Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 10.02.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.559

Rīgā 2014.gada 23.septembrī (prot. Nr.50 28.§)
Prasības nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka prasības nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un kārtību, kādā izsniedzams profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma novērtēšanai (turpmāk – sertifikāts).

2. Sertifikātu, kas apliecina personas kvalifikāciju profesionāli noteikt nekustamā īpašuma tirgus vērtību, izsniedz institūcija, kura ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību (turpmāk – sertificēšanas institūcija), vai cita Eiropas Savienības dalībvalsts, Turcijas vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditēta sertificēšanas institūcija, kas izpilda šajos noteikumos noteiktās prasības. Nacionālā akreditācijas institūcija publicē savā oficiālajā tīmekļa vietnē informāciju par akreditētajām atbilstības novērtēšanas institūcijām.

3. Sertificēšanas institūcija reģistrē personas, kurām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā ir piešķirts sertifikāts (turpmāk – sertificētās personas), sertificēto personu reģistrācijas žurnālā (turpmāk – žurnāls). Žurnāla ieraksti ir publiski, un jebkurai personai ir tiesības bez maksas saņemt informāciju par sertificēto personu – vārdu, uzvārdu, tai piešķirtā sertifikāta numuru un derīguma termiņu. Sertificēšanas institūcija nodrošina žurnālā iekļautās informācijas pieejamību savā tīmekļa vietnē.

II. Prasības nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai

4. Personai ir tiesības pretendēt uz sertifikāta saņemšanu, ja tā atbilst šādām nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai noteiktajām prasībām:

4.1. persona ir ieguvusi augstākās izglītības piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju nekustamā īpašuma vērtēšanas jomā (profesijas kods 3315 08 "Nekustamā īpašuma vērtētājs") vai augstākās izglītības piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju radniecīgā jomā, kura ir saistīta ar nekustamo īpašumu, un apguvusi nekustamā īpašuma vērtētāja profesijai nepieciešamās zināšanas akreditētā profesionālās tālākizglītības programmā;

4.2. nekustamo īpašumu vērtē atbilstoši standarta LVS 401:2013 "Īpašuma vērtēšana" (turpmāk – vērtēšanas standarts) prasībām;

4.3. personai ir vismaz triju gadu darba pieredze nekustamā īpašuma vērtēšanā un šajā laikā tā ir novērtējusi vismaz 20 nekustamā īpašuma objektus.

(Grozīts ar MK 23.05.2017. noteikumiem Nr. 266; MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 82)

5. Personai, kurai nav vismaz triju gadu darba pieredzes nekustamā īpašuma vērtēšanā, bet kura ir ieguvusi vismaz nekustamā īpašuma vērtētāja asistenta profesijai (profesijas kods 3315 09 "Nekustamā īpašuma vērtētāja asistents") nepieciešamo augstākās izglītības ceturtā līmeņa profesionālo kvalifikāciju, ir tiesības pirms sertifikāta saņemšanas iegūt nekustamā īpašuma vērtētāja asistenta statusu.

(Grozīts ar MK 23.05.2017. noteikumiem Nr. 266)

6. Šo noteikumu 5. punktā minētā persona sertificēšanas institūcijā kārto eksāmenu nekustamā īpašuma vērtēšanas teorētisko zināšanu pārbaudei (turpmāk – eksāmens). Ja persona ir sekmīgi nokārtojusi eksāmenu, sertificēšanas institūcija personu reģistrē par nekustamā īpašuma vērtētāja asistentu (turpmāk – asistents).

7. Asistents profesionālo darbību atbilstoši šo noteikumu prasībām veic tikai sertificēšanas institūcijas apstiprināta prakses vadītāja vadībā. Par prakses vadītāju var būt sertificēta persona, kuru izvēlas asistents no sertificēto personu saraksta. Vienam prakses vadītājam vienlaikus nedrīkst būt vairāk par trim asistentiem.

