Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta instrukcija Nr.1

Rīgā 2015.gada 13.janvārī (prot. Nr.2 2.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra instrukcijā Nr.1 "Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par tehnisko noteikumu projektiem"

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
72.panta pirmās daļas 2.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 23. februāra instrukcijā Nr. 1 "Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par tehnisko noteikumu projektiem" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 33. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 2.5. apakšpunktu.

2. Svītrot 5. punktu.

3. Papildināt 31. punktu aiz vārda "amats" ar vārdiem "kompetences jomas".

4. Svītrot informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 3. punktu.

5. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.februāra
instrukcijai Nr.1

Paziņojums par tehnisko noteikumu projektu

1.a Par paziņošanu atbildīgā institūcija  

(nosaukums, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese)

1.b Iestāde, kas iesniedz paziņojumu  

(nosaukums, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese)

2. Tehnisko noteikumu projekta nosaukums

3. Produkti un pakalpojumi, uz kuriem attiecas tehnisko noteikumu projekts

4. Paziņojums saskaņā ar citu Eiropas Savienības tiesību aktu
(vajadzīgo atzīmē ar X)

  Ir Nav  

(Ja atbilde ir apstiprinoša, atbilstošo Eiropas Savienības tiesību aktu atzīmē ar X)

a) Padomes 1993. gada 8. februāra Regula (EEK) Nr. 315/93, ar ko nosaka Kopienas procedūras attiecībā uz piesārņotājiem pārtikā;

b) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu;

c) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku;

d) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regula (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu;

e) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem;

f) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1925/2006 par vitamīnu un minerālvielu, un dažu citu vielu pievienošanu pārtikai;

g) Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 20. decembra Direktīva 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu;

h) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīva 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu;

i) Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīva 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū;

j) cits (norāda, kāds)  

5. Īss satura izklāsts

6. Īss mērķa un pamatojuma izklāsts

7. Ar tehnisko noteikumu projektu saistītie tiesību akti
(vajadzīgo atzīmē ar X)

  Ir Nav  

(Ja atbilde ir apstiprinoša, aizpilda tālāk)

a) ar projektu saistītie tiesību akti

b) iepriekš iesniegtā paziņojuma numurs, ja ar tehnisko noteikumu projektu saistītie tiesību akti ir iesniegti ar kādu citu tehnisko noteikumu projekta paziņojumu, kurš vēl nav stājies spēkā

c) iepriekš iesniegtā paziņojuma numurs, ja ar tehnisko noteikumu projektu saistītie tiesību akti ir iesniegti ar kādu citu tehnisko noteikumu projekta paziņojumu, kurš ir stājies spēkā un kura galīgā redakcija jau ir nosūtīta Eiropas Komisijai

d) norādes par visu atbilstošo informāciju, kas attiecas uz ķīmisko vielu, preparātu vai produktu un tā zināmajiem un pieejamajiem aizvietotājiem, vai minētās informācijas kopsavilkums, informācija par plānoto pasākumu ietekmi, kā arī iespējamā kaitējuma analīze

8. Steidzamības procedūras piemērošana
(vajadzīgo atzīmē ar X)

  Ir Nav  
9. Steidzamības procedūras piemērošanas pamatojums

10. Konfidencialitāte (informācijas slepenība)
(vajadzīgo atzīmē ar X)

  Ir nepieciešama Nav nepieciešama  
Ja ir nepieciešama informācijas slepenība, norāda tās pamatojumu

11. Fiskālie pasākumi
(vajadzīgo atzīmē ar X)

  Ir Nav  
12. Ietekmes novērtējums

13. Paziņojums saskaņā ar Līgumu par tehniskajām barjerām tirdzniecībā vai Līgumu par sanitāro vai fitosanitāro pasākumu piemērošanu

1) Paziņojums saskaņā ar Līgumu par tehniskajām barjerām tirdzniecībā
(vajadzīgo atzīmē ar X)

  Ir Nav  

(Ja atbilde ir noliedzoša, atzīmē vienu no minētajiem iemesliem)

a) tehnisko noteikumu projekts nav tehniskie noteikumi vai atbilstības novērtēšanas procedūra saskaņā ar Līguma par tehniskajām barjerām tirdzniecībā 1. pielikumu;

b) tehnisko noteikumu projekts atbilst starptautiskajam standartam;

c) tehnisko noteikumu projektam nav būtiskas ietekmes uz starptautisko tirdzniecību

2) Paziņojums saskaņā ar Līgumu par sanitāro un fitosanitāro pasākumu piemērošanu
(vajadzīgo atzīmē ar X)

  Ir Nav  

(Ja atbilde ir noliedzoša, atzīmē vienu no minētajiem iemesliem)

a) tehnisko noteikumu projekts nav sanitārais vai fitosanitārais pasākums saskaņā ar Līguma par sanitāro un fitosanitāro pasākumu piemērošanu A pielikumu;

b) tehnisko noteikumu projekta būtība ir tāda pati kā starptautiskajam standartam, vadlīnijām vai rekomendācijām;

c) tehnisko noteikumu projektam nav būtiskas ietekmes uz starptautisko tirdzniecību".

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola

21.01.2015