Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1990, 49.nr.; 1991, 27./28.nr.; 1992, 18./19.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1.nr.; 1997, 5., 11.nr.; 1998, 1.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 5., 15.nr.; 2002, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 4., 8., 22.nr.; 2005, 7.nr.; 2006, 14.nr.; 2007, 24.nr.; 2008, 8.nr.; 2009, 3., 9., 22.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 183.nr.; 2012, 199.nr.; 2013, 97.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.pantu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) nodrošināt Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas darbību un attīstību;".

2. Izslēgt 2.panta sestās daļas trešo teikumu.

3. Papildināt 4.pantu ar 5.4, 5.5, 5.6 un 5.7 punktu šādā redakcijā:

"54) uztur un pilnveido Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmu un nodrošina tās sadarbspēju ar citām valsts informācijas sistēmām;

55) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos nodrošina Uzņēmumu reģistra uzturēto datu pieejamību sabiedrībai tiešsaistes datu pārraides režīmā;

56) nodrošina reģistrācijas lietu pārveidošanu elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par arhīvu pārvaldību;

57) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavo un sniedz informāciju no Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas;".

4. Izteikt 4.1 panta sestās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) ka persona ir samaksājusi par pakalpojumu;".

5. Papildināt 4.4 pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"Uzņēmumu reģistrs izmanto savai darbībai nepieciešamos citu valsts informācijas sistēmu datus, lai pārliecinātos par tam sniegto datu pareizību."

6. Papildināt otro nodaļu ar 4.8, 4.9, 4.10 un 4.11 pantu šādā redakcijā:

"4.8 pants. Uzņēmumu reģistra informācijas sistēma

Uzņēmumu reģistra informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis un turētājs ir Uzņēmumu reģistrs.

Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas programmnodrošinājums un tehniskie līdzekļi, kas nodrošina šīs sistēmas darbību, ir valsts īpašums.

Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā elektroniskā formā reģistrē šajā likumā minētos tiesību subjektus un juridiskos faktus, ved šajā likumā noteiktos reģistrus, glabā normatīvajos aktos par tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrāciju noteiktos dokumentus, kā arī kārto reģistrācijas lietas.

Uzņēmumu reģistrs ar savas informācijas sistēmas palīdzību nodrošina pieejamību normatīvajos aktos noteiktajām ziņām par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem, kā arī veic citus šajā likumā noteiktos uzdevumus.

Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā jaunākos (aktuālos) datus reģistrē, vienlaikus saglabājot iepriekš reģistrētos (vēsturiskos) datus.

Ierakstus Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā izdara atbilstoši šajā likumā noteiktajam ierakstu izdarīšanas tiesiskajam pamatam.

Uz ierakstu izdarīšanu Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmā attiecas šā likuma normas, kā arī normas, kas noteiktas normatīvajos aktos par tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā.

4.9 pants. Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas reģistru ierakstu tiesiskais statuss

Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas reģistru ierakstiem ir publiska ticamība, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

4.10 pants. Personu tiesības izmantot Uzņēmumu reģistra informāciju

Uzņēmumu reģistrs pēc Saeimas, Ministru kabineta, valsts tiešās pārvaldes iestāžu, tiesībaizsardzības un kontroles institūciju un pašvaldību pieprasījuma, kā arī pēc citu tādu valsts pārvaldes iestāžu pieprasījuma, kurām šādas tiesības noteiktas likumā, un tiesu izpildītāju pieprasījuma savu funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju no reģistriem sniedz bez maksas, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus. Maksātnespējas procesa administratoriem ir tiesības bez maksas saņemt savu funkciju veikšanai nepieciešamo informāciju no reģistriem Maksātnespējas likumā noteiktajā apjomā.

Ikvienam ir tiesības, iesniedzot Uzņēmumu reģistram attiecīgu rakstveida iesniegumu (papīra formā vai elektroniski), pieprasīt un saņemt informāciju no reģistriem, tajā skaitā informāciju atkalizmantošanai komerciālos un nekomerciālos nolūkos. Informāciju sniedz, izmanto un apstrādā, ievērojot normatīvajos aktos par informācijas atklātību un fizisko personu datu aizsardzību noteiktos ierobežojumus un saskaņā ar normatīvajiem aktiem par tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā.

Uzņēmumu reģistrs izsniedz reģistrācijas lietā esošo dokumentu atvasinājumus, ja saņemts ieinteresētās personas rakstveida (tajā skaitā elektronisks) pieprasījums. Ikviens var pieprasīt Uzņēmumu reģistram izziņu par to, ka noteiktas ziņas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros nav ierakstītas, ir grozītas vai noteikti dokumenti Uzņēmumu reģistram nav iesniegti. Izsniedzamo dokumentu atvasinājumu pareizību apliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ja vien šo dokumentu pieprasītājs neatsakās no šāda apliecinājuma. Papīra dokumentu elektroniskā atvasinājuma pareizību apliecina Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Elektroniskā dokumenta atvasinājums papīra formā apliecināms normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tajā gadījumā, ja dokumenta pieprasītājs ir nepārprotami pieprasījis šāda apliecinājuma sniegšanu.

