Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.669

Rīgā 2014.gada 28.oktobrī (prot. Nr.58 17.§)
Mēslošanas līdzekļu un augu augšanas substrātu kontroles paraugu ņemšanas un sagatavošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Mēslošanas līdzekļu aprites likuma
4.panta pirmās daļas 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka prasības attiecībā uz mēslošanas līdzekļu un augu augšanas substrātu (turpmāk – substrāts) kontroles paraugu ņemšanu, kā arī kārtību, kādā Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk – dienests) ņem un sagatavo mēslošanas līdzekļu un substrātu kontroles paraugus to kvalitātes atbilstības pārbaudei.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. parauga partija – iespējami viendabīgs mēslošanas līdzekļa vai substrāta kopējais daudzums, no kura ņem kontroles paraugus;

2.2. sākotnējais paraugs – mēslošanas līdzekļa vai substrāta daudzums, ko ņem vienā vietā. Sākotnējos paraugus ņem izlases veidā no visas parauga partijas, un tie ir aptuveni vienāda lieluma;

2.3. apvienotais paraugs (kopparaugs) – parauga partijas sākotnējo paraugu apvienojums;

2.4. gala paraugs – apvienotā parauga (kopparauga) reprezentatīvā daļa. Gala paraugu iegūst, rūpīgi samaisot apvienoto paraugu (kopparaugu) un, ja nepieciešams, samazinot apvienotā parauga sākotnējo masu.

3. Uz mēslošanas līdzekļiem ar marķējumu "EK mēslošanas līdzeklis", kuriem paraugu ņem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Regulas (EK) Nr. 2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem (turpmāk – regula Nr. 2003/2003) 4. pielikumā noteiktajām prasībām, attiecas tikai šo noteikumu 19., 20., 21., 22. un 23. punkts.

II. Paraugu ņemšanas ierīces

4. Paraugu ņemšanas ierīce ir izgatavota no materiāla, kas neietekmē testēšanai ņemtā parauga kvalitatīvās īpašības un ko iespējams sterilizēt tādu paraugu ņemšanai, kuriem nepieciešama mikrobioloģiska testēšana.

5. Kaļķošanas materiālu, cietu mēslošanas līdzekļu un substrātu paraugu ņemšanai izmanto šādas ierīces:

5.1. manuālai parauga ņemšanai – plakanu liekšķeri ar stāvām malām vai paraugu ņemšanas zondi ar garu šķēlumu vai nodalījumiem. Zondes un šķēluma izmērs atbilst pārbaudāmā mēslošanas līdzekļa un substrāta granulometriskajam sastāvam un iepakojuma izmēram;

5.2. mehāniskai parauga ņemšanai no mēslošanas līdzekļu un substrātu plūsmas izmanto mehāniskās ierīces;

5.3. parauga sadalīšanai vienādās daļās un gala parauga sagatavošanai izmanto speciālu parauga dalīšanas ierīci.

6. Šķidru mēslošanas līdzekļu paraugu ņemšanai izmanto šādas ierīces:

6.1. manuālai parauga ņemšanai – pipeti, kausu, pudeli, mērglāzi vai citu ierīci;

6.2. mehāniskai parauga ņemšanai no šķidro mēslošanas līdzekļu plūsmas izmanto mehāniskas ierīces.

III. Parauga kvantitātes prasības

7. Sākotnējo paraugu minimālo skaitu nosaka, ņemot vērā mēslošanas līdzekļa un substrāta veidu, parauga partijas lielumu un iepakojuma masu (1. pielikums).

8. No sākotnējiem paraugiem veido apvienoto paraugu (kopparaugu), ņemot vērā apvienotā parauga minimālo masu (2. pielikums).

9. No apvienotā parauga (kopparauga) veido gala paraugu, ņemot vērā gala parauga minimālo masu (3. pielikums) un, ja nepieciešams, samazinot apvienoto paraugu.

IV. Paraugu ņemšana un sagatavošana

10. Paraugu ņem un sagatavo iespējami ātri, ievērojot nepieciešamo piesardzību, lai nodrošinātu parauga atbilstību mēslošanas līdzekļa un substrāta sastāvam. Parauga ņemšanas laikā novērš mēslošanas līdzekļa un substrāta piesārņošanas iespēju.

11. Paraugu ņemšanas ierīces, virsmas un paraugiem paredzētie trauki ir tīri un sausi.

12. Šķidro mēslošanas līdzekli pirms parauga ņemšanas samaisa visā tā tilpumā. Ja tas nav iespējams, paraugu ņem parauga partijas iekraušanas vai izkraušanas laikā.

13. Paraugu ņemšanas ierīces, ar kurām ņem paraugus mikrobioloģiskajām analīzēm, ir sterilas (piemēram, apstrādātas ar 70–80 procentu spirta šķīdumu, ja tās ir no plastmasas, stikla vai metāla, vai apstrādātas ar liesmu vai vārot, ja tās ir no metāla).

