Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Civilprocesa likumā

Izdarīt Civilprocesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 24.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 6., 10., 14., 20.nr.; 2005, 7., 14.nr.; 2006, 1., 13., 20., 24.nr.; 2007, 3., 24.nr.; 2008, 13.nr.; 2009, 2., 6., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.; 2010, 166., 183., 206.nr.; 2011, 16., 95., 132., 148.nr.; 2012, 50., 100., 190., 197.nr.; 2013, 87., 112., 188.nr.; 2014, 2., 41., 63., 108., 194.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Augstākās tiesas Senāts" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Augstākā tiesa" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt visā likumā vārdu "Senāts" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Augstākā tiesa" (attiecīgā locījumā).

3. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

"24.pants. Piekritība

(1) Rajona (pilsētas) tiesa izskata civillietas kā pirmās instances tiesa. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa izskata lietas, kuru materiālos ir iekļauts valsts noslēpuma objekts, un lietas par patenttiesību, pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju, dizainparaugu, preču zīmju un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību. Rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļa izskata pieteikumus par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanu un saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā, kā arī pieteikumus par izsoles aktu apstiprināšanu, izņemot to apstiprināšanu maksātnespējas procesa lietās.

(2) Apgabaltiesa kā apelācijas instance izskata lietas apelācijas kārtībā.

(3) Augstākā tiesa kā kasācijas instance izskata lietas kasācijas kārtībā."

4. Izslēgt 25.pantu.

5. Aizstāt 31.1 pantā skaitļus un vārdus "23., 24. un 25.panta" ar skaitļiem un vārdiem "23. un 24.panta".

6.  32.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "izņemot šā panta trešajā daļā paredzēto gadījumu";

izslēgt trešo daļu.

7. Izteikt 406.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja parādnieks uzskata, ka kreditora prasījums nav pamatots pēc būtības, viņš sešu mēnešu laikā no lēmuma noraksta nosūtīšanas dienas var celt prasību pret kreditoru, lai apstrīdētu prasījumu. Prasība ceļama tiesā šajā likumā noteiktajā prasības celšanas vispārējā kārtībā."

8. Izteikt 406.10 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja parādnieks uzskata, ka pieteicēja prasījums nav pamatots pēc būtības, viņš triju mēnešu laikā no lēmuma noraksta nosūtīšanas dienas var celt prasību pret kreditoru, lai apstrīdētu prasījumu. Prasība ceļama tiesā šajā likumā noteiktajā prasības celšanas vispārējā kārtībā."

9. Izslēgt 414.panta otro daļu.

10.  443.pantā:

papildināt pirmās daļas 1.punktu pēc vārda "tiesas" ar vārdiem "un rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša";

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) par apelācijas instances tiesas lēmumu - kasācijas instances tiesai.";

izslēgt pirmās daļas 3.punktu.

11.  448.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"448.pants. Apgabaltiesas un Augstākās tiesas kompetence";

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Tiesu palātai un Senātam" ar vārdiem "un Augstākajai tiesai";

izslēgt otrajā daļā vārdus "vai Tiesu palātai".

12.  449.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus "vai Tiesu palātas";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Apgabaltiesas lēmums par blakus sūdzību par rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu, izņemot lēmumu par blakus sūdzību par pieteikuma par nekustamā īpašuma nostiprināšanu uz ieguvēja vārda, pārsūdzams Augstākajā tiesā, ievērojot šā likuma 442.pantā noteiktos termiņus."

13.  478.panta pirmajā daļā:

aizstāt 2.punktā vārdus "Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātai" ar vārdiem "Augstākajai tiesai";

izslēgt 3.punktā vārdu "Senāta".

14. 485.1 panta pirmajā daļā:

aizstāt 2.punktā vārdus "Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātai" ar vārdiem "Augstākajai tiesai";

izslēgt 3.punktā vārdu "Senāta".

15. Papildināt 540.pantu ar 17.punktu šādā redakcijā:

"17) ārvalsts tiesas vai kompetentās iestādes izsniegta apliecība saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 12.decembra regulas (ES) Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 1215/2012) 53. vai 60.pantu."

16. 541.1 pantā:

izslēgt trešajā daļā vārdus un skaitļus "Padomes 2000.gada 22.decembra regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (turpmāk - Padomes regula Nr. 44/2001) 54. un 58.pantā minēto apliecību";

papildināt pantu ar 4.4, 4.5 un 4.6 daļu šādā redakcijā:

"(44) Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1215/2012 53. un 60.pantā minēto apliecību tiesa izraksta pēc lietas dalībnieka lūguma, kad spriedums vai lēmums stājies likumīgā spēkā, bet gadījumos, kad spriedums vai lēmums izpildāms nekavējoties, - tūlīt pēc sprieduma pasludināšanas vai lēmuma pieņemšanas.

