Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā

Izdarīt Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 183.nr.; 2011, 112.nr.; 2012, 18.nr.; 2013, 128.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 13.pantu šādā redakcijā:

"13.pants. Ieroča glabāšanas atļauja

Ieroča glabāšanas atļauja dod tiesības ieroča īpašniekam noteiktajā kārtībā glabāt atļaujā norādīto šaujamieroci, tā maināmo stobru vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci atļaujā norādītajā adresē - fiziskajai personai savā deklarētajā dzīvesvietā, deklarācijā norādītajā papildu adresē un nekustamajā īpašumā, arī kopīpašumā (dzīvoklī, dzīvojamā mājā), bet juridiskajai personai īpaši ierīkotā ieroču glabātavā, kā arī pārvadāt vai pārsūtīt ieroci, iegādāties un glabāt tā munīciju, izmantot ieroci atbilstoši tā lietojuma veidam, kā arī izmantot un pielietot ieroci šajā likumā vai citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā."

2. Aizstāt 14.panta otrajā daļā vārdus "deklarētajā dzīvesvietā un nekustamā īpašuma, arī kopīpašuma, atrašanās vietā" ar vārdiem "deklarētajā dzīvesvietā, deklarācijā norādītajā papildu adresē un nekustamajā īpašumā, arī kopīpašumā (dzīvoklī, dzīvojamā mājā)".

3. 19.pantā:

papildināt panta nosaukumu ar vārdiem "un atļauju darbības apturēšana";

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) uz personu attiecas šā likuma 17.panta 1., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16. un 17.punktā minētie aizliegumi;";

papildināt pantu ar otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts policija aptur ieroču iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas un kolekcijas atļaujas darbību (arī dienesta ieroča nēsāšanas atļaujas un personiskā apbalvojuma šaujamieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļaujas darbību) personai, kura kriminālprocesā atzīta par aizdomās turēto nozieguma izdarīšanā, vai personai, kura kriminālprocesā saukta pie kriminālatbildības par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (apsūdzētais).

(3) Ja attiecībā uz personu, kurai apturēta ieroču iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļaujas darbība (arī dienesta ieroča nēsāšanas atļaujas vai personiskā apbalvojuma šaujamieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļaujas darbība), tiek pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu uz reabilitējoša apstākļa pamata vai stājas spēkā attaisnojošs tiesas spriedums, Valsts policija uz personas iesnieguma pamata atjauno atļaujas darbību un atdod to, ja netiek konstatēti citi ieroču atļauju izsniegšanas aizliegumi. Ja ieroča iegādāšanās vai nēsāšanas atļaujas derīguma termiņš ir beidzies, tās darbību atjauno, noformējot atļauju no jauna, un to izsniedz, neiekasējot par attiecīgās atļaujas izsniegšanu noteikto valsts nodevu.

(4) Šā panta otrā un trešā daļa piemērojama arī attiecībā uz juridiskās personas ieroču atļaujām gadījumos, kad kriminālprocesā par aizdomās turēto vai apsūdzēto ir atzīti juridiskās personas darbinieki, kuriem saskaņā ar darba pienākumiem pieejami ieroči un munīcija, kā arī dalībnieki vai vadītāji, attiecībā uz kuriem likumā paredzēti ierobežojumi.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

4. 20.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "atļauju" ar vārdiem "lēmumu par atļaujas darbības apturēšanu";

aizstāt otrajā daļā vārdu "Lēmuma" ar vārdiem "Lēmuma par atļaujas darbības apturēšanu vai lēmuma".

5. Izteikt 21.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauju anulē, aptur tās darbību vai ieroča atļaujas derīguma termiņš (ja tāds ir) nav pagarināts, ierocis, munīcija un šo priekšmetu sastāvdaļas piecu darbdienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas jānodod Valsts policijai vai ar tās atļauju - komersantam, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un munīcijas tirdzniecībai."

6. 22.pantā:

izteikt pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Kvalifikācijas pārbaudījuma pieņemšanas kārtību un tā nokārtošanai nepieciešamo zināšanu un prasmju apjomu nosaka Ministru kabinets.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Par kvalifikācijas pārbaudījuma un atkārtota kvalifikācijas pārbaudījuma kārtošanu attiecībā uz ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci, kā arī par kvalifikācijas pārbaudījuma apliecības dublikāta izsniegšanu maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

7. Papildināt X nodaļas nosaukumu pēc vārda "Šaujamieroču" ar vārdiem "gāzes pistoļu (revolveru)".

8. 30.pantā:

papildināt panta nosaukumu pēc vārda "Šaujamieroču" ar vārdiem "gāzes pistoļu (revolveru)";

papildināt piekto daļu pēc vārda "Šaujamieroci" ar vārdiem "vai gāzes pistoli (revolveri)";

papildināt sesto daļu pēc vārda "šaujamieroci" ar vārdiem "gāzes pistoli (revolveri)".

9. 31.pantā:

papildināt panta nosaukumu pēc vārda "Šaujamieroču" ar vārdiem "un gāzes pistoļu (revolveru)";

papildināt pirmo daļu pēc vārda "šaujamieroča" ar vārdiem "vai gāzes pistoles (revolvera)";

papildināt otro daļu pēc vārda "šaujamieroci" ar vārdiem "vai gāzes pistoli (revolveri)";

papildināt trešo daļu pēc vārda "pielieto" ar vārdiem "vai izmanto";

papildināt piekto daļu pēc vārda "šaujamieroča" ar vārdiem "vai gāzes pistoles (revolvera)".

