Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 08.07.2016. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.443

Rīgā 2014.gada 5.augustā (prot. Nr.42 20.§)
Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai
Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā" 27.1 panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts sniedz palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai, nodrošinot, ka tiek sniegts galvojums par dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai ņemtā aizdevuma atdošanu (turpmāk – galvojums), kā arī institūciju, kas administrē un izsniedz galvojumu, galvojuma apmēru, izsniegšanas kritērijus un kārtību.

2. Galvojumu izsniedz un administrē valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija "Altum"" (turpmāk – sabiedrība "Altum").

3. Sabiedrība "Altum" izsniedz galvojumu, ja darījuma summa nepārsniedz 200 000 euro un ja hipotekāro aizdevumu (turpmāk – aizdevums) izsniedz Latvijā reģistrēta kredītiestāde, dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle, kas noslēgusi sadarbības līgumu ar sabiedrību "Altum" un ir tiesīga izsniegt aizdevumus Latvijā (turpmāk – aizdevējs).

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 435 redakcijā)

4. Sabiedrība "Altum" galvojumu sniedz, ja aizdevējs rakstiski apliecinājis, ka aizdevums tiks piešķirts personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, vai ir piešķīris aizdevumu šādai personai, pēc tam, kad sabiedrībā "Altum" ir saņemts galvojuma pieteikums, kam pievienoti šādi dokumenti:

4.1. izziņa par aizņēmēja dzīvesvietas deklarāciju;

4.2. viena nepilngadīga bērna dzimšanas apliecības kopija, ja persona pretendē uz galvojumu atbilstoši šo noteikumu 9.1. apakšpunktam;

4.3. divu nepilngadīgu bērnu dzimšanas apliecības kopijas, ja persona pretendē uz galvojumu atbilstoši šo noteikumu 9.2. apakšpunktam;

4.4. vismaz triju nepilngadīgu bērnu dzimšanas apliecības kopijas, ja persona pretendē uz galvojumu atbilstoši šo noteikumu 9.3. apakšpunktam.

5. Sabiedrība "Altum" piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 4. punktā minētā galvojuma pieteikuma saņemšanas izskata galvojuma pieteikumu un tam pievienotos dokumentus un pieņem lēmumu par galvojuma sniegšanu vai atteikumu sniegt galvojumu.

6. Divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 5. punktā minētā lēmuma pieņemšanas sabiedrība "Altum" nosūta aizdevējam lēmuma kopiju.

7. Galvojums netiek sniegts, ja:

7.1. sabiedrībā "Altum" nav iesniegti šo noteikumu 5. punktā minētie dokumenti;

7.2. aizdevējs piešķīris aizdevumu cita aizdevuma atmaksai;

7.3. aizņēmējs iepriekš ir saņēmis valsts palīdzību galvojuma veidā dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai;

7.4. aizņēmējam piešķirts aizdevums mērķim, kas nav dzīvojamās telpas iegāde un būvniecība.

8. Galvojuma apmēru nosaka procentos no aizdevuma summas, ņemot vērā šo noteikumu 9. punktā norādīto maksimālo galvojuma apmēru.

9. Galvojuma apmērs ir:

9.1. 10 % no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 10000 euro – personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir viens nepilngadīgs bērns;

9.2. 15 % no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 15000 euro – personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir divi nepilngadīgi bērni;

9.3. 20 % no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 20000 euro – personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir trīs nepilngadīgi bērni vai vairāk.

10. Galvojums sedz aizdevuma pamatsummas maksājumus. Galvojumu nesniedz aizdevuma procentu, kavējuma procentu, līgumsodu un cita veida maksājumu segšanai.

11. Galvojums tiek sniegts uz termiņu, kas nepārsniedz 10 gadus.

12. Galvojums samazinās proporcionāli atmaksātajai aizdevuma pamatsummai.

13. Aizņēmējs atbilstoši šiem noteikumiem var saņemt tikai vienu galvojumu dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai.

14. Par galvojuma izsniegšanu tiek noteikta vienreizēja maksa 2,5 % apmērā no piešķirtās galvojuma summas. Aizņēmējs vai aizdevējs to samaksā sabiedrībai "Altum". Par galvojuma nosacījumu maiņu tiek noteikta vienreizēja maksa 1 % apmērā no atlikušās galvojuma summas.

15. Galvojums zaudē spēku, ja:

15.1. aizdevējs cedē no aizdevuma izrietošās prasījuma tiesības trešajai personai bez iepriekšējas rakstiskas sabiedrības "Altum" piekrišanas;

15.2. aizņēmējs ir atmaksājis aizdevumu;

15.3. aizdevums nav izmantots dzīvojamās telpas iegādei un būvniecībai.

16. Galvojumu neizsniedz, ja sabiedrība "Altum" nav saņēmusi maksu par galvojuma izsniegšanu.

17. Sabiedrība "Altum" reizi ceturksnī, bet ne vēlāk kā 25. janvārī, 25. aprīlī, 25. jūlijā un 25. oktobrī iesniedz Ekonomikas ministrijā pārskatu par izsniegtajiem galvojumiem.

18. Galvojumu programmas īstenošanai 2014. gadā ir pieejams finansējums 332 678, 71 euro apmērā.

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Ekonomikas ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete