Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Eiropas līgums attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos (AETR)
(Konsolidētā versija
*)

Līgumslēdzējas puses,

vēloties veicināt pasažieru un kravu starptautisko autopārvadājumu attīstību un uzlabošanu;

pārliecinātas, ka ir jāuzlabo autopārvadājumu drošība, jāizstrādā noteikumi, ar ko nodarbinātības nosacījumus starptautiskajos autopārvadājumos reglamentē atbilstīgi Starptautiskās Darba organizācijas principiem, un kopīgi jāparedz noteikti pasākumi, lai nodrošinātu šo noteikumu ievērošanu,

IR VIENOJUŠĀS par turpmāko.

 


* Šī konsolidētā versija neaizstāj vienīgo autentisko līguma tekstu, proti, 1970. gada 1. jūlija Eiropas līgumu attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos (AETR), kas deponēts Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram. Tās vienīgais nolūks ir atvieglināt AETR izpratni un lasāmību, un tās teksts ietver oriģinālo līgumu (E/ECE/811; E/ECE/TRANS/564), tā 1.-4. grozījumu (E/ECE/811; E/ECE/TRANS/564/1.-4/ grozījums), kas stājās spēkā attiecīgi 1983. gada 3. augustā, 1992. gada 24. aprīlī, 1995. gada 28. februārī un 2004. gada 27. februārī, 5. grozījumu (ECE/TRANS/SC.1/375/1. papild.), kas stājās spēkā 2006. gada 16. jūnijā, kā arī visjaunāko, 6. grozījumu (ECE/TRANS/SC.1/386/1. papild.), kas stājās spēkā 2010. gada 20. septembrī.

 

1. pants
Definīcijas

Šajā līgumā ir lietoti šādi termini:

a) "transportlīdzeklis" nozīmē mehānisko transportlīdzekli, vilcēju, piekabi un puspiekabi vai šo transportlīdzekļu kombināciju;

b) "mehāniskais transportlīdzeklis" ir jebkurš mehānisks pašgājējs transportlīdzeklis, kas pārvietojas pa autoceļu, bet nebrauc pa sliedēm un ko izmanto pasažieru vai kravu pārvadāšanai; šis termins neattiecas uz lauksaimniecības traktoriem;

c) "piekabe" ir jebkurš transportlīdzeklis, kas paredzēts savienošanai ar mehānisko transportlīdzekli vai vilcēju, un attiecas arī uz puspiekabi;

d) "puspiekabe" ir piekabe bez priekšējās ass, ko savieno tā, ka nozīmīgu tās svara un tās kravas svara daļu nes vilcējs vai mehāniskais transportlīdzeklis;

e) "sakabināti transportlīdzekļi" ir sakabināti transportlīdzekļi, kas brauc pa ceļu kā viena vienība;

f) "maksimālā pieļaujamā masa"1 ir piekrauta transportlīdzekļa maksimālā pieļaujamā masa, ko noteikusi tās valsts kompetentā iestāde, kurā transportlīdzeklis ir reģistrēts;

g) "autopārvadājums"2 nozīmē jebkuru daļēji vai tikai pa publiski pieejamu ceļu veiktu braucienu ar transportlīdzekli, kas ir vai nav piekrauts un ko izmanto, lai pārvadātu pasažierus vai kravu;

h) "starptautiskais autopārvadājums" ir autopārvadājums, kura laikā tiek šķērsota vismaz viena robeža;

i) "regulārie pārvadājumi"3 ir pārvadājumi, ko veic, lai noteiktos laika intervālos noteiktos maršrutos pārvadātu pasažierus, pasažieriem iekāpjot un izkāpjot iepriekš noteiktās pieturvietās.

Noteikumos attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu vai līdzīgos dokumentos, ko apstiprinājušas Līgumslēdzēju valstu kompetentās iestādes un autopārvadātājs publicējis pirms darbības sākšanas, norāda pārvadāšanas nosacījumus, proti, reisu biežumu, grafiku, izcenojumus un pienākumu uzņemt pasažierus transportlīdzeklī, ciktāl šie nosacījumi nav paredzēti tiesību aktos vai noteikumos.

Tādus pārvadājumus, ko veic, lai pārvadātu tikai atsevišķu kategoriju pasažierus, neatkarīgi no to organizētāja uzskata par regulāriem pārvadājumiem tādā mērā, kādā šos pārvadājumus veic saskaņā ar šīs definīcijas 1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem. Šādi pārvadājumi, jo īpaši tie, ko veic darbinieku pārvadāšanai uz darbavietu un atpakaļ vai skolēnu pārvadāšanu uz skolu un atpakaļ, tālāk tekstā ir dēvēti par "speciālajiem regulārajiem pārvadājumiem";

j) "transportlīdzekļa vadītājs"4 ir jebkura persona, kas vada transportlīdzekli pat īsu laika posmu vai atrodas transportlīdzeklī saistībā ar savu darba pienākumu izpildi, lai vajadzības gadījumā varētu vadīt transportlīdzekli, neatkarīgi no tā, vai šī persona par to saņem vai nesaņem atalgojumu;

k) "apkalpes loceklis" ir transportlīdzekļa vadītājs vai kāda no tālāk minētajām personām neatkarīgi no tā, vai šī persona par to saņem vai nesaņem atalgojumu:

i) transportlīdzekļa vadītāja palīgs, t. i., jebkura persona, kas pavada transportlīdzekļa vadītāju, lai viņam palīdzētu veikt noteiktus manevrus, un kas parasti faktiski piedalās pārvadājumu veikšanā, lai gan šī persona nav transportlīdzekļa vadītājs šā panta j) apakšpunkta nozīmē;

ii) pavadonis, t. i., persona, kas pavada pasažierus pārvadājoša transportlīdzekļa vadītāju un atbild par biļešu vai citu tādu dokumentu izdošanu vai pārbaudi, kas pasažieriem piešķir tiesības ceļot ar attiecīgo transportlīdzekli;

l) "nedēļa"5 nozīmē laikposmu no pirmdienas plkst. 0.00 līdz svētdienas plkst. 24.00;

m) "atpūta"6 nozīmē jebkuru nepārtraukts laikposmu, kuru transportlīdzekļa vadītājs var brīvi izmantot pēc saviem ieskatiem;

n)7 "pārtraukums" nozīmē jebkuru laikposmu, kura laikā transportlīdzekļa vadītājs nedrīkst vadīt transportlīdzekli vai veikt kādu citu darbu un kurš tiek izmantots tikai spēku atgūšanai;

o) "ikdienas atpūtas laikposms" nozīmē ikdienas laikposmu, ko transportlīdzekļa vadītājs drīkst brīvi izmantot pēc saviem ieskatiem un kas ietver "regulāru ikdienas atpūtas laikposmu" un "saīsinātu ikdienas atpūtas laikposmu":

i) "regulārais ikdienas atpūtas laikposms" nozīmē jebkuru vismaz 11 stundas ilgu nepārtrauktu atpūtu. Alternatīvi šo regulāro ikdienas atpūtas laikposmu var ņemt divos atsevišķos laikposmos, no kuriem pirmais ir vismaz 3 stundas ilgs nepārtraukts laikposms un otrais - vismaz 9 stundas ilgs nepārtraukts laikposms;

ii) "saīsināts ikdienas atpūtas laikposms" nozīmē jebkuru atpūtas laikposmu, kas ir vismaz 9 stundas, bet mazāk nekā 11 stundas;

p) "iknedēļas atpūtas laikposms" nozīmē nedēļas laikposmu, ko transportlīdzekļa vadītājs drīkst brīvi izmantot pēc saviem ieskatiem un kas ietver "regulāru iknedēļas atpūtas laikposmu" un "saīsinātu iknedēļas atpūtas laikposmu":

i) "regulārs iknedēļas atpūtas laikposms" nozīmē jebkuru atpūtu, kas ir vismaz 45 stundas;

ii) "saīsināts iknedēļas atpūtas laikposms" nozīmē jebkuru atpūtu, kas ir mazāk nekā 45 stundas un ko saskaņā ar līguma 8. panta 6. punkta nosacījumiem var saīsināt līdz 24 secīgām stundām;

q) "cits darbs" nozīmē jebkādas darbības, kas tiek definētas kā darba laiks Direktīvas 2002/15/EK 3. panta a) apakšpunktā un kas nav "transportlīdzekļa vadīšana", tostarp jebkuru darbu tam pašam vai citam darba devējam transporta nozarē vai ārpus tās; tas neietver ne gaidīšanas laiku, nedz laiku, kurā nav notikusi transportlīdzekļa vadīšana un kurā transportlīdzeklis atradies kustībā, uz prāmja vai vilcienā;

r) "transportlīdzekļa vadīšanas laiks" nozīmē transportlīdzekļa vadīšanas darbības ilgumu, ko automātiski, pusautomātiski vai manuāli reģistrē atbilstoši šā līguma nosacījumiem;

s) "transportlīdzekļa ikdienas vadīšanas laiks" nozīmē kopējo uzkrāto transportlīdzekļa vadīšanas laiku starp viena ikdienas atpūtas laikposma beigām un otra ikdienas atpūtas laikposma sākumu vai starp ikdienas atpūtas laikposmu un iknedēļas atpūtas laikposmu;

t) "transportlīdzekļa iknedēļas vadīšanas laiks" nozīmē nedēļas laikā kopā uzkrāto transportlīdzekļa vadīšanas laiku;

u) "transportlīdzekļa vadīšanas laikposms" nozīmē uzkrāto transportlīdzekļa vadīšanas laikposmu kopš brīža, kad transportlīdzekļa vadītājs uzsāk transportlīdzekļa vadīšanu pēc atpūtas laikposma vai pārtraukuma, līdz brīdim, kamēr viņš paņem atpūtas laikposmu vai pārtraukumu. Transportlīdzekļa vadīšanas laikposms var būt nepārtraukts vai pārtraukts;

v) "pārvadājums ar vairākiem transportlīdzekļa vadītājiem" ir stāvoklis, kad katrā transportlīdzekļa vadīšanas laikposmā starp jebkuriem diviem secīgiem ikdienas atpūtas laikposmiem vai starp ikdienas atpūtas laikposmu un iknedēļas atpūtas laikposmu transportlīdzeklī ir vismaz divi transportlīdzekļa vadītāji, lai vadītu transportlīdzekli. Veicot pārvadājumu ar vairākiem transportlīdzekļa vadītājiem, pirmajā stundā vēl viena vai vairāku vadītāju klātbūtne ir vēlama, bet pārējā laikposmā tā ir obligāta;

w) "transporta uzņēmums" nozīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, jebkuru cilvēku asociāciju vai grupu, kas nav juridiska persona, vienalga, vai tā ir vai nav peļņu gūstoša, vai kādu oficiālu struktūru, kas vai nu ir juridiska persona, vai ir atkarīga no iestādes, kura ir juridiska persona, kas iesaistīta autopārvadājumos neatkarīgi no tā, vai tie ir komercpārvadājumi vai pašpārvadājumi.

2. pants8
Piemērošanas joma

1. Šo līgumu jebkuras Līgumslēdzējas valsts teritorijā piemēro visiem starptautiskajiem autopārvadājumiem, ko veic gan šīs Līgumslēdzējas valsts teritorijā, gan citu Līgumslēdzēju valstu teritorijā reģistrēti transportlīdzekļi.

2. Tomēr, ja vien tās Līgumslēdzējas valstis, kuru teritorija tiek izmantota autopārvadājumiem, nav vienojušās citādi, šo līgumu nepiemēro starptautiskajiem autopārvadājumiem, ko veic ar:

a) transportlīdzekļiem, ko izmanto kravu pārvadāšanai, ja transportlīdzekļa maksimālā pieļaujamā masa, ieskaitot piekabi vai puspiekabi, nav lielāka par 3,5 tonnām;

b) pasažieru transportlīdzekļiem, kas atbilstīgi to uzbūvei un aprīkojumam ir piemēroti vairāk nekā deviņu cilvēku, ieskaitot vadītāju, pārvadāšanai un kas ir paredzēti šādam nolūkam;

c) transportlīdzekļiem, ko izmanto, lai veiktu regulārus pasažieru pārvadājumus, ja attiecīgā pārvadājuma maršruta garums nav lielāks par 50 km;

d) transportlīdzekļiem, kuru maksimālais atļautais ātrums nav lielāks par 40 km/h;

e) transportlīdzekļiem, kas pieder vai ko bez transportlīdzekļa vadītāja nomā bruņotie spēki, civilās aizsardzības dienesti, ugunsdzēsības dienesti vai sabiedriskās kārtības uzturēšanas spēki, ja pārvadājuma veikšana izriet no šo dienestu uzdevumiem un ir to kontrolē;

f) transportlīdzekļiem, ko izmanto ārkārtas situācijās vai glābšanas operācijās, tostarp transportlīdzekļiem, ko izmanto humānās palīdzības kravu nekomerciāliem pārvadājumiem;

g) specializētiem transportlīdzekļiem, ko izmanto medicīnas vajadzībām;

h) specializētiem avārijas transportlīdzekļiem, kas darbojas 100 km rādiusā ap to bāzes vietu;

i) transportlīdzekļiem, ko testē uz ceļa tehniskās attīstības, remonta vai uzturēšanas nolūkā, kā arī jauniem un pārbūvētiem transportlīdzekļiem, kas vēl nav ekspluatācijā;

j) transportlīdzekļiem, kuru maksimālā pieļaujamā masa nav lielāka par 7,5 tonnām un kurus izmanto nekomerciālai kravu pārvadāšanai;

k) komerciāliem transportlīdzekļiem, kuriem ir vēsturisks statuss saskaņā ar tās Līgumslēdzējas valsts tiesību aktiem, kurā tie tiek ekspluatēti, un kuri tiek izmantoti nekomerciāliem pasažieru vai kravu pārvadājumiem.

3. pants9
Dažu līguma noteikumu piemērošana autopārvadājumiem, ko veic ar transportlīdzekļiem, kas reģistrēti valstīs, kuras nav Līgumslēdzējas valstis

1. Katra Līgumslēdzēja valsts savā teritorijā attiecībā uz tādiem starptautiskajiem autopārvadājumiem, ko veic ar transportlīdzekli, kas reģistrēts valstī, kura nav šā līguma Līgumslēdzēja valsts, piemēro noteikumus, kas nav mazāk stingri kā šā līguma 5., 6., 7., 8., 9. un 10. pantā paredzētie noteikumi.

1. a) Tomēr, ja transportlīdzeklis ir reģistrēts valstī, kas nav šā līguma Līgumslēdzēja valsts, tad jebkura Līgumslēdzēja valsts nepieprasa, lai transportlīdzeklis būtu aprīkots ar šā līguma pielikuma specifikācijām atbilstīgi kontrolierīci, bet pieprasa, lai katrs apkalpes loceklis manuāli aizpildītu ikdienas reģistrācijas lapas par laikposmu no brīža, kad transportlīdzeklis iebraucis pirmās Līgumslēdzējas valsts teritorijā.

b) Tālab katrs apkalpes loceklis, izmantojot šā līguma pielikuma 12. pantā noteiktus atbilstīgus grafiskus simbolus, savā reģistrācijas lapā ieraksta informāciju par savu profesionālo darbību un atpūtas laikiem.

4. pants10
Vispārējie principi

Katra Līgumslēdzēja valsts var piemērot gan augstākas minimālās prasības, gan zemākas maksimālās prasības nekā tās, kas noteiktas 5.-8. pantā. Tomēr šā līguma noteikumus joprojām piemēro transportlīdzekļu vadītājiem, kas veic starptautiskos autopārvadājumus ar transportlīdzekļiem, kuri reģistrēti gan citā Līgumslēdzējā valstī, gan valstī, kas nav Līgumslēdzēja valsts.

5. pants11
Apkalpes locekļi

1. Kravu pārvadājumos iesaistīto transportlīdzekļu vadītāju minimālais vecums ir:

a) 18 gadi - tādu transportlīdzekļu, tostarp piekabju un puspiekabju, gadījumā, kuru maksimālais pieļaujamais svars nepārsniedz 7,5 tonnas;

b) pārējo transportlīdzekļu gadījumā

- 21 gads vai

18 gadi ar nosacījumu, ka attiecīgajai personai ir kādas Līgumslēdzējas valsts atzītas profesionālās kompetences sertifikāts, kas apliecina, ka šī persona ir pabeigusi kravu autopārvadājumiem paredzētu transportlīdzekļu vadītāju apmācības kursu. Līgumslēdzējas valstis cita citu informē par valstī spēkā esošajiem obligātajiem apmācības līmeņiem un attiecīgajiem nosacījumiem, ko piemēro transportlīdzekļu vadītājiem, kas veic kravu starptautiskos autopārvadājumus saskaņā ar šo līgumu.

2. Ikviens transportlīdzekļa vadītājs, kas veic pasažieru pārvadājumus, ir 21 gadu vecs.

Ikviens transportlīdzekļa vadītājs, kas veic pasažieru pārvadājumus tālāk nekā 50 km rādiusā no transportlīdzekļa parastās bāzes vietas, atbilst arī kādam no šiem nosacījumiem:

a) viņam jābūt vismaz vienu gadu ilgai darba pieredzei kravu pārvadājumu jomā, vadot tādu transportlīdzekli, kura maksimālais pieļaujamais svars pārsniedz 3,5 tonnas;

b) viņam jābūt vismaz vienu gadu ilgai darba pieredzei, vadot tādu transportlīdzekli, ar kuru tiek veikti pasažieru pārvadājumi tālāk nekā 50 km rādiusā no transportlīdzekļa parastās bāzes vietas vai citi pasažieru pārvadājumi, kuriem nepiemēro šo līgumu, ar nosacījumu, ka kompetentā iestāde uzskata, ka viņš ir ieguvis nepieciešamo pieredzi;

c) viņam jābūt ieguvušam kādas Līgumslēdzējas valsts atzītu profesionālās kompetences sertifikātu, kas apliecina, ka šī persona ir pabeigusi pasažieru autopārvadājumiem paredzētu transportlīdzekļu vadītāju apmācības kursu.

6. pants12
Transportlīdzekļa vadīšanas laiki

1. Šā līguma 1. panta s) apakšpunktā definētais ikdienas transportlīdzekļa vadīšanas laiks nav ilgāks par 9 stundām. Ne biežāk kā divas reizes nedēļā to var pagarināt līdz maksimāli 10 stundām.

2. Šā līguma 1. panta t) apakšpunktā definētais iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiks nav ilgāks par 56 stundām.

3. Kopējais transportlīdzekļa vadīšanas laiks jebkuru divu secīgu nedēļu laikā nav ilgāks par 90 stundām.

4. Transportlīdzekļa vadīšanas laiks ietver laiku, kad transportlīdzeklis vadīts gan Līgumslēdzējas valsts teritorijā, gan tādas valsts teritorijā, kas nav Līgumslēdzēja valsts.

5. Transportlīdzekļa vadītājs kā "citu darbu" atzīmē gan kopējo laiku, kas pavadīts 1. panta q) apakšpunktā aprakstītajā veidā, gan arī kopējo laiku, kurā tas vadījis transportlīdzekli, lai veiktu komerciālas darbības, uz kurām neattiecas šis līgums, un reģistrē visus pieejamības laikposmus atbilstīgi šā līguma pielikuma 12. panta 3. punkta c) apakšpunktam. Šo reģistrēšanu veic vai nu ar roku reģistrācijas diagrammā vai izdrukā, vai izmantojot reģistrācijas ierīču manuālās ievadīšanas iespējas.

7. pants13
Pārtraukumi

1. Pēc 4,5 h ilgas transportlīdzekļa vadīšanas transportlīdzekļa vadītājs izmanto vismaz 45 min ilgu pārtraukumu, izņemot gadījumus, kad viņš sāk izmantot atpūtas laiku.

2. Šo pārtraukumu, kas definēts šā līguma 1. panta n) punktā, var aizstāt ar vismaz 15 minūšu ilgu pārtraukumu, kam seko vismaz 30 min ilgs pārtraukums, šos pārtraukumus sadalot transportlīdzekļa vadīšanas laikā vai tūlīt pēc šā laika atbilstīgi 1. punkta noteikumiem.

3. Šajā pantā gaidīšanas laiku un laiku, kas nav pavadīts kustībā esošā transportlīdzeklī, uz prāmja vai vilcienā, neuzskata par "citu darbu" atbilstīgi šā līguma 1. panta q) apakšpunktam un var uzskatīt par "pārtraukumu".

4. Pārtraukumus, kas atbilst šim pantam, nevar uzskatīt par ikdienas atpūtas laiku.

8. pants14
Atpūtas laikposmi

1. Transportlīdzekļa vadītājs ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmu izmanto atbilstīgi 1. panta o) un p) apakšpunktam.

2. Katrā 24 stundu periodā pēc iepriekšējā ikdienas vai iknedēļas atpūtas laikposma beigām transportlīdzekļa vadītājam jābūt izmantojušam jaunu ikdienas atpūtas laikposmu.

Ja ikdienas atpūtas laikposma daļa, kura ietilpst šajā 24 stundu ilgajā periodā, ir vismaz 9 stundas ilga, bet tomēr īsāka par 11 stundām, tad attiecīgo ikdienas atpūtas laikposmu uzskata par saīsinātu ikdienas atpūtas laikposmu.

3. Atkāpjoties no 2. punkta, 30 stundu laikā pēc ikdienas vai iknedēļas atpūtas laikposma beigām transportlīdzekļa vadītājam, kas piedalās pārvadājuma veikšanā ar vairākiem transportlīdzekļa vadītājiem, jābūt izmantojušam jaunu ikdienas atpūtas laikposmu, kura ilgums ir vismaz 9 stundas.

4. Ikdienas atpūtas laikposmu var pagarināt, lai izmantotu regulāro vai saīsināto iknedēļas atpūtas laikposmu.

5. Starp diviem iknedēļas atpūtas laikposmiem transportlīdzekļa vadītājs drīkst izmantot ne vairāk kā trīs saīsinātos ikdienas atpūtas laikposmus.

6. a) Jebkurās divās secīgās nedēļās transportlīdzekļa vadītājs paņem vismaz:

i) divus regulārus iknedēļas atpūtas laikposmus vai

ii) vienu regulāru iknedēļas atpūtas laikposmu un vienu saīsinātu iknedēļas atpūtas laikposmu, kas ir vismaz 24 stundas. Tomēr saīsinājumu kompensē ar atbilstoši ilgu atpūtu, kas pilnībā paņemta pirms trešās nedēļas beigām, kura seko attiecīgajai nedēļai.

Iknedēļas atpūtas laikposms sākas ne vēlāk kā sešu 24 stundu periodu beigās no iepriekšējā iknedēļas atpūtas laikposma beigām.

b) Atkāpjoties no 6. punkta a) apakšpunkta, transportlīdzekļa vadītājs, kas piedalās tādu pasažieru starptautisko pārvadājumu veikšanā, kas nav regulārie pārvadājumi, var atlikt iknedēļas atpūtas laikposmu uz divpadsmit secīgiem 24 stundu periodiem, skaitot no iepriekšējā regulārā iknedēļas atpūtas laikposma, ar nosacījumu, ka

i) pārvadājums ilgst vismaz 24 nepārtrauktas stundas tādas Līgumslēdzējas valsts vai trešās valsts teritorijā, kas nav valsts, kurā pārvadājums sākts, un

ii) transportlīdzekļa vadītājs pēc šīs atkāpes piemērošanas izmanto

a) vai nu divus regulārus iknedēļas atpūtas laikposmus, vai

b) vienu regulāru iknedēļas atpūtas laikposmu un vienu saīsinātu iknedēļas atpūtas laikposmu, kas ir vismaz 24 stundas. Tomēr saīsinājumu kompensē ar atbilstoši ilgu atpūtu, kas pilnībā paņemta pirms trešās nedēļas beigām, kura seko atkāpes periodam,

un

iii) četrus gadus pēc tam, kad transportlīdzekļa reģistrācijas valsts ir ieviesusi ciparu tahogrāfus, transportlīdzeklis atbilstīgi pielikuma 1.B papildinājuma prasībām ir aprīkots ar kontrolierīci un

iv) gadījumā, ja transportlīdzeklis tiek vadīts laikā no plkst. 22.00 līdz plkst. 06.00, pēc 2014. gada 1. janvāra vai nu attiecīgo pārvadājumu ar šādu transportlīdzekli veic vairāki transportlīdzekļa vadītāji, vai arī 7. pantā minētais transportlīdzekļa vadīšanas laiks tiek samazināts līdz trīs stundām.

c) Atkāpjoties no 6. punkta a) apakšpunkta noteikumiem, transportlīdzekļa vadītāji, kuri iesaistīti pārvadājumā ar vairākiem transportlīdzekļa vadītājiem, katru nedēļu ir jāņem vismaz 45 stundas ilgs regulārs iknedēļas atpūtas laikposmu. Šo laikposmu var saīsināt līdz 24 stundām (saīsināts iknedēļas atpūtas laikposms). Tomēr katru saīsinājumu kompensē ar atbilstoši ilgu atpūtu, kas pilnībā paņemta pirms trešās nedēļas beigām, kura seko attiecīgajai nedēļai.

Iknedēļas atpūtas laikposms sākas ne vēlāk kā sešu 24 stundu periodu beigās no iepriekšējā iknedēļas atpūtas laikposma beigām.

7. Jebkuru atpūtu, kas ir ņemta kā kompensācija attiecībā uz saīsināto iknedēļas atpūtas laikposmu, ņem kopā ar atpūtas laikposmu, kura ilgums ir vismaz 9 stundas.

8. Ja transportlīdzekļa vadītājs to vēlas, ikdienas atpūtas laikposmus un saīsinātus iknedēļas atpūtas laikposmus ārpus bāzes vietas var ņemt transportlīdzeklī, ja vien tas ir aprīkots ar guļamvietu katram transportlīdzekļa vadītājam un ja tas nav kustībā.

9. Iknedēļas atpūtas laikposmu, kas sākas vienā nedēļā un turpinās nākamajā, var pieskaitīt jebkurai no šīm nedēļām, bet ne abām.

8.bis pants15
Atkāpes no 8. panta

1. Atkāpjoties no 8. panta, ja transportlīdzekļa vadītājs pavada transportlīdzekli, ko pārvadā ar prāmi vai vilcienu, un paņem regulāro ikdienas atpūtas laikposmu, tad šo laikposmu drīkst pārtraukt ne vairāk kā divas reizes ar citām darbībām, ievērojot šādus nosacījumus:

a) uz sauszemes pavadītajai ikdienas atpūtas laikposma daļai jābūt izmantotai vai nu pirms, vai pēc tās ikdienas atpūtas laikposma daļas, kas tiek pavadīta uz kuģa vai vilcienā;

b) starplaiks starp abām ikdienas atpūtas laikposma daļām ir tik īss, cik iespējams, un kopā nekādā ziņā nepārsniedz vienu stundu pirms iekāpšanas vai pēc izkāpšanas, visas muitas formalitātes iekļaujot ar iekāpšanu vai izkāpšanu saistītajās darbībās.

Visās ikdienas atpūtas laikposma daļās transportlīdzekļa vadītājam jābūt pieejamai guļvietai.

2. Laiku, ko pavada, dodoties uz kādu vietu, lai pārņemtu tāda transportlīdzekļa vadību, kas ir šī līguma darbības jomā, vai atgriežoties no šādas vietas, ja šis transportlīdzeklis neatrodas ne transportlīdzekļa vadītāja mājās, ne arī darba devēja darbības centrā, kur transportlīdzekļa vadītājs parasti atrodas, neuzskata par atpūtu vai pārtraukumu, izņemot gadījumus, kad transportlīdzekļa vadītājs atrodas uz prāmja vai vilcienā un viņam ir pieejama piemērota guļvieta.

3. Laiku, ko transportlīdzekļa vadītājs pavadījis, vadot transportlīdzekli, uz kuru neattiecas šis līgums, lai nokļūtu pie transportlīdzekļa, uz kuru attiecas šis līgums, kā arī atpakaļceļā, ja šis transportlīdzeklis neatrodas transportlīdzekļa vadītāja mājās vai darba devēja darbības centrā, kur transportlīdzekļa vadītājs parasti atrodas, uzskata par "citu darbu".

9. pants16
Izņēmumi

Ja tas neapdraud drošību uz ceļa, tad, lai transportlīdzekļa vadītājs varētu sasniegt piemērotu apstāšanās vietu, viņš var atkāpties no šā līguma noteikumiem, ciktāl tas vajadzīgs cilvēku, transportlīdzekļa vai tā kravas drošībai. Transportlīdzekļa vadītājs veidu un iemeslu šādai atkāpei no noteikumiem norāda reģistrācijas lapā vai kontrolierīces izdrukā, vai savā darba laika un atpūtas laika grafikā vēlākais tad, kad ir sasniegta piemērota apstāšanās vieta.

10. pants17
Kontrolierīce

1. Līgumslēdzējas valstis paredz kontrolierīces uzstādīšanu un izmantošanu savā teritorijā reģistrētos transportlīdzekļos atbilstīgi šā līguma un tā pielikuma un papildinājumu prasībām.

2. Šā līguma jēgai atbilstīgas kontrolierīces konstrukcija, uzstādīšana, lietošana un pārbaudīšana atbilst šā līguma un tā pielikuma un papildinājumu prasībām.

3. Kontrolierīci, kuras konstrukcija, uzstādīšana, lietošana un testēšana atbilst Padomes 1985. gada 20. decembra Regulai (EEK) Nr. 3821/85, uzskata par atbilstīgu šā līguma un tā pielikuma un papildinājumu prasībām.

11. pants18
Uzņēmuma veikta pārraudzība

1. Uzņēmums organizē autopārvadājumus un pienācīgi instruē apkalpes locekļus tā, lai tie spētu izpildīt šā līguma noteikumus.

2. Tas regulāri pārbauda transportlīdzekļa vadīšanas laiku, citam darbam veltīto laiku un atpūtas laiku, izskatot visus tā rīcībā esošos dokumentus, piemēram, individuālās kontroles žurnālus. Gadījumā, ja tas atklāj kādu šā līguma pārkāpumu, tas nekavējoties rīkojas, lai to izbeigtu un novērstu tā atkārtošanos, piemēram, maina darba laiku un maršrutu.

3. Ir aizliegts veikt maksājumus algotiem transportlīdzekļu vadītājiem prēmiju vai algas pielikuma veidā par nobraukto attālumu un/vai pārvadāto kravu apjomu, izņemot gadījumus, kad šie maksājumi neapdraud drošību uz ceļa vai nemudina pārkāpt šā līguma noteikumus.

4. Transporta uzņēmums atbild par pārkāpumiem, ko izdarījuši šā uzņēmuma transportlīdzekļu vadītāji, pat ja tas noticis citas Līgumslēdzējas valsts teritorijā vai tādas valsts teritorijā, kas nav Līgumslēdzēja valsts.

Neierobežojot Līgumslēdzēju valstu tiesības noteikt pilnīgu transporta uzņēmumu atbildību, Līgumslēdzējas valstis var noteikt, ka šī atbildība iestājas, ja uzņēmums ir pārkāpis 1. un 2. punktu. Līgumslēdzējas valstis var izskatīt visus pierādījumus, kas liecina par to, ka transporta uzņēmums nevar būt pamatoti atbildīgs par izdarīto pārkāpumu.

5. Uzņēmumi, kravu nosūtītāji, kravu ekspeditori, tūrisma operatori, galvenie līgumslēdzēji, apakšuzņēmēji un transportlīdzekļu vadītāju nodarbinātības aģentūras nodrošina, lai līgumos noteiktie kravu nosūtīšanas termiņi atbilstu šim līgumam.

12. pants19
Līguma izpildes pasākumi

1. Katra Līgumslēdzēja valsts nosaka visus atbilstīgos pasākumus, lai nodrošinātu šā līguma noteikumu ievērošanu, jo īpaši pienācīgu pārbaužu veikšanu uz ceļa un ikgadējo pārbaužu veikšanu uzņēmumu teritorijā, aptverot lielu un reprezentatīvu daļu transportlīdzekļu vadītāju, uzņēmumu un visu pārvadājumu kategoriju transportlīdzekļu, kuriem piemēro šo līgumu.

a) Līgumslēdzēju valstu kompetentās iestādes organizē pārbaudes tā, lai

i) katrā kalendāra gadā tiktu pārbaudīts vismaz 1 % no to transportlīdzekļu vadītāju nostrādātajām dienām, kuriem piemēro šo līgumu. No 2010. gada 1. janvāra šī procentuālā daļa tiks palielināta līdz vismaz 2 %, bet no 2012. gada 1. janvāra - līdz vismaz 3 %;

ii) uz ceļiem tiktu pārbaudīti vismaz 15 % no visām pārbaudītajām darbdienām, bet uzņēmuma teritorijā - vismaz 25 %; No 2010. gada 1. janvāra ne mazāk kā 30 % no visām pārbaudītajām darbdienām jābūt pārbaudītām uz ceļa un ne mazāk kā 50 % - uzņēmuma teritorijā.

b) Pārbaudēs uz ceļa pārbauda šādus aspektus:

i) ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikus, pārtraukumus un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikus;

ii) iepriekšējo dienu reģistrācijas lapas, kas atrodas transportlīdzeklī, un/vai datus, kas par šo pašu laikposmu saglabāti transportlīdzekļa vadītāja kartē un/vai kontrolierīces atmiņā, un/vai izdrukās, kad tas nepieciešams;

iii) vai kontrolierīce darbojas pareizi.

Šīs pārbaudes transportlīdzekļiem, uzņēmumiem un transportlīdzekļu vadītājiem veic bez diskriminācijas neatkarīgi no tā, vai konkrētais transportlīdzeklis, uzņēmums vai vadītājs ir vai nav no attiecīgās valsts, un neatkarīgi no brauciena galamērķa vai tahogrāfa tipa.

c) Papildus elementiem, kurus pārbauda uz ceļa, un papildus pārbaudēm, ko veic, lai noteiktu atbilstību pielikuma 11. panta 2. punkta noteikumiem, uzņēmumu telpās veiktajās pārbaudēs pārbauda arī šādus elementus:

i) iknedēļas atpūtas laikus un transportlīdzekļa vadīšanas laikus starp šiem atpūtas laikiem;

ii) transportlīdzekļa vadīšanas laika divu nedēļu ierobežojumu;

iii) saīsināto iknedēļas atpūtas laiku kompensēšanu saskaņā ar 8. panta 6. punktu;

iv) reģistrācijas lapu un/vai transportlīdzekļu vienību, un transportlīdzekļu vadītāju karšu, un izdruku izmantošanu un/vai transportlīdzekļu vadītāju darba laika organizēšanu.

2. Savstarpēji palīdzot, Līgumslēdzēju valstu kompetentās iestādes regulāri apmainās ar visu pieejamo informāciju par:

i) šā līguma pārkāpumiem, ko izdarījuši ārvalstu pārvadātāji, un sankcijām, kas noteiktas par šādiem pārkāpumiem;

ii) sankcijām, ko Līgumslēdzēja valsts saviem rezidentiem noteikusi par šādiem pārkāpumiem, kas izdarīti citu Līgumslēdzēju valstu teritorijā.

Nopietnu pārkāpumu gadījumā šāda informācija ietver ziņas par noteiktajām sankcijām.

3. Ja, ņemot vērā konstatējumus, kas uz ceļa veiktas pārbaudes laikā izdarīti par citas Līgumslēdzējas valsts teritorijā reģistrēta transportlīdzekļa vadītāju, ir iemesls uzskatīt, ka ir izdarīti pārkāpumi, kas pārbaudes laikā nav konstatējami nepieciešamo datu trūkuma dēļ, attiecīgās Līgumslēdzējas valsts kompetentās iestādes palīdz cita citai noskaidrot situāciju. Gadījumos, kad kompetentā Līgumslēdzēja valsts šajā nolūkā veic pārbaudi uzņēmuma teritorijā, par šīs pārbaudes rezultātiem informē otru attiecīgo valsti.

4. Līgumslēdzējas valstis sadarbojas, rīkojot pārbaudes uz ceļa.

5. Reizi divos gados ANO Eiropas Ekonomikas komisija izdod ziņojumu par šā panta 1. punkta piemērošanu Līgumslēdzējās valstīs.

6. a) Līgumslēdzēja valsts pilnvaro savas kompetentās iestādes noteikt sankcijas transportlīdzekļa vadītājam par šā līguma pārkāpumu, kas konstatēts šīs valsts teritorijā, ja par to jau nav bijušas piemērotas sankcijas, pat ja pārkāpums ir izdarīts citas Līgumslēdzējas valsts teritorijā vai tādas valsts teritorijā, kas nav Līgumslēdzēja valsts.

b) Līgumslēdzēja valsts pilnvaro savas kompetentās iestādes noteikt sankcijas uzņēmumam par šā līguma pārkāpumu, kas konstatēts šīs valsts teritorijā, ja par to jau nav bijušas piemērotas sankcijas, pat ja pārkāpums ir izdarīts citas Līgumslēdzējas valsts teritorijā vai tādas valsts teritorijā, kas nav Līgumslēdzēja valsts.

Izņēmuma gadījumā, ja ir konstatēts pārkāpums, ko izdarījis uzņēmums, kas dibināts citā Līgumslēdzējā valstī vai valstī, kura nav Līgumslēdzēja valsts, sankcijas jānosaka atbilstīgi kārtībai, kas paredzēta divpusējā līgumā par autopārvadājumiem starp attiecīgajām valstīm.

Līgumslēdzējas valstis izskatīs iespēju no 2011. gada atcelt 6. punkta b) apakšpunktā paredzēto izņēmumu, ja tam būs gatavas visas Līgumslēdzējas valstis.

7. Kad Līgumslēdzēja valsts ierosina tiesvedību vai nosaka sankcijas par kādu konkrētu pārkāpumu, tā sniedz transportlīdzekļa vadītājam pietiekamus rakstiskus pierādījumus par šo pārkāpumu.

8. Līgumslēdzējas valstis nodrošina, lai attiecībā uz šā līguma pārkāpumiem, ko izdara uzņēmumi vai ar tiem saistītie kravu nosūtītāji, kravu ekspeditori, tūrisma operatori, galvenie līgumslēdzēji, apakšuzņēmēji un transportlīdzekļu vadītāju nodarbinātības aģentūras, būtu spēkā samērīgu sankciju sistēma, kas var ietvert finansiālas sankcijas.