Uzņēmumu reģistrs nodrošina, ka Maksātnespējas likumā noteiktie maksātnespējas reģistra ieraksti, kreditoru sapulces darba kārtība, kā arī administratora paziņojums kreditoriem par kreditoru sapulci ir pieejams bez maksas Uzņēmumu reģistra mājaslapā internetā.

Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto informāciju (izņemot reģistrācijas lietā esošo dokumentu atvasinājumus) Uzņēmumu reģistrs sniedz standartizētā apjomā un veidā.

Uzņēmumu reģistrs ar informācijas pieprasītāju var vienoties par pastāvīgu sadarbību reģistra rīcībā esošās informācijas sniegšanā. Par regulāru informācijas sniegšanu no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem, tajā skaitā par regulāru atjauninātas informācijas izsniegšanu, Uzņēmumu reģistrs un informācijas pieprasītājs slēdz sadarbības līgumu, starpresoru vienošanos vai administratīvo līgumu. Administratīvo līgumu slēdz bez saskaņošanas ar institūciju, kurā var apstrīdēt attiecīgo administratīvo aktu. Ministru kabinets nosaka administratīvā līguma noslēgšanas kārtību un nosacījumus.

Par Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros esošās informācijas sagatavošanu, sniegšanu vai pieejamības nodrošināšanu un izmantošanu (izņemot šā panta pirmajā un ceturtajā daļā noteiktos gadījumus), tajā skaitā atkalizmantošanu komerciālos un nekomerciālos nolūkos, pieprasītājs maksā normatīvajos aktos par Uzņēmumu reģistra sniegtajiem maksas pakalpojumiem noteiktajā apmērā.

Ministru kabinets nosaka no reģistriem sniedzamās informācijas apjomu, tās pieprasīšanas un izsniegšanas kārtību, kā arī maksas par informācijas sniegšanu samaksas kārtību.

Uzņēmumu reģistrs var atteikt izpildīt informācijas pieprasījumu normatīvajos aktos par informācijas atklātību noteiktajos gadījumos, kā arī tad, ja nav ievērotas prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par informācijas pieprasīšanu un sniegšanu no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem.

Galvenā valsts notāra lēmumu par atteikumu izpildīt informācijas pieprasījumu vai par Uzņēmumu reģistra rīcību, kas izpaudusies kā informācijas nesniegšana vai nepienācīga sniegšana, var pārsūdzēt šā likuma 19.pantā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt Informācijas atklātības likuma 15.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā.

4.11 pants. Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēta tiesiskā šķēršļa izpildes nodrošināšana

Pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta pieņemto lēmumu par personas iekļaušanu riska personu sarakstā, Uzņēmumu reģistrs pieņem lēmumu par:

1) atteikumu izdarīt ierakstu komercreģistrā, ja iesniegts pieteikums par komercsabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļa, prokūrista, likvidatora vai personas, kura pilnvarota pārstāvēt ārvalsts komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli, iecelšanu un šī persona ir iekļauta riska personu sarakstā;

2) atteikumu izdarīt ierakstu komercreģistrā, ja iesniegts pieteikums par personālsabiedrības pārstāvēttiesīgā biedra ierakstīšanu komercreģistrā un šī persona ir iekļauta riska personu sarakstā;

3) ieraksta komercreģistrā izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegts pieteikums par komercsabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā un tās pārstāvēttiesīgais biedrs, izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas loceklis vai prokūrists ir iekļauts riska personu sarakstā;

4) ieraksta komercreģistrā izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegts pieteikums par ārvalsts filiāles ierakstīšanu komercreģistrā un persona, kura pilnvarota pārstāvēt komersanta filiāli darbībās, kas saistītas ar filiāli, ir iekļauta riska personu sarakstā;

5) ieraksta komercreģistrā izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegts pieteikums par komercsabiedrības reorganizācijas ierakstīšanu komercreģistrā un tās izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļa vai prokūrista iecelšanu un attiecīgais izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas loceklis vai prokūrists ir iekļauts riska personu sarakstā;

6) ieraksta komercreģistrā izdarīšanas atlikšanu, ja iesniegts pieteikums par komercsabiedrības likvidācijas ierakstīšanu komercreģistrā un likvidatora iecelšanu un attiecīgais likvidators ir iekļauts riska personu sarakstā."

7. Izteikt 7.panta sestās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"To personu parakstu paraugiem, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības, jābūt apliecinātiem Bāriņtiesu likumā noteiktajā kārtībā, pie zvērināta notāra vai Uzņēmumu reģistra amatpersonas."

8. Aizstāt 8.panta trīspadsmitajā daļā vārdus "ņemama valsts nodeva" ar vārdiem "maksā atbilstoši noteiktajai maksai par pakalpojumu".

9. Izslēgt 9.pantu.

Likums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 6.novembrī.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 22.novembrī

01.01.2014