14. Ņemot sākotnējo paraugu no neiepakotiem mēslošanas līdzekļiem un substrātiem vai iepakotiem mēslošanas līdzekļiem un substrātiem, kuru iepakojums ir lielāks par 100 kilogramiem, parauga partiju vizuāli sadala apmēram vienādās daļās, kuru skaits atbilst sākotnējo paraugu skaitam (1. pielikums), un izlases veidā no katras šādas daļas ņem vismaz vienu sākotnējo paraugu. Ja, ņemot paraugus, nav iespējams paņemt paraugu no visām parauga partijas daļām, paraugu ņem parauga partijas iekraušanas vai izkraušanas laikā. Šādā gadījumā paraugus ņem izlases veidā no izvēlētām daļām, kas noteiktas iepriekš, kad paraugs ir kustībā.

15. Ja gala parauga ieguvei nepieciešams samazināt apvienoto paraugu (kopparaugu), tā masu samazina ar mehānisko dalītāju vai pēc kvartēšanas (diagonāļu) metodes līdz šo noteikumu 3. pielikumā noteiktajai masai. No apvienotā parauga (kopparauga) sagatavo trīs gala paraugus.

16. Gala paraugu ievieto tīrā, sausā, mitrumnecaurlaidīgā hermētiski noslēdzamā iepakojumā, kurā paraugu iespējams saglabāt tā sākotnējā stāvoklī. Gala paraugus, kas paredzēti:

16.1. amonija nitrāta detonācijas testa pārbaudei, uzglabā 0–25 °C temperatūrā;

16.2. mikrobioloģiskajām analīzēm, uzglabā 5 °C (± 3 °C) temperatūrā.

17. Gala paraugus sver, marķē un apzīmogo (plombē) tā, lai tos nevarētu atvērt, nesabojājot zīmogu (plombu).

18. Par katru mēslošanas līdzekļa vai substrāta parauga ņemšanu dienests sagatavo parauga ņemšanas aktu (4. pielikums).

19. Mēslošanas līdzeklim ar marķējumu "EK mēslošanas līdzeklis" parauga ņemšanas aktu sagatavo saskaņā ar regulas Nr. 2003/2003 4. pielikuma A sadaļas 8. punktu (4. pielikums).

20. Šo noteikumu 18. un 19. punktā minēto aktu sagatavo divos eksemplāros. Viens eksemplārs paliek dienestā, otru izsniedz personai, pie kuras ņemts mēslošanas līdzekļa vai substrāta kontroles paraugs.

V. Ar gala paraugiem veicamās darbības

21. Dienests ar gala paraugiem rīkojas šādi:

21.1. minerālmēslu, organisko un organominerālo mēslošanas līdzekļu, kaļķošanas materiālu, netipisku mēslošanas līdzekļu, augu augšanas veicinātāju un substrātu analīžu, kā arī mikrobioloģisko preparātu nevēlamo piemaisījumu analīžu veikšanai:

21.1.1. vienu gala paraugu triju dienu laikā pēc paraugu ņemšanas nosūta uz akreditētu laboratoriju testēšanai (analīzēm);

21.1.2. otru gala paraugu glabā līdz testēšanas (analīžu) rezultātu saņemšanai;

21.1.3. trešo gala paraugu kopā ar parauga ņemšanas aktu atstāj personai, pie kuras ņemts mēslošanas līdzekļa vai substrāta kontroles paraugs;

21.2. mikrobioloģisko preparātu dzīvotspējīgo mikroorganismu skaita noteikšanai:

21.2.1. vienu gala paraugu triju dienu laikā pēc paraugu ņemšanas nosūta zinātniskajai institūcijai, kas atbilstoši Zinātniskās darbības likumam ir reģistrēta Zinātnisko institūciju reģistrā, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts oficiāli reģistrētajai zinātniskajai institūcijai (turpmāk – zinātniskā institūcija), vai akreditētajai laboratorijai;

21.2.2. otru gala paraugu glabā līdz testēšanas (analīžu) rezultātu saņemšanai;

21.2.3. trešo gala paraugu kopā ar parauga ņemšanas aktu atstāj personai, pie kuras ņemts mikrobioloģiskā preparāta kontroles paraugs.

22. Ja testēšanas rezultāti apliecina mēslošanas līdzekļa vai substrāta kvalitātes atbilstību identifikācijas prasībām un pieļaujamām novirzēm no deklarētās kvalitātes un gala paraugā nav pārsniegta nevēlamo piemaisījumu maksimāli pieļaujamā koncentrācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mēslošanas līdzekļu un substrātu identifikācijas un kvalitātes atbilstības novērtēšanas prasībām, dienests noraksta otro gala paraugu.

