Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.98

Rīgā 2014.gada 11.februārī (prot. Nr.23, 5.§)

Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu

Izdarīt Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. Izteikt XIII.nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"XIII. Kārtība, kādā Pašvaldības amatpersonas rīkojas ar Pašvaldības mantu un finanšu resursiem, kā arī pārstāv Pašvaldību kasācijas instances tiesā".

2. Papildināt XIII.nodaļu ar 149.¹punktu šādā redakcijā:

"149.1 Atbilstoši Civilprocesa likuma 82.panta septītajai daļai Pašvaldību kasācijas instances tiesā pārstāv Pašvaldības darbinieki uz Domes priekšsēdētāja, Pašvaldības iestāžu vadītāju vai Pašvaldības īpaša statusa institūciju vadītāju izdotu pilnvaru pamata."

Rīgas domes priekšsēdētājs N.UšakovsPaskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2014.gada 11.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.98 "Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

"Grozījumi Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"" nosaka, ka Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieki ir tiesīgi pārstāvēt pašvaldību kasācijas instances tiesā uz Rīgas domes priekšsēdētāja, Rīgas pilsētas pašvaldības iestāžu vai īpaša statusa institūciju vadītāju izdotu pilnvaru pamata.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

2014.gada 4.janvārī stājies spēkā likums "Grozījumi Civilprocesa likumā", kura 7.pantā noteikts, ka Civilprocesa likuma 82.pants tiek papildināts ar septīto daļu, kas nosaka, ka juridisko personu lietas kasācijas instances tiesā ved to amatpersonas, kas darbojas likumā, statūtos vai nolikumā piešķirto pilnvaru ietvaros, vai arī tās tiek vestas ar advokāta starpniecību. Lai Rīgas pilsētas pašvaldības darbinieki arī turpmāk būtu tiesīgi pārstāvēt Rīgas pilsētas pašvaldību tiesas sēdēs kasācijas instancē, nepieciešams Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošos noteikumus Nr.114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" papildināt ar normu, kurā Rīgas pilsētas pašvaldības darbiniekiem tiktu piešķirtas pilnvaras minētajai pārstāvībai.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs

14.02.2014