12.bis pants20
Standartizētas veidlapas

1. Lai atvieglinātu pārbaužu veikšanu uz ceļa, tiks ieviestas standartizētas veidlapas, kas iekļautas šā līguma pielikumā, kam attiecīgi pievienots jauns 3. papildinājums, un ko varēs lietot vajadzības gadījumā. Šīs veidlapas tiks ieviestas vai grozītas saskaņā ar 22.ter pantā noteikto procedūru.

2. Standartizētās veidlapas, kas iekļautas 3. papildinājumā, nekādā ziņā nav saistošas. Tomēr, ja tās izmanto, ir jāievēro noteiktais saturs, jo īpaši numerācija, secība un pozīciju nosaukumi.

3. Līgumslēdzējas valstis var papildināt šos datus ar citu informāciju atbilstīgi valsts vai reģionālajām prasībām. Šo papildu informāciju nekādā gadījumā nedrīkst pieprasīt attiecībā uz pārvadājumiem, kuru izcelsme ir citā Līgumslēdzējā valstī vai trešajā valstī. Tālab veidlapā to skaidri nošķir no datiem par starptautiskajiem pārvadājumiem.

4. Šīs veidlapas tiek atzītas, veicot jebkuras pārbaudes uz ceļa šā līguma Līgumslēdzēju valstu teritorijā.

13. pants21
Pārejas noteikumi

1. Visi jaunie šā līguma noteikumi attiecībā uz ciparu kontrolierīču ieviešanu, tostarp tā pielikuma un 1.B un 2. papildinājuma noteikumi, kļūst obligāti šā līguma Līgumslēdzējām valstīm vēlākais tad, kad ir pagājuši četri gadi no dienas, kurā stājušies spēkā attiecīgie grozījumi, kas izriet no 21. pantā noteiktās procedūras. Tātad visiem transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas šis līgums un kuri pirmoreiz laisti ekspluatācijā pēc šā laikposma beigām, jābūt aprīkotiem ar šīm jaunajām prasībām atbilstīgām kontrolierīcēm. Šajā četrus gadus ilgajā laikposmā tās Līgumslēdzējas valstis, kas vēl nav īstenojušas šos grozījumus, ļauj iebraukt savā teritorijā transportlīdzekļiem, kuri reģistrēti citās šā līguma Līgumslēdzējās valstīs un jau ir aprīkoti ar šādām ciparu kontrolierīcēm, un kontrolē šos transportlīdzekļus.

2. a) Līgumslēdzējas valstis veic nepieciešamos pasākumus, lai transportlīdzekļu vadītāju kartes, kas minētas šā līguma grozītajā pielikumā, varētu izdot vēlākais trīs mēnešus pirms 1. punktā minētā četru gadu laikposma beigām. Šis obligātais trīs mēnešu termiņš jāievēro arī gadījumā, ja Līgumslēdzēja valsts noteikumus attiecībā uz ciparu kontrolierīcēm atbilstīgi šā līguma 1.B papildinājumam īsteno pirms četru gadu laikposma beigām. Šīs Līgumslēdzējas valstis informē ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Autopārvadājumu darba grupas sekretariātu par to, kā norit šā pielikuma 1.B papildinājumam atbilstīgo ciparu kontrolierīču ieviešana valsts teritorijā.

b) Kamēr Līgumslēdzējas valstis nav izdevušas a) apakšpunktā minētās kartes, šā līguma pielikuma 14. panta noteikumus piemēro tiem transportlīdzekļu vadītājiem, kam var būt jāvada transportlīdzekļi, kuri aprīkoti ar ciparu kontrolierīcēm atbilstīgi šā pielikuma 1.B papildinājumam.

3. Uzskata, ka visi ratifikācijas vai pievienošanās instrumenti, ko valsts deponējusi pēc 1. punktā minēto grozījumu stāšanās spēkā, attiecas uz šo grozīto līgumu, tostarp uz 1. punktā noteikto īstenošanas termiņu.

Ja pievienošanās notiek mazāk nekā divus gadus pēc 1. punktā minētā termiņa beigām, valsts, deponējot savu ratifikācijas vai pievienošanās instrumentu, informē depozitāriju par dienu, kad tās teritorijā faktiski lietošanā būs ieviestas ciparu kontrolierīces. Šī valsts var izmantot pārejas periodu, kura ilgums nepārsniedz divus gadus no dienas, kad attiecībā uz šo valsti stājies spēkā līgums. Depozitārijs par to informē visas Līgumslēdzējas valstis.

Iepriekšējā punkta noteikumus piemēro arī gadījumā, ja valsts pievienojusies līgumam pēc četru gadu ilgā īstenošanas termiņa, kas norādīts 1. punktā.

13.bis pants22
Pārejas noteikumi

Noteikumus, kas minēti šā līguma pielikuma 12. panta 7. punkta a) un b) apakšpunkta beigās, piemēro trīs mēnešus pēc šo grozījumu stāšanās spēkā.

14. pants
Nobeiguma noteikumi

1. Eiropas Ekonomikas komisijas dalībvalstis, kā arī valstis, kurām saskaņā ar minētās komisijas Statūtu 8. punktu ir atļauts piedalīties šajā komisijā padomdevēju statusā, līdz 1971. gada 31. martam var parakstīt šo līgumu un attiecīgi tam pievienoties.

2. Šo līgumu ratificē.

3. Ratifikācijas vai pievienošanās dokumentus deponē pie ANO ģenerālsekretāra.

4. Līgums stājas spēkā simts astoņdesmitajā dienā pēc dienas, kurā deponēts astotais ratifikācijas vai pievienošanās instruments.

5. Attiecībā uz katru no valstīm, kas ratificē šo līgumu vai tam pievienojas pēc tam, kad ir deponēts astotais ratifikācijas vai pievienošanās instruments atbilstīgi šā panta 4. punktam, līgums stājas spēkā simts astoņdesmit dienas pēc šīs valsts ratifikācijas vai pievienošanās instrumenta deponēšanas.

15. pants

1. Ikviena Līgumslēdzēja valsts var denonsēt šo līgumu, par to paziņojot Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram.

2. Denonsēšana stājas spēkā pēc sešiem mēnešiem no dienas, kad Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs par to ir saņēmis paziņojumu.

16. pants

Līgums zaudē spēku tad, ja pēc tā spēkā stāšanās jebkurā nepārtrauktā divpadsmit mēnešu laikposmā ir bijis mazāk par trīs Līgumslēdzējām valstīm.

17. pants23

1. Jebkura valsts, parakstot šo līgumu vai deponējot ratifikācijas vai pievienošanās instrumentu, vai arī jebkurā laikā pēc tam var ar ANO ģenerālsekretāram adresētu paziņojumu informēt par to, ka šis līgums ir spēkā visās teritorijās vai kādā no teritorijām, par kuras starptautiskajām attiecībām šī valsts ir atbildīga. Paziņojumā minētajā teritorijā vai teritorijās šo līgumu piemēro no simts astoņdesmitās dienas pēc dienas, kad ģenerālsekretārs saņēmis šo paziņojumu, vai arī, ja tajā dienā līgums vēl nav stājies spēkā, no līguma spēkā stāšanās dienas.

2. Jebkura valsts, kas iesniegusi paziņojumu saskaņā ar iepriekšējo punktu, attiecinot šo līgumu uz teritoriju, par kuras starptautiskajām attiecībām šī valsts ir atbildīga, 15. panta noteikumos paredzētajā kārtībā var denonsēt šo līgumu attiecībā uz šo teritoriju.

18. pants

1. Jebkuru strīdu starp divām vai vairākām Līgumslēdzējām valstīm, kas saistīts ar šā līguma interpretāciju vai piemērošanu, ciktāl iespējams, risina sarunu ceļā.

2. Ja kaut viena no strīdā iesaistītajām Līgumslēdzējām valstīm to pieprasa, strīdu, kas nav izšķirts sarunu ceļā, nodod šķīrējtiesā izskatīšanai attiecīgi vienam vai vairākiem šķīrējtiesnešiem, kurus strīdā iesaistītās puses izraugās, savstarpēji vienojoties. Ja trīs mēnešu laikā no dienas, kad šķīrējtiesā iesniegts pieteikums, strīdā iesaistītās puses nespēj vienoties par šķīrējtiesneša vai šķīrējtiesnešu izvēli, tad jebkura no minētajām pusēm var lūgt Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāru iecelt vienu šķīrējtiesnesi, kuram uztic strīda izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu.

3. Iepriekšējā punktā norādītajā kārtībā nozīmētā(-o) šķīrējtiesneša(-u) lēmums ir saistošs visām strīdā iesaistītajām Līgumslēdzējām valstīm.

19. pants24

1. Jebkura valsts, parakstot līgumu, ratificējot to vai pievienojoties tam, var paziņot, ka tai šā līguma 18. panta 2. un 3. punkts nav saistošs. Pārējām Līgumslēdzējām valstīm šie punkti nav saistoši attiecībā uz to Līgumslēdzēju valsti, kas izdarījusi šādu atrunu.

2. Ja sava ratifikācijas vai pievienošanās instrumenta deponēšanas laikā valsts izdara citādu atrunu, kas nav minēta šā panta 1. punktā, Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs par šo atrunu paziņo visām valstīm, kuras pirms tam ir deponējušas savus ratifikācijas vai pievienošanās instrumentus un kopš tā laika nav denonsējušas šo līgumu. Atrunu uzskata par pieņemtu, ja neviena no minētajām valstīm sešu mēnešu laikā pēc tās izziņošanas nav izteikusi iebildumus pret tās pieņemšanu. Pretējā gadījumā atrunu nepieņem un, ja valsts, kas to izdarījusi, to neatsauc, deponētais ratifikācijas vai pievienošanās instruments nav spēkā. Piemērojot šo punktu, neņem vērā to valstu iebildumus, kuru ratifikācija vai pievienošanās nav spēkā atrunu dēļ, ko tās izdarījušas, pamatojoties uz šo punktu.

3. Ikviena Līgumslēdzēja valsts, kuras atruna ir bijusi pieņemta šā līguma parakstīšanas protokolā vai kura ir izdarījusi atrunu saskaņā ar šā panta 1. punktu, vai kura ir izdarījusi atrunu, kas ir pieņemta saskaņā ar šā panta 2. punktu, var jebkurā laikā atsaukt šo atrunu, par to paziņojot ģenerālsekretāram.

20. pants25

1. Pēc tam, kad šis līgums bijis spēkā trīs gadus, jebkura Līgumslēdzēja valsts, iesniedzot Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram adresētu paziņojumu, var pieprasīt sasaukt konferenci šā līguma pārskatīšanai. Ģenerālsekretārs par šādu pieprasījumu informē visas Līgumslēdzējas valstis un sasauc konferenci, ja četru mēnešu laikā pēc šādas informācijas izsūtīšanas dienas šo pieprasījumu ir atbalstījusi ne mazāk kā viena trešdaļa no visām Līgumslēdzējām valstīm.

2. Ja saskaņā ar iepriekšējo punktu sasauc konferenci, tad ģenerālsekretārs par to paziņo visām Līgumslēdzējām valstīm un uzaicina tās trīs mēnešu laikā iesniegt priekšlikumus par konferencē apspriežamajiem jautājumiem. Ģenerālsekretārs vismaz trīs mēnešus pirms paredzētās konferences dienas visām Līgumslēdzējām valstīm nosūta konferences darba kārtības projektu, kā arī iesniegtos priekšlikumus par konferencē apspriežamiem jautājumiem.

3. Ģenerālsekretārs uz jebkuru konferenci, kas tiek rīkota saskaņā ar šo pantu, uzaicina visas šā līguma 14. panta 1. punktā minētās valstis.

21. pants26

1. Jebkura Līgumslēdzēja valsts var ierosināt vienu vai vairākus šā līguma grozījumus. Jebkura ierosinātā grozījuma tekstu nosūta Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, kas to nosūta visām Līgumslēdzējām valstīm, kā arī dara to zināmu pārējām šā līguma 14. panta 1. punktā minētajām valstīm.

2. Sešu mēnešu laikā no dienas, kad ģenerālsekretārs ir paziņojis par ierosināto grozījumu, jebkura Līgumslēdzēja valsts var informēt ģenerālsekretāru par to, ka

a) tai ir iebildumi pret ierosināto grozījumu vai,

b) lai gan tai šis priekšlikums ir pieņemams, šajā valstī vēl nav izpildīti nosacījumi šāda grozījuma pieņemšanai.

3. Ja Līgumslēdzēja valsts nosūta ģenerālsekretāram šā panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto paziņojumu un kamēr tā nav paziņojusi ģenerālsekretāram par attiecīgā grozījuma pieņemšanu, šī valsts var iesniegt iebildumu pret ierosināto grozījumu deviņu mēnešu laikā pēc tam, kad beidzies sākotnējā paziņojuma iesniegšanai paredzētais sešu mēnešu termiņš.

4. Ja pret ierosināto grozījumu ir izteikts iebildums saskaņā ar šā panta 2. un 3. punkta noteikumiem, tad uzskata, ka grozījums nav pieņemts un tam nav juridiska spēka.

5. Ja iebildumi pret ierosināto grozījumu nav izteikti šā panta 2. un 3. punktā noteiktajā kārtībā, grozījumu uzskata par pieņemtu tālāk norādītajā dienā:

a) ja neviena Līgumslēdzēja valsts nav nosūtījusi ģenerālsekretāram paziņojumu saskaņā ar šā panta 2. punkta b) apakšpunktu - dienā, kad beidzas šā panta 2. punktā minētais sešu mēnešu termiņš;

b) ja kāda Līgumslēdzēja valsts ir nosūtījusi ģenerālsekretāram paziņojumu saskaņā ar šā panta 2. punkta b) apakšpunktu - agrākajā no šīm divām dienām:

- dienā, kad visas Līgumslēdzējas valstis, kas nosūtījušas šādus paziņojumus, ir informējušas ģenerālsekretāru par ierosinātā grozījuma pieņemšanu, ar nosacījumu, ka, ja visi paziņojumi par grozījuma pieņemšanu ir iesūtīti pirms šā panta 2. punktā noteiktā sešu mēnešu termiņa beigām, tad šo dienu uzskata par minētā termiņa beigu dienu;

- dienā, kad beidzas šā panta 3. punktā minētais deviņu mēnešu termiņš.

5.bis. Gadījumā, ja valsts kļūst par šā līguma Līgumslēdzēju laikā no brīža, kad ir izsūtīts grozījuma projekts, līdz brīdim, kad to uzskata par pieņemtu, ANO Eiropas Ekonomikas komisijas Autopārvadājumu darba grupas sekretariāts, cik drīz vien iespējams, informē jauno Līgumslēdzēju valsti par šo grozījumu projektu. Šī valsts paziņo ģenerālsekretāram savus iebildumus līdz sešu mēnešu termiņa beigām no dienas, kad visām Līgumslēdzējām valstīm tika nosūtīts sākotnējā grozījuma teksts.

6. Katrs grozījums, ko uzskata par pieņemtu, stājas spēkā, kad ir pagājuši seši mēneši no dienas, kurā tas uzskatāms par pieņemtu.

7. Ģenerālsekretārs, cik drīz vien iespējams, informē visas Līgumslēdzējas valstis par to, vai pret ierosināto grozījumu ir iesniegti kādi iebildumi saskaņā ar šā panta 2. punkta a) apakšpunktu un vai viena vai vairākas Līgumslēdzējas valstis ir atsūtījušas paziņojumu saskaņā ar šā panta 2. punkta b) apakšpunktu. Ja viena vai vairākas Līgumslēdzējas valstis ir atsūtījušas ģenerālsekretāram šādu paziņojumu, viņš informē visas Līgumslēdzējas valstis par to, vai paziņojumu atsūtījušās valstis noraida vai pieņem ierosināto grozījumu.

8. Neatkarīgi no šā panta 1.-6. punktā noteiktās grozījumu iesniegšanas kārtības līguma pielikumu var grozīt, visu Līgumslēdzēju valstu kompetentajām iestādēm par to savstarpēji vienojoties. Ja kādas Līgumslēdzējas valsts kompetentā iestāde paziņo, ka saskaņā ar šīs valsts tiesību aktiem tās drīkst piekrist grozījumam, tikai saņemot īpašu atļauju vai likumdevējas iestādes apstiprinājumu, uzskata, ka attiecīgās Līgumslēdzējas valsts kompetentās iestādes nav piekritušas pielikuma grozīšanai līdz brīdim, kamēr minētā kompetentā iestāde nav paziņojusi ģenerālsekretāram, ka saņemta nepieciešamā atļauja vai apstiprinājums. Kompetentās iestādes vienojas par dienu, kurā stājas spēkā grozītais pielikums, un var noteikt, ka pārejas periodā līdztekus grozītajam pielikumam daļēji vai pilnībā spēkā ir arī iepriekšējais pielikums.

22. pants27

1. Šā līguma pielikuma 1. un 2. papildinājumu groza šajā pantā noteiktajā kārtībā.

2. Pēc Līgumslēdzējas valsts pieprasījuma ikvienu tās ierosinātu grozījumu šā līguma pielikuma 1. un 2. papildinājumā izskata Eiropas Ekonomikas komisijas (EEK) Autopārvadājumu darba grupa.

3. Ja grozījumu pieņem ar klātesošo un balsojošo locekļu vairākumu un ja šis vairākums ietver klātesošo un balsojošo Līgumslēdzēju valstu vairākumu, ģenerālsekretārs grozījumu nosūta pieņemšanai visu Līgumslēdzēju valstu kompetentajām iestādēm.

4. Šo grozījumu pieņem, ja sešu mēnešu laikā pēc paziņošanas dienas savus iebildumus pret šo grozījumu ģenerālsekretāram paziņo mazāk nekā viena trešdaļa Līgumslēdzēju valstu kompetento iestāžu.

4.bis. Gadījumā, ja valsts kļūst par šā līguma Līgumslēdzēju laikā no brīža, kad ir izsūtīts grozījuma projekts, līdz brīdim, kad to uzskata par pieņemtu, Eiropas Ekonomikas komisijas Autopārvadājumu darba grupas sekretariāts, cik drīz vien iespējams, informē jauno Līgumslēdzēju valsti par šo grozījuma projektu. Šī valsts paziņo ģenerālsekretāram savus iebildumus līdz sešu mēnešu termiņa beigām no dienas, kad visām Līgumslēdzējām valstīm tika nosūtīts sākotnējā grozījuma teksts.

5. Ģenerālsekretārs paziņo Līgumslēdzējām valstīm par visiem pieņemtajiem grozījumiem, un šie grozījumi stājas spēkā tad, kad ir pagājuši trīs mēneši no paziņošanas dienas.

22.bis pants28
1.B papildinājuma grozīšanas kārtība

1. Šā līguma pielikuma 1.B papildinājumu groza šajā pantā noteiktajā kārtībā.