23. Ja testējot (analizējot) tiek konstatēta mēslošanas līdzekļa vai substrāta kvalitātes neatbilstība identifikācijas un kvalitātes atbilstības novērtēšanas prasībām, dienests otro gala paraugu nosūta akreditētajai laboratorijai vai – mikrobioloģiska preparāta paraugu dzīvotspējīgo mikroorganismu skaita noteikšanai – zinātniskajai institūcijai vai akreditētajai laboratorijai, lai veiktu atkārtotu testēšanu.

VI. Noslēguma jautājums

24. Šo noteikumu prasības attiecībā uz substrātiem piemēro ar 2015. gada 1. jūliju.

Ministru prezidenta vietā –
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 28.oktobra
noteikumiem Nr.669
Sākotnējo paraugu minimālais skaits
Nr.
p. k.
Parauga partijas lielumsSākotnējo paraugu skaits
1.Neiepakoti (vai iepakojumā, kas lielāks par 100 kg) minerālmēsli, kaļķošanas materiāli, netipiski mēslošanas līdzekļi un augu augšanas veicinātāji
1.1.mazāk par 2,5 tonnām7
1.2.no 2,5 līdz 80 tonnāmnākamais veselais skaitlis, kas ir lielāks par kvadrātsakni no partijas masas tonnās, kura reizināta ar 20
1.3.vairāk par 80 tonnām40
2.Iepakoti minerālmēsli, kaļķošanas materiāli, netipiski mēslošanas līdzekļi un augu augšanas veicinātāji, kuru iepakojums nepārsniedz 100 kg
2.1.iepakojumi, kas lielāki par 1 kg:
2.1.1.mazāk par 5 iepakojumiemno visiem iepakojumiem
2.1.2.no 5 līdz 16 iepakojumiem4
2.1.3.no 17 līdz 400 iepakojumiemnākamais veselais skaitlis, kas ir lielāks par kvadrātsakni no iepakojumu skaita
2.1.4.vairāk par 400 iepakojumiem20
2.2.1 kg vai mazāki iepakojumi4*
3.Neiepakoti organiskie un organominerālie mēslošanas līdzekļi un substrāti
3.1.ne vairāk par 500 m312
3.2.vairāk par 500 m3nākamais veselais skaitlis, kas ir lielāks par kvadrātsakni no partijas apjoma kubikmetros, kura dalīta ar divi
4.Iepakoti organiskie un organominerālie mēslošanas līdzekļi un substrāti
4.1.iepakojumi, kas lielāki par 5 litriem:
4.1.1.mazāk par 5 iepakojumiemno visiem iepakojumiem
4.1.2.no 5 līdz 16 iepakojumiem4
4.1.3.no 17 līdz 400 iepakojumiemnākamais veselais skaitlis, kas ir lielāks par kvadrātsakni no partijas iepakojumu skaita
4.1.4.vairāk par 400 iepakojumiem20
4.2.5 litru vai mazāki iepakojumi 
4.2.1.tikai ķīmiskajām analīzēm4*
4.2.2.ķīmiskajām un mikrobioloģiskajām analīzēm8*
5.Mikrobioloģiskie preparāti iepakojumā
5.1.kas mazāks par 0,2 kg6*
5.2.no 0,2 līdz 0,5 kg4*
5.3.no 0,51 līdz 1 kg2*
5.4.kas lielāks par 1 kg1*