10. Papildināt 32.panta 2.punktu ar vārdiem "kā arī pirmās kategorijas šautuvēs atļauto veidu ieročus un to munīciju".

11. Papildināt 34.panta otro daļu pēc vārdiem "organizators un" ar vārdiem "normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas".

12. Izteikt 35.pantu šādā redakcijā:

"35.pants. Šaušanas instruktoru un treneru sertificēšana

(1) Šaušanas instruktorus, izņemot tos šaušanas instruktorus, kas ir tādu valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, kurām tiesības iegādāties, glabāt un savā darbībā izmantot šaujamieročus piešķirtas saskaņā ar likumu, sertificē biedrība "Latvijas Sporta federāciju padome". Tā var izveidot komisiju, kura lemj par sertifikātu izsniegšanu un to anulēšanu.

(2) Šaušanas trenerus sertificē tādā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kādā sertificē sporta speciālistus, papildus ņemot vērā šā panta trešajā daļā minētās prasības.

(3) Šaušanas instruktoru un treneri sertificē, ja uz viņu neattiecas kāds no šā likuma 17.pantā noteiktajiem aizliegumiem (izņemot 17.panta 15. un 16.punktā minētos aizliegumus). Pārbaudi par to, vai uz personu neattiecas kāds no minētajiem aizliegumiem, veic Valsts policija.

(4) Šaušanas instruktora sertifikātu anulē, ja:

1) šaušanas instruktors ir pārkāpis treniņšaušanas vai šaušanas sporta sacensību noteikumus vai drošības noteikumus šautuvē (šaušanas stendā);

2) attiecībā uz šaušanas instruktoru ir konstatēts kāds no šā likuma 17.pantā noteiktajiem aizliegumiem (izņemot 17.panta 15. un 16.punktā minētos aizliegumus).

(5) Šaušanas instruktora sertifikātu var anulēt, ja sertificēts šaušanas instruktors ir pārkāpis sporta nozari regulējošos normatīvos aktus.

(6) Biedrība "Latvijas Sporta federāciju padome", pildot šā panta pirmajā, ceturtajā un piektajā daļā noteiktos uzdevumus, ir tiesīga izdot administratīvos aktus.

(7) Lēmumu par šaušanas instruktora sertifikāta izsniegšanu, par atteikumu izsniegt šaušanas instruktora sertifikātu vai par šaušanas instruktora sertifikāta anulēšanu var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā. Izglītības un zinātnes ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(8) Lēmuma par šaušanas instruktora sertifikāta izsniegšanu, par atteikumu izsniegt šaušanas instruktora sertifikātu vai par šaušanas instruktora sertifikāta anulēšanu apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

(9) Biedrība "Latvijas Sporta federāciju padome" ziņas par personām, kuras saņēmušas šaušanas instruktora sertifikātus, ievada Licenču un sertifikātu reģistrā.

(10) Ministru kabinets nosaka šaušanas instruktoru sertificēšanas kārtību un kritērijus, kā arī maksu par šaušanas instruktoru sertificēšanu."

13. 48.pantā:

aizstāt pirmās daļas otrajā teikumā vārdus "B kategorijas pusautomātisko, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra pašaizsardzības šaujamieroci" ar vārdiem "pašaizsardzībai reģistrētu B kategorijas pusautomātisko, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra šaujamieroci";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Par kontrolšāvienu izdarīšanu maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un maksāšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

14. 51.pantā:

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) fiziskā vai juridiskā persona, kurai anulēta ieroča iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauja vai apturēta tās darbība vai kurai beidzies ieroča atļaujas derīguma termiņš, nenodod ieroci, munīciju un šo priekšmetu sastāvdaļas Valsts policijai šā likuma 21.panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā;";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ja persona tiek turēta aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai saukta pie administratīvās atbildības par šā likuma 17.panta 7.punktā minēto administratīvo pārkāpumu, Valsts policija ir tiesīga izņemt uz laiku ieroci, munīciju un šo priekšmetu sastāvdaļas, kā arī ieroča atļauju un glabāt to, kamēr nav pieņemts lēmums par atļaujas anulēšanu vai atļaujas darbības apturēšanu vai personu attaisnojošs nolēmums."

15. 52.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "un šis lēmums stājies spēkā" ar vārdiem "vai persona pēc atļaujas derīguma termiņa nav to pagarinājusi vai saņēmusi jaunu atļauju";

papildināt pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja personai apturēta ieroča iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļaujas darbība, tās nodoto vai tai izņemto ieroci, munīciju un šo priekšmetu sastāvdaļas Valsts policija glabā, līdz atļaujas darbība tiek atjaunota vai atļauja tiek anulēta.

(22) Ja ieroča iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļaujas darbība tiek atjaunota, ieroča īpašnieka nodoto vai tam izņemto ieroci, munīciju un šo priekšmetu sastāvdaļas Valsts policija glabā, līdz to saņem ieroča īpašnieks, bet ne ilgāk par 30 dienām no dienas, kad paziņots lēmums par attiecīgās atļaujas darbības atjaunošanu.";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "ieroci un munīciju" ar vārdiem "ieroci, munīciju un šo priekšmetu sastāvdaļas";

papildināt piekto daļu pēc vārda "otrajā" ar skaitļiem un vārdu "2.1 un 2.2".

16. Papildināt pārejas noteikumus ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Grozījumi attiecībā uz šā likuma 22.panta pirmās daļas otrā teikuma izteikšanu jaunā redakcijā, 22.panta papildināšanu ar 2.1 daļu un 48.panta piektās daļas izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2015.gada 1.janvārī."

Likums Saeimā pieņemts 2014.gada 6.februārī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2014.gada 21.februārī

07.03.2014