(45) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 12.jūnija regulas (ES) Nr. 606/2013 par aizsardzības pasākumu savstarpēju atzīšanu civillietās (turpmāk - Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 606/2013) 5.pantā minēto apliecību tiesa izraksta pēc prasītāja lūguma, kad lēmums pieņemts. Par šajā daļā minētās apliecības izsniegšanu tiesa informē atbildētāju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 606/2013 8.pantu. Tiesa pēc prasītāja lūguma veic šajā daļā minētās apliecības transliterāciju un tulkojumu, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 606/2013 5.panta 3.punktu.

(46) Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 606/2013 14.pantā minēto apliecību tiesa izraksta pēc lietas dalībnieka lūguma.";

aizstāt piektajā daļā vārdu un skaitli "un 4.3" ar skaitļiem un vārdu "4.3, 4.4, 4.5 un 4.6 ";

aizstāt sestajā un septītajā daļā vārdus "un otrajā" ar vārdiem un skaitli "otrajā un 4.5".

17. Aizstāt 543.1 panta pirmajā daļā vārdus un skaitļus "vai Padomes regulas Nr. 2201/2003 41.panta 1.punktā vai 42.panta 1.punktā minētajā apliecībā, pamatojoties uz Padomes regulu Nr. 2201/2003" ar vārdiem un skaitļiem "Padomes regulas Nr. 2201/2003 41.panta 1.punktā vai 42.panta 1.punktā minētajā apliecībā, pamatojoties uz Padomes regulu Nr. 2201/2003, vai Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 606/2013 5.pantā minētajā apliecībā, pamatojoties uz Padomes regulas Nr. 606/2013 9.panta 1.punkta "a" apakšpunktu. Izlabot kļūdas Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 606/2013 5.pantā minētajā apliecībā tiesa var arī pēc savas iniciatīvas."

18. 545.1 pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"545.1 pants. Eiropas izpildes rīkojuma un Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 606/2013 5.pantā minētās apliecības atsaukšana";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Tiesa, kura pieņēmusi lēmumu, pēc lietas dalībnieka pieteikuma saņemšanas vai savas iniciatīvas, izmantojot Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 606/2013 14.pantā minēto apliecību, var atsaukt Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 606/2013 5.pantā minēto apliecību, pamatojoties uz Padomes regulas Nr. 606/2013 9.panta 1.punkta "b" apakšpunktu.";

papildināt otro daļu pēc vārda "atsaukšanu" ar vārdiem un skaitļiem "vai Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 606/2013 5.pantā minētās apliecības atsaukšanu".

19. Papildināt 552.1 panta otro daļu pēc vārdiem "noteiktajā kārtībā" ar vārdiem "vai tam nav pievienoti saskaņā ar Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem līgumiem vai Eiropas Savienības tiesību normām nepieciešamie dokumenti".

20. 555.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Stājoties pie šā likuma 540.panta 17.punktā minētā izpildu dokumenta izpildes (izņemot gadījumus, kad izpildu dokuments paredz prasības nodrošināšanas vai pagaidu aizsardzības līdzekļa izpildi), tiesu izpildītājs kopā ar paziņojumu nosūta vai izsniedz parādniekam izpildu dokumenta kopiju. Ja no tiesu izpildītājam iesniegtajiem dokumentiem nav redzams, ka izpildāmais tiesas nolēmums, publiskais akts vai izlīgums ir izsniegts parādniekam, izpildu dokumenta kopijai pievieno arī izpildāmā tiesas nolēmuma, publiskā akta vai izlīguma kopiju.";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ja paziņojums (šā panta 1.1 daļā minētajā gadījumā - arī norādītās dokumentu kopijas) piegādāts šajā pantā noteiktajā kārtībā, uzskatāms, ka parādniekam ir paziņots par nolēmumu un tā izpildes termiņu."

21. Papildināt 559.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja 30 dienu laikā no šā likuma 555.panta 1.1 daļā minēto dokumentu nosūtīšanas dienas tiesu izpildītājs saņem parādnieka lūgumu nosūtīt izpildāmā tiesas nolēmuma, publiskā akta vai izlīguma tulkojumu, tiesu izpildītājs, konstatējis Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1215/2012 43.panta 2.punktā minētos apstākļus, atliek izpildu darbību līdz tulkojuma nosūtīšanai parādniekam."

22. 644.pantā:

izslēgt otrajā daļā vārdus un skaitļus "Padomes regulā Nr. 44/2001";

aizstāt trešajā daļā vārdus un skaitļus "un Padomes regulā Nr. 4/2009" ar vārdiem un skaitļiem "Padomes regulā Nr. 4/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 1215/2012".