Piezīme. * Oriģinālo iepakojumu skaits.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 28.oktobra
noteikumiem Nr.669
Apvienotā parauga minimālā masa
Nr.
p. k.
Mēslošanas līdzeklisMasa/tilpums
1.Neiepakoti (vai iepakojumā, kas lielāks par 100 kg) minerālmēsli, kaļķošanas materiāli, netipiski mēslošanas līdzekļi un augu augšanas veicinātāji4 kg
2.Iepakoti minerālmēsli, kaļķošanas materiāli, netipiski mēslošanas līdzekļi un augu augšanas veicinātāji, kuru iepakojums nepārsniedz 100 kg:
2.1.iepakojumi, kas lielāki par 1 kg4 kg
2.2.1 kg vai mazāki iepakojumi4 oriģināliepakojumu masa
3.Neiepakoti organiskie un organominerālie mēslošanas līdzekļi un substrāti:
3.1.tikai ķīmiskajām un fizikālajām analīzēm5 l
3.2.ķīmiskajām, fizikālajām un mikrobioloģiskajām analīzēm10 l
4.Iepakoti organiskie un organominerālie mēslošanas līdzekļi un substrāti:
4.1.iepakojumi, kas lielāki par 5 litriem
4.1.1.tikai ķīmiskajām un fizikālajām analīzēm5 l
4.1.2.ķīmiskajām, fizikālajām un mikrobioloģiskajām analīzēm10 l
4.2.5 litru vai mazāki iepakojumi
4.2.1.tikai ķīmiskajām un fizikālajām analīzēm4 oriģināliepakojumu masa
4.2.2.ķīmiskajām, fizikālajām un mikrobioloģiskajām analīzēm8 oriģināliepakojumu masa
5.Amonija nitrāta detonācijas testa pārbaudei:
5.1.porainības (eļļas uzsūkšanas), degošo sastāvdaļu, pH, granulometriskā sastāva, hlora, vara noteikšanai3 kg
5.2.detonācijas testam75 kg
6.Mikrobioloģiskie preparāti iepakojumā:
6.1.kas mazāks par 0,2 kg6 oriģināliepakojumu masa
6.2.no 0,2 līdz 0,5 kg4 oriģināliepakojumu masa
6.3.no 0,51 līdz 1 kg2 oriģināliepakojumu masa
6.4.kas lielāks par 1 kg2 kg
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 28.oktobra
noteikumiem Nr.669
Gala parauga minimālā masa
Nr.
p. k.
Mēslošanas līdzeklisMasa/tilpums
1.Minerālmēsli0,5 kg
2.Kaļķošanas materiāli1 kg
3.Organiskie un organominerālie mēslošanas līdzekļi un substrāti ķīmiskajām un fizikālajām analīzēm2 l
4.Organiskie un organominerālie mēslošanas līdzekļi un substrāti ķīmiskajām, fizikālajām un mikrobioloģiskām analīzēm:
4.1.ķīmiskajām un fizikāli ķīmiskajām analīzēm2 l
4.2.mikrobioloģiskajām analīzēm2 l
5.Amonija nitrātu saturošu (amonija nitrāta slāpeklis – vismaz 28 %) mēslošanas līdzekļu detonācijas pārbaudei:
5.1.porainības (eļļas uzsūkšanas), degošo sastāvdaļu, pH, granulometriskā sastāva, hlora, vara noteikšanai1 kg
5.2.detonācijas testam25 kg
6.Mikrobioloģiskie preparāti (2 eksemplāros):
6.1.dzīvotspējīgo mikroorganismu noteikšanai0,2 kg
6.2.nevēlamo piemaisījumu noteikšanai0,2 kg
7.Augu augšanas veicinātāji bioloģiski aktīvu savienojumu noteikšanai0,5 kg
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 28.oktobra
noteikumiem Nr.669
Mēslošanas līdzekļa un substrāta parauga ņemšanas aktā norādāmā informācija

1. Parauga ņēmēja vārds, uzvārds, amats un viņa pārstāvētā institūcija.

2. Komersanta nosaukums un juridiskā adrese vai fiziskās personas dati un adrese.

3. Parauga ņemšanas datums un laiks, parauga ņemšanas vietas adrese vai tā transportlīdzekļa reģistrācijas numurs, kurā ņemts paraugs.

4. Vispārīga informācija par mēslošanas līdzekli vai substrātu – oficiālais nosaukums un tirdzniecības nosaukums (ja tāds ir), mēslošanas līdzekļa vai substrāta reģistrācijas apliecības vai atļaujas numurs vai norāde "EK MĒSLOŠANAS LĪDZEKLIS", mēslošanas līdzekļa vai substrāta ražotājs un ievedējs, kā arī iepakotājs.

5. Deklarētie mēslošanas līdzekļa vai substrāta kvalitātes rādītāji.

6. Mēslošanas līdzekļa vai substrāta partijas numurs un ražošanas vai piegādes datums (ja ir pieejami).

7. Mēslošanas līdzekļa vai substrāta kopējais daudzums masas vai tilpuma vienībās parauga ņemšanas vietā (ja produkts ir iepakots, norāda iepakojumu skaitu).

8. Mēslošanas līdzekļa vai substrāta iepakojuma veids un tā noslēgšanas paņēmiens.

9. Būtiski novērojumi parauga ņemšanas laikā, tostarp mēslošanas līdzekļa vai substrāta fizikālās īpašības, iepakojuma tehniskais stāvoklis, svešķermeņi (ja tādi ir konstatēti) vai citi līdzīgi novērojumi.

10. Ņemto sākotnējo paraugu skaits.

11. Apvienotā parauga masa.

12. Gala parauga masa.

13. Identifikācijas numuri, ko gala paraugiem piešķīris dienests.

14. Gala parauga noslēgšanas paņēmienu un zīmogu vai plombu apraksts.

15. Informācija par testējamajiem rādītājiem.

16. Drošības informācija (ja tāda ir) par parauga pārvietošanas un uzglabāšanas temperatūru vai citi līdzīgi novērojumi.

17. Paraugu ņēmēja paraksts un tās personas vārds, uzvārds un paraksts, kura sniegusi parauga ņemšanas aktā norādīto informāciju.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
05.11.2014