2. Jebkurus 1.B papildinājuma ievada pantu grozījumu priekšlikumus Eiropas Ekonomikas komisijas Autopārvadājumu darba grupa pieņem ar klātesošo un balsojošo Līgumslēdzēju valstu vairākumu. Visus šādi pieņemtos grozījumus ģenerālsekretārs nosūta darba grupas sekretariātam paziņošanai visām Līgumslēdzējām valstīm. Tie stājas spēkā trīs mēnešus pēc dienas, kurā Līgumslēdzējām valstīm nosūtīts paziņojums.

3. Tā kā saskaņā ar šā līguma 10. pantu 1.B papildinājums ir šim līgumam pielāgots Regulas (EEK) Nr. 3821/85 I.B pielikums*, tad uz 1.B papildinājumu tiešā veidā attiecas visi Eiropas Savienības izdarītie grozījumi šajā pielikumā ar šādiem nosacījumiem:

- Eiropas Ekonomikas komisijas Autopārvadājumu darba grupas sekretariāts oficiāli paziņo visu Līgumslēdzēju valstu kompetentajām iestādēm, ka Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī ir publicēti grozījumi Kopienas Regulas I.B pielikumā, un tajā pašā laikā šo informāciju paziņo arī ģenerālsekretariātam, pievienojot attiecīgo tekstu kopiju;

- šie grozījumi attiecībā uz 1.B papildinājumu stājas spēkā trīs mēnešus pēc dienas, kad Līgumslēdzējām valstīm paziņota šī informācija.

4. Ja šā līguma pielikuma grozījumu priekšlikums attiecas arī uz 1.B papildinājumu, tad grozījumi, kas attiecas uz papildinājumu, nevar stāties spēkā pirms grozījumiem, kas attiecas uz pielikumu. Ja šajā saistībā 1.B papildinājuma grozījumi tiek darīti zināmi vienlaikus ar pielikuma grozījumiem, to spēkā stāšanās diena ir atkarīga no dienas, kurā ir pabeigtas 21. pantā aprakstītās procedūras.

 

* Jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas 2002. gada 13. jūnija Regulu (EK) Nr. 1360/2002 (OV L 207, 05.08.2002. (kļūdu labojums OV L 77, 13.03.2004.)) un 2004. gada 5. marta Regulu Nr. 432/2004 (OV L 71, 10.03.2004.).

 

22.ter pants29
3. papildinājuma grozīšanas kārtība

1. Šā līguma pielikuma 3. papildinājumu groza saskaņā ar tālāk aprakstīto kārtību.

2. Visus priekšlikumus par standartizētu veidlapu ieviešanu 3. papildinājumā atbilstīgi šā līguma 12.bis pantam vai esošo veidlapu grozīšanu iesniedz pieņemšanai Eiropas Ekonomikas komisijas Autopārvadājumu darba grupai. Priekšlikumu uzskata par pieņemtu ar klātesošo un balsojošo Līgumslēdzēju valstu vairākumu.

Eiropas Ekonomikas komisijas sekretariāts oficiāli informē visu šā līguma Līgumslēdzēju valstu kompetentās iestādes par visiem šādi pieņemtiem grozījumiem un tajā pašā laikā šo informāciju nosūta arī ģenerālsekretāram, pievienojot attiecīgo tekstu.

3. Jebkuru šādi pieņemto standartizēto veidlapu var izmantot dienā, kad pagājuši trīs mēneši pēc šīs informācijas paziņošanas visām šā līguma Līgumslēdzējām valstīm.

23. pants30

Papildus šā līguma 20. un 21. pantā minētajiem paziņojumiem ANO ģenerālsekretārs šā līguma 14. panta 1. punktā minētajām valstīm paziņo arī par:

a) ratifikāciju vai pievienošanos saskaņā ar šā līguma 14. pantu,

b) dienām, kad šis līgums stājas spēkā saskaņā ar tā 14. pantu,

c) denonsēšanu saskaņā ar šā līguma 15. pantu,

d) šā līguma darbības izbeigšanu saskaņā ar tā 16. pantu,

e) paziņojumiem, kas saņemti saskaņā ar šā līguma 17. pantu,

f) deklarācijām un paziņojumiem, kas saņemti saskaņā ar šā līguma 19. pantu,

g) jebkuru grozījumu stāšanos spēkā saskaņā ar šā līguma 21. pantu.

24. pants

Šā līguma parakstīšanas protokolam ir tāds pats spēks, likumība un darbības termiņš kā pašam līgumam, par kura neatņemamu sastāvdaļu tas uzskatāms.

25. pants31

Pēc 1971. gada 31. marta šā līguma oriģināleksemplārs tiek deponēts Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram, kas tā norakstu nosūta katrai tā 14. panta 1. punktā minētajai valstij.


 

Pielikums32

Kontrolierīce

Vispārējie noteikumi

I nodaļa. Tipa apstiprinājums

1. pants

Šajā nodaļā termins "kontrolierīce" nozīmē "kontrolierīci vai tās sastāvdaļas".

Ražotājs vai tā pārstāvis, Līgumslēdzējai valstij iesniedzot pieteikumu kontrolierīces, reģistrācijas diagrammas vai atmiņas kartes tipa apstiprinājumam, tam pievieno attiecīgās specifikācijas. Pieteikumu kontrolierīces, reģistrācijas diagrammas vai atmiņas kartes tipa apstiprināšanai var iesniegt tikai vienai Līgumslēdzējai valstij.

2. pants

Līgumslēdzēja valsts savu tipa apstiprinājumu piešķir visiem kontrolierīču, reģistrācijas diagrammu vai atmiņas karšu tipiem, kas atbilst šā pielikuma 1. papildinājumā noteiktajām prasībām ar nosacījumu, ka Līgumslēdzēja valsts var pārbaudīt, vai ražošanas paraugi atbilst apstiprinātajam prototipam.

Pielikuma 1.B papildinājumā minētajai kontrolierīcei nevar piešķirt tipa apstiprinājumu, kamēr nav pierādīta visas sistēmas (pašas kontrolierīces, transportlīdzekļa vadītāja kartes un elektrosavienojumu ar pārnesumkārbu) noturība pret mēģinājumiem labot vai pārveidot datus par transportlīdzekļa vadīšanas laikiem. Vajadzīgās pārbaudes veic eksperti, kas pārzina jaunākos datu pārveidošanas paņēmienus.

Par visiem apstiprinātā parauga pārveidojumiem vai papildinājumiem jāsaņem papildu tipa apstiprinājums no tās Līgumslēdzējas valsts, kas izdevusi sākotnējo tipa apstiprinājumu.

3. pants

Par katru saskaņā ar 5. pantu apstiprināto kontrolierīču, reģistrācijas diagrammu vai atmiņas karšu tipu, kuru tās apstiprina saskaņā ar 2. pantu, Līgumslēdzējas valstis pieteicējam izdod 2. papildinājumā iekļautajam paraugam atbilstīgu apstiprinājuma zīmi.

4. pants

Tās Līgumslēdzējas valsts kompetentās iestādes, kas saņēmušas tipa apstiprinājuma pieteikumu, par katru kontrolierīces, reģistrācijas diagrammas vai atmiņas kartes tipu, kuru tās apstiprina vai neapstiprina, viena mēneša laikā pārējo Līgumslēdzēju valstu kompetentajām iestādēm nosūta apstiprinājuma sertifikāta kopijas kopā ar attiecīgām specifikācijām, vai vajadzības gadījumā šīm iestādēm paziņo par apstiprinājuma atteikumu; atteikuma gadījumos tās paziņo sava lēmuma pamatojumu.

5. pants

1. Ja Līgumslēdzēja valsts, kas saskaņā ar 2. pantu piešķīrušas tipa apstiprinājumu, konstatē, ka noteikta kontrolierīce, reģistrācijas diagramma vai atmiņas karte, kam ir to izdotā tipa apstiprinājuma zīme, neatbilst apstiprinātajam prototipam, tās veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka ražošanas paraugi atbilst apstiprinātajam prototipam. Vajadzības gadījumos šādi pasākumi var ietvert piešķirtā tipa apstiprinājuma atsaukšanu.

2. Līgumslēdzēja valsts, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, to anulē gadījumos, kad apstiprinātās kontrolierīces, reģistrācijas diagrammas vai atmiņas kartes neatbilst šim pielikumam vai tā papildinājumiem, vai arī tiek konstatēti tādi būtiski trūkumi to ekspluatācijā, kuru dēļ tās nav piemērotas paredzētajam mērķim.

3. Ja Līgumslēdzēja valsts, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, no kādas citas Līgumslēdzējas valsts saņem informāciju par kādu no 1. vai 2. punktā minētajiem gadījumiem, tā, konsultējoties ar šo valsti un ievērojot 5. pantu, veic šajos punktos noteiktos pasākumus.

4. Līgumslēdzēja valsts, kas konstatējusi kādu no 2. punktā minētajiem gadījumiem, līdz turpmākiem paziņojumiem var aizliegt attiecīgās kontrolierīces, reģistrācijas diagrammas vai atmiņas kartes laišanu tirgū un izmantošanu. Tas pats attiecas arī uz 1. punktā minētajiem gadījumiem, ja no sākotnējas pārbaudes atbrīvotu kontrolierīču, reģistrācijas diagrammu vai atmiņas karšu ražotājs pēc tam, kad pienācīgā veidā saņēmis brīdinājumu, nenovērš to neatbilstību apstiprinātajam paraugam vai šā pielikuma prasībām.

Visos šādos gadījumos Līgumslēdzēju valstu kompetentās iestādes viena mēneša laikā informē cita citu par tipa apstiprinājuma anulēšanu vai citiem pasākumiem, kas veikti saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu, norādot attiecīgās rīcības pamatojumu.

5. Ja Līgumslēdzēja valsts, kas piešķīrusi tipa apstiprinājumu, apstrīd 1. un 2. punktā minēto gadījumu iestāšanos, par kuriem tai ir paziņots, iesaistītās Līgumslēdzējas valstis cenšas strīdu atrisināt.

6. pants

1. Reģistrācijas diagrammas tipa apstiprinājuma pieteikuma iesniedzējs savā pieteikumā norāda kontrolierīces tipu vai tipus, kam konkrētā diagramma paredzēta, un nodrošina ar diagrammas testēšanai piemērotām attiecīgā tipa vai attiecīgo tipu kontrolierīcēm.

2. Līgumslēdzēju valstu kompetentās iestādes reģistrācijas diagrammas tipa apstiprinājuma sertifikātā norāda kontrolierīču tipu vai tipus, kuros var izmantot šo reģistrācijas diagrammu.

7. pants

Līgumslēdzēja valsts nedrīkst atteikties reģistrēt transportlīdzekļus, kuros uzstādītas šādas kontrolierīces, vai aizliegt to ekspluatācijas sākšanu vai izmantošanu tāda iemesla dēļ, kas saistīts ar faktu, ka transportlīdzeklī uzstādītas šādas ierīces, ja uz tām ir 3. pantā minētā apstiprinājuma zīme un 9. pantā minētā uzstādīšanas plāksne.

8. pants

Visos lēmumos, kas saskaņā ar šo pielikumu pieņemti par kontrolierīču, datu reģistrācijas diagrammu vai atmiņas karšu tipa apstiprinājuma atteikumu vai atsaukšanu, sīki norāda to pamatojumu. Lēmumu paziņo attiecīgajai pusei, to vienlaikus informējot par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, ko tā var izmantot saskaņā ar Līgumslēdzējā valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem, un par šo tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanas termiņiem.

II nodaļa. Uzstādīšana un inspekcija

9. pants

1. Kontrolierīces var uzstādīt vai remontēt tikai montieri vai darbnīcas, ko Līgumslēdzēju valstu kompetentās iestādes īpaši šim nolūkam apstiprinājušas pēc tam, kad ir uzklausījušas šo ierīču ražotājus, ja tie ir izteikuši šādu vēlmi.

Apstiprināto darbnīcu un montieru karšu administratīvais derīgums nepārsniedz vienu gadu.

Ja apstiprinātai darbnīcai vai montierim izdotā karte, kuras derīguma termiņš jāpagarina, ir bojāta, nedarbojas, ir nozaudēta vai nozagta, iestāde piecu dienu laikā pēc atbilstīga sīki izstrādāta pieprasījuma saņemšanas izsniedz jaunu karti.

Ja tiek izdota jauna karte, ar ko aizstāj iepriekšējo, uz jaunās kartes ir norādīts tas pats darbnīcas informācijas numurs, bet indeksa skaitlis ir par vienu lielāks. Iestāde, kas izdod karti, reģistrē visas nozaudētās, nozagtās vai sabojātās kartes.

Līgumslēdzējas valstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apstiprinātajiem montieriem vai darbnīcām izsniegto karšu viltošanu.

2. Apstiprinātais montieris vai darbnīca uz savām uzliktajām plombām piestiprina īpašu zīmi un turklāt attiecībā uz katru kontrolierīci saskaņā ar 1.B pielikumu ievada elektroniskus drošības datus, lai varētu veikt autentiskuma pārbaudes. Katras Līgumslēdzējas valsts kompetentās iestādes reģistrē izmantotās zīmes un elektroniskos drošības datus, apstiprinātajām darbnīcām un montieriem izdotās kartes.

3. Līgumslēdzējas valsts kompetentās iestādes cita citai nosūta gan apstiprinātajām darbnīcām un montieriem izdoto karšu sarakstus, gan arī zīmju kopijas un vajadzīgo informāciju par izmantotajiem elektroniskās drošības datiem.

4. Lai apliecinātu, ka kontrolierīces uzstādītas saskaņā ar šā pielikuma prasībām, izmanto uzstādīšanas plāksni, ko piestiprina atbilstīgi norādījumiem 1. un 1.B papildinājumā.

5. Plombas kompetento iestāžu apstiprinātie montieri vai darbnīcas var noņemt saskaņā ar šā panta 1. punkta noteikumiem vai apstākļos, kas aprakstīti šā pielikuma 1. un 1.B papildinājumā.

III nodaļa. Ierīču izmantošana

10. pants

Ja transportlīdzekļu vadītājiem ir jāvada transportlīdzeklis, kas aprīkots ar 1.B papildinājumam atbilstīgu kontrolierīci, darba devējs un transportlīdzekļu vadītāji nodrošina, lai pareizi darbotos un tiktu pienācīgi lietotas gan kontrolierīces, gan transportlīdzekļu vadītāju kartes.

11. pants33

1. Darba devējs tiem vadītājiem, kas vada ar 1. papildinājumam atbilstīgām kontrolierīcēm aprīkotus transportlīdzekļus, izdod pietiekami daudz datu reģistrācijas diagrammu, kuru skaitu nosaka, ņemot vērā to, ka tās domātas vienai personai, diagrammas izmantošanas ilgumu, iespējamo nepieciešamību nomainīt bojātās diagrammas vai diagrammas, ko atsavinājis pilnvarots inspektors. Darba devējs transportlīdzekļu vadītājiem izdod tikai apstiprināta tipa datu reģistrācijas diagrammas, kas ir piemērotas izmantošanai transportlīdzeklī uzstādītajās kontrolierīcēs.

Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar kontrolierīci, kas atbilst 1.B papildinājumam, darba devējs un transportlīdzekļa vadītājs nodrošina, lai, ņemot vērā darba laiku, inspekcijas gadījumā pēc pieprasījuma saskaņā ar 1.B papildinājumu būtu iespējams pienācīgi izdrukāt reģistrētos datus.

2. a) Uzņēmums hronoloģiskā secībā un neizdzēšamā veidā vismaz gadu pēc izmantošanas glabā reģistrācijas diagrammas un visas izdrukas, kas veiktas saskaņā ar 12. panta 1. punktu, un izsniedz kopijas tiem transportlīdzekļu vadītājiem, kuri tās pieprasa. Uzņēmums attiecīgajiem transportlīdzekļu vadītājiem, kuri to pieprasa, izsniedz arī no transportlīdzekļu vadītāju kartēm lejupielādēto datu kopijas un šo kopiju izdrukas. Reģistrācijas diagrammas, izdrukas un lejupielādētos datus pēc pieprasījuma sagatavo un izsniedz arī pilnvarotam inspektoram.

b) Uzņēmums, kas izmanto ar šā pielikuma 1.B papildinājumam atbilstīgām kontrolierīcēm aprīkotus transportlīdzekļus, kuriem piemēro šo līgumu,

i) nodrošina visu datu lejupielādi gan no transportlīdzeklī uzstādītās ierīces, gan no transportlīdzekļa vadītāja kartes tik regulāri, cik to noteikusi Līgumslēdzēja valsts, kā arī svarīgo datu biežāku lejupielādi, lai nodrošinātu, ka tiek lejupielādēti visi dati par darbībām, ko veicis uzņēmums un kas veiktas šā uzņēmuma uzdevumā;

ii) nodrošina, lai visi dati, kas lejupielādēti gan no transportlīdzeklī uzstādītās ierīces, gan no transportlīdzekļa vadītāja kartes, tiktu glabāti vismaz 12 mēnešus no to reģistrācijas dienas un, ja to pieprasa inspektors, būtu vai nu tiešā veidā, vai attālināti pieejami uzņēmuma teritorijā.

Šajā apakšpunktā terminu "lejupielādēt" interpretē saskaņā ar definīciju, kas noteikta 1.B papildinājuma I nodaļas s) punktā.

3. Transportlīdzekļa vadītāja karti, kas definēta 1.B papildinājumā, pēc transportlīdzekļa vadītāja pieprasījuma izdod tās Līgumslēdzējas valsts kompetentā iestāde, kurā atrodas viņa parastā dzīvesvieta.

Līgumslēdzēja valsts var pieprasīt, lai transportlīdzekļa vadītājam, uz kuru attiecas līguma noteikumi un kura pastāvīgā dzīvesvieta atrodas šajā valstīm, būtu transportlīdzekļa vadītāja karte.

a) Šajā līgumā "parastā dzīvesvieta" ir vieta, kur persona parasti dzīvo, t. i., vismaz 185 dienas katrā kalendārajā gadā privātu un profesionālu saistību dēļ vai gadījumā, ja personai nav darba attiecību, tādu privātu saistību dēļ, kas liecina par ciešu saikni starp šo personu un vietu, kur tā dzīvo.

Tomēr uzskata, ka tādas personas parastā dzīvesvieta, kuru darba attiecības saista ar citu vietu, nevis ar to, ar ko viņu saista privātas saistības, un kura tādēļ dzīvo pārmaiņus divās vai vairākās Līgumslēdzējās valstīs, ir tā vieta, ar ko šo personu saista privātas saistības, ar nosacījumu, ka šī persona tur atgriežas regulāri. Šis pēdējais nosacījums nav jāizpilda, ja persona dzīvo kādā Līgumslēdzējā valstī, lai noteiktu laiku veiktu kādu darbu.

b) Transportlīdzekļu vadītāji sniedz atbilstīgus pierādījumus attiecībā uz savu parasto dzīvesvietu, piemēram, uzrādot savu personas apliecību vai citu derīgu dokumentu.

c) Ja tās Līgumslēdzējas valsts kompetentajām iestādēm, kas izdod transportlīdzekļa vadītāja karti, ir šaubas par to, vai parastā dzīvesvieta norādīta atbilstīgi b) apakšpunktam, vai tās vēlas veikt konkrētu pārbaudi, tās var pieprasīt sniegt papildu informāciju vai pierādījumus.

d) Tās Līgumslēdzējas valsts kompetentās iestādes, kas izdod transportlīdzekļa vadītāja karti, ciktāl tas iespējams, nodrošina, lai pieteikuma iesniedzējam jau būtu derīga transportlīdzekļa vadītāja karte.

