstenošanā.

5. Pasākumā atbalsta šādas aktivitātes:

5.1. sabiedrības izpratnes palielināšanu par ilgtspējīgiem zvejas un akvakultūras produktiem:

5.1.1. reklāmas kampaņu rīkošanu;

5.1.2. (svītrots ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 57);

5.2. tirgus izpēti, ko veic šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētā zinātniskā institūcija un kas ir saskaņota ar pētāmās zivsaimniecības nozares nevalstiskajām organizācijām, kā arī ir saņemts pozitīvs Zivsaimniecības konsultatīvās padomes atzinums par pētāmo jomu;

5.3. kvalitātes uzlabošanu šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētajai biedrībai, veicinot:

5.3.1. konkrēta produkta reģistrācijas pieteikuma iesniegšanu un iesaistīto operatoru pielāgošanos attiecīgajām atbilstības un sertifikācijas prasībām saskaņā ar regulu Nr. 1151/2012;

5.3.2. ilgtspējīgu zvejas un akvakultūras produktu, tostarp mazapjoma piekrastes zvejas produktu, sertificēšanu un veicināšanu un videi nekaitīgu apstrādes metožu sertificēšanu un veicināšanu;

5.4. zvejas vai akvakultūras produktu izsekojamības nodrošināšanu un – atbilstošā gadījumā – Eiropas Savienības mēroga ekomarķējuma izveidi zvejas un akvakultūras produktiem saskaņā ar regulu Nr. 1379/2013;

5.5. jaunu produkcijas noieta tirgu meklēšanu, tajā skaitā dalību starptautiskajās izstādēs.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 57)

6. Šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētās aktivitātes nav orientētas uz komerciālām preču zīmēm.

7. Pretendents visu projekta īstenošanas un uzraudzības laiku nodrošina projekta atbilstību pasākuma mērķim. Projekta uzraudzības laiks neattiecas uz šo noteikumu 5.1. un 5.5. apakšpunktā minētajām aktivitātēm.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 57)

8. Lauku atbalsta dienests projektu iesniegumus sarindo atbilstoši projektu atlases kritēriju punktu skaitam (1. pielikums).

9. Šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētajam pretendentam Lauku atbalsta dienests 30 kalendāra dienu laikā pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas pārskaita avansu projekta iesniegumā noteiktajā apmērā, pamatojoties uz avansa pieprasījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā (ja tāds ir iesniegts kopā ar projekta iesniegumu), bet ne vairāk kā 25 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām, tām pieskaitot projekta pievienotās vērtības nodokļa izmaksas un projekta vadības administratīvās izmaksas ne vairāk kā sešu procentu apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām. Avansa maksājumu saņemšanai, kā arī visu projekta izdevumu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem pretendents atver kontu Valsts kasē. Pretendents, īstenojot projektu, maksājumiem izmanto tikai šajā kontā esošos līdzekļus.

10. Šajos noteikumos minētajām attiecināmajām izmaksām piešķirto atbalstu var apvienot ar citu atbalstu, nepārsniedzot regulas Nr. 508/2014 95. panta 1. punktā noteikto atbalsta intensitāti.

11. Pasākumā neatbalsta tādu apakšlīgumu slēgšanu, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām.

III. Publiskā finansējuma apmērs

12. Publiskā atbalsta apmērs:

12.1. biedrībai, kas nav zvejas produktu ražotāju organizācija, ir 60 procentu no attiecināmajām izmaksām;

12.2. biedrībai, kas ir atzīta zvejas produktu ražotāju organizācija, ir 75 procenti no attiecināmajām izmaksām;

12.3. atvasinātai publiskai personai ir 100 procentu no attiecināmajām izmaksām.

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

13. Pasākumā ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:

13.1. reklāmas kampaņu rīkošanā:

13.1.1. reklāmas kampaņas koncepcijas un plāna izstrādes izmaksas;

13.1.2. reklāmas laukuma nomas izdevumi reklāmas kampaņas norises laikam;

13.1.3. nepieciešamo reklāmas un mārketinga materiālu (arī videomateriālu un interaktīvo risinājumu, piemēram, mobilo lietotņu) iegādes izmaksas, tajā skaitā dizaina un satura izstrādes, kā arī izgatavošanas un tulkošanas izmaksas;

13.1.4. maksa par izplatīšanu un izvietošanu dažādos informācijas nesējos – brošūrās, bukletos, plakātos, zibatmiņās, CD, DVD, drukātajos un interneta plašsaziņas līdzekļos (tostarp sociālajos tīklos), nodrošinot to aktualizāciju, ciktāl tas nepieciešams projekta mērķa sasniegšanai;

