Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"

Izdarīt likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 1998, 15.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 15., 17.nr.; 2002, 14.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 5.nr.; 2005, 8., 24.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 3., 12., 24.nr.; 2008, 15.nr.; 2009, 3., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 199., 200.nr.; 2010, 94., 131., 205.nr.; 2011, 117., 202.nr.; 2013, 6., 232.nr.; 2014, 63., 257.nr.) šādus grozījumus:

1. 6.pantā:

aizstāt piektās daļas ievaddaļā vārdu "pakļauti" ar vārdu "pakļautas";

papildināt piekto daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) personas, kuru laulātais (kam piešķirts diplomātiskais rangs saskaņā ar Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu) pilda diplomātisko un konsulāro dienestu ārvalstīs un kuras uzturas attiecīgajā ārvalstī kā diplomātisko un konsulāro dienestu pildošas personas laulātais."

2. Aizstāt 19.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus un skaitli "un 5.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "5. un 7.punktā".

3. Papildināt likumu ar 26.1 pantu šādā redakcijā:

"26.1 pants. Aģentūras administrēto pakalpojumu pieprasīšana

(1) Sociālās apdrošināšanas pakalpojumu, valsts sociālo pabalstu un izdienas pensiju pieprasa un to piešķiršanai nepieciešamos dokumentus persona personīgi vai elektroniski iesniedz vienai no Aģentūras nodaļām. Ja attiecīgie dokumenti tiek nosūtīti elektroniski, tie noformējami atbilstoši elektroniskos dokumentus regulējošiem normatīvajiem aktiem.

(2) Sociālās apdrošināšanas pakalpojuma (izņemot valsts pensiju) un valsts sociālā pabalsta pieprasījumu un to piešķiršanai nepieciešamos dokumentus persona var nosūtīt pa pastu vai iesniegt ar pilnvarotās personas starpniecību.

(3) Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamos Aģentūras administrētos pakalpojumus persona var pieprasīt, izmantojot portāla piedāvātos autentifikācijas līdzekļus."

4. Pārejas noteikumos:

aizstāt 49.punktā vārdus un skaitļus "un līdz 2011.gada 1.oktobrim un turpmāk ik pēc sešiem mēnešiem iesniedz Saeimai ziņojumu par to" ar vārdiem un skaitli "un katru gadu līdz 1.oktobrim iesniedz Saeimai ziņojumu par to";

papildināt pārejas noteikumus ar 52.punktu šādā redakcijā:

"52. Šā likuma 26.1 panta trešā daļa stājas spēkā 2015.gada 1.jūnijā."

Likums Saeimā pieņemts 2015.gada 12.martā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2015.gada 25.martā

08.04.2015