Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.378

Rīgā 2015.gada 7.jūlijā (prot. Nr.32 21.§)
Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtība un kārtība, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, kā arī minēto izmaksu segšanā
Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma
22.1 panta otro daļu un 29.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā;

1.2. kārtību, kādā pašvaldība piedalās pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu segšanā;

1.3. koplietošanas meliorācijas sistēmas, pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas, kā arī tādas pašvaldības meliorācijas sistēmas un pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas, kas atrodas divu vai vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā (turpmāk – meliorācijas sistēma), būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas, sadales un norēķinu kārtību.

2. Noteikumus nepiemēro, ja zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji, kuru zemesgabala robežās atrodas meliorācijas sistēma, ir savstarpēji vienojušies par būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķināšanas un sadales kārtību, izņemot gadījumu, ja viens no zemes īpašniekiem ir pašvaldība vai valsts.

3. Pašvaldība var piedalīties pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, ja saņemts meliorācijas sistēmu projektēšanas vai upju un jūras hidrotehnisko būvju projektēšanas jomā sertificēta būvspeciālista atzinums par to, ka pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu ietekmē:

3.1. pali;

3.2. vēja radīti ūdens uzplūdi teritorijās gar jūras krastu un upju grīvās;

3.3. plūdu dēļ radusies meliorācijas sistēmas avārija vai avārijas draudi – meliorācijas sistēmas pēkšņs defekts, kurš rada neplānotu meliorācijas sistēmas darbības apstādināšanu vai kura sekas var būt nelaimes gadījums (turpmāk – avārijas draudi);

3.4. hidrotehnisko būvju uzturēšana, kas neatbilst normatīvajiem aktiem par meliorācijas sistēmas ekspluatāciju un uzturēšanu un rada avārijas draudus;

3.5. ūdensnoteku uzturēšana, kas neatbilst normatīvajiem aktiem par meliorācijas sistēmas ekspluatāciju un uzturēšanu un rada avārijas draudus.

4. Pēc lēmuma pieņemšanas par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu pašvaldība var piedalīties pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, ievērojot publisko iepirkumu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto.

5. Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķinos ņem vērā meliorācijas sistēmas sateces baseina laukumu (A) un konkrētā zemesgabala platību (S).

6. Meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas aprēķina un piemēro:

6.1. meliorācijas sistēmas avārijas vai avārijas draudu gadījumā;

6.2. ja attiecīgie būvniecības darbi norādīti meliorācijas sistēmas tehniskās apsekošanas atzinumā;

6.3. ja meliorācijas sistēmas ekspluatācija un uzturēšana notiek saskaņā ar normatīvajiem aktiem par meliorācijas sistēmas ekspluatāciju un uzturēšanu.

7. Zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji meliorācijas sistēmas ietekmētās zemes platības noteikšanai un izmaksu sadalei pieaicina kompetentu ekspertu, piemēram, pašvaldības meliorācijas vai ūdenssaimniecības speciālistu vai sertificētu būvspeciālistu meliorācijas sistēmu projektēšanas vai upju un jūras hidrotehnisko būvju projektēšanas jomā (turpmāk – kompetentais eksperts).

8. Lai starp zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem sadalītu meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas darbu ietekmētās zemes platību, kompetentais eksperts:

8.1. sistēmas pārskata plānā ar attiecīgu noteiktības mērogu norāda:

8.1.1. ietekmētā sistēmas sateces baseina robežu un ūdensšķirtnes robežu;

8.1.2. ietekmēto zemes īpašumu vai tiesisko valdījumu robežas;

8.1.3. ietekmēto zemes īpašumu vai tiesisko valdījumu platību;

8.2. sadala katra zemes īpašnieka vai tiesiskā valdītāja zemesgabala platību (S), norādot meliorētās zemes platību un nemeliorētās zemes platību.

9. Būvprojekta īstenošanas izmaksas uz vienu hektāru sateces baseina platībā aprēķina, izmantojot šādu formulu: 

Na =1000, kur
A

Na – plānotās būvprojekta īstenošanas izmaksas uz vienu hektāru sateces baseina platībā (vienības/ha);

1000 – kopējās projekta izmaksas (vienības);

A – meliorācijas sistēmas sateces baseina laukums (ha).

10. Konkrētā zemesgabala izmaksas projekta kopējās izmaksās nosaka, konkrētā zemesgabala platību sareizinot ar plānotajām būvprojekta īstenošanas izmaksām par vienu hektāru, izmantojot šādu formulu:

Nk =S x Na, kur
10

Nk – konkrētā zemesgabala izmaksas projekta kopējās izmaksās (%);

S – konkrētā zemesgabala platība (ha);

Na – plānotās būvprojekta īstenošanas izmaksas uz vienu hektāru sateces baseina platībā (vienības/ha).

11. Izmaksu piekritības aprēķina rezultātu zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs izmanto meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas vai uzturēšanas darbu kopējo izdevumu plānošanai un samaksai.

12. Zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji nodrošina koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecību, ekspluatāciju vai uzturēšanu, iepriekš par to informējot tos zemes īpašniekus vai tiesiskos valdītājus, kuru zemesgabalu robežās atrodas koplietošanas meliorācijas sistēma un kuri nepiedalās tās būvniecībā, ekspluatācijā, uzturēšanā vai izmaksu segšanā.

13. Šo noteikumu 12. punktā minētās personas atbilstoši kompetentā eksperta aprēķinātajai izmaksu sadalei ir tiesīgas prasīt zemes īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, kuri nepiedalās koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā, uzturēšanā vai izmaksu segšanā, segt izmaksas atbilstoši viņu konkrētā zemesgabala izmaksu daļai no projekta kopējo izmaksu summas.

14. Ja pašvaldība finansē pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecību, ekspluatāciju vai uzturēšanu saskaņā ar šo noteikumu 3. punktu:

14.1. tā ir tiesīga segt šo darbu izmaksas, ja attiecīgās darbības veiktas šo noteikumu 3.1., 3.2. vai 3.3. apakšpunktā minētajos gadījumos;

14.2. tai ir pienākums pieprasīt šo darbu izmaksas segt zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam, ja attiecīgās darbības veiktas šo noteikumu 3.4. vai 3.5. apakšpunktā minētajos gadījumos.

15. Divas vai vairākas pašvaldības vienojas par veicamajiem pašvaldības meliorācijas sistēmas vai pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecības, ekspluatācijas vai uzturēšanas darbiem un izdevumu segšanas kārtību.

16. Ar izmaksu segšanu saistītos pušu strīdus risina pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, – vispārējās jurisdikcijas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Ministru prezidenta vietā –
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
10.07.2015