23. Aizstāt 644.2 panta pirmajā daļā vārdus un skaitļus "vai Padomes regulas Nr. 4/2009 21.panta 3.punktu" ar vārdiem un skaitļiem "Padomes regulas Nr. 4/2009 21.panta 3.punktu vai Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1215/2012 44.pantu".

24. 644.3 pantā:

papildināt pantu ar 4.2 un 4.3 daļu šādā redakcijā:

"(42) Rajona (pilsētas) tiesa, kuras darbības teritorijā izpildāms ārvalsts tiesas nolēmums, par kuru izsniegta Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1215/2012 53. vai 60.pantā minētā apliecība, pēc parādnieka pieteikuma saņemšanas, pamatojoties uz minētās regulas 46.pantu, var atteikt nolēmuma izpildi.

(43) Rajona (pilsētas) tiesa, kuras darbības teritorijā veicama ar ārvalsts tiesas nolēmumu noteiktā aizsardzības pasākuma izpildes kontrole, pēc personas pieteikuma saņemšanas, pamatojoties uz Padomes regulas Nr. 606/2013 13.pantu, var atteikt nolēmuma izpildi.";

aizstāt piektajā daļā vārdu un skaitli "un 4.1" ar skaitļiem un vārdu "4.1,4.2 un 4.3".

25. 656.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Tieslietu ministrijas" ar vārdiem "tiesneša";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Tieslietu ministrijai" ar vārdiem "ārvalsts kompetentajai iestādei" un izslēgt vārdus "izmantojot pasta pakalpojumus".

26. Izslēgt 657.panta pirmo daļu.

27. Izteikt 658.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1393/2007 2.pantu ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu un dokumentu izsniegšanas apliecinājumu pieņem kā pasta sūtījumu. Citas Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 1393/2007 paredzētās veidlapas var pieņemt ar pieejamiem komunikācijas līdzekļiem, un tās nav nepieciešams iesniegt kā pasta sūtījumu."

28. Izteikt 659.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1393/2007 2.pantu Latvijas dokumentu izsniegšanas lūgumu vai dokumentu izsniegšanas apliecinājumu tiesa iesniedz ārvalstij kā pasta sūtījumu. Citas Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 1393/2007 paredzētās veidlapas var iesniegt ar citiem komunikācijas līdzekļiem, un tās nav nepieciešams iesniegt kā pasta sūtījumu."

29. Izteikt 661.pantu šādā redakcijā:

"661.pants. Ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūguma izlemšana un tā izpilde

(1) Ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu izlemj rajona (pilsētas) tiesa, kuras darbības teritorijā atrodas ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumā norādītā adresāta adrese vai adresāta deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, - adresāta dzīvesvieta vai juridiskā adrese.

(2) Ja rajona (pilsētas) tiesa saņēmusi ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu, kurā norādītā adresāta adrese atrodas citas rajona (pilsētas) tiesas darbības teritorijā, tā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1393/2007 6.panta 4.punktu pārsūta ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu izlemšanai attiecīgajai rajona (pilsētas) tiesai.

(3) Izlemjot ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu, tiesnesis pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) par dokumentu izsniegšanas lūguma izpildes pieļaujamību;

2) par atteikšanos pieņemt dokumentu izsniegšanas lūgumu vai tā daļu izpildei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1393/2007 6. vai 7.pantu.

(4) Šā panta trešās daļas 1.punktā minēto lēmumu sastāda rezolūcijas veidā, un tas nav pārsūdzams.

(5) Šā panta trešās daļas 2.punktā minētajā lēmumā norāda lēmuma motīvus, un tas nav pārsūdzams.

(6) Ārvalsts dokumentu izsniegšanas lūgumu izpilda saskaņā ar šā likuma 56.pantu, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1393/2007 7.panta 1.punktu dokumentus izsniedz ārvalsts kompetentās iestādes īpaši lūgtā veidā."

30. Izslēgt 662.pantu.

31. Izslēgt 664.panta trešo daļu.

32. 665.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Tieslietu ministrijai" ar vārdiem "ārvalsts kompetentajai iestādei";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Tieslietu ministrija" ar vārdu "Tiesa".

33. Papildināt pārejas noteikumus ar 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95., 96., 97., 98. un 99.punktu šādā redakcijā:

"87. Lietas, kuras izskatītas apgabaltiesā kā pirmās instances tiesā un kurās sprieduma pasludināšanai noteikts datums pēc 2014.gada 31.decembra, kā arī blakus sūdzības par apgabaltiesas kā pirmās instances tiesas lēmumiem, kuri pasludināti pēc 2014.gada 31.decembra, apelācijas kārtībā izskata tā pati apgabaltiesa kā apelācijas instances tiesa, bet jaunā tiesas sastāvā.