13.1.5. reklāmas kampaņu monitoringa izmaksas;

13.1.6. darba samaksa Darba likuma 59. panta izpratnē par šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētās aktivitātes veikšanu, tajā skaitā projekta vadības izmaksas. Atlīdzība par darbu tiek noteikta samērīgi, ņemot vērā darba apjomu un specifiku un vidējo atalgojumu attiecīgajā institūcijā līdzīgos amatos nodarbinātajiem;

13.2. jaunu produkcijas noieta tirgu meklēšanā, tajā skaitā dalībai starptautiskajās izstādēs:

13.2.1. reģistrācijas, apdrošināšanas, dalības maksa un citas organizatora vai tā oficiālo pārstāvju noteiktās izstādes izmaksas par piedalīšanos starptautiskajā izstādē;

13.2.2. stenda platības, stenda konstrukcijas, nepieciešamā tehniskā aprīkojuma un audiovizuālo iekārtu izmaksas:

13.2.2.1. organizatora noteiktā nomas maksa par ekspozīcijas laukumu;

13.2.2.2. nomas maksa par stenda konstrukciju, kas ietver apbūvētu ekspozīcijas laukumu ar nepieciešamo tehnisko aprīkojumu (tajā skaitā audiovizuālajām iekārtām), un stenda noformēšanas izmaksas atbilstoši dizainam;

13.2.2.3. stenda apdrošināšanas izmaksas transportēšanas un ekspozīcijas laikā, ja to nosaka stenda nomas līgums;

13.2.2.4. tehniskā atbalsta (piemēram, interneta, datora pieslēguma, stenda apgaismojuma) izmaksas izstādes laikā;

13.2.2.5. stenda dizaina koncepcijas izstrāde periodam, kas nav īsāks par vienu gadu;

13.2.2.6. stenda pielāgošana izstādes ekspozīcijas laukumam saskaņā ar šo noteikumu 13.2.2.5. apakšpunktā minēto stenda dizaina koncepciju;

13.2.3. komandējuma izmaksas šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētās biedrības biedriem, kas piedalās starptautiskajā izstādē, vienam šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētā pretendenta pārstāvim, ja šis pretendents ir projekta iesniedzējs, kā arī attiecīgā projekta izstādes dalībniekiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, bet ne vairāk kā 30 procentu no šo noteikumu 17.3. apakšpunktā minētās izdevumu tāmes attiecināmajām izmaksām vai trim personām no katra izstādes dalībnieka (ja izstādes dalībnieks ir juridiska persona):

13.2.3.1. dienas nauda;

13.2.3.2. ar komandējumu saistītie viesnīcas izdevumi;

13.2.4. ceļa un transporta izdevumi:

13.2.4.1. izdevumi par bagāžas (arī ekspozīcijas) transportēšanu līdz starptautiskās izstādes vietai un atpakaļ, tajā skaitā par kravas atmuitošanu;

13.2.4.2. izdevumi par ekonomiskās klases vai tai pielīdzināmas klases sabiedriskā transporta (dzelzceļa, gaisa un ūdens transporta un starpvalstu koplietošanas autotransporta (autobusa)) izmantošanu (tajā skaitā transporta pakalpojuma sniedzēja noteiktā papildu maksa, bez kuras pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties, un bagāžas maksa) līdz starptautiskās izstādes norises vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darbavietai;

13.2.4.3. izdevumi par vietējo sabiedrisko transportu, taksometru vai autotransporta nomu, lai nokļūtu starptautiskās izstādes norises vietā;

13.2.4.4. degvielas un stāvvietas izmaksas, ja tiek izmantots personiskais vai dienesta autotransports vai ja transportlīdzeklis tiek nomāts starptautiskās izstādes norises vietā;

13.2.5. izdevumi par atļaujām, lai apliecinātu produkcijas atbilstību mērķa tirgus prasībām, ja projektā ir paredzēta dalība starptautiskā izstādē ārpus Eiropas Savienības;

13.2.6. mārketinga materiālu (arī videomateriālu un interaktīvo risinājumu, piemēram, mobilo lietotņu) iegādes izmaksas, tajā skaitā dizaina un satura izstrādes, kā arī izgatavošanas izmaksas, maksa par izplatīšanu un izvietošanu dažādos informācijas nesējos – brošūrās, bukletos, plakātos, zibatmiņās, CD, DVD, drukātajos un interneta plašsaziņas līdzekļos (tostarp sociālajos tīklos), nodrošinot to aktualizāciju, ciktāl tas nepieciešams projekta mērķa sasniegšanai;

