Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. SN/2013/18

Carnikavā 2013. gada 18. septembrī

Grozījumi Carnikavas novada domes 25.05.2011. saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/11 "Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi"

APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2013. gada 18. septembra lēmumu (prot. Nr. 18, 17. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 43. panta pirmās daļas 3. punktu un
Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440
"Noteikumi par tirdzniecības organizēšanas kārtību ar pašvaldību
saskaņojamos tirdzniecības veidos" 8. un 9. punktu un
Euro ieviešanas kārtības likuma
31. panta trešo daļu

1. Izdarīt Carnikavas novada domes 25.05.2011. saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/11 "Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi" (turpmāk - saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt saistošo noteikumu 44.1. apakšpunktā vārdus un skaitļus "fiziskajām personām no 25 līdz 50 latiem, bet juridiskajām personām - no 100 līdz 250 latiem" ar vārdiem un skaitļiem "fiziskajām personām no 35 līdz 70 euro, bet juridiskajām personām - no 140 līdz 350 euro";

1.2. Aizstāt saistošo noteikumu 44.2. apakšpunktā vārdus un skaitļus "fiziskajām personām no 50 līdz 100 latiem, bet juridiskajām personām - no 250 latiem līdz 500 latiem" ar vārdiem un skaitļiem "fiziskajām personām no 70 līdz 140 euro, bet juridiskajām personām - no 350 līdz 700 euro";

1.3. Aizstāt saistošo noteikumu 44.3. apakšpunktā vārdus un skaitļus "fiziskajām personām līdz 50 latiem, bet juridiskajām personām - līdz 500 latiem" ar vārdiem un skaitļiem "fiziskajām personām līdz 70 euro, bet juridiskajām personām līdz - 700 euro";

1.4. Aizstāt saistošo noteikumu 44.4. apakšpunktā vārdus un skaitļus "fiziskajām personām līdz 250 latiem, bet juridiskajām personām - līdz 1000 latiem" ar vārdiem un skaitļiem "fiziskajām personām līdz 350 euro, bet juridiskajām personām līdz - 1400 euro";

1.5. Aizstāt saistošo noteikumu 44.5. apakšpunktā vārdus un skaitļus "fiziskajām personām no 50 līdz 100 latiem, bet juridiskajām personām - no 250 līdz 500 latiem" ar vārdiem un skaitļiem "fiziskajām personām no 70 līdz 140 euro, bet juridiskajām personām - no 350 līdz 700 euro";

1.6. Aizstāt saistošo noteikumu 44.6. apakšpunktā vārdus un skaitļus "fiziskajām personām no 100 līdz 250 latiem, bet juridiskajām personām - no 500 latiem līdz 1000 latiem" ar vārdiem un skaitļiem "fiziskajām personām no 140 līdz 350 euro, bet juridiskajām personām - no 700 līdz 1400 euro".

2. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

Carnikavā 2013. gada 18. septembrīCarnikavas novada domes saistošo noteikumu Nr. SN/2013/18 "Grozījumi Carnikavas novada domes 25.05.2011. saistošajos noteikumos Nr. CND/SN/2011/11 "Ielu tirdzniecības saskaņošanas un organizēšanas saistošie noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1. Ņemot vērā, ka Eiropas Savienības Padome 2013. gada 9. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu par izņēmuma statusa atcelšanu Latvijas Republikai un uzņemšanu eirozonā 2014. gada 1. janvārī, ir nepieciešams veikt grozījumus saistošajos noteikumos, aizstājot tajā latus ar euro.
2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Lati ar euro tiek aizstāti, ievērojot Euro ieviešanas kārtības likuma 32. panta otrās daļas 2. punktā noteiktos noapaļošanas principus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu 3.1. Saistošo noteikumu grozījumu īstenošanai netiek prognozēta būtiska finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu;

3.2. Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav nepieciešams veidot jaunas pašvaldības institūcijas, darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 4.1. Sabiedrības mērķgrupa, kuras intereses ietekmē šis likumprojekts, ir personas, pret kurām ir uzsākta administratīvo pārkāpumu lietvedība;

4.2. Saistošajos noteikumos paredzētais regulējums, veicot naudas sodu noapaļošanu, ir gan labvēlīgāks, gan nelabvēlīgāks ietekmētajām sabiedrības grupām.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām 5.1. Institūcija, kurā privātpersona vai juridiskā persona var vērsties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Carnikavas novada Pašvaldības policija un pašvaldības institūcijas un amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt saistošo noteikumu ievērošanu un piemērot administratīvo sodu par to pārkāpumu;

5.2. Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamās darbības līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām 6.1. Saistošo noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Sabiedrības līdzdalība projekta izstrādē netika nodrošināta, jo projekts nemaina pastāvošo tiesisko regulējumu pēc būtības, bet tikai aizstāj latus ar euro.

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica

01.01.2014