8. Asistentam ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā sertificētai personai, izņemot tiesības vienpersoniski parakstīt nekustamā īpašuma novērtējumu un izsniegt to trešajai personai. Asistenta izstrādātais nekustamā īpašuma novērtējums ir spēkā tikai tad, ja to ar parakstu ir apstiprinājis prakses vadītājs.

9. Prakses vadītājs ir atbildīgs par apstiprināto asistenta veikto nekustamā īpašuma novērtējumu.

10. Asistentam pēc triju gadu darba asistenta statusā un šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētās izglītības iegūšanas ir tiesības pretendēt uz sertifikāta iegūšanu.

11. Tiesības iegūt sertifikātu nav personai, kura sodīta par noziedzīgiem nodarījumiem pret valsti, dabas vidi, īpašumu, vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību, pārvaldes kārtību, jurisdikciju un tautsaimniecību.

III. Iesniedzamie dokumenti

12. Persona, kura pretendē uz sertifikāta saņemšanu (turpmāk – pretendents) vai asistenta statusa iegūšanu, iesniedz sertificēšanas institūcijā (personiski, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vai nosūtot ierakstītā pasta sūtījumā) šādus dokumentus:

12.1. iesniegumu;

12.2. izglītības dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu vai notariāli apliecinātu kopiju), kas apliecina, ka personas izglītība atbilst šo noteikumu 4.1. apakšpunktā vai 5. punktā izvirzītajām prasībām;

12.3. profesionālās darbības aprakstu;

12.4. prakses vadītāja apstiprinātu iepriekšējo triju gadu laikā veikto nekustamā īpašuma vērtēšanas darbu (turpmāk – vērtēšanas darbi) sarakstu;

12.5. asistents – prakses vadītāja rekomendāciju sertifikāta saņemšanai;

12.6. personisku apliecinājumu, ka persona nav sodīta par šo noteikumu 11. punktā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.

13. Šo noteikumu 12. punktā minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus sertificēšanas institūcijā var iesniegt elektroniski, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Ja šo noteikumu 12. punktā minētos dokumentus iesniedz elektroniski vai nosūtot ierakstītā pasta sūtījumā, pirms vērtēšanas darba aizstāvēšanas un eksāmena kārtošanas pretendents vai persona, kas pretendē uz asistenta statusa iegūšanu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

14. Persona, kas pretendē uz asistenta statusa iegūšanu, šo noteikumu 12.3., 12.4. un 12.5. apakšpunktā minētos dokumentus neiesniedz.

15. Sertificēšanas institūcija triju darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē iesniegtos dokumentus un informē attiecīgo personu, ja nav iesniegta visa normatīvajos aktos noteiktā informācija vai iesniegtā informācija ir nepilnīga, kā arī nosaka saprātīgu termiņu konstatēto trūkumu novēršanai, kas nevar būt īsāks par piecām darbdienām.

IV. Sertifikāta vai asistenta statusa piešķiršana

16. Sertificēšanas institūcija izveido sertifikācijas komisiju. Sertifikācijas komisija ir atbildīga par vērtēšanas darbu un pretendentu zināšanu pārbaudi. Sertifikācijas komisijas sastāvā ir vismaz trīs sertificēti nekustamā īpašuma vērtēšanas speciālisti. Sertificēšanas institūcija atbilstoši sertifikācijas komisijas vērtējumam pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu, anulēšanu, atkārtota sertifikāta piešķiršanu vai sertifikāta darbības apturēšanu, veic sertificēto personu un asistentu uzraudzību, kā arī lemj par asistenta statusa piešķiršanu vai anulēšanu, ja asistents nepilda šajos noteikumos noteiktās prasības.