13.2.7. izdevumi par reklāmas ievietošanu starptautiskās izstādes katalogā;

13.2.8. tulkošanas pakalpojumu izmaksas;

13.2.9. reprezentācijas izdevumi izstādēs un ar izstādi saistītajos pasākumos, nepārsniedzot vienu procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

13.2.10. projekta vadības izmaksas – projekta vadības personāla darba samaksa Darba likuma 59. panta izpratnē par projektā veicamo darbību plānošanu, koordinēšanu un kontroli (tajā skaitā par projekta dokumentācijas nodrošināšanu), kā arī projekta iepirkumu organizēšanas un kontroles izmaksas, bet ne vairāk par 10 procentiem no šo noteikumu 13. punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas. Atlīdzība par darbu tiek noteikta samērīgi, ņemot vērā darba apjomu un specifiku un vidējo atalgojumu attiecīgajā institūcijā līdzīgos amatos nodarbinātajiem;

13.2.11. mārketinga pasākumu plāna izstrāde;

13.2.12. sakaru izdevumi izstādēs un izstāžu organizēšanas laikā, kancelejas preču un komunālo pakalpojumu izmaksas, kas tieši attiecināmas uz projekta īstenošanu. Komunālo pakalpojumu izmaksas nepārsniedz projekta īstenošanas termiņu un ir attiecināmas proporcionāli izmantošanas laikam;

13.2.13. produkcijas degustāciju izdevumi izstādēs;

13.3. tirgus izpētes izmaksas, tajā skaitā:

13.3.1. komandējuma izmaksas zinātniskās institūcijas pārstāvjiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, bet ne vairāk kā 15 procentu no šo noteikumu 17.3. apakšpunktā minētās izdevumu tāmes attiecināmajām izmaksām:

13.3.1.1. dienas nauda;

13.3.1.2. ar komandējumu saistītie viesnīcas izdevumi;

13.3.2. ceļa un transporta izdevumi:

13.3.2.1. izdevumi par ekonomiskās klases vai tai pielīdzināmas klases sabiedriskā transporta (dzelzceļa, gaisa un ūdens transporta un starpvalstu koplietošanas autotransporta (autobusa)) izmantošanu (tajā skaitā transporta pakalpojuma sniedzēja noteiktā papildu maksa, bez kuras pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties, un bagāžas maksa);

13.3.2.2. izdevumi par vietējo sabiedrisko transportu;

13.3.3. darba samaksa Darba likuma 59. panta izpratnē par šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētās aktivitātes veikšanu, tajā skaitā projekta vadības izmaksas. Atlīdzība par darbu tiek noteikta samērīgi, ņemot vērā darba apjomu un specifiku un vidējo atalgojumu attiecīgajā institūcijā līdzīgos amatos nodarbinātajiem;

13.3.4. izpētei nepieciešamās informācijas un datu iegāde;

13.3.5. projekta īstenošanai nepieciešamie pasta izdevumi un kancelejas preču izmaksas;

13.3.6. sakaru un komunālo pakalpojumu izmaksas, kas tieši attiecināmas uz projekta īstenošanu, nepārsniedzot projekta īstenošanas termiņu un proporcionāli izmantošanas laikam;

13.4. šo noteikumu 5.3. apakšpunktā minētās produkta reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas un iesaistīto operatoru pielāgošanas izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar ilgtspējīgu zvejas un akvakultūras produktu sertificēšanu un veicināšanu un videi nekaitīgu apstrādes metožu sertificēšanu un veicināšanu;

13.5. šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētās zvejas vai akvakultūras produktu izsekojamības nodrošināšanas un – atbilstošā gadījumā – Eiropas Savienības mēroga ekomarķējuma izveides izmaksas;

13.6. vispārējās izmaksas, tajā skaitā konsultantu honorāri, juridisko pakalpojumu izmaksas un citas izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz divus procentus no pārējo šo noteikumu 13. punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas.

(MK 05.11.2019. noteikumu Nr. 522 redakcijā)

13.1 Šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētais pretendents šo noteikumu 5.5. apakšpunktā minētās aktivitātes ieviešanai izstrādā šo noteikumu 13.2.2.5. apakšpunktā minēto stenda dizaina koncepciju un pielāgo to attiecīgā perioda izstāžu ekspozīcijas laukumiem atbilstoši šo noteikumu 13.2.2.6. apakšpunktam.

(MK 05.11.2019. noteikumu Nr. 522 redakcijā)

14. Šo noteikumu 13.2.6., 13.2.8., 13.2.11., 13.3.4., 13.4. un 13.6. apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu veikšanu.

