Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 02.02.2024. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.182

Rīgā 2015.gada 14.aprīlī (prot. Nr.20 23.§)
Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem
Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 38.1 panta pirmo un trešo daļu,
Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 21. panta pirmo daļu un
Preču un pakalpojumu drošuma likuma 8.1 pantu
(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 14 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. higiēnas prasības tetovēšanas pakalpojumiem (tai skaitā mikropigmentācijai, permanentajam grimam, skarifikācijai) un pīrsinga pakalpojumiem (tai skaitā ausu caurduršanai) (turpmāk – pakalpojumi), to sniedzējiem, pakalpojumu sniegšanas telpām, telpu aprīkojumam un darba piederumiem;

1.2. speciālās prasības tetovēšanas līdzekļiem, kā arī to uzraudzības un kontroles kārtību;

1.3. prasības pakalpojumu sniegšanā nodarbināto personu kompetencei higiēnas jomā;

1.4. kārtību, kādā pakalpojumu sniegšanā nodarbinātās personas apmācāmas higiēnas jomā;

1.5. prasības apmācību programmai higiēnas jomā un apliecības izsniedzējam, kā arī apliecības paraugu un tās izsniegšanas kārtību.

(Grozīts ar MK 07.01.2020. noteikumiem Nr. 14; MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 73)

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. tetovēšana – tetovēšanas līdzekļa ievadīšana cilvēka ādā, veidojot pastāvīgi noturīgu zīmējumu;

2.2. mikropigmentācija un permanentais grims – tetovēšanas līdzekļa mikrodevas ievadīšana cilvēka ādas virsējā slānī, veidojot pārejoši noturīgu zīmējumu;

2.3. skarifikācija vai rētošana – process, kura laikā uz ķermeņa tiek veidotas rētas, iegriežot vai iededzinot ādu, kā arī ievadot iegrieztajās brūcēs tetovēšanas līdzekli;

2.4. pīrsings – ādas, gļotādas, muskuļa vai skrimšļa caurduršana, lai izveidotu atveri rotaslietas ievietošanai;

2.5. tetovēšanas līdzeklis – viela vai maisījums, kas paredzēts tetovēšanai, rētošanai, permanentā grima vai mikropigmentācijas veidošanai;

2.6. darīt pieejamu tirgū – piegādāt produktu izplatīšanai, patēriņam vai izmantošanai Eiropas Savienības tirgū komerciālām darbībām par maksu vai bez maksas;

2.7. laist tirgū – produktu pirmo reizi darīt pieejamu Eiropas Savienības tirgū;

2.8. ražotājs – jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo kādu produktu vai liek šo produktu izveidot vai ražot, vai laiž šo produktu tirgū ar savu vārdu vai preču zīmi.

3. Par šo noteikumu prasību ievērošanu ir atbildīgs saimnieciskās darbības veicējs, kas piedāvā pakalpojumus (turpmāk – pakalpojumu sniedzējs), vai persona, kas laiž tirgū vai dara pieejamu tirgū tetovēšanas līdzekli.

4. Pakalpojumu sniedzējs pirms pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas paziņo par to Veselības inspekcijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā pakalpojumu sniedzējs paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu, kas saistīta ar skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanu.

5. Šo noteikumu izpildi kontrolē Veselības inspekcija. Šo noteikumu 14. punktā minēto prasību izpildi kontrolē Patērētāju tiesību aizsardzības centrs un valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Proves birojs".

II. Prasības telpām, telpu aprīkojumam un darba piederumiem

6. Pakalpojumu sniegšanas vietā nodrošina:

6.1. uzgaidāmo telpu vai vietu klientam;

6.2. pakalpojumu sniegšanas telpu;

6.3. darba piederumu apstrādes telpu vai vietu, kur izvietota roku mazgātne ar tekošu auksto un karsto ūdeni, dezinfekcijas aprīkojums un sterilizācijas iekārtas;

6.4. tualeti, kas paredzēta arī klientiem;

6.5. vietu uzkopšanas inventāra glabāšanai.

