Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 27.08.2015. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.401

Rīgā 2015.gada 14.jūlijā (prot. Nr.34 19.§)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana"
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu (turpmāk – atbalsts) šādiem pasākuma "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana" apakšpasākumiem:

1.1. "Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas";

1.2. "Atbalsts ieguldījumiem no epizootijas un epifitotijas cietušo lauku saimniecību ražošanas potenciāla atjaunošanā".

2. Lauksaimniecības ražošanas potenciāls šo noteikumu izpratnē ir saimniecībā esošie dzīvnieki, kas reģistrēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtību, un ilggadīgie augi, kas nepieciešami Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minētās primārās lauksaimniecības produkcijas ražošanai.

3. Projekta iesniegumu pieņemšanu izsludina, projekta iesniegumus iesniedz, vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, kā arī atbalstu pieprasa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

3.1 Apakšpasākumā "Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas" nepiemēro Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr. 598 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā" 9.1., 10.2.2. un 10.2.3. apakšpunktā minētās prasības.

(MK 11.08.2015. noteikumu Nr.465 redakcijā)

4. Atbalstu piešķir saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 20. decembris, Nr. L 347) (turpmāk – regula Nr. 1305/2013) 18. pantu.

5. Atbalsta pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

2. Atbalsts apakšpasākumā "Atbalsts profilaktiskajiem pasākumiem, lai mazinātu epizootiju un epifitotiju iespējamās sekas"
2.1. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

6. Apakšpasākuma mērķis ir sniegt atbalstu šo noteikumu 1. pielikumā minēto dzīvniekiem sevišķi bīstamo infekcijas slimību (turpmāk – epizootijas) un augu karantīnas organismu (turpmāk – epifitotijas) riska mazināšanai.

7. Atbalsta pretendents ir:

7.1. fiziska vai juridiska persona vai lauksaimnieku grupa (vismaz divu saimniecību apvienība, ja tās atrodas ne vairāk kā 10 kilometru attālumā viena no otras un kopīgi īsteno biodrošības pasākumu ieviešanas plānu), kas atbilst šādām prasībām:

7.1.1. nodarbojas ar primārās lauksaimniecības produkcijas ražošanu tirgum un uz projekta iesnieguma brīdi vismaz gadu realizē produkciju tirgū;

7.1.2. ir sagatavojusi biodrošības pasākumu ieviešanas plānu, normatīvajos aktos par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietās noteikto prasību izpildei vai fitosanitāro pasākumu ieviešanas plānu (turpmāk – fitosanitārais plāns) Augu aizsardzības likumā noteikto pasākumu izpildei un ir saskaņojis to ar Pārtikas un veterināro dienestu vai Valsts augu aizsardzības dienestu.

(MK 11.08.2015. noteikumu Nr.465 redakcijā)

2.2. Attiecināmās izmaksas un atbalsta intensitāte

8. Attiecināmajās izmaksās ietver žogu, dezinfekcijas barjeru iegādes izmaksas, žogu un dezinfekcijas barjeru uzstādīšanas vai ierīkošanas izmaksas, kā arī dezinfekcijas paklāju, pulverizatoru, dezinfekcijas aprīkojuma, aizsargapģērba (izņemot vienreizlietojamo apģērbu), dzīvnieku līķu uzglabāšanai un sanitārās caurlaides ierīkošanai paredzēto slēgto konteineru iegādi. Attiecināmajās izmaksās neiekļauj ar būvniecības darbiem saistītās izmaksas, izņemot žogu un dezinfekcijas barjeru uzstādīšanas vai ierīkošanas izmaksas. Attiecināmās izmaksas nosaka atbilstoši tirgus cenai, nepārsniedzot 10 procentus no vidējās tirgus cenas.

(MK 11.08.2015. noteikumu Nr.465 redakcijā)

9. Atbalsta intensitāte ir:

9.1. 80 procentu apmērā no attiecināmajām izmaksām – profilaktiskajiem pasākumiem, kurus īsteno viens atbalsta pretendents;

9.2. 100 procentu apmērā no attiecināmajām izmaksām – profilaktiskajiem pasākumiem, kurus kopīgi īsteno lauksaimnieku grupa.