88. Lietas, kuras Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta ir sākusi izskatīt pēc būtības, un blakus sūdzības par apgabaltiesas kā pirmās instances tiesas pasludinātiem lēmumiem, bet kuras līdz 2016.gada 31.decembrim nav izskatītas, tajā skaitā lietas, kurās pieņemts lēmums par tiesvedības apturēšanu, nodod izskatīšanai apgabaltiesai kā apelācijas instances tiesai, bet jaunā tiesas sastāvā.

89. Lietas, kuras ierosinātas izskatīšanai apgabaltiesā kā pirmās instances tiesā līdz 2014.gada 31.decembrim, bet kuru izskatīšana pēc būtības nav uzsākta līdz 2015.gada 30.jūnijam, nodod izskatīšanai rajona (pilsētas) tiesai kā pirmās instances tiesai.

90. Lietas, kuras apgabaltiesa kā pirmās instances tiesa ir sākusi izskatīt pēc būtības, bet kuras līdz 2015.gada 31.decembrim nav izskatītas, tajā skaitā lietas, kurās pieņemts lēmums par tiesvedības apturēšanu, nodod izskatīšanai rajona (pilsētas) tiesai kā pirmās instances tiesai.

91. Kasācijas instances tiesa pēc 2015.gada 1.janvāra, atceļot Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas kā apelācijas instances nolēmumu, lietu nodod jaunai izskatīšanai apgabaltiesai kā apelācijas instances tiesai vai pilsētas (rajona) tiesai kā pirmās instances tiesai (474.panta 2.punkts). Lietu šādā gadījumā nodod tiesai saskaņā ar civiltiesisko strīdu piekritības noteikumiem.

92. Ja pēc 2015.gada 1.janvāra lietā, kas izskatīta apgabaltiesā kā pirmās instances tiesā, ir izlemjami ar nolēmuma izpildi saistīti jautājumi, tos izlemj apgabaltiesa, kura pieņēmusi nolēmumu.

93. Ja pēc 2016.gada 1.janvāra lietā, kas izskatīta Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā apelācijas kārtībā, ir izlemjami ar nolēmuma izpildi saistīti jautājumi, tos nosūta izlemšanai apgabaltiesai kā apelācijas instances tiesai.

94. Tiesa, kas līdz 2015.gada 1.janvārim sākusi skatīt civillietu, kuras materiālos ir iekļauts valsts noslēpuma objekts, pabeidz tās izskatīšanu.

95. Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātā izskatītās lietas par zemesgrāmatas nodaļas tiesneša lēmumiem un viņa rīcību, kurās pēc 2015.gada 1.janvāra kasācijas instance ir atcēlusi Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas nolēmumu, nodod jaunai izskatīšanai apgabaltiesai, kuras darbības teritorijā atrodas rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatas nodaļa. Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta sūdzības par zemesgrāmatas nodaļas tiesneša lēmumiem un viņa rīcību, kuras līdz 2016.gada 31.decembrim nav izskatītas, tajā skaitā sūdzības, kurās pieņemts lēmums par tiesvedības apturēšanu, nodod izskatīšanai apgabaltiesai, kuras darbības teritorijā atrodas rajona (pilsētas) tiesas zemesgrāmatas nodaļa.

96. Blakus sūdzības, kas iesniegtas par apgabaltiesas kā pirmās instances tiesas pieņemtajiem lēmumiem, kuru pārsūdzībai noteiktais termiņš beidzas līdz 2014.gada 31.decembrim, apelācijas kārtībā izskatāmas kārtībā, kāda bija spēkā līdz 2014.gada 31.decembrim.

97. Grozījumi šā likuma 540., 541.1, 555., 559., 644., 644.2 un 644.3 pantā attiecībā uz Padomes regulu Nr. 44/2001 un Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 1215/2012 stājas spēkā 2015.gada 10.janvārī.

98. Grozījumi šā likuma 541.1, 543.1, 545.1 un 644.3 pantā attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 606/2013 stājas spēkā 2015.gada 11.janvārī.

99. Tiesvedībām, kuras uzsāktas, publiskiem aktiem, kuri oficiāli sastādīti un reģistrēti, un tiesas izlīgumiem, kuri apstiprināti vai noslēgti laikā no 2004.gada 1.maija līdz 2015.gada 9.janvārim, piemēro šā likuma 541.1 panta trešo daļu un 644.panta otro daļu redakcijā, kas bija spēkā līdz 2015.gada 9.janvārim."

Likums stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 30.oktobrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 15.novembrī

01.01.2015