17. Pēc pretendenta iesniegto dokumentu izvērtēšanas sertifikācijas komisija pēc nejaušības principa no pretendenta iesniegtā saraksta izvēlas pārbaudei trīs vērtēšanas darbus par iepriekšējiem diviem gadiem un triju darbdienu laikā par to rakstiski informē pretendentu. Pārbaudei izvēlētie vērtēšanas darbi iesniedzami sertifikācijas komisijā 10 darbdienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas. Sertifikācijas komisija norīko recenzentu, lai pārbaudītu izvēlēto vērtēšanas darbu atbilstību vērtēšanas standartam. Par recenzentu norīko sertificētu personu, kas nav sertifikācijas komisijas sastāvā. Norīkojot recenzentu pārbaudes veikšanai, ievēro šo noteikumu 30. punktā minētās prasības.

(Grozīts ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 82)

18. Sertifikācijas komisija pēc recenzenta pozitīva atzinuma saņemšanas par vērtēšanas darbu atbilstību vērtēšanas standartam nosaka aizstāvamo vērtēšanas darbu un tā aizstāvēšanas laiku un paziņo par to pretendentam.

(Grozīts ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 82)

19. Lai nodrošinātu šo noteikumu 18. punktā minētā vērtēšanas darba aizstāvēšanu un eksāmena norisi, sertifikācijas komisija izveido eksaminācijas komisiju. Eksaminācijas komisijas sastāvā ir vismaz trīs sertificēti nekustamā īpašuma vērtēšanas speciālisti. Sertifikācijas komisijas locekļi nepiedalās pretendenta vērtēšanas darba aizstāvēšanā un eksāmena norisē.

20. Eksaminācijas komisija pieņem lēmumu par vērtēšanas darba sekmīgu aizstāvēšanu, ja no atbildēm uz uzdotajiem jautājumiem konstatēta pretendenta tieša dalība aizstāvamā vērtēšanas darba sagatavošanā. Eksaminācijas komisija lēmumu par vērtēšanas darba aizstāvēšanas rezultātu piecu darbdienu laikā pēc vērtēšanas darba aizstāvēšanas paziņo sertifikācijas komisijai. Sertifikācijas komisija pieņem lēmumu par pretendenta uzaicināšanu kārtot eksāmenu.

21. Ja vērtēšanas darba aizstāvēšana ir bijusi sekmīga, sertificēšanas institūcija nekavējoties paziņo pretendentam laiku, kad tas var kārtot eksāmenu. Vienlaikus sertificēšanas institūcija informē pretendentu, ka lēmums par sertifikāta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sertifikātu tiks pieņemts un paziņots 15 darbdienu laikā pēc eksāmena kārtošanas. Ja sertificēšanas institūcija minētajā termiņā pretendentam lēmumu nav paziņojusi, uzskatāms, ka sertificēšanas institūcija ir piešķīrusi sertifikātu saskaņā ar Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā ietverto noklusējuma principu.

22. Ja persona pretendē uz asistenta statusa iegūšanu, sertificēšanas institūcija triju darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas paziņo personai laiku, kad tā var kārtot eksāmenu, un informē, ka lēmums par asistenta statusa piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt asistenta statusu tiks pieņemts un paziņots 15 darbdienu laikā pēc eksāmena kārtošanas. Ja sertificēšanas institūcija minētajā termiņā attiecīgajai personai lēmumu par asistenta statusa piešķiršanu nav paziņojusi, uzskatāms, ka sertificēšanas institūcija ir piešķīrusi asistenta statusu saskaņā ar Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā ietverto noklusējuma principu.

23. Minimāli nepieciešamais punktu skaits eksāmena sekmīgai nokārtošanai ir 75 punkti no maksimāli iegūstamajiem 100 punktiem.

24. Eksaminācijas komisija 10 darbdienu laikā pēc eksāmena norises izvērtē eksāmena atbildes un izvērtējumu iesniedz sertifikācijas komisijai.

25. Sertificēšanas institūcija atbilstoši sertifikācijas komisijas vērtējumam 15 darbdienu laikā pēc eksāmena norises pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sertifikātu vai lēmumu par asistenta statusa piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt asistenta statusu.