(MK 05.11.2019. noteikumu Nr. 522 redakcijā)

15. Pasākumā ir noteiktas šādas neattiecināmās izmaksas:

15.1. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;

15.2. naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;

15.3. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

15.4. esošo būvju uzturēšanas izmaksas un pamatlīdzekļu iegāde;

15.5. tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

15.6. (svītrots ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 57);

15.7. pievienotās vērtības nodoklis, izņemot gadījumu, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

15.8. izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, izņemot šo noteikumu 13.1.6., 13.2.10., 13.3.3. un 13.6. apakšpunktā minētās izmaksas;

15.9. komandējuma izmaksas personām, kas nav saistītas ar zivsaimniecības uzņēmumiem vai šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minēto biedrību un šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minēto atvasināto publisko personu;

15.10. atbalsta saņēmēju darbības izmaksas;

15.11. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar regulu Nr. 508/2014.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 57; MK 16.08.2016. noteikumiem Nr. 555; MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 522)

15.1 Šo noteikumu 13.1.6., 13.2.10. un 13.3.3. apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja projektā iesaistītais darbinieks saņem atlīdzību uz darba līguma pamata un darba laika uzskaites tabulās tiek norādīti projektā veicamie darbi un tiem veltīto stundu skaits, nodalot atsevišķi noslodzi un stundu skaitu, kas veltīts ar projektu nesaistītajam darbam. Pamatdarba pienākumi nedublējas ar projektā veicamajiem pienākumiem.

(MK 05.11.2019. noteikumu Nr. 522 redakcijā)

16. Izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma pārsniedz vidējās izmaksas, un nepabeigto darbu izmaksas uzskata par neattiecināmajām izmaksām.

V. Pieteikšanās kārtība un iesniedzamie dokumenti

17. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus dokumentus:

17.1. projekta iesniegumu (2. pielikums) papīra formā, ja iesniegumu neiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu;

17.2. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus – iepirkuma priekšmeta tehnisko specifikāciju un visus iespējamo piegādātāju iesniegtos piedāvājumus – saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu. Minētos dokumentus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Līdz ar šo noteikumu 13.2.2.5. apakšpunktā minētajām izmaksām attiecīgajā gadā plānotajām izstādēm iepirkuma priekšmeta tehniskajā specifikācijā iekļauj informāciju par stenda dizaina koncepciju, katram objektam izmantotajiem materiāliem, kā arī stenda apgaismojuma principiem un grafisko elementu lietojumu;

17.3. izvērstu izdevumu tāmi.

(Grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 57; MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 522)

18. Papildus šo noteikumu 17. punktā minētajiem dokumentiem iesniedz:

18.1. šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētais pretendents:

18.1.1. biedrības statūtus;

18.1.2. biedrības valdes apstiprinātu lēmumu par projekta īstenošanu un visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus;

18.1.3. kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu – kredītiestādes, līzinga sabiedrības vai krājaizdevumu sabiedrības lēmumu par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts, vai dokumentus, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību, ja projekta īstenošanā pretendents plāno ieguldīt privātos naudas līdzekļus, izņemot kredītu;

18.2. šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētais pretendents:

18.2.1. zinātniskās institūcijas vai tiešās pārvaldes iestādes lēmumu par piedalīšanos projektā un visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotus;

18.2.2. dokumentus, kas apliecina zinātniskās institūcijas vai tiešās pārvaldes iestādes iepriekšēju pieredzi saistībā ar projektā paredzētajām aktivitātēm;

18.2.3. saskaņojumu ar pētāmās zivsaimniecības nozares nevalstisko organizāciju par projekta īstenošanu, ja projektā paredzēta šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētā tirgus izpēte.

19. Lai saņemtu atbalstu, atbalsta pretendents projekta iesniegumam pievieno vienkāršotu biznesa plānu. Tajā iekļauj informāciju par:

19.1. nozares analīzi un nākotnes perspektīvām;

19.2. projekta mērķi un detalizētu tā sasniegšanu, aprakstot katru paredzēto darbību;

19.3. labuma guvējiem;

19.4. rezultātu, ko dos projekta īstenošana;

19.5. saistību ar citiem projektiem;

19.6. projekta īstenošanai nepieciešamajiem resursiem un to pamatojumu.

20. Ja uz atbalstu pretendē šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētais pretendents, papildus šo noteikumu 19. punktā minētajai informācijai biznesa plānā iekļauj:

20.1. biedrības un arī tās biedru pašreizējās darbības aprakstu, norādot katra biedra komercdarbības jomu;

20.2. informāciju par biedrības sadarbību ar partneriem.