10. Šajā apakšpasākumā atbalstu nepiešķir par epizootijas vai epifitotijas dēļ zaudētiem ienākumiem. Nav pieļaujama arī pārmērīga kompensācija, apvienojot šo apakšpasākumu ar citiem valsts vai Eiropas Savienības atbalsta instrumentiem vai privātām apdrošināšanas shēmām.

11. Biodrošības pasākumu ieviešanas plānā vai fitosanitārajā plānā paredzēto profilaktisko līdzekļu iegādē ievēro normatīvajos aktos par iepirkuma procedūras piemērošanu noteiktās prasības. Izvēlēto piedāvājumu apliecina ar vismaz divu derīgu piedāvājumu salīdzināšanu konkrētai iegādei vai izmaksām neatkarīgi no iepirkuma procedūras veida.

(Grozīts ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.465)

11.1 Atbalsta pretendents uztur savu saimniecību atbilstoši biodrošības pasākumu ieviešanas plānam vismaz piecus gadus pēc tā īstenošanas, kā arī iegādāto aprīkojumu vai cita veida investīciju savā saimnieciskajā darbībā izmanto ne mazāk kā piecus gadus pēc to iegādes, izņemot īpašus apstākļus (dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojums, kad piespiedu kārtā jāiznīcina projekta laikā veiktās iegādes, vai citi īpaši apstākļi, kurus nevarēja paredzēt vai kurus izraisīja nepārvarama vara).

(MK 11.08.2015. noteikumu Nr.465 redakcijā)

11.2 Ja šo noteikumu 11.1 punktā minētā prasība nav izpildīta, Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par atbalsta summas samazināšanu vai atbalsta atmaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, izņemot gadījumu, ja atbalsta pretendents mēneša laikā pēc notikuma iesniedz Lauku atbalsta dienestā īpašos apstākļus apliecinošu dokumentu un detalizētu aprakstu par šo apstākļu iestāšanos.

(MK 11.08.2015. noteikumu Nr.465 redakcijā)

11.3 Lauku atbalsta dienests izvērtē īpašos apstākļus apliecinošos dokumentus mēneša laikā pēc to saņemšanas. Lauku atbalsta dienestam ir tiesības pieprasīt kompetentām iestādēm papildu informāciju vai citus pierādījumus, kas apliecina īpašo apstākļu iestāšanos.

(MK 11.08.2015. noteikumu Nr.465 redakcijā)

11.4 Ja Lauku atbalsta dienests nav ieguvis pierādījumu par īpašo apstākļu iestāšanos, tas pieņem šo noteikumu 11.2 punktā minēto lēmumu.

(MK 11.08.2015. noteikumu Nr.465 redakcijā)

3. Atbalsts apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem no epizootijas un epifitotijas cietušo lauku saimniecību ražošanas potenciāla atjaunošanā"
3.1. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

12. Apakšpasākuma mērķis ir sniegt atbalstu šo noteikumu 1. pielikumā minēto epizootiju un epifitotiju radīto zaudējumu seku novēršanai, nodrošinot lauksaimnieciskās ražošanas potenciāla atjaunošanu, tostarp pieļaujot analogu lauksaimniecības ražošanu, kā arī dzīvnieku vai ilggadīgo augu stādu iegādi, izņemot viengadīgu augu stādu iegādi un to stādīšanu.

13. Atbalstu piešķir fiziskai vai juridiskai personai, kas nodarbojas ar primārās lauksaimniecības produkcijas ražošanu tirgum un vismaz gadu realizē produkciju tirgū (uz projekta iesnieguma brīdi), ja:

13.1. Pārtikas un veterinārais dienests vai Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – kompetentās iestādes) ir atzinis, ka ir bijusi epizootija vai epifitotija;

13.2. epizootija vai epifitotija, vai pasākumi, kas īstenoti, lai izskaustu vai apturētu augu kaitīgo organismu invāziju (tai skaitā augu slimību vai kaitēkļu invāziju), saimniecībā ir bijuši par iemeslu lauksaimniecības potenciāla iznīcināšanai vismaz 30 procentu apmērā. Lauksaimniecības ražošanas potenciāla zudumu aprēķina, pamatojoties uz kompetento iestāžu sastādītu aktu par iznīcinātu lauksaimniecības ražošanas potenciālu epizootijas vai epifitotijas dēļ.