4. a) Līgumslēdzējas valsts kompetentās iestādes transportlīdzekļa vadītāja kartē norāda tās turētāja identitāti saskaņā ar 1.B papildinājuma noteikumiem.

Transportlīdzekļa vadītāja kartes derīguma termiņš nepārsniedz piecus gadus.

Transportlīdzekļa vadītājam var būt tikai viena derīga transportlīdzekļa vadītāja karte. Transportlīdzekļa vadītājs drīkst izmantot tikai savu personisko transportlīdzekļa vadītāja karti. Transportlīdzekļa vadītājs neizmanto tādu transportlīdzekļa vadītāja karti, kura ir bojāta vai kurai beidzies derīguma termiņš.

Ja tiek izdota jauna transportlīdzekļa vadītāja karte, ar ko aizstāj iepriekšējo, uz jaunās kartes ir norādīts tas pats transportlīdzekļa vadītāja kartes izdošanas numurs, bet indeksa skaitlis ir par vienu lielāks. Izdevēja iestāde reģistrē visas izdotās, nozagtās, nozaudētās vai bojātās transportlīdzekļa vadītāja kartes vismaz to derīguma termiņa laikā.

Ja transportlīdzekļa vadītāja karte ir bojāta, nedarbojas, ir nozaudēta vai nozagta, iestāde piecu dienu laikā pēc atbilstīga sīki izklāstīta pieprasījuma saņemšanas izsniedz jaunu karti.

Gadījumā, ja īsi pirms derīguma termiņa beigām tiek pieprasīts atjaunot karti, iestāde pirms šā derīguma termiņa beigām izsniedz jaunu karti, ja tai ir iesniegts pieteikums 12. panta 1. punkta ceturtajā daļā noteiktajā termiņā.

b) Transportlīdzekļa vadītāja kartes izdod tikai tiem pieteikumu iesniedzējiem, kuriem piemēro šā līguma noteikumus.

c) Transportlīdzekļa vadītāja karte ir personīga. Oficiālajā derīguma termiņā to nekādu iemeslu dēļ nevar atsaukt vai apturēt, izņemot gadījumus, kad Līgumslēdzējas valsts kompetentā iestāde konstatē, ka karte ir viltota vai arī transportlīdzekļa vadītājs izmanto karti, kuras turētājs viņš nav, vai arī karte ir iegūta, sniedzot nepatiesas ziņas un/vai uzrādot viltotus dokumentus. Ja šādu kartes apturēšanu vai atsaukšanu veic cita Līgumslēdzēja valsts, kas nav to izdevusi, tad šī Līgumslēdzēja valsts atdod karti tās Līgumslēdzējas valsts iestādēm, kas to ir izdevusi, un norāda atdošanas iemeslus.

d) Līgumslēdzēju valstu izdotās transportlīdzekļu vadītāju kartes ir savstarpēji atzītas.

Ja transportlīdzekļa vadītājs, kuram ir Līgumslēdzējas valsts izdota, derīga karte, ir mainījis parasto dzīvesvietu un tā ir citā Līgumslēdzējā valstī, viņš var lūgt nomainīt savu karti pret līdzvērtīgu transportlīdzekļa vadītāja karti; vajadzības gadījumā tā Līgumslēdzēja valsts, kas veic kartes nomaiņu, pārbauda, vai uzrādītā karte joprojām ir derīga.

Līgumslēdzējas valstis, kas veic apmaiņu, veco karti atdod tās Līgumslēdzējas valsts iestādēm, kas to bija izdevusi, un norāda šādas atdošanas iemeslus.

e) Ja Līgumslēdzēja valsts nomaina vai apmaina transportlīdzekļa vadītāja karti, tad šo nomaiņu vai apmaiņu un visus turpmākos nomaiņas vai atjaunošanas faktus reģistrē šajā Līgumslēdzējā valstī.

f) Līgumslēdzējas valstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu transportlīdzekļu vadītāju karšu viltošanas iespējamību.

5. Līgumslēdzējas valstis nodrošina, lai datus, kuri nepieciešami nolūkā uzraudzīt atbilstību šim līgumam un kurus reģistrē un saglabā kontrolierīce atbilstīgi šā pielikuma 1.B papildinājumam, varētu glabāt 365 dienas no to reģistrācijas dienas un lai tie būtu pieejami tādos apstākļos, kas garantē šo datu drošību un pareizību.

Līgumslēdzējas valstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka kontrolierīces tālāka pārdošana vai ekspluatācijas pārtraukšana netraucētu pienācīgi piemērot šo punktu.

12. pants34

1. Transportlīdzekļu vadītāji nelieto netīras vai bojātas datu reģistrācijas diagrammas vai transportlīdzekļu vadītāju kartes. Diagrammas un transportlīdzekļu vadītāju kartes pienācīgi aizsargā.

Ja ierakstīta diagramma vai transportlīdzekļa vadītāja karte tiek bojāta, transportlīdzekļa vadītāji bojātajai diagrammai vai kartei pievieno rezerves diagrammu vai atbilstīgu diagrammu, ko izmanto tās nomaiņai.

Ja transportlīdzekļa vadītāja karte ir bojāta, nedarbojas, ir nozaudēta vai nozagta, transportlīdzekļa vadītājs septiņu kalendāra dienu laikā pieprasa jaunu karti tās Līgumslēdzējas valsts kompetentajām iestādēm, kurā atrodas viņa parastā dzīvesvieta.

Ja transportlīdzekļa vadītājs vēlas atjaunot savu transportlīdzekļa vadītāja karti, viņš ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā pirms kartes derīguma termiņa beigām iesniedz pieteikumu tās Līgumslēdzējas valsts kompetentajām iestādēm, kurā atrodas viņa parastā dzīvesvieta.

2. a) Transportlīdzekļa vadītāji izmanto datu reģistrācijas diagrammas vai transportlīdzekļa vadītāja karti katru darba dienu, sākot no brīža, kad tie saņem transportlīdzekli. Datu reģistrācijas diagrammu vai transportlīdzekļa vadītāja karti neizņem pirms dienas darba laika beigām, izņemot gadījumus, kad to atļauts darīt kāda cita iemesla dēļ. Datu reģistrācijas diagrammu vai transportlīdzekļa vadītāja karti drīkst lietot, nepārsniedzot lietošanai paredzēto laiku.

Ja transportlīdzekli, kas aprīkots ar 1.B papildinājumam atbilstīgu kontrolierīci, vada vairāk nekā viens transportlīdzekļa vadītājs, tad katrs no viņiem nodrošina, lai viņa transportlīdzekļa vadītāja karte būtu ievietota pareizajā tahogrāfa spraugā.

b) Ja transportlīdzekļa vadītājs nav bijis transportlīdzeklī un tāpēc nav varējis lietot tajā uzstādīto kontrolierīci, tad tālāk 3. punkta otrā ievilkuma b), c) un d) apakšpunktā norādītie laikposmi:

i) ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar 1. papildinājumam atbilstīgu kontrolierīci, salasāmā veidā un nenosmērējot jāievada datu reģistrācijas diagrammā vai nu manuāli, vai, izmantojot automātiskās reģistrācijas vai citus līdzekļus, vai

ii) ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar 1.B papildinājumam atbilstīgu kontrolierīci, jāievada transportlīdzekļa vadītāja kartē, izmantojot reģistrācijas kontrolierīces manuālās ievadīšanas funkciju.

c) Ja transportlīdzeklī ir vairāki transportlīdzekļa vadītāji, datu reģistrācijas diagrammas pēc vajadzības nomaina tā, lai tālāk 3. punkta otrā ievilkuma b), c) un d) apakšpunktā norādītā informācija tiktu reģistrēta tā vadītāja diagrammā, kas faktiski vada transportlīdzekli.

3. Transportlīdzekļa vadītājs:

- nodrošina, lai diagrammā reģistrētais laiks atbilstu transportlīdzekļa reģistrācijas valsts pulksteņa laikam,

- darbina palaišanas mehānismus, ar kuru palīdzību atsevišķi un precīzi var reģistrēt šādus laikposmus:

a) zem simbola    vai   35 - transportlīdzekļa vadīšanas laiku,

b) zem simbola     vai    36 - visus pārējos darba laikposmus,

c) zem simbola     vai    37 - pārējos "pieejamības laikposmus", proti

- stāvēšanas laiku, t. i., laikposmu, kurā transportlīdzekļa vadītājiem jāatrodas savās darbavietās tikai ar tādu mērķi, lai atbildētu uz aicinājumu sākt vai beigt braukšanu vai veikt kādu cita darbu,

- laiku, kas pavadīts, transportlīdzekļa kustības laikā blakus transportlīdzekļa vadītājam,

- transportlīdzekļa kustības laikā guļamvietā pavadīto laiku,

d) zem simbola    vai    38 - darba pārtraukumus un dienas atpūtas laikus.

4. Līgumslēdzējas valstis savā teritorijā reģistrētajos transportlīdzekļos var atļaut visus 3. punkta otrā ievilkuma b) un c) apakšpunktā minētos laikposmus datu reģistrācijas diagrammā reģistrēt zem simbola  .

5. Apkalpes locekļi savās datu reģistrācijas diagrammās ieraksta šādu informāciju:

a) sākot jaunu diagrammu - savu uzvārdu un vārdu;

b) diagrammas izmantošanas sākuma datumu un vietu un izmantošanas beigu datumu un vietu;

c) izmantojamā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru - pirmajam uz diagrammas reģistrētajam braucienam izmantojamā transportlīdzekļa numuru, kā arī atbilstīgā gadījumā diagrammas izmantošanas laikā nomainītā transportlīdzekļa numuru;

d) odometra rādījumu:

- pirmā diagrammā reģistrētā brauciena sākumā,

- pēdējā diagrammā reģistrētā brauciena beigās,

- ja darba dienas laikā tiek nomainīts transportlīdzeklis (nolasījums no transportlīdzekļa, uz kura vadītājs bija norīkots darbā, un no transportlīdzekļa, uz kuru viņš pāriet);

e) attiecīgā gadījumā transportlīdzekļu nomaiņas laiku.

5.bis Transportlīdzekļa vadītājs 1.B papildinājumam atbilstīgā kontrolierīcē reģistrē tās valsts simbolu, kurā sākas viņa ikdienas darba laiks, un tās valsts simbolu, kurā beidzas viņa ikdienas darba laiks.

Minētās datu ievades aktivizē transportlīdzekļa vadītājs, un tās var būt vai nu pilnīgi manuālas, vai automātiskas, ja kontrolierīce ir saistīta ar satelīta izsekošanas sistēmu.

6. 1. papildinājumā definētās kontrolierīces konstrukcijai jābūt tādai, lai pilnvarots inspektors vajadzības gadījumā varētu to atvērt un, diagrammu nesaburzot, nesabojājot vai nenosmērējot, nolasīt iepriekšējo deviņu stundu laikā reģistrētos datus.

Ierīces konstrukcijai turklāt jābūt tādai, lai neatverot korpusu, varētu pārbaudīt, vai tiek veikta datu reģistrācija.

7. a) Ja transportlīdzekļa vadītājs vada transportlīdzekli, kas aprīkots ar 1. papildinājumam atbilstīgu kontrolierīci, viņam pēc inspektora pieprasījuma jāspēj uzrādīt:

i) gan datu reģistrācijas diagrammas par kārtējo nedēļu, gan tās diagrammas, ko transportlīdzekļa vadītājs izmantojis iepriekšējo 15 kalendāra dienu laikā;

ii) transportlīdzekļa vadītāja karti, ja viņam tāda ir, un

iii) visus manuāli reģistrētos datus un izdrukas, kas veiktas gan kārtējā nedēļā, gan iepriekšējo 15 kalendāra dienu laikā atbilstīgi šā līguma prasībām.

No šā līguma 13. pantā noteiktās piemērošanas dienas i) un iii) apakšpunktā minētie laikposmi aptver konkrēto dienu un 28 iepriekšējās dienas.

b) Ja transportlīdzekļa vadītājs vada transportlīdzekli, kas aprīkots ar 1.B papildinājumam atbilstīgu kontrolierīci, viņam pēc inspektora pieprasījuma jāspēj uzrādīt:

i) transportlīdzekļa vadītāja karti, kuras turētājs viņš ir;

ii) visus manuāli reģistrētos datus un izdrukas, kas veiktas gan kārtējā nedēļā, gan iepriekšējo 15 kalendāro dienu laikā atbilstīgi šā līguma prasībām;

iii) datu reģistrācijas diagrammas, kas atbilst iepriekšējā apakšpunktā norādītajam laikposmam, kurā viņš vadījis ar 1. papildinājumam atbilstīgu kontrolierīci aprīkotu transportlīdzekli.

No šā līguma 13. pantā noteiktās piemērošanas dienas ii) apakšpunktā minētie laikposmi aptver konkrēto dienu un 28 iepriekšējās dienas.

c) Pilnvarotais inspektors var pārbaudīt atbilstību šim līgumam, analizējot datu reģistrācijas diagrammas, parādītos un izdrukātos datus, kas reģistrēti kontrolierīcē vai transportlīdzekļa vadītāja kartē, vai, ja tas nav iespējams, analizējot pārējos apstiprinošos dokumentus, kas pierāda atbilstību 13. panta 2. un 3. punkta noteikumiem.

8. Ir aizliegts viltot, slēpt vai iznīcināt datus, kas reģistrēti diagrammā, saglabāti kontrolierīcē vai transportlīdzekļa vadītāja kartē vai redzami kontrolierīces izdrukās atbilstīgi 1.B papildinājumam. Tas pats attiecas uz jebkādiem kontrolierīces, datu reģistrācijas diagrammas vai transportlīdzekļa vadītāja kartes pārveidojumiem, kuru dēļ dati un/vai izdrukātā informācija varētu tikt viltota, slēpta vai iznīcināta. Transportlīdzeklī neatrodas nekādas ierīces, ko varētu izmantot, lai veiktu minētos pārveidojumus.

13. pants39

1. Kontrolierīces bojājumu vai nepareizas darbības gadījumos darba devējam iespējami drīz tā jānodod remontēt apstiprinātam montierim vai darbnīcai.

Ja vienas nedēļas laikā pēc bojājuma vai nepareizas darbības konstatēšanas transportlīdzeklis nevar atgriezties garāžā, remontu veic ceļā.

Līgumslēdzējas valstis var veikt pasākumus, lai kompetentajām iestādēm piešķirtu pilnvaras aizliegt izmantot transportlīdzekļus, ja kontrolierīču bojājumu vai nepareizas darbības gadījumos netiek ievērota iepriekšējos apakšpunktos noteiktā kārtība.

2. a) Laikā, kad kontrolierīces nedarbojas vai darbojas nepareizi, transportlīdzekļa vadītājs reģistrācijas diagrammās vai atbilstīgā diagrammā, kuru pievieno reģistrācijas diagrammai vai transportlīdzekļa vadītāja kartei un kurā viņš norāda datus, kas dod iespēju viņu identificēt (vārdu un vadītāja apliecības numuru vai vārdu un vadītāja kartes numuru), iekļauj visu informāciju par dažādiem laikposmiem, kuros kontrolierīce nav pareizi darbojusies vai veikusi izdrukas.

b) Ja transportlīdzekļa vadītāja karte ir bojāta, nedarbojas, ir nozaudēta vai nozagta vai nav transportlīdzekļa vadītāja rīcībā, transportlīdzekļa vadītājs:

i) reisa sākumā izdrukā datus par transportlīdzekli, kuru tas vada, un uz šīs izdrukas norāda:

- savus identifikācijas datus (vārdu, uzvārdu un savas autovadītāja apliecības numuru vai vārdu, uzvārdu un savas transportlīdzekļa vadītāja kartes numuru) un parakstās;

- 12. panta 3. punkta otrā ievilkuma b), c) un d) apakšpunktā minētos laikposmus;

ii) reisa beigās izdrukā informāciju attiecībā uz kontrolierīces reģistrētajiem laikposmiem, norāda laiku, kurā tas veicis citu darbu, "pieejamības laikposmus" un atpūtas laiku kopš reisa sākumā veiktās izdrukas, ja to nav reģistrējis tahogrāfs, un uz šā dokumenta norāda savus identifikācijas datus (vārdu, uzvārdu un savas autovadītāja apliecības numuru vai vārdu, uzvārdu un savas transportlīdzekļa vadītāja kartes numuru) un parakstās.

3. Ja transportlīdzekļa vadītāja karte ir bojāta vai nedarbojas, transportlīdzekļa vadītājs to atdod kompetentajai iestādei tajā Līgumslēdzējā valstī, kurā atrodas tā parastā dzīvesvieta. Transportlīdzekļa vadītāja kartes zādzības gadījumā par to ir oficiāli jāpaziņo tās Līgumslēdzējas valsts kompetentajai iestādei, kurā notikusi zādzība.

Par transportlīdzekļa vadītāja kartes nozaudēšanu oficiāli jāpaziņo gan tās Līgumslēdzējas valsts kompetentajām iestādēm, kas to izdevusi, gan tās Līgumslēdzējas valsts kompetentajām iestādēm, kur atrodas transportlīdzekļa vadītāja parastā dzīvesvieta, ja šīs valstis ir dažādas.

Transportlīdzekļa vadītājs bez transportlīdzekļa vadītāja kartes transportlīdzekļa vadīšanu drīkst turpināt 15 kalendāra dienas vai ilgāku laiku, ja tas nepieciešams, lai transportlīdzeklis atgrieztos uzņēmuma teritorijā, ar nosacījumu, ka viņš var pierādīt, ka šajā laikposmā karti nebija iespējams izgatavot vai izmantot.

Ja tās Līgumslēdzējas valsts kompetentās iestādes, kur atrodas transportlīdzekļa vadītāja parastā dzīvesvieta, nav tās pašas iestādes, kas izdevušas viņa transportlīdzekļa vadītāja karti, un ja transportlīdzekļa vadītājs pieprasa atjaunot viņa transportlīdzekļa vadītāja karti, tās paziņo iestādēm, kas bija izdevušas iepriekšējo karti, precīzu tās atjaunošanas, aizstāšanas vai maiņas iemeslu.

14. pants

1. Saskaņā ar līguma 13. panta 2. punkta b) apakšpunktu tie transportlīdzekļu vadītāji, kas vada Līgumslēdzējā valstī reģistrētu transportlīdzekli un kam kompetentās iestādes vēl nav varējušas izdot transportlīdzekļa vadītāja kartes, un kas šā panta 1. punktā minētajā pārejas laikā veic starptautiskos pārvadājumus ar transportlīdzekli, kas aprīkots ar pielikuma 1.B papildinājumam atbilstīgu ciparu kontrolierīci, pēc inspektora pieprasījuma jāuzrāda izdrukas un/vai datu reģistrācijas diagrammas par kārtējo nedēļu un vienmēr izdrukas un/vai datu reģistrācijas diagrammas par iepriekšējās nedēļas pēdējo dienu, kurā tas vadījis transportlīdzekli.