26. Sertificēšanas institūcijas darbības šo noteikumu 16. punktā minētajos jautājumos uzrauga triju valsts institūciju – Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas un Valsts zemes dienesta – pilnvaroti pārstāvji (turpmāk – uzraudzības padome). Uzraudzības padomes pārstāvji ir tiesīgi bez balsstiesībām piedalīties sertificēšanas institūcijas un sertifikācijas komisijas sēdēs, sēžu laikā norādīt uz nepilnībām sertificēšanas institūcijas un sertifikācijas komisijas darbā un pieprasīt tās novērst, kā arī iepazīties ar sertificēšanas institūcijas un sertifikācijas komisijas pieņemtajiem lēmumiem un visiem dokumentiem, kas izmantoti sertifikācijas komisijas lēmumu pieņemšanā.

(Grozīts ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 82)

27. Sertificēšanas institūcija vismaz trīs darbdienas pirms sēdes informē uzraudzības padomes pārstāvjus par sertificēšanas institūcijas un sertifikācijas komisijas sēdes norises laiku un vietu, kā arī iepazīstina uzraudzības padomes pārstāvjus ar plānoto attiecīgās sēdes darba kārtību.

28. Uzraudzības padome apelācijas kārtībā izskata sūdzības par sertificēšanas institūcijas lēmumu par atteikumu piešķirt asistenta statusu vai sertifikātu, par sertifikāta anulēšanu, sertifikāta darbības apturēšanu vai atteikumu piešķirt atkārtotu sertifikātu.

29. Ja uzraudzības padome ir konstatējusi sertificēšanas institūcijas pārkāpumus, pieņemot lēmumu par atteikumu piešķirt asistenta statusu vai sertifikātu, par sertifikāta anulēšanu, sertifikāta darbības apturēšanu vai atteikumu piešķirt atkārtotu sertifikātu, tā atceļ attiecīgo lēmumu un uzdod sertificēšanas institūcijai nekavējoties novērst konstatētos pārkāpumus.

30. Sertifikācijas komisijas, eksaminācijas komisijas un uzraudzības padomes loceklis nepiedalās attiecīgi pretendenta vērtēšanas darbu, eksāmena atbilžu un sūdzību par sertificēšanas institūciju lēmumu izvērtēšanā, ja attiecīgais pretendents ir sertifikācijas komisijas, eksaminācijas komisijas vai uzraudzības padomes locekļa laulātais, viņa vai viņa laulātā radinieks taisnā līnijā visās pakāpēs, sānu līnijā līdz ceturtajai pakāpei vai svainībā līdz trešajai pakāpei vai atrodas sertifikācijas komisijas, eksaminācijas komisijas vai uzraudzības padomes locekļa vai viņa laulātā aizgādnībā vai aizgādībā. Sertifikācijas komisijas, eksaminācijas komisijas un uzraudzības padomes loceklis nepiedalās pretendenta vērtēšanas darbu, eksāmena atbilžu vai sūdzību par sertificēšanas institūciju lēmumu izvērtēšanā arī tad, ja ir personīgi vai mantiski tieši vai netieši ieinteresēts iznākumā vai ir citi apstākļi, kas rada pamatotas šaubas par viņa objektivitāti. Šādos gadījumos sertifikācijas komisijas, eksaminācijas komisijas vai uzraudzības padomes loceklis par šiem apstākļiem paziņo attiecīgi sertifikācijas komisijai, eksaminācijas komisijai vai uzraudzības padomei, kas pieņem lēmumu, ka attiecīgais loceklis nepiedalās konkrētā pretendenta vērtēšanas darbu, eksāmena atbilžu vai sūdzības izvērtēšanā.

V. Atteikums piešķirt sertifikātu vai asistenta statusu

31. Sertificēšanas institūcija atsaka piešķirt sertifikātu, ja:

31.1. pretendents neatbilst šo noteikumu 4. punktā minētajām profesionālās kvalifikācijas prasībām;

31.2. sertifikācijas komisijas pārbaudei izvēlētie vērtēšanas darbi neatbilst vērtēšanas standartā noteiktajām prasībām;

31.3. pretendents nesekmīgi aizstāvējis vērtēšanas darbu;

31.4. pretendents eksāmenā nav saņēmis šo noteikumu 23. punktā norādīto minimālo punktu skaitu;

31.5. pretendents atkārtoti bez attaisnojoša iemesla nav ieradies uz sertifikācijas komisijas sēdi.

(Grozīts ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 82)

32. Sertificēšanas institūcija atsaka piešķirt asistenta statusu, ja persona, kas pretendē uz asistenta statusa iegūšanu:

32.1. neatbilst šo noteikumu 5. punktā noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām;

32.2. eksāmenā nav saņēmusi šo noteikumu 23. punktā norādīto minimālo punktu skaitu;

32.3. atkārtoti bez attaisnojoša iemesla nav ieradusies uz sertifikācijas komisijas sēdi.

33. Ja sertificēšanas institūcija pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt sertifikātu vai asistenta statusu (turpmāk – atteikums), tā minēto lēmumu paziņo pretendentam vai personai, kas pretendē uz asistenta statusa iegūšanu, Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

34. Ja pretendents vai persona, kas pretendē uz asistenta statusa iegūšanu, ir saņēmusi atteikumu, viņai ir tiesības atkārtoti iesniegt iesniegumu sertifikāta piešķiršanai vai asistenta statusa iegūšanai tikai pēc visu atteikumā norādīto iemeslu novēršanas.

35. Ja pretendents saņēmis atteikumu šo noteikumu 31.2., 31.3. vai 31.4. apakšpunktā minētajā gadījumā vai persona, kas pretendē uz asistenta statusa iegūšanu, – šo noteikumu 32.2. apakšpunktā minētajā gadījumā, viņai ir tiesības atkārtoti iesniegt iesniegumu sertifikāta piešķiršanai vai asistenta statusa iegūšanai ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem, bet ne biežāk kā trīs reizes divos gados.

VI. Sertifikāta derīguma termiņš un sertificēto personu žurnālā un papīra formā izsniegtajā sertifikātā norādāmā informācija

36. Sertifikātu piešķir uz pieciem gadiem.

37. Sertificēto personu žurnālā par katru sertificēto personu norāda šādu informāciju:

37.1. sertificētās personas vārds, uzvārds un personas kods;

37.2. sertificējamā darbība;

37.3. pirmreizējās sertifikācijas datums;

37.4. sertifikāta piešķiršanas datums;

37.5. sertifikāta derīguma termiņš;

37.6. sertifikāta reģistrācijas numurs;

37.7. sertifikāta apturēšanas sākuma un beigu datums;

37.8. sertifikāta anulēšanas datums.

38. Sertificēšanas institūcija pēc sertificētās personas rakstiska pieprasījuma saņemšanas izsniedz tai sertifikātu papīra formā. Papīra formā izsniegtajā sertifikātā norāda šādu informāciju:

38.1. sertificēšanas institūcijas pilns nosaukums;

38.2. sertificētās personas vārds, uzvārds un personas kods;

38.3. sertificējamā darbība;

38.4. pirmreizējās sertifikācijas datums;

38.5. sertifikāta piešķiršanas datums;

38.6. sertifikāta derīguma termiņš;

38.7. sertifikāta reģistrācijas numurs;

38.8. sertificēšanas institūcijas zīmogs un sertificēšanas institūcijas vadītāja paraksts.

VII. Atkārtota sertifikāta saņemšana, sertifikāta darbības apturēšana, sertifikāta vai asistenta statusa anulēšana un atzīšana par spēkā neesošu

39. Sertificēšanas institūcijai ir tiesības pēc sertifikāta derīguma termiņa beigām sertificētajai personai izsniegt jaunu sertifikātu (turpmāk – atkārtots sertifikāts) uz jaunu piecu gadu termiņu. Pirms atkārtota sertifikāta izsniegšanas pēc nejaušības principa pārbauda sertificētās personas iepriekšējos divos gados veiktu triju vērtēšanas darbu atbilstību vērtēšanas standarta prasībām.