(Grozīts ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.465)

3.2. Attiecināmās izmaksas un atbalsta intensitāte

14. Attiecināmajās izmaksās ietver:

14.1. dzīvnieku iegādes izmaksas, kas ir līdzvērtīgas zaudējumiem;

14.2. alternatīvu sugu dzīvnieku iegādes izmaksas, ja ir pierādāma iegādājamās sugas un aizstājamās sugas dzīvnieku ražošanas potenciāla līdzvērtība;

14.3. ilggadīgo augu stādu (ar augu pasi) iegādes un to atjaunošanas izmaksas, kas ir līdzvērtīgas nodarītajiem zaudējumiem;

14.4. vispārējās izmaksas saskaņā ar regulas Nr. 1305/2013 45. panta 2. punkta "c" apakšpunktu, kas nepārsniedz piecus procentus no kopējām attiecināmajām izmaksām.

15. Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku iegādes izmaksas ir attiecināmas, ja atbalsta pretendents iesniedz dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par pārdošanai paredzēta vai Latvijā ievedama šķirnes lauksaimniecības dzīvnieka, tā spermas, olšūnas un embrija izcelsmes sertifikātu izsniegšanu apliecina lauksaimniecības dzīvnieku izcelsmi.

16. Atbalsta intensitāte ir 100 procentu no attiecināmajām izmaksām.

17. Atbalsta apmēra noteikšanai aprēķina epizootijas vai epifitotijas dēļ saimniecībai radīto zaudējumu vērtību un lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošanai nepieciešamās izmaksas (atkarībā no aktuālās tirgus cenas), atņemot kompensāciju, kas piešķirta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir dzīvnieku īpašniekam kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā, un par kārtību, kādā piešķir kompensāciju par fitosanitāro pasākumu izpildi (turpmāk – kompensāciju noteikumi), izmantojot šādu formulu:

A = Dzsk1 × Bmidz1 + Dzsk2 × Bmidz2 +..+ Dzskn × Bmidzn – Kdz + Au – Kau, kur

A – atbalsta apmērs;

Dzsk – iznīcināto dzīvnieku skaits pa veidiem (1, 2, .. dažāda vecuma dzīvnieki);

Bmidz – iznīcināto dzīvnieku bruto seguma1 aprēķinu mainīgo izmaksu daļa par nobarošanas periodu vai gadu (dzīvniekiem, kurus tur ilgāk par gadu) vērtība atbilstošajam dzīvnieku veidam (1, 2, .. dažāda vecuma dzīvnieki);

Kdz – saņemtais zaudējumu kompensācijas apmērs par piespiedu kārtā nokautajiem un iznīcinātajiem dzīvniekiem;

Au – iznīcināto ilggadīgo augu stādījumu ierīkošanas izmaksu vērtība, ko aprēķina, reizinot iznīcināto augu skaitu ar ierīkošanas izmaksu vērtību no bruto seguma1 aprēķina atbilstošajai augkopības kultūrai;

Kau – kompensācijas apmērs par fitosanitāro pasākumu izpildi (ilggadīgo augu iznīcināšanu).

Piezīme. 1 Bruto segumu aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kultūraugu ražības prognozēšanas, lauksaimniecības statistikas izlases apsekojumu veikšanas un bruto seguma aprēķināšanas kārtību.

(MK 11.08.2015. noteikumu Nr.465 redakcijā)

18. Ja gada laikā pēc atbilstoši kompensācijas noteikumiem saņemtā pēdējā maksājuma atbalsta pretendents pieņēmis lēmumu pārstrukturizēties uz alternatīvu sugu dzīvnieku vai ilggadīgo augu audzēšanu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" atbalsta apmēra noteikšanai aprēķina pārstrukturizēšanās izmaksas (atkarībā no aktuālās tirgus cenas), lai sasniegtu iepriekšējā ražošanas līmeņa finanšu rādītājus, atņemot valsts samaksāto kompensāciju, kas piešķirta saskaņā ar kompensāciju noteikumiem. Pārstrukturizēšanās izmaksas aprēķina, izmantojot šādu formulu:

A = (Dzsk1 × Biedz1 + Dzsk2 × Biedz2 + ..+ Dzskn × Biedzn)/Biea × Batj × Ko – Kdz, kur

A – atbalsta apmērs;

Dzsk – iznīcināto dzīvnieku skaits pa veidiem (1, 2, .. dažāda vecuma dzīvnieki);

Biedz – iznīcināto dzīvnieku bruto seguma1 aprēķinu ieņēmumu daļas par nobarošanas periodu vai gadu (dzīvniekiem, kurus tur ilgāk par gadu) vērtība atbilstošajam dzīvnieku veidam (1, 2, .. dažāda vecuma dzīvnieki);

Biea – alternatīvo dzīvnieku bruto seguma1 aprēķinu ieņēmumu daļas par nobarošanas periodu vai gadu (dzīvniekiem, kurus tur ilgāk par gadu) vērtība izvēlētajam alternatīvo dzīvnieku veidam;

Batj – alternatīvo dzīvnieku atjaunošanas vai pirkšanas vērtība no bruto seguma1 aprēķinu ieņēmumu daļas izvēlētajam alternatīvo dzīvnieku veidam;

Ko – dzīvnieku atjaunošanas koeficients;

Kdz – saņemtais zaudējumu kompensācijas apmērs par piespiedu kārtā nokautajiem un iznīcinātajiem dzīvniekiem.

Piezīme.1 Bruto seguma aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kultūraugu ražības prognozēšanas, lauksaimniecības statistikas izlases apsekojumu veikšanas un bruto seguma aprēķināšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.465)

19. Apakšpasākumā atbalstu nepiešķir par epizootijas vai epifitotijas dēļ zaudētiem ienākumiem, kā arī nav pieļaujama pārmērīga kompensācija, apvienojot šo apakšpasākumu ar citiem valsts vai Eiropas Savienības atbalsta instrumentiem vai privātām apdrošināšanas shēmām. Atbalstu nepiešķir, ja par tiem pašiem zaudējumiem atbalsta pretendents saņem apdrošināšanas atlīdzības kompensāciju.

20. Projekta iesniegumā paredzētos dzīvniekus vai ilggadīgos augu stādus iegādājas, ievērojot normatīvo aktu prasības par iepirkuma procedūras piemērošanu. Izvēlēto piedāvājumu apliecina vismaz divu derīgu piedāvājumu salīdzināšana neatkarīgi no iepirkuma procedūras veida.

21. Atjaunotais lauksaimniecības ražošanas potenciāls saimnieciskajā darbībā tiek izmantots ne mazāk kā piecus gadus pēc lauksaimniecības ražošanas potenciāla iegādes, izņemot īpašus apstākļus (izbeidzies dzīvnieka produktīvais vecums, dzīvnieks saslimis vai miris dabiskā nāvē, noticis nelaimes gadījums, kurā dzīvnieks daļēji cietis un nav ārstējams, augs gājis bojā slimības, kailsala vai stipra sala dēļ, vai citos īpašos apstākļos, kurus nevarēja paredzēt vai kurus izraisīja nepārvarama vara (force majeure)).

22. Ja šo noteikumu 21. punktā minētā prasība nav izpildīta, Lauku atbalsta dienests atbalsta summu samazina vai pieņem lēmumu par atbalsta atmaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, izņemot gadījumu, ja atbalsta pretendents mēneša laikā pēc notikuma iesniedz Lauku atbalsta dienestā īpašos apstākļus apliecinošu dokumentu un detalizētu aprakstu par šo apstākļu iestāšanos.

4. Pieteikšanās atbalstam un projekta iesniegumu vērtēšana

23. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

23.1. projekta iesniegumu (2. pielikums);

23.2. ar kompetento iestādi saskaņotu biodrošības pasākumu ieviešanas plānu vai fitosanitāro plānu, ja nepieciešami profilaktiskie pasākumi;

23.3. ja nepieciešams atjaunot lauksaimniecības ražošanas potenciālu:

23.3.1. kompetentās iestādes atzinumu par to, ka ir bijusi epizootija vai epifitotija, un akta kopiju par iznīcināto lauksaimniecības ražošanas potenciālu;

23.3.2. šo noteikumu 13.2. apakšpunktā un 18. punktā minēto aprēķinu;

23.4. atbalsta pretendenta parakstītu deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā;

23.5. cenu aptauju vai iepirkuma procedūru apliecinošu dokumentu kopijas;

23.6. apliecinājumu, ka pretendents nav saņēmis apdrošināšanas kompensāciju, vai apliecinājumu par saņemto apdrošināšanas kompensāciju, norādot apdrošināšanas kompāniju un saņemtās kompensācijas apmēru.