21. (Svītrots ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 522)

21.1 Ja pretendē uz atbalstu šo noteikumu 5.5. apakšpunktā minētajā aktivitātē, pretendents savā tīmekļvietnē publicē attiecīgā gada izstāžu sarakstu, kurās plānots piedalīties.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 57 redakcijā)

21.2 Šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents pirms šo noteikumu 5.5. apakšpunktā minētās aktivitātes sākšanas nodrošina savā tīmekļvietnē informāciju par:

21.2 1. iespēju piedalīties starptautiskajā izstādē, lai meklētu jaunus zvejas un akvakultūras produkcijas noieta tirgus;

21.2 2. pieteikšanās nosacījumiem un iesniegumu iesniegšanas termiņu.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 57 redakcijā)

22. Šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētā tirgus izpēte ietver statistikas datus, un tai ir vismaz šādas sadaļas:

22.1. kopsavilkums;

22.2. izmantotā metodoloģija;

22.3. pētījuma mērķis;

22.4. tirgus apraksts;

22.5. tirgus pieejamība;

22.6. tirdzniecības veicināšana;

22.7. tirgus perspektīva;

22.8. izmantotie datu avoti un izmantotās literatūras saraksts.

23. Pasākumā atbalstu uz konkrētu laikposmu nepiešķir pretendentam, kuram ir pārkāpumi saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 10. pantu un regulu Nr. 2015/288.

VI. Publiskā finansējuma pieprasīšanas papildu nosacījumi

24. Atbalsta saņēmējs kopā ar pēdējā maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

24.1. pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem un atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (3. pielikums);

24.2. ja īstenota šo noteikumu 5.1.1. apakšpunktā minētā aktivitāte (reklāmas kampaņu rīkošana), – reklāmas bukletus vai citus reklāmas vai uzskates materiālus, kas apliecina attiecīgā projekta īstenošanu;

24.3. ja īstenota šo noteikumu 5.5. apakšpunktā minētā aktivitāte (jaunu produkcijas noieta tirgu meklēšana, tajā skaitā dalība starptautiskās izstādēs):

24.3.1. ar organizētāju noslēgto līgumu par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu, ja nav noslēgts līgums ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par šo darbu veikšanu;

24.3.2. stenda vai ekspozīcijas laukuma fotogrāfiju no izstādes norises vietas;

24.3.3. dalībnieku sarakstu, norādot vārdu, uzvārdu un:

24.3.3.1. zivsaimniecības uzņēmumu vai šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minēto biedrību, ko dalībnieks pārstāv, un aprakstu par katra dalībnieka nodarbošanos, uzdevumiem un mērķiem dalībai starptautiskajā izstādē;

24.3.3.2. komandējumā pavadīto laiku;

24.3.4. sabiedriskā transportlīdzekļa biļeti (lidmašīnai – biļeti (arī elektroniskā formā) un iekāpšanas talonu (boarding pass));

24.3.5. viesnīcas rēķinu, ja nav noslēgts līgums ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par šo darbu veikšanu;

24.3.6. (svītrots ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 522);

24.3.7. citus dokumentus, kas pierāda projektā veiktās darbības;

24.4. ja īstenota šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētā aktivitāte (tirgus izpēte):

24.4.1. veiktā pētījuma aprakstu papīra formā un elektroniski, kā arī nodrošina pētījuma rezultātu publisku pieejamību, tos publicējot zinātniskās institūcijas tīmekļvietnē. Lauku atbalsta dienests pētījuma rezultātus publicē Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē;

24.4.2. pētījuma un tā rezultātu saskaņojumu ar šo noteikumu 18.2.3. apakšpunktā minēto nevalstisko organizāciju;

24.4.3. komandējuma izdevumus apliecinošus dokumentus, tajā skaitā sabiedriskā transportlīdzekļa biļeti, ja tiek izmantots sabiedriskais transports (lidmašīnai – iekāpšanas talonu) un ja, īstenojot projektu, ir bijušas šo noteikumu 13.3.1. un 13.3.2. apakšpunktā minētās izmaksas;

24.5. ja īstenota šo noteikumu 5.3. apakšpunktā minētā aktivitāte (kvalitātes uzlabošana), – sertifikātu un visus saistītos dokumentus, kas apliecina attiecīgā projekta īstenošanu;

24.6. ja īstenota šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētā aktivitāte (zvejas vai akvakultūras produktu izsekojamības nodrošināšana un ekomarķējuma izveide), – dokumentus, kas apliecina attiecīgā projekta īstenošanu;

24.7. ja atbalsta saņēmējam, īstenojot projektu, ir bijušas šo noteikumu 13.1.6., 13.2.10. un 13.3.3. apakšpunktā minētās izmaksas, tas kopā ar maksājuma pieprasījumu iesniedz:

24.7.1. darba laika uzskaites tabulu;

24.7.2. izziņu par vidējo atalgojumu attiecīgajā institūcijā līdzīgos amatos nodarbinātajiem darba laika uzskaites tabulās norādītajā laikposmā.

