Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 20.04.2022. - ... / Spēkā esošā
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.27

Jūrmalā 2015.gada 9.jūlijā (prot. Nr.12, 4.p.)
Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12.panta 2.1daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek noteikta daļēja maksa kā izglītojamo vecāku līdzfinansējums (turpmāk – līdzfinansējums) par izglītības ieguvi Jūrmalas domes dibinātajā Jūrmalas Mūzikas vidusskolā (turpmāk – izglītības iestāde).

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 31.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

2. Līdzfinansējuma samaksas kārtība attiecas uz izglītojamo vecāku vai citu likumisko pārstāvju (turpmāk – Vecāki) līdzfinansējumu par izglītojamo, kas izglītības iestādē apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu.

3. Līdzfinansējums izmantojams normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, un tas veido daļu no izglītības iestādes finansējuma.

4. Līdzfinansējums ir paredzēts, lai īstenotu izglītības iestādes uzdevumus un nodrošinātu:

4.1. izglītības iestādes attīstību;

4.2. pedagoģiskā personāla profesionālās meistarības pilnveidi un kvalifikācijas celšanu;

4.3. izglītojamo un pedagogu dalību radošajos pasākumos (konkursi, koncerti, festivāli u.tml. pasākumi);

4.4. izglītojamo, pedagogu rezultatīvas kopdarbības pamudinājuma īstenošanu.

II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs

5. Audzēkņu vecāku līdzfinansējuma apmērs ir divdesmit pieci euro mēnesī.

(Jūrmalas pilsētas domes 29.08.2019. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

6. Līdzfinansējumu iekasē par laiku no 1.septembra līdz 31.maijam.

7. Maksājums veicams pēc audzēkņu vecākiem personīgi izsniegtā vai elektroniski nosūtītā rēķina līdz kārtējā mēneša 15. datumam.

(Jūrmalas pilsētas domes 29.08.2019. saistošo noteikumu Nr. 30 redakcijā)

8. No līdzfinansējuma maksas 100% apmērā, pamatojoties uz Vecāku iesniegumu, attiecīgajā mācību gadā ar izglītības iestādes direktora rīkojumu tiek atbrīvoti:

8.1. Jūrmalas Mūzikas vidusskolas darbinieku bērni;

8.2. izglītojamie, kuri atrodas pilnā valsts aizgādībā;

8.3. izglītojamie, kuriem piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statuss, uz periodu, kurā attiecīgais statuss piešķirts.

9. Ja no vienas ģimenes izglītības iestādē vienlaicīgi mācās vairāki izglītojamie, pamatojoties uz Vecāku iesniegumu, ar direktora rīkojumu atbrīvojumu saņem 50% apmērā par otro izglītojamo, 75% apmērā – par trešo izglītojamo un vairāk.

10. No līdzfinansējuma maksas 100% apmērā, pamatojoties uz pedagoģiskās padomes lēmumu, attiecīgajā mācību gadā ar izglītības iestādes direktora rīkojumu tiek atbrīvoti izglītojamie ar augstiem mācību sasniegumiem (līdz 3% no skolas audzēkņu skaita). Pedagoģiskās padomes darbība tiek reglamentēta ar iekšējo normatīvo aktu.

11. Līdzfinansējuma izdevuma tāmi izstrādā Jūrmalas Mūzikas vidusskolas direktors un iesniedz apstiprināšanai Jūrmalas domē.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 31.03.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 10)

12. (Svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 16.12.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 46)

13. Ja Vecāku līdzfinansējums nav samaksāts noteiktajos termiņos bez attaisnojoša iemesla vairāk nekā par diviem mēnešiem, izglītojamais tiek atskaitīts no izglītības iestādes ar izglītības iestādes direktora rīkojumu.

14. Līdzfinansējumu Vecāki iemaksā starp izglītības iestādi un Vecāku noslēgtā līguma par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi norādītajā norēķinu kontā.

III. Noslēguma jautājums

15. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 18.maija lēmums Nr.437 "Par Jūrmalas mūzikas vidusskolas audzēkņu vecāku dalības maksu".

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis
20.04.2022