(Grozīts ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.465)

24. Ja pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas iesniegto projektu īstenošanai pieteiktais publiskais finansējums pārsniedz konkrētajā kārtā pieejamo finansējumu, priekšroka saņemt atbalstu ir pretendentam, kas projekta darbības īsteno teritorijā ar mazāku novada attīstības indeksu. Ja novadu attīstības teritorijas indekss ir vienāds, priekšroka saņemt finansējumu ir pretendentam, kas projekta darbības īsteno teritorijā, kurā epizootija vai epifitotija ir skārusi procentuāli lielāku Latvijas teritorijas vai novada platību.

5. Atbalsta piešķiršanas kārtība

25. Atbalstu izmaksā, pamatojoties uz faktiskajām attiecināmajām izmaksām atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam un uz maksājuma pieprasījumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā un pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam.

(Grozīts ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.465)

26. (Svītrots ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.465)

27. (Svītrots ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.465)

28. (Svītrots ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.465)

29. Atbalsta pretendents vienu reizi projekta īstenošanas laikā ir tiesīgs Lauku atbalsta dienestā iesniegt tehniskus grozījumus plānā, kas pēc būtības nemaina paredzētās darbības. Plāna grozījumos paredzētās darbības īsteno tikai pēc grozījumu apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā.

30. Pieprasot atbalstu par faktiskajām izmaksām, atbalsta pretendents divu nedēļu laikā pēc projekta īstenošanas kopā ar maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumam.

31. Ja Lauku atbalsta dienests konstatē, ka atbalsta pretendenta izdevumi nav attiecināmi, tas atbalsta summu proporcionāli samazina vai pieņem lēmumu par atbalsta atmaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 14.jūlija
noteikumiem Nr.401
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākums "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana"

1. Dzīvniekiem sevišķi bīstamās infekcijas slimības (epizootijas)

Nr. p. k. Slimības kods Slimības nosaukums
1. A 010 Mutes un nagu sērga
2. A 020 Vezikulārais stomatīts
3. A 030 Cūku vezikulārā slimība
4. A 040 Govju mēris
5. A 050 Mazo atgremotāju mēris
6. A 070 Nodulārais dermatīts
7. A 080 Rifta ielejas drudzis
8. A 090 Zilās mēles slimība
9. A 100 Aitu un kazu bakas
10. A 110 Āfrikas zirgu mēris
11. A 120 Āfrikas cūku mēris
12. A 130 Klasiskais cūku mēris
13. A 150 Putnu gripa
14. A 160 Ņūkāslas slimība
15. B 256 Tešena slimība
16. Briežu epizootiskā hemorāģiskā slimība

2. Augu karantīnas organismi (epifitotijas)

Nr. p. k. Slimības nosaukums
1. Bakteriālā iedega
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 14.jūlija
noteikumiem Nr.401
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana" atbalsta iesniegums
Atbalsta pretendents
Klienta numurs

A. VISPĀRĪGĀ DAĻA

A.1. Vispārīgā informācija par atbalsta pretendentu
Atbalsta pretendenta pilns nosaukums vai vārds uzvārds Sabiedrības vadītāja vārds, uzvārds
Sabiedrības reģistrācijas Nr.:
A.2. Atbalsta pretendenta kontaktinformācija
Atbalsta pretendenta adrese
Novads, pagasts Pilsēta
Pasta indekss Atbalsta pretendenta kontaktadrese (adrese korespondencei)
Tālruņa numurs E-pasta adrese
A.3. Atbalsta pretendenta kontaktpersonas dati
Vārds, uzvārds Amats
Tālruņa, faksa numurs E-pasta adrese
A.4. Aizpilda dienesta darbinieks
Darbinieka vārds Iesnieguma reģistrācijas datums un laiks
Darbinieka uzvārds

B. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IESNIEDZĒJU

B.1. Pašreizējās darbības apraksts

C. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

C.1. Projekta mērķis

C.2. Projekta plānotie pasākumi un darbības

C.3. Darbība atbilstoši šo noteikumu 2. nodaļai


Projekta sākuma datums Projekta beigu
datums
(datums) (mēnesis) (gads) (datums) (mēnesis) (gads)

Projekta ieviešanas vieta Pilsēta
Novads, pagasts
Īpašuma nosaukums

Projekta laikā plānots iegādāties
Nr.p. k. Nosaukums Skaits/mērvienība Īss raksturojums

Projekta laikā veicamie uzstādīšanas/ierīkošanas darbi
Nr.p. k. Darba veids Mērvienība (m2, ha vai cita) Izmaksas uz mērvienību Kopējās izmaksas

C.4. Darbība atbilstoši šo noteikumu 3. nodaļai


Projekta sākuma datums Projekta beigu datums
(datums) (mēnesis) (gads) (datums) (mēnesis) (gads)

Projekta ieviešanas vieta Pilsēta
Novads, pagasts
Īpašuma nosaukums

Projekta laikā plānots iegādāties
Nr.p. k. Nosaukums Skaits/mērvienība Īss raksturojums

Projekta laikā veicamie darbi
Nr.p. k. Darba veids Mērvienība (m2, ha vai cita) Izmaksas uz mērvienību Kopējās izmaksas

C.5. Projekta iesnieguma kopējās un attiecināmās izmaksas
Nr.p. k.

Kopējās izmaksas, euro

Attiecināmās izmaksas, euro

Izmaksu pozīcija Cena par vienību Vienību skaits Izmaksas kopā
ar PVN bez PVN ar PVN bez PVN

D.1. Iesniedzamie dokumenti
Iesniedzamie dokumenti
(ja veidlapu iesniedz saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma prasībām, arī pavaddokumenti iesniedzami atbilstoši minētā likuma prasībām)
Aizpilda atbalsta pretendents
Atzīmē ar X atbilstošo atbildi
Neattiecas
1. Projekta iesniegums
2. Kompetentās iestādes oficiāls atzinums
3 Kompetentajā iestādē apstiprināts pasākuma plāns
4. Atbalsta pretendenta deklarācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai
5. Iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti
6. Citi
Iesniegto dokumentu un lapu skaits, kopā

D.2. Piezīme. Ja veidlapu iesniedz saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumā noteiktajām prasībām, šī daļa nav jāaizpilda
1. Ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti 2. Nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti
Piekrītu Piekrītu
Atbalsta pretendents

_________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

Atbalsta pretendents

__________________________________________
(vārds, uzvārds, paraksts, datums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 14.jūlija
noteikumiem Nr.401
Pārskats par Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana" projekta Nr. _________ īstenošanas rezultātiem

(Pielikuma nosaukums grozīts ar MK 11.08.2015. noteikumiem Nr.465)

Projekta numurs          
Projekta beigu termiņš          
Atbalsta pretendenta pilns
nosaukums vai vārds, uzvārds
 
Pretendenta reģistrācijas Nr.  
Pretendenta adrese  
LAD klienta numurs        
Pretendents pārskata periodā ir saņēmis atbalstu citos
Eiropas Savienības atbalsta pasākumos
 

 
Atbalstītā projekta numurs   Atbalstītais projekts atmaksāts
    ________. gada ______________________

Projekta īstenošanas rezultāti:

jaunu dzīvnieku iegāde, skaits
alternatīvu dzīvnieku iegāde, skaits
ilggadīgo augu stādu iegāde, skaits
ilggadīgo augu stādu atjaunošana
 
(citas veiktās darbības)

Līdz ar projekta īstenošanu ietekmētā platība, ha ___________________

Ar parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa. Apliecinu, ka atjaunotais lauksaimniecības ražošanas potenciāls saimnieciskajā darbībā tiks izmantots ne mazāk kā piecus gadus pēc lauksaimniecības ražošanas potenciāla iegādes, izņemot Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 401 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana"" 21. punktā minēto īpašo apstākļu gadījumu.

Pārskats iesniegts    
  (datums*)  
(vārds, uzvārds) (paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
27.08.2015