2. Šā panta 1. punkts neattiecas uz to transportlīdzekļu vadītājiem, kas reģistrēti valstīs, kur transportlīdzekļa vadītāja kartes izmantošana ir obligāta. Tomēr transportlīdzekļu vadītāji vienmēr pēc inspektora pieprasījuma uzrāda izdrukas.

3. Uz šā panta 1. punktā minētajām izdrukām transportlīdzekļa vadītājs atzīmē savus identifikācijas datus (vārdu, uzvārdu un autovadītāja apliecības numuru) un parakstās.


 

1. papildinājums40

Konstrukcijai, testēšanai, uzstādīšanai un inspekcijai noteiktās prasības

I. Definīcijas

Šajā papildinājumā:

a) "kontrolierīce" ir ierīce, kas paredzēta uzstādīšanai autotransporta līdzekļos automātiskai vai pusautomātiskai tādu datu parādīšanai un reģistrēšanai, kas raksturo šo transportlīdzekļu kustību un to vadītāju konkrētus darba laikus;

b) "datu reģistrācijas diagramma" ir diagramma, kas paredzēta reģistrēto datu pieņemšanai un saglabāšanai un ko ievieto kontrolierīcē, kuras marķēšanas ierīces nepārtraukti pieraksta reģistrējamo informāciju diagrammā;

c) "kontrolierīces konstante" ir skaitlisks lielums, kas raksturo viena nobrauktā kilometra parādīšanai un reģistrēšanai vajadzīgā ieejas signāla vērtību; šī konstante jāizsaka kā apgriezienu skaits uz vienu kilometru (k =… apgr./km) vai impulsu skaits uz vienu kilometru (k =… impulsi/km);

d) "transportlīdzekļa raksturojuma koeficients" ir skaitlisks lielums, ar ko izsaka izejas signāla vērtību laikā, kamēr transportlīdzeklis testēšanas standartapstākļos (skat. šā papildinājuma IV nodaļas 4. punktu) nobrauc vienu kilometru lielu attālumu, un ko pārraida transportlīdzekļa detaļa (pārnesumkārbas dzenamā vārpsta vai ass), kas šo transportlīdzekli savieno ar kontrolierīci; šo raksturojuma koeficientu izsaka kā apgriezienu skaitu uz vienu kilometru (W =… apgr./km) vai impulsu skaitu uz vienu kilometru (W =… imp./km);

e) "riteņu riepu faktiskais apkārtmērs" ir pilna apgrieziena laikā vairāku transportlīdzekļa velkošo riteņu (dzenošo riteņu) veiktais vidējais attālums;; šis attālums jāmēra testēšanas standartapstākļos (skat. šā papildinājuma IV nodaļas 4. punktu) un jāizsaka šādā formā: 1 = ... mm.

II. Kontrolierīču vispārīgs raksturojums un funkcijas

Kontrolierīcei jāspēj reģistrēt šādus datus:

1. transportlīdzekļa nobraukto attālumu,

2. transportlīdzekļa ātrumu,

3. transportlīdzekļa vadīšanas ilgumu,

4. citus darba vai pieejamības laikposmus,

5. darba pārtraukumus un ikdienas atpūtas laiku,

6. korpusa atvēršanu, kurā atrodas reģistrācijas diagramma,

7. elektroniskai kontrolierīcei jeb tādai kontrolierīcei, kas darbojas, pamatojoties uz elektriskiem signāliem, kurus pārraida attāluma vai ātruma sensors, jāspēj reģistrēt visi tādi reģistrācijas kontrolierīces (izņemot apgaismojuma) un attāluma un ātruma sensora strāvas padeves pārtraukumi un pārtraukumi signāla saņemšanā attāluma vai ātruma sensorā, kuru ilgums pārsniedz 100 milisekundes.

Transportlīdzekļos, kuriem ir divi vadītāji, kontrolierīcei jāspēj vienlaikus, bet atsevišķi divās reģistrācijas diagrammās reģistrēt 3., 4. un 5. punktā norādītos datus.

III. Kontrolierīču konstrukcijai noteiktās prasības

A. Vispārīgas prasības

1. Kontrolierīcē ir šādas ierīces:

a) vizuāli mēraparāti, kas parāda:

- nobraukto attālumu (attāluma skaitītājs),

- ātrumu (spidometrs),

- laiku (pulkstenis);

b) reģistrācijas kontrolierīces, pie kurām pieder:

- nobrauktā attāluma reģistrācijas ierīce,

- ātruma reģistrācijas ierīce,

- viena vai vairākas laika reģistrācijas ierīces, kas atbilst III nodaļas c) punkta 4. apakšpunktā noteiktajām prasībām;

c) marķēšanas ierīce, kas reģistrācijas diagrammā izdara atsevišķu atzīmi par:

- katru reizi, kad tiek atvērts ierīces korpuss, kurā ievietota reģistrācijas diagramma,

- II nodaļas 7. punktā definētā elektroniskā kontrolierīce reģistrē visus kontrolierīces (izņemot apgaismojuma) strāvas padeves pārtraukumus ne vēlāk kā brīdī, kad atkal atjaunojas strāvas padeve,

- II nodaļas 7. punktā definētā elektroniskā kontrolierīce reģistrē visus tos attāluma un ātruma sensora strāvas padeves pārtraukumus un pārtraukumus signāla saņemšanā attāluma vai ātruma sensorā, kuru ilgums pārsniedz 100 milisekundes.

2. Papildus iepriekš uzskaitītajām ierīcēm uzstādot kādas citas ierīces, tās nedrīkst ietekmēt obligāto ierīču pareizu darbību vai to rādījumu nolasīšanu.

Ierīces jānodod apstiprināšanai komplektā ar visām šādām papildierīcēm.

3. Materiāli

a) Visām kontrolierīces sastāvdaļām jābūt izgatavotām no pietiekami stabiliem un mehāniski izturīgiem materiāliem ar nemainīgām elektriskām un magnētiskām īpašībām.

b) Jebkurš kontrolierīces sastāvdaļas konstrukcijas pārveidojums vai to izgatavošanai izmantojamo materiālu maiņa pirms ieviešanas ražošanā jāapstiprina iestādē, kas izdevusi ierīces tipa apstiprinājumu.

4. Nobrauktā attāluma mērīšana

Nobraukto attālumu var mērīt vai reģistrēt tā, lai mērījumā vai nu

- ietvertu transportlīdzekļa kustību uz priekšu un atpakaļgaitā, vai

- ietvertu tikai kustību uz priekšu.

Atpakaļgaitas kustības reģistrācija nedrīkst ietekmēt pārējo reģistrēto datu skaidrību vai precizitāti.

5. Ātruma mērīšana

a) Mērāmā ātruma diapazons atbilst tipa apstiprinājuma sertifikātā norādītajam.

b) Mēraparātu pašsvārstību frekvencei un svārstību slāpēšanai jābūt tādai, lai instrumenti, kas rāda un reģistrē ātrumu, mērīšanas diapazonā pieļaujamās kļūdas robežās varētu fiksēt paātrinājumu līdz 2 m/s2.

6. Laika skaitīšana (pulkstenis)

a) Mehānismam, kas pulksteņa rādījumu atgriež sākuma stāvoklī, jāatrodas korpusā, kurā ievieto datu reģistrēšanas diagrammu; katra korpusa atvēršanas reize automātiski jāreģistrē diagrammā.

b) Ja reģistrācijas diagrammas pārvietošanas mehānismu regulē pulkstenis, laikam, kurā tas darbojas pareizi pēc pilnīgas uzvilkšanas, jābūt vismaz par 10 % ilgākam nekā reģistrēšanas laikam, kas atbilst maksimālajam laikam, ko var reģistrēt ierīcē ievietotā diagramma.

7. Apgaismojums un aizsardzība

a) Ierīces vizuālajiem mēraparātiem jābūt pietiekami apgaismotiem ar nežilbinošu apgaismojumu.

b) Parastos ekspluatācijas apstākļos ierīču iekšējām daļām jābūt aizsargātām pret mitrumu un putekļiem. Turklāt tām jābūt drošām pret viltojumiem; to nodrošina, tās ievietojot noslēgtā un noplombējamā korpusā.

B. Vizuālie mēraparāti

1. Nobrauktā attāluma rādītājs (attāluma reģistrācijas ierīce)

a) Kontrolierīces nobrauktā attāluma rādītāja iedaļas vērtībai jābūt 0,1 km. Cipariem, kas rāda attālumu 100 metros, jābūt viegli atšķiramiem no cipariem, kas rāda attālumu veselos kilometros.

b) Attāluma rādītāja cipariem jābūt skaidri saredzamiem, un to šķietamajam augstumam jābūt vismaz 4 mm.

c) Attāluma rādītāja konstrukcijai jānodrošina iespēja uzrādīt līdz vismaz 99 999,9 km.

2. Ātruma rādītājs (spidometrs)

a) Mērījumu diapazonā ātruma skalai jābūt vienmērīgi graduētai ik pa 1, 2, 5 vai 10 km/h. Ātruma skalas iedaļas vērtība (divu blakus iedaļu vērtības starpība) nedrīkst pārsniegt 10 % no maksimālā uz skalas norādītā ātruma.

b) Ātrumu diapazons, kas pārsniedz faktiski mērāmās vērtības, nav jāapzīmē ar cipariem.

c) Attālumam starp skalas iedaļām, kas atbilst 10 km/h lielai ātruma starpībai, jābūt ne mazākam par 10 mm.

d) Ja ierīcei ir rādītāja bultiņa, tās attālums no kontrolierīces skalas nedrīkst pārsniegt 3 mm.

3. Laika skaitīšana (pulkstenis)

Laika rādītājam jābūt redzamam, skatoties no kontrolierīces ārpuses, un jānodrošina skaidrs, vienkāršs un nepārprotams rādījums.

C. Reģistrācijas kontrolierīces

1. Vispārīgas prasības

a) Uz visām ierīcēm neatkarīgi no reģistrācijas diagrammas formas (lentes vai apļa) jābūt zīmei, kas norāda, kā pareizi ievietot reģistrācijas diagrammu tā, lai pulksteņa rādītais laiks atbilstu laika apzīmējumiem diagrammā.

b) Kontrolierīces diagrammas pārvietošanas mehānismam jānodrošina, lai diagrammas kustībā nebūtu brīvgājiena un tā būtu viegli ieliekama un izņemama.

c) Apļveida reģistrācijas diagrammas pārvietošanas ierīcēm jābūt darbināmām ar pulksteņa mehānismu. Šādā gadījumā diagrammas rotācijas kustībai jābūt nepārtrauktai un vienmērīgai, ar minimālo ātrumu 7 mm/h, ko mēra pa iekšējo apli - ātruma reģistrēšanas joslas robežu.

Lentes veida reģistrācijas diagrammas pārvietošanas ierīcē, ja to darbina ar pulksteņa mehānismu, lentes taisnvirziena kustības ātrumam jābūt ne mazākam par 10 mm/h.

d) Nobrauktā attāluma, transportlīdzekļa kustības ātruma, kā arī diagrammas korpusa vāka atvēršanas reģistrācijai jābūt automātiskai.

2. Nobrauktā attāluma reģistrācija

a) Katrs nobrauktā attāluma kilometrs reģistrējot jāparāda ar attiecīgās koordinātes izmaiņām vismaz par 1 mm.

b) Pat braucot ar ātrumu, kas ir tuvs mērīšanas diapazona maksimālajai robežai, reģistrētajiem datiem par nobraukto attālumu jābūt skaidri nolasāmiem.

3. Ātruma reģistrācija

a) Neatkarīgi no reģistrācijas diagrammas formas, ātruma pašrakstītāja adatai jāpārvietojas taisnā līnijā un taisnā leņķī attiecībā pret reģistrācijas diagrammas pārvietošanās virzienu.

Tomēr adatas kustība var veidot līkni ar nosacījumu, ka tiek ievēroti šādi nosacījumi:

- adatai jāpārvietojas perpendikulāri tās joslas vidējai aplocei (apļveida diagrammā), kurā reģistrē ātrumu, vai perpendikulāri tās joslas asij (lentes veida reģistrācijas diagrammā), kurā reģistrē ātrumu;

- neatkarīgi no izmantojamās reģistrācijas diagrammas veida attiecībai starp adatas zīmētās līknes rādiusu un joslas platumu, kurā reģistrē ātrumu, jābūt no 2,4 līdz 1;

- laika skalas atzīmēm, kas šķērso ātruma reģistrēšanas joslu, jābūt tādam pašam rādiusam kā līnijai, ko zīmē adata. Atstatumam starp laika skalas atzīmēm jāatbilst laikposmam, kas nepārsniedz vienu stundu.

b) Ātruma izmaiņām par 10 km/h reģistrācijas diagrammā jābūt attēlotām ar attiecīgās koordinātes izmaiņām vismaz par 1,5 mm.

4. Laika reģistrācija

a) Kontrolierīces konstrukcijai jābūt tādai, lai transportlīdzekļa vadīšanas laiks vienmēr tiktu reģistrēts automātiski un vajadzības gadījumos, iedarbinot ieslēgšanas mehānismu, varētu atsevišķi reģistrēt šādus četrus laikposmus:

i) zem simbola   - transportlīdzekļa vadīšanas laiku,

ii) zem simbola    - visus pārējos darba laikposmus,

iii) zem simbola    vai - pārējos pieejamības laikposmus, proti,

- stāvēšanas laiku, t. i., laikposmu, kurā transportlīdzekļa vadītājiem jāatrodas savās darbavietās tikai braukšanas sākšanai vai pabeigšanai, vai kāda cita darba veikšanai;

- laiku, kas pavadīts, transportlīdzekļa kustības laikā sēžot blakus transportlīdzekļa vadītājam;

- transportlīdzekļa kustības laikā guļamvietā pavadīto laiku;

iv) zem simbola    - darba pārtraukumus un dienas atpūtas laikus.

Līgumslēdzējas valstis savā teritorijā reģistrētajos transportlīdzekļos var atļaut visus iepriekš ii) un iii) apakšpunktā minētos laikposmus datu reģistrācijas diagrammā reģistrēt zem simbola  .

b) Jānodrošina iespēja, ņemot vērā līniju īpašības, to savstarpējo novietojumu un vajadzības gadījumā arī 4. punkta a) apakšpunktā noteiktos simbolus, precīzi noteikt dažādus laikposmus.

Reģistrācijas diagrammā dažādie laikposmi būtu jāatzīmē atšķirīgi ar dažāda biezuma līnijām vai, izmantojot kādu citu, ierakstu saprotamības un interpretācijas ziņā vismaz līdzvērtīgu sistēmu.

c) Transportlīdzekļiem, kuru apkalpē ir vairāki transportlīdzekļu vadītāji, 4. punkta a) apakšpunktā noteiktie ieraksti jāizdara divās reģistrācijas diagrammās katram vadītājam atsevišķi. Šādā gadījumā abu reģistrācijas diagrammu pārvietošanu veic vai nu, izmantojot vienu mehānismu, vai divus atsevišķus sinhronas darbības mehānismus.

D. Slēgšanas ierīce

1. Korpusam, kurā ievietotas reģistrācijas diagrammas un mehānisms pulksteņa atgriešanai sākuma stāvoklī, jābūt aizslēdzamam.

2. Diagrammā automātiski jāreģistrē katra reize, kad tiek atvērts korpuss, kurā atrodas reģistrācijas diagrammas un mehānisms pulksteņa atgriešanai sākuma stāvoklī.

E. Apzīmējumi

1. Uz kontrolierīces instrumentu paneļa jābūt šādiem apzīmējumiem:

- blakus skaitlim, ko rāda nobrauktā attāluma skaitītājs, - attāluma mērvienībai, kas apzīmēta ar saīsinājumu "km";

- pie ātruma skalas - apzīmējumam "km/h";

- spidometra ātruma mērīšanas diapazonam, kas izteikts kā "Vmin … km/h, Vmax … km/h". Šis apzīmējums nav vajadzīgs, ja diapazons norādīts uz ierīces datu plāksnītes.

Šīs prasības neattiecas uz kontrolierīcēm, kas apstiprinātas līdz 1970. gada 10. augustam.

2. Pie ierīces jābūt piestiprinātai datu plāksnītei, uz kuras ir šādi apzīmējumi, kam jābūt redzamiem pēc kontrolierīces uzstādīšanas:

- ierīces ražotāja nosaukums un adrese;

- izstrādājuma numurs un izgatavošanas gads;

- kontrolierīces tipa apstiprinājuma zīme;

- ierīces konstante, kas izteikta kā "k = … rev/km" vai "k = … imp/km";

- nav obligāti, bet var norādīt ātruma mērīšanas diapazonu 1. punktā norādītajā veidā;

- pieļaujamais instrumenta slīpuma leņķis gadījumā, ja tas ietekmē instrumenta jutību un tāpēc tā rādījumu precizitāte ir zemāka par pieļaujamo; to apzīmē šādi:

,

kur α ir (vertikāli uzstādītas) ierīces priekšējā paneļa leņķis attiecībā pret horizontālu stāvokli, kādā instruments kalibrēts, bet β un γ ir attiecīgi leņķa α maksimāli pieļaujamā augšējā un apakšējā robeža.

F. Maksimālās pielaides (vizuālie mēraparāti un reģistrācijas kontrolierīces)

1. Uz pārbaudes stenda pirms uzstādīšanas:

a) nobrauktais attālums:

± 1 % no faktiskā attāluma, ja šis attālums ir vismaz 1 km;

b) ātrums:

± 3 km/h no faktiskā ātruma;

c) laiks:

2 min dienā vai ne vairāk par 10 min septiņās dienās, ja pulkstenis pēc uzvilkšanas iet vismaz šādu laiku.

2. Uzstādot:

a) nobrauktais attālums:

± 2 % faktiskā attāluma, ja tas ir vismaz 1 km;

b) ātrums:

± 4 km/h no faktiskā ātruma;

c) laiks:

2 min dienā vai

10 min septiņās dienās.

3. Ekspluatācijā:

a) nobrauktais attālums:

± 4% faktiskā attāluma, ja tas ir vismaz 1 km;

b) ātrums:

± 6 km/h no faktiskā ātruma;

c) laiks:

2 min dienā vai

10 min septiņās dienās.

4. Pielaides, kas norādītas 1., 2. un 3. punktā, attiecas uz temperatūru no 0 °C līdz 40 °C, ko mēra tuvu pie ierīces.

5. Pielaides, kas norādītas 2. un 3. punktā, nosaka saskaņā ar IV nodaļā minētajiem nosacījumiem.

IV. Reģistrācijas diagrammas

A. Vispārīgas prasības

1. Reģistrācijas diagrammas nedrīkst traucēt instrumenta normālai darbībai, un tajās reģistrētajai informācijai jābūt neizdzēšamai, viegli salasāmai un identificējamai.

Normālos temperatūras un mitruma apstākļos kontrolierīces reģistrācijas diagrammām jāsaglabā savi izmēri un tajās jāsaglabājas reģistrētajai informācijai.