7. Telpās nodrošina centralizētu vai autonomu aukstā un karstā ūdens padevi un sadzīves kanalizācijas sistēmu.

8. Prasības darba telpu mikroklimatam, vēdināšanai, apgaismojumam, darbinieku palīgtelpām un pirmās palīdzības aptieciņai nodrošina atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām darba vietās.

9. Telpu apdarei, aprīkojumam un darba virsmām izmanto viegli kopjamus, dezinficējamus materiālus.

10. Pakalpojumu sniegšanas telpā atrodas:

10.1. kušete vai krēsls ar ūdensnecaurlaidīgu, neabsorbējošu, viegli tīrāmu materiālu;

10.2. darba piederumu galdiņš;

10.3. skapis dezinficēto un sterilo darba piederumu un darba materiālu glabāšanai;

10.4. skapis vai plaukts tīrajai veļai;

10.5. atkritumu tvertne ar atvēršanas mehānismu, lai nepieļautu roku saskari ar potenciāli inficētu virsmu;

10.6. roku mazgātne, aprīkota ar šķidrajām ziepēm, dezinfekcijas līdzekli un vienreizlietojamajiem roku susināšanas līdzekļiem;

10.7. atsevišķs marķēts, neplīstošs un dūrienizturīgs konteiners ar vāku asiem vienreizlietojamiem darba piederumiem.

(Grozīts ar MK 07.01.2020. noteikumiem Nr. 14)

10.1 Pakalpojumu sniedz atsevišķā speciāli šim mērķim iekārtotā telpā vai speciāli šim mērķim iekārtotā nodalītā vietā bez nepiederošu personu klātbūtnes.

(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

11. Katra klienta apkalpošanai lieto atsevišķu dvieļu vai salvešu komplektu, vienreizlietojamos dvieļus vai vienreizlietojamos materiālus.

12. Pakalpojumu sniegšanai izmanto tikai sterilas un vienreizlietojamas adatas.

13. Pakalpojumu sniegšanas vietā ir ne mazāk kā divi darbam sagatavoti darba piederumu komplekti.

III. Prasības tetovēšanas līdzekļiem un pīrsinga rotām un to marķēšanas kārtība

14. Pīrsingam izmantojamās rotas ir no materiāliem, kas neizraisa alerģiju un ir droši cilvēka veselībai.

15. Tetovēšanas līdzekļi ir sterili. Ja tetovēšanas līdzekļi ir paredzēti vairākkārtējai lietošanai, tie ir iepakoti atbilstošā traukā, kas novērš tetovēšanas līdzekļu piesārņojumu. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina, ka tetovēšanas līdzeklis lietošanas laikā netiek piesārņots.

16. (Svītrots ar MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 73)

17. Laist tirgū, darīt pieejamus tirgū vai izmantot pakalpojumu sniegšanai atļauts tikai tādus tetovēšanas līdzekļus, kuru marķējumā norādīta šāda informācija:

17.1. (svītrots ar MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 73);

17.2. ražotāja un tās personas nosaukums un adrese, kas atbildīga par tetovēšanas līdzekļa laišanu tirgū;

17.3. tetovēšanas līdzekļa minimālais derīguma termiņš. Norāda mēnesi un gadu vai dienu, mēnesi un gadu;

17.4. (svītrots ar MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 73);

17.5. (svītrots ar MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 73);

17.6. (svītrots ar MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 73);

17.7. norādījums par sterilitāti.

18. (Svītrots ar MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 73)

19. (Svītrots ar MK 30.01.2024. noteikumiem Nr. 73)

IV. Telpu, to aprīkojuma un darba piederumu uzturēšanas, dezinfekcijas un sterilizācijas kārtība

20. Visas telpas un tajās izvietoto aprīkojumu uztur tīru un darba kārtībā. Pakalpojuma sniedzējs izstrādā aprīkojuma un darba piederumu tīrīšanas, dezinfekcijas un sterilizācijas plānu saskaņā ar šo noteikumu 1. un 2. pielikumu.

(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 14 redakcijā; sk. 39. punktu)

21. Telpas uzkopj vismaz reizi dienā, izmantojot mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļus. Tualetes telpas uzkopj ar atsevišķu marķētu uzkopšanas inventāru.