(MK 19.01.2016. noteikumu Nr. 57 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.08.2016. noteikumiem Nr. 555; MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 522)

25. Projekta īstenošanas laikā šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētajai zinātniskajai institūcijai starpposma maksājumus pārskaita pēc atsevišķa projekta posma pabeigšanas, neattiecinot starpposma maksājumu skaita ierobežojumu, kas noteikts normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

(MK 05.11.2019. noteikumu Nr. 522 redakcijā)

Ministru prezidenta vietā –
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 28. jūlija
noteikumiem Nr. 437
Projektu atlases kritēriji pasākumā "Tirdzniecības pasākumi"

Nr.
p.k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

1.

Projekta darbības virziensProjekta aktivitātes paredzētas ārpus Latvijas teritorijas

20

20

Projekta aktivitātes paredzētas Latvijas teritorijā

7

2.

Projekts akvakultūras jomā

10

10

3.

Atbalsta pretendentsBiedrība

Par katru biedrības biedru – 1 punkts

20

Atvasināta publiska persona

10

Kopā

50

Minimālais punktu skaits, lai pretendētu uz atbalstu, ir 10 punktu
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 28. jūlija
noteikumiem Nr. 437

(Pielikums grozīts ar MK 19.01.2016. noteikumiem Nr. 57; MK 16.08.2016. noteikumiem Nr. 555; MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 522)

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda
(EJZF)
pasākuma "Tirdzniecības pasākumi"
projekta iesniegums

 Pretendents  
 Klienta numurs  
 Adrese korespondencei (adrese, pasta indekss)  
 Projekta īstenošanas vieta (adrese)  
 Projekta vadītājs  
 Kontakttālrunis, e-pasts  
    
 Projekta nosaukums  
 Projekta Nr.  

A. INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU PROJEKTA IESNIEGUMA IESNIEGŠANAS MĒNEŠA PIRMAJĀ DATUMĀ

A.1. Darbības apraksts

Pašreizējās darbības apraksts
 

A.2. Pretendentu raksturojošie rādītāji

Pretendenta statuss  
Biedru skaits (attiecas, ja atbalsta pretendents ir biedrība)  
Biedru skaits, kuru komercdarbības joma ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana (attiecas, ja atbalsta pretendents ir biedrība)  

A.3. Pretendenta saņemtais publiskais finansējums un/vai iesniegtie projektu iesniegumi citās iestādēs Eiropas Savienības fondu (ERAF u.c.) un valsts un pašvaldības finansētajos investīciju pasākumos

Līdz šī projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim pretendents ir saņēmis publisko finansējumu un/vai ir iesniedzis projekta iesniegumu citiem Eiropas Savienības fondu un valsts un pašvaldības finansētajos investīcijas pasākumos 
 

A.3.1. Ja atbilde ir "Jā", lūdzu, sniegt informāciju par projektiem:

Nr.p.k.

Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukums

Projekta nosaukums un projekta Nr.

Projekta īstenošanas stadija (saņemts finansējums; projekts pašlaik tiek īstenots; projekts iesniegts vērtēšanai)

Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) līdz (mm/gggg)

Attiecināmo izmaksu summa (EUR)

Publiskais finansējums (EUR)

Vai projekta iesniegums ir saistīts ar vērtēšanai iesniegto projekta iesniegumu (Jā; Nē)

Saistītā projekta saturiskā saistība

Eiropas Savienības finansētie projekti
         
         
         
Citi projekti (valsts un pašvaldības finansētie projekti u.tml.)
         