Turklāt jānodrošina iespēja, lai katrs apkalpes loceklis, reģistrācijas diagrammas nesabojājot un nemazinot tajās reģistrētās informācijas salasāmību, varētu ierakstīt diagrammās šādu informāciju:

a) sākot jaunu diagrammu - savu uzvārdu un vārdu;

b) diagrammas izmantošanas sākuma datumu un vietu un izmantošanas beigu datumu un vietu;

c) izmantojamā transportlīdzekļa reģistrācijas numuru - pirmajam uz diagrammas reģistrētajam braucienam izmantojamā transportlīdzekļa numuru, kā arī atbilstīgā gadījumā diagrammas izmantošanas laikā nomainītā transportlīdzekļa numuru;

d) odometra rādījumu:

- pirmā diagrammā reģistrētā brauciena sākumā,

- pēdējā diagrammā reģistrētā brauciena beigās,

- ja darba dienas laikā tiek nomainīts transportlīdzeklis (nolasījums no transportlīdzekļa, uz kura vadītājs bija norīkots darbā, un no transportlīdzekļa, uz kuru viņam jāpāriet);

e) transportlīdzekļu nomaiņas laiku.

Parastos glabāšanas apstākļos ierakstiem jābūt skaidri salasāmiem vismaz vienu gadu.

2. Diagrammai jābūt tādai, lai vienā diagrammā, neatkarīgi no tās formas, varētu reģistrēt datus vismaz par 24 stundām.

Gadījumos, kad nepārtrauktā reģistrācijas laika pagarināšanai bez personāla iejaukšanās izmanto vairākas savstarpēji saistītas apļveida diagrammas, šī sasaiste jāizveido tā, lai pārejot uz nākamo diagrammu, datu reģistrācijā nebūtu pārtraukumu vai datu pārklāšanās.

B. Reģistrācijas joslas un to iedalījums

1. Reģistrācijas diagrammās jābūt šādām reģistrācijas joslām:

- joslai, kurā reģistrē tikai datus par braukšanas ātrumu,

- joslai, kurā reģistrē tikai datus par nobraukto attālumu,

- vienai vai vairākām joslām, kurās reģistrē datus par braukšanas laiku, citiem darba vai ar darbu saistītiem laikposmiem, darba pārtraukumiem un laiku, kurā transportlīdzekļu vadītāji atpūšas.

2. Ātruma reģistrēšanai paredzētajai joslai jābūt ar iedalījumu, kura vienas iedaļas vērtība atbilst ne vairāk kā 20 km/h. Katrai marķējuma līnijai skalā atbilstīgais ātrums tai pretī jānorāda ar cipariem. Šajā joslā vismaz vienā vietā jābūt apzīmējumam "km/h". Marķējuma pēdējai iedaļai jāatbilst mērīšanas diapazona maksimālajai robežvērtībai.

3. Nobrauktā attāluma reģistrēšanai paredzētajai joslai jābūt izveidotai tā, lai bez grūtībām varētu nolasīt nobraukto attālumu kilometros.

4. Joslai vai joslām, kas paredzētas 1. punktā minēto laikposmu reģistrēšanai, jābūt marķētām tā, lai šie laikposmi būtu skaidri atšķirami.

C. Reģistrācijas diagrammās drukājamā informācija

Visās reģistrācijas diagrammās drukātā veidā jābūt iekļautai šādai informācijai:

- ražotāja nosaukumam un adresei vai komercnosaukumam,

- diagrammas tipa apstiprinājuma zīmei,

- to kontrolierīču tipa apstiprinājuma zīmei, kurās diagrammu var izmantot,

- ātruma mērījumu diapazona augšējai robežvērtībai, kas izteikta kilometros stundā.

Minimālās papildu prasības veidā noteikts, ka katrā diagrammā jābūt drukātai laika skalai, pēc kuras var tieši nolasīt laiku piecpadsmit minūšu intervālos un var bez grūtībām noteikt piecu minūšu laika intervālus.

D. Brīva vieta ar roku izdarāmiem ierakstiem

Reģistrācijas diagrammās jābūt brīvai vietai, kurā transportlīdzekļu vadītāji var ierakstīt vismaz šādu informāciju:

- transportlīdzekļa vadītāja uzvārdu un vārdu,

- diagrammas izmantošanas sākuma datumu un vietu un izmantošanas beigu datumu un vietu,

- transportlīdzekļa vai transportlīdzekļu reģistrācijas numurus, uz kuriem vadītājs norīkots darbā diagrammas izmantošanas laikā,

- odometra rādījumus transportlīdzekļos, uz kuriem vadītājs norīkots darbā diagrammas izmantošanas laikā,

- transportlīdzekļu nomaiņas laiku.

V. Kontrolierīces uzstādīšana

A. Vispārīgas prasības

1. Kontrolierīce transportlīdzeklī jānovieto tā, lai no vadītāja vietas būtu labi redzami spidometra, nobrauktā attāluma skaitītāja un pulksteņa rādījumi, turklāt visām šo instrumentu daļām, arī kustīgajām daļām, jābūt aizsargātām pret nejaušiem bojājumiem.

2. Jānodrošina iespēja kontrolierīces konstanti pielāgot transportlīdzekļa raksturojuma koeficientam, izmantojot īpašu ierīci, ko dēvē par adapteri.

Transportlīdzekļos, kuriem ir divi vai vairāki dzenošās ass pārnesumskaitļi, jābūt uzstādītai pārslēdzējai ierīcei, ar kuru šos dažādos pārnesumskaitļus var automātiski saskaņot ar pārnesumskaitli, kādam kontrolierīce pielāgota izmantošanai transportlīdzeklī.

3. Pēc kontrolierīces uzstādīšanas laikā veiktās pārbaudes labi redzamā vietā transportlīdzeklim kontrolierīces tuvumā vai tieši uz tās piestiprina uzstādīšanas plāksni. Uzstādīšanas plāksni nomaina ikreiz, kad pēc katras apstiprinātā montiera vai darbnīcā veiktas inspekcijas tiek izdarītas izmaiņas arī pašas ierīces iestatījumos.

Uz plāksnes ir norādīta vismaz šāda informācija:

- apstiprinātā montiera vārds, uzvārds un adrese vai darbnīcas nosaukums un adrese;

- transportlīdzekļa raksturojuma koeficients, ko izsaka kā "w = … rev/km" vai "w = … imp/km";

- riteņu riepu faktiskais apkārtmērs, ko izsaka kā "l = ... mm";

- transportlīdzekļa raksturojuma koeficienta un riteņu riepu faktiskā apkārtmēra noteikšanas datums.

B. Plombas

Jābūt noplombētām šādām detaļām:

a) uzstādīšanas plāksnei, izņemot gadījumus, kad tā ir piestiprināta tā, ka to nevar noņemt, nebojājot uz tās esošās atzīmes;

b) abiem transportlīdzekļa un kontrolierīces savienojuma galiem;

c) adapterim un vietai, kur tas ieslēgts ķēdē;

d) pārslēgšanas mehānismam transportlīdzekļos ar diviem vai vairākiem dzenošā tilta pārnesumskaitļiem;

e) savienojumiem, ar ko adapteris un pārslēgšanas mehānisms pieslēgts pārējai kontrolierīces daļai;

f) III nodaļas A daļas 7. punkta b) apakšpunktā noteiktajiem korpusiem.

Īpašos gadījumos kontrolierīces tipa apstiprinājumam var būt vajadzīgas papildu plombas, un tipa apstiprinājuma sertifikātā jābūt norādei par to atrašanās vietu.

Avāriju gadījumos drīkst noņemt tikai b), c) un e) apakšpunktā minētās plombas; par katru plombu sabojāšanas gadījumu sagatavo un attiecīgajai kompetentajai iestādei iesniedz rakstisku paziņojumu, norādot šādas rīcības iemeslus.

VI. Pārbaudes un inspekcijas

Līgumslēdzējas valstis izraugās iestādes, kas veic pārbaudes un inspekcijas.

1. Jaunu vai remontētu instrumentu sertificēšana

Visas ierīces, gan jaunās, gan remontētās, sertificē, apliecinot to pareizu darbību, kā arī rādījumu un reģistrēto datu precizitāti atbilstīgi prasībām III nodaļas F daļas 1. punktā, un tās plombē saskaņā ar V nodaļas B daļas f) punktu.

Šim nolūkam Līgumslēdzējas valstis var noteikt prasību veikt sākotnēju verificēšanu, kurā ietilpst jaunās vai remontētās ierīces pārbaude un apliecināšana, ka tā atbilst apstiprinātajam tipam un/vai šā pielikuma un tā papildinājumu prasībām; sertificēšanas pilnvaras var nodot arī ierīču ražotājiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem.

2. Uzstādīšana

Pēc uzstādīšanas transportlīdzeklī kontrolierīcei un visai sistēmai kopumā jāatbilst noteikumiem par maksimālajām pielaidēm, kas noteiktas III nodaļas F daļas 2. punktā.

Inspekcijas pārbaudes veic un par tām atbild apstiprināti montieri vai darbnīcas.

3. Periodiskās inspekcijas

a) Transportlīdzekļos uzstādīto kontrolierīču periodiskās inspekcijas veic ne retāk kā reizi divos gados, un tās var izdarīt reizē ar transportlīdzekļu tehniskajām apskatēm.

Šajās inspekcijās pārbauda:

- vai kontrolierīce darbojas pareizi,

- vai uz kontrolierīces ir tipa apstiprinājuma zīme,

- vai ir piestiprināta uzstādīšanas plāksne,

- vai uz kontrolierīces un citām sistēmas daļām nav bojātas plombas,

- kāds ir riepu faktiskais apkārtmērs.

b) Inspekciju, lai nodrošinātu atbilstību III nodaļas F daļas 3. punkta noteikumiem par maksimālajām pielaidēm ekspluatācijas apstākļos, veic ne retāk kā vienu reizi sešos gados, tomēr Līgumslēdzējas valstis savā teritorijā reģistrētajiem transportlīdzekļiem šo inspekciju starplaiku var noteikt īsāku. Šajās inspekcijās jānomaina arī uzstādīšanas plāksne.

4. Kļūdu noteikšana

Mērījumu kļūdas uzstādīšanas laikā un ekspluatācijas laikā jānosaka, ievērojot šādus nosacījumus, kas jāuzskata par testēšanas standartapstākļiem:

- transportlīdzeklis ir bez kravas un tehniskā kārtībā;

- gaisa spiediens riepās atbilst ražotāja norādījumiem;

- riepu nodilums nav lielāks par normatīvajos aktos noteikto;

- transportlīdzekļa kustība: transportlīdzeklis ar sava dzinēja radīto piedziņu veic taisnvirziena kustību pa līdzenu, horizontālu virsmu ar ātrumu 50 km/h ± 5 km/h; pārbaudi var veikt arī piemērotā testēšanas stendā ar nosacījumu, ka precizitāte ir līdzvērtīga.


 

1.B PAPILDINĀJUMS41

Autopārvadājumiem izmantojamo ciparu kontrolierīču konstrukcijai, testēšanai, uzstādīšanai un inspekcijai noteiktās prasības

1. pants
Preambula

1. Tā kā šis papildinājums ir pielāgots I.B pielikums Padomes 1985. gada 20. decembra Regulā (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā1, šā pielikuma saturs sava apjoma un tehniskā specifiskuma dēļ AETR nav atveidots. Pilnu oficiālo tekstu un tā turpmākos grozījumus Līgumslēdzējas valstis var atrast Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tāpēc šajā 1.B papildinājumā ir iekļautas tikai ievada norādes uz attiecīgajiem Eiropas Savienības tekstiem un Oficiālā Vēstneša numuriem, kuros tie publicēti, savstarpēju norāžu veidā uzsverot konkrētus jautājumus, kuros minētais pielikums jāpielāgo AETR saturam.

2. Lai atvieglinātu šā pielikuma lasīšanu, ņemot vērā tā pielāgojumus AETR, un lai būtu redzams viss teksts, ANO Eiropas Ekonomikas komisijas sekretariāts izstrādās šā papildinājuma konsolidēto versiju. Tomēr šai versijai nebūs juridiskā spēka. Šī versija, kas būs izstrādāta ANO/EEK oficiālajās valodās, vajadzības gadījumā tiks atjaunināta.

2. pants
1.B papildinājuma ievada noteikumi

1. Saskaņā ar 1. panta 1. punktu iepriekš Līgumslēdzējas valstis, lai iepazītos ar I.B pielikumu, tiek aicinātas skatīt Komisijas 2002. gada 13. jūnija Regulu Nr. 1360/2002 un 2004. gada 5. marta Regulu Nr. 432/2004 (to publicēšanas datumus Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī skat. zemsvītras piezīmē turpmāk tekstā*), ar kuru septīto un astoto reizi tehniskajam progresam ir pielāgota Padomes Regula (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā.

 

* Kas grozīta ar Padomes 1998. gada 24. septembra Regulu (EK) Nr. 2135/98 (OV L 274, 09.10.1998.), kā arī ar Komisijas 2002. gada 13. jūnija Regulu (EK) Nr. 1360/2002 (OV L 207, 05.08.2002. (kļūdu labojums OV L 77, 13.03.2004.)) un 2004. gada 5. marta Regulu Nr. 432/2004 (OV L 71, 10.03.2004.).

 

2. 1.B papildinājumā

2.1. šīs tabulas kreisās puses ailē iekļautos terminus aizstāj ar atbilstīgiem terminiem labās puses ailē:

I.B pielikumā lietotie termini

aizstāj ar

AERT lietotie termini

Dalībvalstis

Līgumslēdzējas valstis

DV

LV

I.B pielikums

1.B papildinājums

Papildinājums

Apakšpapildinājums

Regula

AERT līgums

Kopiena

ANO/EEK

2.2. Norādes uz juridiskajiem tekstiem tabulas kreisajā ailē aizstāj ar norādēm labās puses ailē:

Eiropas Kopienas juridiskie teksti

aizstāj ar

ANO Eiropas Ekonomikas komisijas juridiskie teksti

Padomes Regula (EEK) Nr. 3821/85

AETR

Padomes Direktīva 92/23/EEK

EEK Noteikumi Nr. 54

Komisijas Direktīva 95/54/EK, ar kuru tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/245/EEK

EEK Noteikumi Nr. 10

2.3. Turpmāk ir uzskaitīti tie teksti vai noteikumi, kuriem vai nu neeksistē līdzvērtīgi ANO/EEK teksti vai noteikumi, vai par kuriem ir nepieciešams vairāk informācijas. Šie teksti vai informācija ir norādīta tikai informācijas nolūkā.

2.3.1. Ātruma ierobežošanas ierīces iestatāmā robežvērtība, kas definēta I.B pielikuma/1.B papildinājuma I nodaļas ("Definīcijas") bb) punktā atbilst noteikumiem Padomes 1992. gada 10. februāra Direktīvā 92/6/EEK (OV L 57, 02.03.1992.).

2.3.2. Attālumu mērīšana saskaņā ar I.B pielikuma/1.B papildinājuma I nodaļas ("Definīcijas") u) punktu atbilst noteikumiem Padomes 1997. gada 22. jūlija Direktīvā 97/27/EK, kurā iekļauti jaunākie grozījumi (OV L 233, 25.08.1997.).

2.3.3. Transportlīdzekļu identifikācija saskaņā ar I.B pielikuma/1.B papildinājuma I nodaļas ("Definīcijas") nn) punktu atbilst noteikumiem Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvā 76/114/EK (OV L 24, 30.01.1976.).

2.3.4. Drošības noteikumi atbilst noteikumiem Padomes 1995. gada 7. aprīļa ieteikumā Nr. 95/144/EK par vienotiem informācijas tehnoloģiju drošības novērtējuma kritērijiem (OV L 93, 26.4.1995.).

2.3.5. Personu aizsardzība saistībā ar personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti atbilst noteikumiem Padomes 1995. gada 24. oktobra Direktīvā Nr. 95/46/EK, kurā iekļauti jaunākie grozījumi (OV L 281, 23.11.1995.).

2.4. Citi noteikumi, kas jāgroza vai jāsvītro

2.4.1. Prasības Nr. 172 teksts ir svītrots un aizstāts ar vārdu "Rezervēts".

2.4.2. Prasība Nr. 174 ir grozīta šādi:

"tās Līgumslēdzējas valsts pazīšanas zīme, kas izdevusi karti. ES Līgumslēdzēju valstu pazīšanas zīmes ir izveidotas atbilstīgi 1968. gada Vīnes Konvencijai par ceļu satiksmi un 1949. gada Ženēvas Konvencijai par ceļu satiksmi".

2.4.3. Prasībā Nr. 178 norādi uz ES karogu ar burtiem "DV", kas nozīmē "dalībvalsts", aizstāj ar burtiem "LV", kas nozīmē "Līgumslēdzēja valsts", un tādas ES valsts karogs, kas nav šā līguma Līgumslēdzēja, nav obligāts.

2.4.4. Prasība Nr. 181 ir grozīta šādi:

"Pēc apspriešanās ar ANO/EEK sekretariātu Līgumslēdzējas valstis, neierobežojot pārējos šā papildinājuma noteikumus, var pievienot krāsas vai marķējumus, piemēram, drošības pazīmes."

2.4.5. Prasība Nr. 278 ir grozīta šādi:

"Savietojamības pārbaudes veic viena kompetentā iestāde."

2.4.6. Prasību Nr. 291-295 svītro un aizstāj ar vārdu "Rezervēts".

2.4.7. AETR 9. papildinājumā/apakšpapildinājumā ("Tipa apstiprinājuma. Obligāto nepieciešamo pārbaužu saraksts") 1. panta 1-1. punktā ievada teikumu groza šādi:

"Reģistrācijas kontrolierīces (vai tās detaļas) vai tahogrāfa kartes tipa apstiprināšanas procedūra ir pamatota ar:"


 

2. pielikums42

Apstiprinājuma marķējums un sertifikāti

I. Apstiprinājuma marķējums

1. Apstiprinājuma marķējums ir šāds:

taisnstūris, uz kura pēc burta "e" seko apstiprinājuma izdevējas valsts apzīmējums ar cipariem vai burtiem:

Vācija

 

1

Slovākija

27

Francija

 

2

Baltkrievija

28

Itālija

 

3

Igaunija

29

Nīderlande

 

4

Moldova

30

Zviedrija

 

5

Bosnija-Hercegovina

31

Beļģija

 

6

Latvija

32

Ungārija

 

7

Lihtenšteina

33

Čehija

 

8

Bulgārija

34

Spānija

 

9

Kazahstāna

35

Serbija

 

10

Lietuva

36

Apvienotajā Karaliste

 

11

Turcija

37

Austrija

 

12

Turkmenistāna

38

Luksemburga

 

13

Azerbaidžāna

39

Šveice

 

14

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

40

Norvēģija

 

16

Andora

41

Somija

 

17

Uzbekistāna

44

Dānija

 

18

Ukraina

46

Rumānija

 

19

Kipra

49

Polija

 

20

Malta

50

Portugāle

 

21

Albānija

54

Krievijas Federācija

 

22

Armēnija

55

Grieķija

 

23

Melnkalne

56

Īrija

 

24

Sanmarīno

57

Horvātija

 

25

Monako

59

Slovēnija

 

26

   

Nākamos numurus piešķir šādā kārtībā:

i) valstīm, kas ir 1958. gada Līguma par vienotu nosacījumu pieņemšanu mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un daļu apstiprināšanai un apstiprināšanas savstarpējai atzīšanai Līgumslēdzējas valstis - tos pašus numurus, kas šīm valstīm piešķirti saskaņā ar minēto līgumu;

ii) valstīm, kas nav 1958. gada līguma Līgumslēdzējas valstis - hronoloģiskā secībā, kādā tās ratificējušas šo līgumu vai pievienojušās tam,

un

jebkurā vietā tūlīt aiz taisnstūra ir apstiprinājuma numurs, kas atbilst reģistrācijas kontrolierīces vai datu reģistrācijas diagrammas tipa apstiprinājumam izdotā sertifikāta numuram.