(Grozīts ar MK 07.01.2020. noteikumiem Nr. 14)

22. Virsmas, uz kurām ir nokļuvušas asinis vai citi bioloģiskie šķidrumi, apstrādā ar dezinfekcijas līdzekli, ievērojot tā lietošanas instrukciju. Darba piederumu galdu, kušetes vai krēsla virsmu dezinficē pēc katra klienta.

23. Kušeti vai krēsla virsmu pārklāj ar vienreizlietojamo vai auduma palagu, kuru nomaina pēc katra klienta apkalpošanas.

24. Lietoto veļu savāc un līdz mazgāšanai uzglabā atsevišķā maisā vai aizvākojamā tvertnē. Veļu mazgā automātiskajā veļas mazgāšanas mašīnā vismaz 60 ° C temperatūrā. Ja uz veļas ir asinis vai citi bioloģiski šķidrumi, veļu mazgā ar dezinficējošiem mazgāšanas līdzekļiem.

(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

25. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina daudzreiz lietojamo darba piederumu apstrādi saskaņā ar šo noteikumu 20. punktā minēto tīrīšanas, dezinfekcijas un sterilizācijas plānu un šo noteikumu 1. pielikumu.

(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

25.1 Pakalpojuma sniedzējs ultravioletā starojuma iekārtas un ultraskaņas iekārtas neizmanto darba piederumu sterilizācijai. Ultravioletā starojuma iekārtas var izmantot tikai sasniegtā dezinfekcijas līmeņa saglabāšanai.

(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 14 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.04.2020., sk. 39. punktu)

25.2 Pakalpojuma sniedzējs nodrošina darba piederumu sterilizāciju, ievērojot sterilizācijas iekārtas lietošanas instrukcijā noteikto sterilizācijas režīmu un darba piederumu ražotāja instrukciju. Pakalpojuma sniedzējs izvēlas tādas sterilizācijas metodes, kas nodrošina vīrusu (hepatīta B, C, HIV), sēnīšu, baktēriju (piemēram, tuberkulozes ierosinātāja) un to sporu iznīcināšanu, izmantojot piesātināta ūdens tvaika sterilizāciju (autoklavēšana) vai karstā gaisa sterilizāciju.

(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

25.3 Pakalpojuma sniedzējs dezinficētos un sterilizētos darba piederumus uzglabā atsevišķi no lietotajiem piederumiem, nodrošinot, lai tīrie darba piederumi nenonāktu saskarē ar lietotajiem darba piederumiem.

(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

26. Pakalpojuma sniedzējs pēc katras daudzreizējās lietošanas darba piederumu dezinfekcijas un sterilizācijas nodrošina dezinficēto un sterilizēto darba piederumu uzskaiti. Veicot dezinfekciju, norāda datumu, dezinfekcijas veidu un laiku, kad dezinficēti darba piederumi. Veicot sterilizāciju, norāda (arī uz iepakojuma) datumu, cikla veidu un laiku, kad darba piederumi sterilizēti. Pakalpojuma sniedzējs veic sterilizatora darbības kvalitātes kontroli atbilstoši iekārtas ražotāja prasībām un to dokumentē.

(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

27. Izmantotos vienreizlietojamos darba piederumus, kas bijuši saskarē ar asinīm, citiem bioloģiskiem šķidrumiem vai ķermeņa audiem, ievieto aizvākojamā atkritumu tvertnē. Asos vienreizlietojamos darba piederumus uzreiz pēc lietošanas ievieto atsevišķā šim nolūkam paredzētā aizvākojamā, dūrienizturīgā konteinerā, kas ir viegli pieejams. Konteineru nodod iznīcināšanai, tiklīdz tas ir aizpildīts par trīs ceturtdaļām. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina atkritumu savākšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu.

27.1 Pakalpojumu sniegšanai izmanto tikai tādus darba piederumus, materiālus un kosmētikas līdzekļus, kas atbilst šo noteikumu prasībām, normatīvajiem aktiem par kosmētikas līdzekļu jomā piemērojamām prasībām un lietošanas mērķim un nerada kaitējumu cilvēka drošībai un veselībai, kā arī ir nodrošināti ar ražotāja lietošanas instrukciju.