(Grozīts ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 82)

40. Sertificētā persona ne vēlāk kā mēnesi pirms sertifikāta darbības termiņa beigām iesniedz sertificēšanas institūcijā iesniegumu par atkārtota sertifikāta izsniegšanu un pievieno tam šo noteikumu 12.3., 12.4. un 12.6. apakšpunktā minētos dokumentus.

41. Sertificēšanas institūcija triju darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē iesniegtos dokumentus un informē sertificēto personu, ja iesniegtā informācija ir nepilnīga, nosakot saprātīgu termiņu, bet ne īsāku par piecām darbdienām, konstatēto trūkumu novēršanai, kā arī informē sertificēto personu, ka lēmums par atkārtota sertifikāta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atkārtotu sertifikātu tiks pieņemts mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

42. Ja sertificēšanas institūcija šo noteikumu 41. punktā minētajā termiņā nav paziņojusi lēmumu sertificētajai personai, uzskatāms, ka sertificēšanas institūcija ir piešķīrusi sertifikātu saskaņā ar Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējuma principu.

43. Piešķirot atkārtotu sertifikātu, sertifikāta numuru nemaina. Atkārtots sertifikāts ir derīgs, sākot ar nākamo dienu pēc iepriekšējā sertifikāta derīguma termiņa beigām.

44. Brīdinājumu par sertifikāta darbības apturēšanu izsaka, ja sertificētā persona ir nepareizi novērtējusi nekustamo īpašumu, pārkāpjot vērtēšanas standartā noteiktās prasības.

(Grozīts ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 82)

45. Sertifikāta darbību aptur šādos gadījumos:

45.1. sertificētā persona atkārtoti ir nepareizi novērtējusi nekustamo īpašumu, pārkāpjot vērtēšanas standartā noteiktās prasības, un jau ir saņēmusi brīdinājumu par sertifikāta darbības apturēšanu;

45.2. ir saņemts sertificētās personas pieprasījums attaisnojošu iemeslu dēļ uz laiku apturēt sertifikāta darbību.

(Grozīts ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 82)

46. Sertifikātu anulē šādos gadījumos:

46.1. sertificētā persona ir veikusi nekustamā īpašuma novērtēšanu laikā, kad tai piešķirtā sertifikāta darbība ir bijusi apturēta;

46.2. sertificētā persona ir atkārtoti nepareizi novērtējusi nekustamo īpašumu, pārkāpjot vērtēšanas standartā noteiktās prasības, arī tās, kas bija par pamatu piešķirtā sertifikāta darbības apturēšanai;

46.3. sertificētā persona apzināti ir sniegusi nepatiesas ziņas sertifikāta saņemšanai;

46.4. sertificētā persona ilgāk par gadu nav veikusi nekustamā īpašuma vērtētāja darbu;

46.5. ir saņemts sertificētās personas pieprasījums anulēt sertifikātu.

(Grozīts ar MK 04.02.2021. noteikumiem Nr. 82)

47. Asistenta statusu anulē šādos gadījumos:

47.1. asistents ilgāk par gadu nav veicis nekustamā īpašuma vērtētāja asistenta darbu;

47.2. apzināti ir sniegtas nepatiesas ziņas asistenta statusa iegūšanai;

47.3. ir saņemts asistenta pieprasījums anulēt asistenta statusu.

48. Sertificēšanas institūcijas norīkoti sertificēti nekustamā īpašuma vērtētāji pirms sertificēšanas institūcijas lēmuma pieņemšanas pārbauda jebkuru par sertificēto personu vai asistentu saņemto informāciju, kas var kļūt par pamatu šo noteikumu 44., 45. un 46. punktā minētā lēmuma pieņemšanai. Norīkojot nekustamā īpašuma vērtētājus pārbaudes veikšanai, ievēro šo noteikumu 30. punktā minētās prasības.