         
         

B. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

B.1. Projekta mērķis:

 

B.2. Projektā plānotās attiecināmās darbības

Nr.
p. k.
Lūdzu atzīmēt, kuras darbības saskaņā ar Regulas Nr. 508/2014
68. pantu projektā tiks veiktas
Atbilstošās darbības atzīmēt
ar X
1.Reklāmas kampaņu rīkošanaA 
2.Tirgus izpēteB 
3.Jaunu produkcijas noieta tirgu meklēšana, tajā skaitā dalība starptautiskajās izstādēs:C 
3.1.sugām ar tirgus potenciāluC1 
3.2.nevēlamai nozvejaiC2 
3.3.produktiem, kas iegūti, izmantojot metodes ar mazu ietekmi uz vidi, vai bioloģiskās akvakultūras produktiemC3 
4.Kvalitātes uzlabošana:D 
4.1.konkrēta produkta reģistrācijas pieteikuma iesniegšana un iesaistīto operatoru pielāgošanās attiecīgajām atbilstības un sertifikācijas prasībām saskaņā ar Regulu Nr. 1151/2012D1 
4.2.ilgtspējīgas zvejas un akvakultūras produktu, tostarp mazapjoma piekrastes zvejas produktu, sertificēšana un zvejas veicināšana, videi nekaitīgu apstrādes metožu sertificēšana un veicināšanaD2 
5.Zvejas vai akvakultūras produktu izsekojamības nodrošināšana un – atbilstošā gadījumā – Eiropas Savienības mēroga ekomarķējuma izveide zvejas un akvakultūras produktiem, kā minēts Regulā Nr. 1379/2013E

 

B.3. Projektā plānoto aktivitāšu ieviešanas vieta

Lūdzu, atzīmēt projektā plānoto aktivitāšu ieviešanas vietu: 
Projekta aktivitātes paredzēts īstenot Latvijas teritorijā  
Projekta aktivitātes paredzēts īstenot ārpus Latvijas teritorijas  

B.4. Projekta apraksts, sagaidāmie rezultāti

 

B.4.1. Komersanti, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, RO biedri, kuri gūst labumu no projekta

Komersanti, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, kuri gūst labumu no projekta  
Ražotāju organizāciju biedru skaits, kuri gūst labumu no darbība  

B.5. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas

Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiem

mērvienība (m3/m2/gab/m/ kompl.)

Vienību skaits

Kopā izmaksas, EUR

Attiecināmās izmaksas, EUR

atbalsta intensitāte, %

Publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

Maksājuma pieprasījuma iesniegšanas datums (DD.MM.GGGG.)

Izmaksu atbilstība darbībām
(A, B, C, D, E)*

ar PVN

bez PVN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

  

1. Izdevumi par reklāmas kampaņu rīkošanu

      
     
     
     

kopā

X 

2. Izdevumi par dalību starptautiskā izstādē

     
        
     
     
     

kopā

X 

3. Izdevumi par tirgus izpēti

     
      
      
      
     

kopā

X 

4. Izdevumi par kvalitātes sertifikāciju

     
     
     

kopā

X 

5. Izdevumi par zvejas vai akvakultūras produktu izsekojamības nodrošināšanu un attiecīgā gadījumā Eiropas Savienības mēroga ekomarķējuma izveidi

     
     
     
     

kopā

X 

6. Vispārējās izmaksas

     
     

kopā

X 

KOPĀ

X 
* Norāda izdevumu pozīciju atbilstību izvēlētajām darbībām atbilstoši B.2.sadaļā norādītajai informācijai.

B.6. Pārējās neattiecināmās izmaksas

Neattiecināmo izmaksu pozīcijasSumma, EUR
 
 
 
 

KOPĀ

B.7. Projekta finansējums:

Projekta kopējā summa, EURProjekta attiecināmo izmaksu summa, EUR

B.8. Projektu atlases kritēriju punktu skaits (atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 437 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Tirdzniecības pasākumi"" 1. pielikumā norādītajai informācijai)

Nr. 
p. k.

Kritēriju grupa

Kritērijs

Punktu skaits kritērijā

Kopējais punktu skaits grupā

1.Projekta darbības virziensProjekta aktivitātes paredzētas ārpus Latvijas teritorijas  
Projekta aktivitātes paredzētas Latvijas teritorijā 
2.Projekts akvakultūras jomā  
3.Atbalsta pretendentsBiedrība  
Atvasināta publiska persona 

Kopā

 

 

C. PAVADDOKUMENTI

C.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti
(ja veidlapu iesniedz saskaņā ar normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajām prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami
atbilstoši minēto normatīvo aktu prasībām)

Aizpilda atbalsta pretendents

Atzīmēt ar X
atbilstošo atbildi

neattiecas

1.Projekta iesnieguma pilns komplektsoriģināls   
1.1.ja atbalsta pretendents ir biedrība, – vienkāršots biznesa plāns saskaņā ar projekta iesnieguma 1. pielikumuoriģināls   
1.2.ja atbalsta pretendents ir atvasināta publiska persona, – vienkāršots biznesa plāns saskaņā ar projekta iesnieguma 2. pielikumuoriģināls   
2.Izvērsta izdevumu tāme*oriģināls   
3.(Svītrots ar MK 05.11.2019. noteikumiem Nr. 522)