(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

V. Prasības pakalpojumam un pakalpojuma sniedzējam

(Nodaļa MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

28. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par drošu un cilvēka veselībai nekaitīgu pakalpojuma sniegšanu. Pakalpojuma sniedzējam ir atbilstošas zināšanas par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai. Šādas zināšanas apliecina medicīniskās izglītības dokuments, pakalpojuma sniegšanai atbilstošs profesionālās izglītības vai kvalifikācijas dokuments, kas Latvijā atzīts atbilstoši normatīvajiem aktiem par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, vai apliecība par 18 stundu apmācību programmas "Tetovēšanas un pīrsinga pakalpojuma sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības" apgūšanu (3. pielikums).

(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

28.1 Apmācības saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumā norādīto programmu ir tiesīga veikt sertificēta ārstniecības persona, ja nepieciešams, apmācībā iesaistot praktizējošu attiecīgo pakalpojumu sniedzēju, kam ir pakalpojuma sniegšanai atbilstošs profesionālo izglītību vai kvalifikāciju apliecinošs dokuments, kas izsniegts pēc licencētas un akreditētas izglītības programmas (kuras apjoms ir vismaz 160 stundas) apgūšanas.

(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 14 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.04.2020., sk. 39. punktu)

29. Apliecību atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam izsniedz apmācīttiesīgā institūcija, ja persona ir apguvusi apmācību programmu "Tetovēšanas un pīrsinga pakalpojuma sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības" un nokārtojusi zināšanu pārbaudi. Apliecība ir derīga piecus gadus. Apliecību atkārtoti izsniedz pēc atkārtotas apmācību programmas apgūšanas, izņemot šo noteikumu 3. pielikumā minēto 1. tēmu "Cilvēka anatomija un fizioloģija". Apmācīttiesīgā institūcija veic atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā norādītajai programmai organizēto apmācību uzskaiti. Uzskaites dokumentus glabā sešus gadus, un tajos ietver šādu informāciju: apmācību programmas nosaukums un stundu skaits, apmācību programmas tēmas, pasniedzēja vārds, uzvārds un paraksts, apmācītās personas vārds, uzvārds un paraksts, izsniegtās apliecības numurs un datums.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 73 redakcijā)

30. Aizliegts sniegt pakalpojumus klientam ar redzamām ādas vai gļotādas slimības pazīmēm, ja klients neuzrāda ārsta izziņu, kas apliecina, ka viņš drīkst saņemt pakalpojumu.

(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

31. Pakalpojuma sniedzējs pirms pakalpojuma sniedz klientam informāciju par tetovēšanas līdzekļiem (nosaukums, sastāvs, partijas numurs, ražotājs, importētājs) vai rotaslietām, brūces aprūpi, sadzīšanas laiku, iespējamām komplikācijām, piemēram, alerģiskām reakcijām, iekaisumiem, bakteriālām, vīrusu un sēnīšu infekcijām, par tetovējuma noņemšanas iespējām un izsniedz klientam rakstisku minētās informācijas apkopojumu.

(MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 73 redakcijā)

32. Pirms pakalpojuma saņemšanas klients aizpilda aptaujas anketu. Anketā pakalpojuma sniedzējs iekļauj vismaz šo noteikumu 5. pielikumā minēto informāciju. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka aptaujas anketai un tajā iekļautajai informācijai nevar piekļūt pakalpojumu sniegšanā neiesaistītas personas. Pakalpojuma sniedzējs aizpildītās aptaujas anketas glabā divus gadus.

(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

33. Pirms pakalpojuma sniegšanas personai līdz 18 gadu vecumam pakalpojumu sniedzējs pārliecinās, ka attiecīgā persona ir saņēmusi vismaz viena vecāka vai likumiskā pārstāvja piekrišanu pakalpojuma saņemšanai.