49. Jebkurai fiziskai vai juridiskai personai ir tiesības iesniegt sertificēšanas institūcijā sūdzību par sertificētās personas darbu vai informēt sertificēšanas institūciju par šo noteikumu 44., 45. vai 46. punktā minētajiem pārkāpumiem, kurus ir izdarījusi sertificētā persona.

50. Sertificēšanas institūcija izskata sūdzību un mēneša laikā pēc tās saņemšanas sniedz rakstisku atbildi sūdzības iesniedzējam, kā arī rakstiski informē par to attiecīgo sertificēto personu.

51. Personai, kuras sertifikāta darbība ir apturēta vai kuras sertifikāts ir anulēts, vai kura ir saņēmusi atteikumu par atkārtota sertifikāta piešķiršanu, ir tiesības sertificēšanas institūcijā reģistrēties par asistentu un strādāt prakses vadītāja vadībā.

52. Personai, kura nekustamā īpašuma novērtēšanu veic atbilstoši šo noteikumu 51. punktam un kuras darbībā atkārtoti tiek konstatēti šo noteikumu 44., 45. un 46. punktā minētie pārkāpumi, nav tiesību pretendēt uz apturētā sertifikāta darbības atjaunošanu vai jauna sertifikāta piešķiršanu. Minētie nosacījumi neattiecas uz tām personām, kuru sertifikāts ir anulēts, pamatojoties uz to, ka persona ilgāk par gadu nav veikusi nekustamā īpašuma vērtētāja darbu.

53. Sertificēšanas institūcija lēmumu par sertifikāta anulēšanu, sertifikāta darbības apturēšanu vai atteikumu piešķirt atkārtotu sertifikātu paziņo sertificētajai personai Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. Pēc paziņojuma saņemšanas par sertifikāta anulēšanu sertifikāts, ja tas ir izsniegts papīra formā, 15 darbdienu laikā nododams sertificēšanas institūcijā.

54. Ja papīra formā izsniegtais sertifikāts nozaudēts vai kļuvis lietošanai nederīgs, sertificētā persona rakstiski informē par to sertificēšanas institūciju. Pamatojoties uz sertificētās personas iesniegumu, sertificēšanas institūcija izsniedz sertificētajai personai sertifikāta dublikātu. Sertifikāta dublikāta derīguma termiņš ir tāds pats kā sākotnēji izsniegtajam sertifikātam.

55. Informāciju par piešķirtajiem un anulētajiem sertifikātiem, kā arī sertifikātu darbības apturēšanu sertificēšanas institūcija triju darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas publicē savā tīmekļa vietnē un veic attiecīgus grozījumus žurnālā.

56. Sertificēšanas institūcijas lēmumu par atteikumu piešķirt sertifikātu, sertifikāta anulēšanu, sertifikāta darbības apturēšanu vai atteikumu piešķirt atkārtotu sertifikātu var apstrīdēt sertificēšanas institūcijas uzraudzības padomē. Uzraudzības padomes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

VIII. Noslēguma jautājumi

57. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2002. gada 9. decembra noteikumus Nr. 534 "Kārtība, kādā saņemams profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma novērtēšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 185. nr.; 2003, 103. nr.; 2009, 206. nr.; 2013, 168. nr.).

58. Sertifikāti, kas izsniegti saskaņā ar Ministru kabineta 2002. gada 9. decembra noteikumiem Nr. 534 "Kārtība, kādā saņemams profesionālās kvalifikācijas sertifikāts nekustamā īpašuma novērtēšanai", ir spēkā līdz to derīguma termiņa beigām.

59. Šo noteikumu 2. punkts attiecas arī uz sertificēšanas institūciju, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem atbilstības novērtēšanas jomā valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" akreditēta līdz 2009. gada 1. jūlijam.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 12. decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš
10.02.2021