Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.212

Valmierā 2014.gada 31.jūlijā

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.194 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Valmieras pilsētā"

Apstiprināti ar Valmieras pilsētas pašvaldības domes
31.07.2014. lēmumu Nr.240 (prot. Nr.11, 23.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14.panta pirmās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 15.punktu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12.panta pirmās daļas 5.punktu,
Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu Nr.480
"Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības
var uzlikt pašvaldību nodevas
" 10., 16.2. un 16.1 punktu

1. Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.194 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Valmieras pilsētā" (turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. papildināt Noteikumus ar 1.1 punktu:

"1.1 Noteikumos lietotie termini:

1.11. Reģistrācijas pazīšanas zīme - pašvaldības institūcijas izsniegts, speciāli šim nolūkam izgatavots žetons, kas ir apliecinājums tam, ka par suņa turēšanu samaksāta ikgadējā pašvaldības nodeva;

1.12. Reģistrācijas pazīšanas zīmes derīguma termiņš - no kārtējā gada 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam";

1.2. aizstāt 4.punktā vārdu "gadā" ar vārdiem "par periodu no kārtējā gada 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam";

1.3. izteikt Noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Par suni, kurš iegādāts reģistrācijas pazīšanas zīmes derīguma termiņa laikā vai sešu mēnešu vecumu sasniedzis reģistrācijas pazīšanas zīmes derīguma termiņa laikā, suņu turēšanas nodeva jāmaksā proporcionāli atlikušo mēnešu skaitam līdz reģistrācijas pazīšanas zīmes derīguma termiņa beigām, ieskaitot suņa reģistrācijas mēnesi";

1.4. aizstāt 7.punktā vārdus "gada beigām" ar vārdiem "reģistrācijas pazīšanas zīmes derīguma termiņa beigām";

1.5. papildināt Noteikumu 8.punktu ar vārdiem "vai Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā. Visa nodevas summa nomaksājama vienā maksājumā";

1.6. izteikt Noteikumu 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Pēc suņa turēšanas nodevas nomaksas suņa īpašniekam vai turētājam tiek izsniegta reģistrācijas pazīšanas zīme. Reģistrācijas pazīšanas zīmi izsniedz Valmieras pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" Informācijas centrā Semināra ielā 2A, Valmierā, uzrādot suņa turēšanas nodevas apmaksu apliecinošu dokumentu un suņa vakcinācijas apliecību, kurā ir atzīmes par suņa vakcināciju pret trakumsērgu";

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks J.Baiks

 

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2014.gada 31.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.212 "Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.194 "Par pašvaldības nodevu par suņu turēšanu Valmieras pilsētā""

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 3.punktā ir noteikts, ka, pildot savas funkcijas, pašvaldība likumā noteiktā kārtībā ir tiesīga ieviest vietējās nodevas, noteikt to apmēru, un 21.panta pirmās daļas 15.punktā noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var pieņemt saistošos noteikumus par pašvaldības nodevas ieviešanu.

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12.panta pirmās daļas 5.punktu vietējās pašvaldības domei ir tiesības Ministru kabineta noteikumos noteiktajā kārtībā savā administratīvajā teritorijā uzlikt pašvaldības nodevas par visu veidu dzīvnieku turēšanu.

Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas" 10.punkts nosaka, ka nodevas par visu veidu dzīvnieku turēšanu pašvaldība ir tiesīga uzlikt personām, kuras ir attiecīgo dzīvnieku īpašnieki. Nodevu uzliek tā vietējā pašvaldība, kuras teritorijā tiek turēti attiecīgie mājdzīvnieki.

Valmieras pilsētas pašvaldības 2013.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.187 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtība Valmieras pilsētā" 8.punkts nosaka, ka par mājas dzīvnieku turēšanu Valmieras pilsētā ir jāmaksā ikgadējā pašvaldības nodeva.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek papildinātas Valmieras pilsētas pašvaldības 2003.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.194 "Par pašvaldības nodevu par suņu turēšanu Valmieras pilsētā" ietvertās normas, precizējot nodevas maksāšanas kārtību, termiņus un reģistrācijas zīmes izsniegšanas kārtību.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Būtiska ietekme netiek prognozēta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Valmieras pilsētas pašvaldības iestāde "Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks J.Baiks

26.08.2014