(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

34. Pakalpojuma sniedzējs pirms procedūras notīra klienta ādu un dezinficē ar ādas dezinfekcijas līdzekli.

(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

35. Pakalpojuma sniedzējs ievēro personīgo higiēnu, izmanto un maina darba apģērbu atbilstoši veicamā darba specifikai. Ja iespējama apģērba notraipīšana ar asinīm vai citiem bioloģiskiem šķidrumiem, pakalpojuma sniedzējs lieto vienreizlietojamu priekšautu.

(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

36. Pakalpojuma sniedzējs pirms pakalpojuma sniegšanas un pēc tā mazgā un dezinficē rokas. Ja iespējams kontakts ar traumētu ādu, asinīm un citiem bioloģiskiem šķidrumiem, katra klienta apkalpošanai izmanto vienreizlietojamos cimdus.

(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

36.1 Mazgājot, tīrot un dezinficējot darba piederumus un virsmas, kā arī mazgājot netīro veļu, lieto ūdensnecaurlaidīgus cimdus. Vācot un pārvadājot atkritumus, lieto necaurduramus cimdus.

(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

37. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

38. Šo noteikumu 17., 18. un 19. punkts stājas spēkā 2016. gada 1. jūnijā.

39. Šo noteikumu 20. punktā noteiktā prasība izstrādāt tīrīšanas, dezinfekcijas un sterilizācijas plānu saskaņā ar šo noteikumu 1. un 2. pielikumu un šo noteikumu 25.1 un 28.1 punkts stājas spēkā 2020. gada 1. aprīlī.

(MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Tiesību normas saskaņotas ar Eiropas Komisiju un Eiropas Savienības dalībvalstīm atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 22. jūnija Direktīvai 98/34/EK, ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu jomā.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Veselības ministrs Guntis Belēvičs
1.pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 14.aprīļa
noteikumiem Nr.182
Pakalpojumu aprīkojuma un darba piederumu iedalījums atbilstoši iespējamam inficēšanās riskam

(Pielikums MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

Klasifikācija1Tīrīšana2Dezinfekcija3Sterilizācija4
1. Zems inficēšanās risks
Tieši nesaskaras ar klienta ādu vai saskaras tikai ar veselu (nebojātu) āduMazgāt siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli, noskalot tekošā ūdenī. NosusinātDezinficēt ar zema līmeņa dezinfekcijas5 līdzekli, ja saskaras ar klienta ādu
Paredzēts kontaktam tikai ar veselu (nebojātu) ādu, bet ir iespēja nejaušam kontaktam ar bojātu āduMazgāt siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli, noskalot tekošā ūdenī. NosusinātDezinficēt ar vidēja līmeņa dezinfekcijas6 līdzekli
2. Vidējs inficēšanās risks
Saskaras ar bojātu ādu, gļotādu un asinīm, bet necaurdur ādu vai gļotāduMazgāt siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli, noskalot tekošā ūdenī. NosusinātDezinficēt ar augsta līmeņa dezinfekcijas7 līdzekliJa nepieciešams8
3. Augsts inficēšanās risks
Caurdur ādu vai gļotādu, iekļūst sterilos audos vai tiek izmantots citu sterilu instrumentu turēšanaiMazgāt siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli, noskalot tekošā ūdenī. NosusinātDezinficēt ar vidēja vai augsta līmeņa dezinfekcijas līdzekliAutoklavēšana9

Piezīmes.

1 Aprīkojums un darba piederumi apstrādājami atbilstoši riska kategorijai – zems, vidējs vai augsts –, secīgi ņemot vērā tīrīšanas, dezinfekcijas un sterilizācijas darbības.

2 Daudzreizējās lietošanas darba piederumu tīrīšanā var izmantot arī ultraskaņas tīrītāju saskaņā ar tā lietošanas instrukciju.

3 Dezinfekciju veic šim nolūkam paredzētā marķētā traukā (ja darba piederumu var mērcēt vai apstrādāt ar dezinfekcijas līdzekli, kas ir pieejams izsmidzināmā veidā). Ja darba piederumu saskaņā ar tā lietošanas instrukciju nedrīkst mērcēt, t. sk. iekārtu daļas un virsmas, izmanto izsmidzināma veida dezinfekcijas līdzekli, dezinfekcijas salvetes vai noslauka ar 70 % spirta šķīdumā samitrinātu drānu. Dezinfekciju veic saskaņā ar dezinfekcijas līdzekļa lietošanas instrukciju – nodrošina atbilstošu koncentrāciju un ievēro tā ekspozīcijas (iedarbības) laiku. Dezinfekcijas līdzeklim jāpārklāj visa darba piederuma virsma. Dezinfekciju neveic ultraskaņas tīrītājs un ultravioletā starojuma (UV) iekārtas.