Piezīme. Lai nodrošinātu tradicionālo 1958. gada līgumā noteikto zīmju atbilstību AETR līgumā noteiktajām zīmēm, jaunajām Līgumslēdzējām valstīm abos līgumos jāpiešķir viens un tas pats numurs.

2. Apstiprinājuma zīme ir uz ierīces komplekta apraksta plāksnes un uz visām datu reģistrēšanas diagrammām. Tai jābūt neizdzēšamai un vienmēr viegli salasāmai.

3. Apstiprinājuma zīmes minimālie izmēri milimetros norādīti attēlā. Jāsaglabā izmēru savstarpējā attiecība.

1 Šie izmēri norādīti tikai informācijas nolūkā.


II. Apstiprinājuma sertifikāts izstrādājumiem, kas atbilst 1. papildinājumam43

Līgumslēdzēja valsts, kas piešķīrusi apstiprinājumu, pieteikuma iesniedzējam izsniedz tālāk norādītā parauga apstiprinājuma sertifikātu. Pārējo Līgumslēdzēju valstu informēšanai par piešķirtajiem apstiprinājumiem vai - attiecīgos gadījumos - par to atsaukšanu izdevēja Līgumslēdzēja valsts izmanto šā sertifikāta kopijas.

Apstiprinājuma sertifikāts

Kompetentās iestādes nosaukums

Paziņojums par*

- kontrolierīces tipa apstiprinājumu,

- kontrolierīces tipa apstiprinājuma atsaukšanu,

- datu reģistrācijas diagrammas apstiprinājumu,

- datu reģistrācijas diagrammas apstiprinājuma atsaukšanu.

Apstiprinājums Nr.

1.

Komercnosaukums vai preču zīme ..................................................................................................................................

2.

Diagrammas tipa nosaukums ............................................................................................................................................

3.

Ražotāja nosaukums ............................................................................................................................................................

4.

Ražotāja adrese .....................................................................................................................................................................

5.

Iesniegts apstiprināšanai (datums) ..................................................................................................................................

6.

Testēts (vieta) .......................................................................................................................................................................

7.

Testa protokola datums un numurs .................................................................................................................................

8.

Apstiprinājuma datums ......................................................................................................................................................

9.

Apstiprinājuma atsaukšanas datums ...............................................................................................................................

10.

Tās kontrolierīces tips vai tipi, kuros paredzēts izmantot diagrammu....................................................................

11.

Vieta ........................................................................................................................................................................................

12.

13.

Datums ...................................................................................................................................................................................

Pievienotie aprakstošie dokumenti ......................................................................................

14.

Piezīmes

…………….
(Paraksts)

 

* Nevajadzīgo svītrot.

III. Apstiprinājuma sertifikāts izstrādājumiem, kas atbilst 1.B papildinājumam44

Kad Līgumslēdzēja valsts ir piešķīrusi apstiprinājumu, tā pieteikuma iesniedzējam izsniedz tālāk norādītā parauga apstiprinājuma sertifikātu. Pārējo Līgumslēdzēju valstu informēšanai par piešķirtajiem apstiprinājumiem vai to atsaukšanu Līgumslēdzēja valsts izmanto šā dokumenta kopijas.

Apstiprinājuma sertifikāts izstrādājumiem, kas atbilst 1.B papildinājumam

Kompetentās iestādes nosaukums....................................................................................................................................

Paziņojums par (1)

 [ ]

Apstiprināšana

 [ ]

Apstiprinājuma atsaukšana

 [ ]

Kontrolierīces modelis

 [ ]

Kontrolierīces sastāvdaļa (2)

 [ ]

Transportlīdzekļa vadītāja karte

 [ ]

Darbnīcas karte

 [ ]

Uzņēmuma karte

 [ ]

Inspektora karte

Apstiprinājums Nr................................................................................................................................................................

   

1.

Ražošanas vai tirdzniecības zīme.....................................................................................................................................

2.

Modeļa nosaukums ........................................................................................................................................................

3.

Ražotāja nosaukums........................................................................................................................................................

4.

Ražotāja adrese...............................................................................................................................................................

5

Iesniegts apstiprināšanai (datums).....................................................................................................................................

6.

Testa laboratorija vai laboratorijas...................................................................................................................................

7.

Protokolu datumi un numuri..............................................................................................................................................

8.

Apstiprinājuma datums...................................................................................................................................................

9.

Apstiprinājuma atsaukšanas datums................................................................................................................................

10.

Kontrolierīces sastāvdaļas(-u) modelis(-i), ar ko šo sastāvdaļu paredzēts lietot................................................................

11.

Vieta.............................................................................................................................................................................

12.

Datums.........................................................................................................................................................................

13.

Pievienotie aprakstošie dokumenti ................................................................................................................................

14.

Piezīmes (tostarp vajadzības gadījumā plombu atrašanās vietas)………..…………………...........................................

…………..
(Paraksts)

1 Atzīmēt attiecīgās ailes.

2 Norādīt attiecīgo sastāvdaļu.


3. papildinājums45

Veidlapu paraugi

Saskaņā ar līguma 12.bis pantu autopārvadātāji var izmantot turpmāk norādītās veidlapas, lai atvieglinātu pārbaužu veikšanu uz ceļa.

1. Apliecinājums par veiktajām darbībām jāizmanto tad, kad transportlīdzekļa vadītājs ir bijis slimības atvaļinājumā vai ikgadējā atvaļinājumā vai kad viņš vada transportlīdzekli, uz kuru neattiecas AETR noteikumi atbilstīgi līguma 2. pantam.

Lietošanas norādījumi

(Ciktāl iespējams, jāatveido veidlapas otrā pusē)

a) Šajā veidlapā transporta uzņēmumam un attiecīgajam transportlīdzekļa vadītājam visi lauki jāaizpilda pirms brauciena sākšanas.

b) Veidlapas tekstu nedrīkst grozīt.

c) Lai šī veidlapa būtu derīga, uz tās jābūt gan transporta uzņēmuma pilnvarotā pārstāvja, gan paša transportlīdzekļa vadītāja parakstam. Individuālo uzņēmumu gadījumā transportlīdzekļa vadītājs vienreiz parakstās uzņēmuma vārdā un otrreiz - transportlīdzekļa vadītāja vārdā. Ir derīgs tikai viens parakstītais oriģināleksemplārs.

d) Veidlapu var izdrukāt uz papīra, uz kura ir uzņēmuma logotips. 1.-5. punkts var būt izdrukāts iepriekš. Apakšā parakstījušos personu parakstus nevar aizstāt ar uzņēmuma zīmogu, bet var ar to papildināt.

e) Visa valsts vai reģionālā papildinformācija jānorāda veidlapas otrajā pusē.

f) Ja šī veidlapa ir sagatavota kādā citā valodā, nevis angļu vai franču valodā, tās nosaukums attiecīgajā valsts valodā jāiekļauj zem nosaukuma angļu un franču valodā, kas jāsaglabā. Sagatavojot veidlapas oriģināleksemplāru kādā citā valodā, nevis angļu valodā, veidlapas galvenās daļas punktu nosaukumi jānorāda arī angļu valodā (skat. pievienoto paraugu).

2. (Rezervēts citām iespējamām veidlapām)


Darbību apliecinājums*/Attestation of activities*/Formulaire d'attestation d'activites*

(AETR REGULA (EK) Nr. 561/2006**) /REGULATION (EC) 561/2006 OR THE AETR**) /(REGLEMENT (CE) 561/2006 OU L'AETR**)

Jāaizpilda drukātiem latīņu burtiem un jāparaksta pirms reisa/ To be filled in by typing in Latin characters and signed before a journey/ A remplir en dactylographie en caracteres latins et a signer avant tout voyage

Jāglabā kopā ar kontrolierīces reģistrētās informācijas oriģināleksemplāru, ja tas ir jāsaglabā/ To be kept with the original control device records wherever they are required to be kept/A joindre aux enregistrements de l'appareil de controle qui doivent etre conserves

Nepatiesu ziņu sniegšana ir likumpārkāpums/ False attestations constitute an infringement/Les fausses attestations constituent une infraction

Šo daļu aizpilda uzņēmums /Part to be filled in by the undertaking (Partie a remplir par l'entreprise)

1. Uzņēmuma nosaukums/ Name of the undertaking/Nom de l 'entreprise.................................................................................................................

2. Adrese, pasta indekss, pilsēta/ Street address, postal code, city/ Rue, code postal, ville.........................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  Valsts/ Country/Pays:  

3. Tālruņa numurs (ar starptautisko tālsarunu kodu)/ Telephone number (including international prefix)/Numero de telephone
(y compris le prefixe international)
..............................................................................................................................................................................

4. Faksa numurs (ar starptautisko tālsarunu kodu)/ Fax number (including international prefix /Numero du telecopieur
(y compris le prefixe international)
...............................................................................................................................................................................

5. E-pasta adrese/ Adresse courrier electronique/e-mail address)................................................................................................................................

Es, apakšā parakstījies/ I, the undersigned (Le soussigne),

6. Uzvārds un vārds/ Name and first name/ Nom et prenom........................................................................................................................................

7. Amats uzņēmumā/ Position in the undertaking /Fonction dans l'entreprise.............................................................................................................

apliecinu, ka transportlīdzekļa vadītājs / declare that the driver/ declare que le conducteur

8. Uzvārds un vārds/ Name and first name/ Nom et prenom:......................................................................................................................................

9. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads)/ Date of birth (day/month/year)/Date de naissance (jour/mois/annee):.....................................................

10. Autovadītāja apliecības vai personas apliecības, vai pases numurs/ Driving licence or identity card or passport number/
Numero du permis de conduire ou de la carte d'identite ou du passeport
.................................................................................................................

11. kas uzņēmumā strādā kopš (diena/mēnesis/gads)/ who has started to work at the undertaking on (day/month/year) /
qui a commence travailler dans l'entreprise le(jour/mois/annee
)...............................................................................................................................

laikposmā/ au cours de la periode/for the period:

12. no (diena/mēnesis/gads) /from (hour/day/month/year) du (heure/jour/mois/annee):.............................................................................................

13. līdz (diena/mēnesis/gads) /to (hour/day/month/year)/ au (heure/jour/mois/annee):..............................................................................................

14. [ ] bija slimības atvaļinājumā***/ was on sick leave*** /etait en conge de maladie

15. [ ] bija ikgadējā atvaļinājumā***/ was on annual leave*** /etait en conge annuel

16. [ ] bija atvaļinājumā vai atputā***/ was on leave or rest***/etait en conge ou repos

17. [ ] vadīja transportlīdzekli, kuram nepiemēro Regulu (EK) Nr. 561/2006 vai AETR līgumu***/drove a vehicle exempted from the scope of Regulation (EC) 561/2006 or the AETR*** /conduisait un vehicule exclu du champ d'application du reglement (CE) 561/2006 ou de l'AETR

18. [ ] veica citu darbu, kas nav transportlīdzekļa vadīšana***/ performed other work than driving*** /effectuait autre travail que la conduite

19. [ ] bija pieejams***/ was available***/ etait disponible

20. Vieta/ Place /Lieu: ..................................... Datums/ Date/date:.........................................................................................

 

Paraksts/Signature/signature

   

21. Es, transportlīdzekļa vadītājs, apstiprinu, ka minētajā laikposmā neesmu vadījis transportlīdzekli, kam piemēro Regulu (EK) Nr. 561/2006 vai AETR līgumu/ I, the driver, confirm that I have not been driving a vehicle falling under the scope of Regulation (EC) 561/2006 or the AETR during the period mentioned above (Le soussigne, conducteur, confirme ne pas avoir conduit un vehicule relevant du champ d'application du reglement (CE) 561/2006 ou de l'AETR au cours de la periode susmentionnee).

22. Vieta/Place/Lieu: …………………………….. Datums/Date/date:..........................................................................................................

Transportlīdzekļa vadītāja paraksts/Signature of the driver /Signature du conducteur:

 

*Šī veidlapa elektroniski un izdrukājamā veidā ir pieejama šādā adresē/This form is available in electronic and printable versions at the following address /Ce formulaire peut etre obtenu en version electronique et en version imprimable a l'adresse suivante: http://www.unece.org/trans/main/sc1/aetr.html

**Eiropas līgums attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos /European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles engaged in International Road Transport /Accord europeen relatif au travail des equipages des vehicules effectuant des transports internationaux par route.

***Atzīmējiet tikai vienu lodziņu/Choose only one box/ Ne cocher qu'une seule case.


 

Parakstīšanas protokols

Parakstot Eiropas līgumu attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos, es, atbilstīgi pilnvarota apakšā parakstījusies persona, apliecinu, ka piekrītu tālāk minētajam.

Līgumslēdzējas valstis apliecina, ka šis līgums neierobežo tos noteikumus, kas atbilstīgā gadījumā vēlāk var tikt pieņemti attiecībā uz darba ilgumu un grafiku.

Par līguma 4. pantu

Neuzskata, ka šā līguma 4. panta 1. punkts ārpus tās Līgumslēdzējas valsts robežām, kurā ir reģistrēts transportlīdzeklis, kas veic autopārvadājumu, nosaka aizliegumu veikt pārvadājumus noteiktās dienās vai noteiktās stundās, kas šajā valstī varētu attiekties uz noteiktām transportlīdzekļu kategorijām. Neuzskata, ka šā līguma 4. panta 2. punkta noteikumi liedz Līgumslēdzējām valstīm savā teritorijā īstenot savu tiesību un normatīvo aktu noteikumus, kas noteiktām transportlīdzekļu kategorijām aizliedz veikt pārvadājumus noteiktās dienās vai noteiktās stundās.

Ikviena Līgumslēdzēja valsts, kas, būdama šā līguma 4. panta 2. punktā minētā īpašā līguma puse, atļauj veikt starptautiskos autopārvadājumus, kas sākas vai beidzas šāda īpašā līguma pušu teritorijā un ko veic ar transportlīdzekļiem, kuri reģistrēti valstī, kas ir šā līguma Līgumslēdzēja, bet nav minētā īpašā līguma puse, var izvirzīt nosacījumu divpusēja vai daudzpusēja līguma noslēgšanai par šādu autopārvadājumu atļaušanu, saskaņā ar kuru apkalpes, kas veic šādus pārvadājumus minētā īpašā līguma pušu teritorijās, ievēro šā īpašā līguma noteikumus.

Par līguma 12. pantu

Apakšā parakstījušās personas apņemas pēc šā līguma stāšanās spēkā apspriest jautājumu par līguma papildināšanu ar noteikumu, ko iesniedz grozījuma veidā, attiecībā uz apstiprināta tipa kontrolierīces lietošanu, kura pēc uzstādīšanas transportlīdzeklī, ciktāl tas iespējams, aizstāj individuālās kontroles žurnālu.

Par līguma 14. pantu

Līgumslēdzējas valstis atzīst, ka būtu vēlams:

- lai katra Līgumslēdzēja valsts noteiktu nepieciešamos pasākumus, kas nodrošinātu iespēju ierosināt tiesvedību saistībā ar šā līguma noteikumu pārkāpumu ne tikai tādā gadījumā, ja pārkāpumi ir izdarīti tās teritorijā, bet arī tad, ja tie ir izdarīti citas valsts teritorijā tāda starptautiska autopārvadājuma laikā, kas tiek veikts ar transportlīdzekli, kurš reģistrēts šajā Līgumslēdzējā valstī;

- sniegt savstarpēju palīdzību nolūkā piemērot sankcijas par izdarītajiem pārkāpumiem.

Par līguma pielikumu

Neatkarīgi no šā līguma pielikuma vispārējo noteikumu 4. punkta Šveice var nepiemērot prasības, saskaņā ar kurām darba devējiem ir jāparaksta iknedēļas ziņojumi individuālās kontroles žurnālos.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotās personas, ir parakstījušas šo protokolu.

PARAKSTĪTS Ženēvā tūkstoš deviņsimt septiņdesmitā gada pirmajā jūlijā vienā eksemplārā angļu un franču valodā, un teksts ir vienlīdz autentisks abās valodās.1 Šī definīcija grozīta ar 6. grozījumu.

2 Šī definīcija ieviesta ar 2. grozījumu un grozīta ar 6. grozījumu.

3 Šī definīcija ieviesta ar 2. grozījumu.

4 Šī definīcija grozīta ar 6. grozījumu.

5 Šī definīcija ieviesta ar 2. grozījumu.

6 Šī definīcija ieviesta ar 2. grozījumu un grozīta ar 6. grozījumu.

7 Definīcijas n)-w) apakšpunktā ieviestas ar 6. grozījumu.

8 Grozīts ar 2. un 6. grozījumu.

9 Grozīts ar 1., 2. un 6. grozījumu.

10 Grozīts ar 2. grozījumu.

11 Grozīts ar 2. grozījumu.

12 Grozīts secīgi ar 2. un 6. grozījumu.

13 Grozīts secīgi ar 2. un 6. grozījumu.

14 Grozīts secīgi ar 2. un 6. grozījumu.

15 Ieviests ar 6. grozījumu.

16 Grozīts secīgi ar 2. un 6. grozījumu.

17 Grozīts ar 1., 2., 3. un 5. grozījumu.

18 Grozīts secīgi ar 2. un 6. grozījumu.

19 Grozīts secīgi ar 2., 4. un 6. grozījumu.

20 Ieviests ar 6. grozījumu.

21 Grozīts secīgi ar 2. un 5. grozījumu.

22 Ieviests ar 6. grozījumu.

23 Grozīts ar 2. grozījumu.

24 Grozīts ar 2. grozījumu.

25 Grozīts ar 2. grozījumu.

26 Grozīts ar 2. un 5. grozījumu.

27 Ieviests ar 2. grozījumu un grozīts ar 5. grozījumu.

28 Ieviests ar 5. grozījumu.

29 Ieviests ar 6. grozījumu.

30 Grozīts ar 2. grozījumu.

31 Grozīts ar 2. grozījumu.

32 Ieviests ar 2. grozījumu un pilnībā pārskatīts ar 5. grozījumu.

33 Grozīts ar 6. grozījumu.

34 Grozīts ar 6. grozījumu.

35 Simboli, kas izmantoti ciparu tahogrāfā.

36 Simboli, kas izmantoti ciparu tahogrāfā.

37 Simboli, kas izmantoti ciparu tahogrāfā.

38 Simboli, kas izmantoti ciparu tahogrāfā.

39 Grozīts ar 6. grozījumu.

40 Grozīts ar 2. grozījumu.

41 Ieviests ar 5. grozījumu.

42 Grozīts secīgi ar 2., 3., 5. un 6. grozījumu.

43 Virsraksts grozīts ar 5. grozījumu.

44 Ieviests ar 5. grozījumu.

45 Ieviests ar 6. grozījumu.

13.07.1994