Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.9

Jēkabpilī 2014.gada 20.februārī

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.37 "Saistošie noteikumi par nodevām Jēkabpils pilsētā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
14.panta trešo daļu, likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12.panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5., 7., 9., 10.punktu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.37 "Saistošie noteikumi par nodevām Jēkabpils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 225.nr.) šādus grozījumus:

1. izteikt 4.punktu ar apakšpunktiem šādā redakcijā:

"4. Nodevu objekti, kuri tiek aplikti ar nodevu un nodevu likmes ir šādas:

4.1.

Par izziņu no civilstāvokļa reģistru ieraksta

5 euro

4.2.

Par izziņu par nepilsoņa tiesībām iegūt īpašumā zemi

5 euro

4.3.

Par izziņu par jaunbūvi

5 euro

4.4.

Par izziņu par būves (ēkas) neesību

5 euro

4.5.

Par atkārtotu domes, komisijas vai komitejas lēmuma norakstu, izrakstu vai apliecinātu kopiju

1 euro

4.6.

Par apliecinātu kopiju no teritorijas plānojuma, detālplānojuma vai tehniskā projekta:  

4.6.1.

A0/1 lpp.

7 euro

4.6.2.

A1/1 lpp.

4 euro

4.6.3.

A2/1 lpp.

3 euro

4.6.4.

A3/1 lpp.

0,20 euro

4.6.5.

A4/1 lpp.

0,10 euro

4.7.

Par rakšanas darbu atļauju (rokot dziļāk par 0,3m):  

4.7.1.

tranzīta ielās

21 euro

4.7.2.

pašvaldības ielās

14 euro

4.7.3.

pārējā pilsētas teritorijā

7 euro

4.8.

Par atļauju par servisa ceļa zīmju uzstādīšanu ielas sarkano līniju robežās uz vienu gadu

21 euro

4.9.

Par licences izsniegšanu vieglo taksometru vadītājiem

28 euro

4.10.

Par licences kartītes izsniegšanu mēnesī

4 euro

2. izteikt 19.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1. no nodevas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu par šādiem šo noteikumu 4.1., 4.2., 4.5., 4.8., 4.9.apakšpunktos minētajiem dokumentiem, no nodevas par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vietās, no nodevas par mājas dzīvnieku turēšanu, no nodevas par pašvaldības simbolikas izmantošanu - politiski represētās personas, I un II grupas invalīdi;";

3. izteikt 19.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2. no nodevas par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu par šādiem šo noteikumu 4.3., 4.4., 4.6., 4.7.apakšpunktos minētajiem dokumentiem, no nodevas par būvatļaujas saņemšanu - projektēšanas uzņēmumi, pildot pašvaldības pasūtījumus, baznīcas, pansionāti, pirmsskolas izglītības, kultūras, veselības aizsardzības un vides aizsardzības iestādes;";

4. izteikt V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"V. Nodeva par mājas dzīvnieku turēšanu";

5. izteikt noteikumu 19.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.8. no nodevas par mājas dzīvnieku turēšanu - viendzīvokļa dzīvojamo māju īpašnieki par suņu turēšanu."

6. aizstāt 22.punktā apzīmējumu un skaitli "Nr.232" ar apzīmējumu un skaitli "Nr.32".

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks
sociālos jautājumos J.RaščevskisJēkabpils pilsētas domes 20.02.2014. saistošo noteikumu Nr.9 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2013.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr.37 "Saistošie noteikumi par nodevām Jēkabpils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Apstiprināts ar Jēkabpils pilsētas domes
20.02.2014. lēmumu Nr.64 (prot. Nr.4, 3.§)

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā ir pašvaldības izdots administratīvs akts. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 18.panta pirmo daļu, administratīvais process iestādē privātpersonai ir bez maksas, ja likumā nav noteikts citādi. Saistošajos noteikumos nepieciešams izdarīt grozījumus, svītrojot normas, kas paredz pašvaldības nodevas iekasēšanu par aktiem par pieņemšanu ekspluatācijā un citiem pašvaldības izdotajiem administratīvajiem aktiem.

2. Īss projekta satura izklāsts

Svītrotas normas, kas paredz pašvaldības nodevas iekasēšanu par pašvaldības izdotajiem administratīvajiem aktiem.

Precizēti noteikumu 19.1. un 19.2.apakšpunkti.

Par atsevišķu dokumentu izsniegšanu, izvērtējot tiešās un netiešās izmaksas, grozīti nodevu apmēri.

Nodeva par suņu un kaķu turēšanu tiek aizstāta ar nodevu par mājas dzīvnieku turēšanu, lai būtu vienota izpratne ar 23.05.2013. Jēkabpils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.20 "Saistošie noteikumi par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas kārtību Jēkabpils pilsētā" ietvertajām normām.

Precizēts, ka par spēku zaudējušiem atzīstami Jēkabpils pilsētas domes 2009.gada 12.novembra saistošie noteikumi Nr.32 "Par nodevām Jēkabpils pilsētā".

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par administratīvajām procedūrām Administratīvās procedūras netiek mainītas.
5. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks
sociālos jautājumos J.Raščevskis

06.03.2014