4 Sterilizācija ir mikroorganismu un to sporu iznīcināšana ar metodēm, kurām ir pierādīta spēja iznīcināt mikroorganismus un to sporas, ievērojot noteikto ekspozīcijas laiku (garantētais sterilitātes līmenis (GSL) jeb izdzīvojuša, vairoties spējīga mikroorganisma iespējama atrašanās uz darba piederuma virsmas pēc sterilizācijas procesa ir 10-6 GSL). Sterilizācijas procesu nenodrošina UV iekārtas, ultraskaņas tīrītājs, stikla/kvarca–pērlīšu sterilizators, vārīšana, mikroviļņu krāsnis, spiediena katli.

5 Zema līmeņa dezinfekcija – baktēriju (piemēram, S. aureus, P. aeruginosa), daļu no sēnīšu (piemēram, Aspergillus, Candida) un apvalkoto vīrusu (piemēram, cilvēka imūndeficīta (HIV), herpes, B un C hepatīta) iznīcināšana, ievērojot dezinfekcijas līdzekļa lietošanas instrukcijā noteikto ekspozīcijas laiku.

6 Vidēja līmeņa dezinfekcija – baktēriju, apvalkoto un dažu neapvalkoto vīrusu, mikobaktēriju un sēnīšu iznīcināšana, izņemot baktēriju sporu iznīcināšanu, ievērojot dezinfekcijas līdzekļa lietošanas instrukcijā noteikto ekspozīcijas laiku.

7 Augsta līmeņa dezinfekcija – baktēriju, apvalkoto un neapvalkoto vīrusu (piemēram, polio, koksaki), mikobaktēriju, sēnīšu un daļu baktēriju sporu iznīcināšana, ievērojot dezinfekcijas līdzekļa lietošanas instrukcijā noteikto ekspozīcijas laiku.

8 Veic sterilizāciju, t. sk. ar karstā gaisa sterilizācijas iekārtām, ja pakalpojuma sniedzējs vēlas nodrošināt papildu drošību.

9  Karstā gaisa sterilizācijas iekārtas izmanto tikai tādu darba piederumu apstrādei, kuri netiks lietoti invazīvās manipulācijās, sniedzot augsta riska pakalpojumu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 14.aprīļa
noteikumiem Nr.182

(Pielikums MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

Pakalpojuma aprīkojuma un darba piederumu tīrīšanas, dezinfekcijas un sterilizācijas plāna ietvars
Inficēšanās riska pakāpeDarba piederumi, iekārtasVeicamās darbības, regularitāteDarba izpildītājsDarba veikšanas vieta
Augsts inficēšanās risks    
Vidējs inficēšanās risks    
Zems inficēšanās risks    
3. pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 14.aprīļa
noteikumiem Nr. 182

(Pielikums MK 30.01.2024. noteikumu Nr. 73 redakcijā)

Apmācību programma
"Tetovēšanas un pīrsinga pakalpojuma sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības"

 