Ja atbalsta pretendents ir biedrība

4.Biedrības statūtikopija   
5.Biedrības valdes apstiprināts lēmums par projekta īstenošanu un visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu, norādot kopējās projekta izmaksas un finansēšanas avotusoriģināls   
6.Ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos (izņemot kredītu) naudas līdzekļus, – dokumenti, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamībuoriģināls   
7.Kredītiestādes lēmums par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts (iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu)kopija   

Ja atbalsta pretendents ir atvasināta publiska persona

8.Zinātniskās institūcijas vai tiešās pārvaldes iestādes lēmums par piedalīšanos projektā un visām saistībām, kas attiecas uz projekta īstenošanu, norādot projekta kopējās izmaksas un finansēšanas avotusoriģināls   
9.Zinātniskās institūcijas vai tiešās pārvaldes iestādes iepriekšējo pieredzi apliecinoši dokumenti par projektā paredzētajām aktivitātēmkopijas   
10.Saskaņojums par projekta īstenošanu ar pētāmās zivsaimniecības nozares nevalstisko organizācijuoriģināls   

Iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti, ja ir attiecināmas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības par iepirkuma procedūrām, kas piemērojamas pasūtītāja finansētiem projektiem

11.Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācijaoriģināls   
12.Visi iesniegtie piedāvājumi no iespējamajiem piegādātājiemkopijas   
13.Atbalsta pretendenta apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei un informācija par aptaujātajiem komersantiem, kas apliecina noteiktās cenas objektivitāti**oriģināls   

Citi iesniegtie dokumenti

14.     
Piezīmes.

* Iesniedz kopā ar iepirkuma procedūru apliecinošiem dokumentiem.

** Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

 

Projekta iesniegums iesniegts  
 

(datums*)

 
Atbalsta pretendents 
 

(vārds, uzvārds, paraksts*)

Piezīme. *Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

1. pielikums
projekta iesniegumam

Projekta iesniegumam pievienotajā biznesa plānā ietveramā informācija, ja pretendents ir biedrību un nodibinājumu reģistrā ierakstīta biedrība un ja tajā ne mazāk kā piecu biedru komercdarbības joma ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana:

1) biedrības pašreizējās darbības apraksts, tostarp biedru darbības apraksts, norādot arī katra biedra komercdarbības jomu;

2) biedrības sadarbība ar partneriem;

3) nozares analīze un nākotnes perspektīvas;

4) projekta mērķis un detalizēts tā sasniegšanas apraksts (aprakstīt katru paredzēto darbību);

5) projekta īstenošanai nepieciešamie resursi un to pamatojums;

6) labuma guvēji;

7) rezultāts, ko dos projekta īstenošana;

8) saistība ar citiem projektiem.

2. pielikums
projekta iesniegumam

Projekta iesniegumam pievienotajā biznesa plānā ietveramā informācija, ja pretendents ir atvasināta publiska persona:

1) nozares analīze un nākotnes perspektīvas;

2) projekta mērķis un detalizēts tā sasniegšanas apraksts (aprakstīt katru paredzēto darbību);

3) projekta īstenošanai nepieciešamie resursi un to pamatojums;

4) labuma guvēji;

5) rezultāts, ko dos projekta īstenošana;

6) saistība ar citiem projektiem.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 28. jūlija
noteikumiem Nr. 437
Pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem un atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem pēc projekta īstenošanas Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumā "Tirdzniecības pasākumi"

1. Vispārīga informācija

Projekta numurs, nosaukums 
Atbalsta saņēmējs – vārds, uzvārds/nosaukums 
LAD klienta numurs 
Pārskata iesniegšanas gads 

2. Komersanti, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, ražotāju organizāciju biedri, kuri gūst labumu no projekta

Komersanti, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, kuras guvušas labumu no projekta  
Ražotāju organizāciju biedru skaits, kuri guvuši labumu no projekta  

3. Produkcijas veids, uz kuru projektā vērstas investīcijas (atzīmēt atbilstošo)

Svaigas zivis  
Saldētas zivis  
Saldētas zivju filejas un steiki  
Kūpinātas zivis  
Konservi  
Preservi  
Citi zivju izstrādājumi  

4. Projekta ģeogrāfiskais aptvērums (valsts(-u) nosaukums(-i))

  
  
  
  

5. Nodibinātie biznesa kontakti un noslēgtie līgumi (skaits), ja projektā īstenota dalība starptautiskās izstādēs

Nodibinātie biznesa kontakti  
Noslēgtie līgumi  
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
09.11.2019