Nr.
p. k.
TēmaApmācību ilgums (minūtēs)
1.Cilvēka anatomija un fizioloģija120
1.1.Vispārējā cilvēka ķermeņa uzbūve
1.2.Skeleta un muskuļu sistēma un tās funkcijas
1.3.Asinsrites un limfātiskā sistēma
1.4.Nervu sistēma
2.Dermatoloģija180
2.1.Ādas uzbūve, struktūra un funkcijas
2.2.Ādas slimības
3.Alerģijas, to saistība ar tetovēšanas un pīrsinga pakalpojuma sniegšanu60
4.Infekcijas slimības, to risks tetovēšanas un pīrsinga pakalpojuma sniegšanas laikā120
5.Pasākumi infekcijas risku samazināšanai180
5.1.Personīgā higiēna (prasības apģērbam un cimdu lietošanai)
5.2.Roku mazgāšanas un dezinfekcijas metodes
5.3.Darba piederumu dezinfekcija un sterilizācija, metodes
5.4.Pakalpojuma sniegšanas telpas un aprīkojuma uzturēšana
6.Tetovēšanai un pīrsingam izmantojamie materiāli un to drošības prasības, tai skaitā regulas 1907/20061 XVII pielikuma 75. punktā noteiktās prasības120
7.Riska grupas un kontrindikācijas tetovēšanas un pīrsinga pakalpojuma saņemšanai, komplikācijas un to novēršana120
8.Pirmās palīdzības sniegšana tetovēšanas un pīrsinga pakalpojuma izraisīto veselības traucējumu gadījumā60
9.Normatīvo aktu prasības, kas ir saistošas tetovēšanas un pīrsinga pakalpojuma sniedzējiem60
9.1.Normatīvie akti par preču un pakalpojumu drošumu
9.2.Normatīvie akti par ķīmiskām vielām un biocīdiem, tai skaitā marķējumā norādāmā informācija
9.3.Normatīvie akti par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem
9.4.Normatīvie akti par atkritumu apsaimniekošanu un bīstamo atkritumu savākšanu
10.Apgūto zināšanu pārbaudījums60

 

Piezīme.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK.

4. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 14. aprīļa
noteikumiem Nr. 182

(Pielikums MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

Apliecība par apmācību programmas "Tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības" apgūšanu
Izsniegta   
 (vārds) (uzvārds)
              
Personas kods      -      
Apmācību programmas vadītājs 
 (vārds, uzvārds)
              
Personas kods      -      
Apmācību programmas apjoms (stundās)

 

Izsniegšanas datums 
Apmācību programmas vadītāja paraksts 
Iestāde, kas izsniegusi apliecību 
 (iestādes nosaukums,
 
adrese, Uzņēmumu reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs)
Iestādes vadītāja paraksts 

Z. v.

Apliecība izsniegta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumiem Nr. 182 "Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem".

5. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 14. aprīļa
noteikumiem Nr. 182

(Pielikums MK 07.01.2020. noteikumu Nr. 14 redakcijā)

Klienta aptaujas veidlapa

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums un pakalpojuma sniegšanas vietas adrese

 
 

Ja Jums ir diagnosticēta kāda no šīm slimībām, par pakalpojuma sniegšanas iespējamību, lūdzu, konsultējieties ar ārstu speciālistu.

• hemofilija• ekzēma/psoriāze• diabēts
• epilepsija• herpes• tuberkuloze
• infekcijas slimības• asins recēšanas traucējumi• sirds slimības
• astma  

Lūdzu, norādiet, ja:

Jums ir alerģija (piemēram, no lateksa, kosmētikas līdzekļiem, plāksteriem, rotaslietu materiāliem)
iepriekš ir bijušas komplikācijas, veicot līdzīgas procedūras (tetovēšana, pīrsings, mikropigmentācija, permanentais grims, skarifikācija u. c.)
lietojat medikamentus (piemēram, antibiotikas, pretvīrusu līdzekļus, kortikosteroīdus)
esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti
Jums ir citas problēmas, kas attiektos uz šī pakalpojuma saņemšanu (jums bieži ir galvas reiboņi, ģībšana, liels ādas pigmentēto veidojumu skaits vai veidojumi ar izmaiņām u. c.)

Lūdzu, aplieciniet:

Man ir 18 gadu
Man vēl nav 18 gadu. Mani vecāki (viens no vecākiem, likumiskais pārstāvis) ir piekrituši procedūras veikšanai
Man ir sniegta informācija par procedūru, izmantotajiem materiāliem un iespējamām komplikācijām
Es apņemos ievērot drošības prasības, lai mazinātu iespējamos komplikāciju riskus
Es piekrītu pakalpojuma saņemšanai
 (pakalpojuma veids) 

Sniegtā informācija ir patiesa

Klienta vārds, uzvārds 
Klienta paraksts 
Datums  
02.02.2024