Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 09.12.2015. - ... / Spēkā esošā
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/29

Rīgā 2013.gada 11.oktobrī (prot. Nr.38, 12.p.)
Universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodika
Izdota saskaņā ar Pasta likuma 30.panta otro daļu
un likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
25.panta pirmo daļu

1. Universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodika (turpmāk – metodika) nosaka kārtību, kādā universālā pasta pakalpojuma sniedzējs aprēķina universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīrās izmaksas (turpmāk – tīrās izmaksas).

2. Universālā pasta pakalpojuma sniedzējs izmaksas, kas saistītas ar universālā pasta pakalpojuma sniegšanu, aprēķina atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – Regulators) noteiktajai universālā pasta pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikai (turpmāk – tarifu metodika).

3. Universālā pasta pakalpojuma sniedzējs aprēķina tīrās izmaksas par kalendāro gadu, aprēķinot atsevišķi katra universālā pasta pakalpojumā ietilpstošā pasta pakalpojuma tīrās izmaksas, atbilstoši tarifu metodikā noteiktajam izmaksu sadalījumam saskaņā ar šādu formulu:

kur

TI – tīro izmaksu summa (EUR);

TIi – tīrās izmaksas katram konkrētajam universālā pasta pakalpojumā ietilpstošajam pasta pakalpojumam, kas norādītas no TI1 līdz TI4;

TI1 – tīrās izmaksas iekšzemes un pārrobežu vēstuļu korespondences sūtījumu (tajā skaitā ierakstītu un apdrošinātu sūtījumu) savākšanai, šķirošanai, pārvadāšanai un piegādei, kuru svars nepārsniedz divus kilogramus (EUR);

TI2 – tīrās izmaksas iekšzemes un pārrobežu pasta paku sūtījumu (tajā skaitā apdrošinātu sūtījumu) savākšanai, šķirošanai, pārvadāšanai un piegādei, kuru svars nepārsniedz 10 kilogramus (EUR);

TI3 – tīrās izmaksas pārrobežu pasta paku (tajā skaitā apdrošinātu) piegādei, kuras saņem no citām Eiropas Savienības valstīm un kuru svars nepārsniedz 20 kilogramus (EUR);

TI4 – tīrās izmaksas abonēto preses izdevumu piegādes (savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde) pakalpojumiem (EUR);

IzarUP – izdevumi, kas rodas, nodrošinot konkrētā universālā pasta pakalpojumā ietilpstošo pasta pakalpojumu, ja noteiktas universālā pasta pakalpojuma saistības (EUR);

IearUP – ieņēmumi, kas rodas, nodrošinot konkrētā universālā pasta pakalpojumā ietilpstošo pasta pakalpojumu, ja noteiktas universālā pasta pakalpojuma saistības (EUR);

IzbezUP – izdevumi, kas rodas, nodrošinot konkrētā universālā pasta pakalpojumā ietilpstošo pasta pakalpojumu, ja nav noteiktas universālā pasta pakalpojuma saistības (EUR);

IebezUP – ieņēmumi, kas rodas, nodrošinot konkrētā universālā pasta pakalpojumā ietilpstošo pasta pakalpojumu, ja nav noteiktas universālā pasta pakalpojuma saistības (EUR).

4. Tīro izmaksu summa nepārsniedz zaudējumus no universālā pasta pakalpojuma sniegšanas, kas aprēķināti saskaņā ar tarifu metodiku.

5. Universālā pasta pakalpojuma sniedzējs aprēķina papildu ieguvumu, kas ir ieņēmumi no citiem universālajā pasta pakalpojumā neietvertiem sniegtajiem pakalpojumiem, ja to gūšana iespējama, izpildoties vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

5.1. šo pakalpojumu darbības: savākšana, šķirošana, pārvadāšana vai piegādāšana – notiek vienlaikus ar universālo pasta pakalpojumu;

5.2. šo pakalpojumu sniegšanai izmanto pasta pakalpojumu sniegšanas vietas un pasta tīkla piekļuves punktus.

6. Universālā pasta pakalpojuma sniedzējs precīzi un pārskatāmi norāda informāciju par apgrozījumu no citiem universālajā pasta pakalpojumā neietvertiem sniegtajiem pakalpojumiem, ja tie atbilst šīs metodikas 5.punktā noteiktajam.

7. Universālā pasta pakalpojuma sniedzējs papildu ieguvumu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

PI = Ap * (1–

Ap

)* pp,

Ak

kur

PI – papildu ieguvums, ko veido nemateriālie un tirgus ieguvumi – universālā pasta pakalpojuma sniedzēja ieņēmumi no citiem universālajā pasta pakalpojumā neietvertiem sniegtajiem pakalpojumiem, ja šādus ieņēmumus iespējams gūt, tikai sniedzot universālo pasta pakalpojumu (EUR);

Ap – apgrozījums no pārējiem sniegtiem pakalpojumiem, kas aprēķināts saskaņā ar šīs metodikas 5.punktu (EUR);

Ak – kopējais apgrozījums (EUR);

pp – peļņas procents, kas aprēķināts kā attiecība starp komersantu peļņu vai zaudējumiem pēc nodokļiem pret komersantu apgrozījumu, izmantojot pēdējo pieejamo Centrālās statistikas pārvaldes publicēto informāciju.

8. Universālā pasta pakalpojuma sniedzējs līdz kārtējā gada 1.septembrim sagatavo un iesniedz Regulatoram ziņojumu par tīrajām izmaksām iepriekšējā kalendārajā gadā kopā ar Pasta likuma 30.panta trešajā daļā noteiktajiem zvērināta revidenta pārbaudes rezultātiem.

9. Ja universālā pasta pakalpojuma sniedzējam universālā pasta pakalpojuma saistību izpilde rada zaudējumus, tad universālā pasta pakalpojuma sniedzējs aprēķina un ziņojumā par tīrajām izmaksām iepriekšējā kalendārajā gadā norāda:

9.1. papildu ieguvumu, kas aprēķināts saskaņā ar šīs metodikas 7.punktā noteikto formulu;

9.2. kompensācijas summu no valsts budžeta, ja tāda piešķirta.

10. Universālā pasta pakalpojuma sniedzējs tīrās izmaksas par iekšzemes un pārrobežu pasta paku sūtījumu (tajā skaitā apdrošinātu sūtījumu) savākšanu, šķirošanu, pārvadāšanu un piegādi, kuru svars nepārsniedz 10 kilogramus, pirmo reizi uzskaita par 2014.gadu.

11. Universālā pasta pakalpojuma sniedzējs tīrās izmaksas par abonēto preses izdevumu piegādes (savākšana, šķirošana, pārvadāšana un piegāde) pakalpojumiem pirmo reizi uzskaita par 2020.gadu.

(Grozīts ar SPRK padomes 03.12.2015. lēmumu Nr. 1/22)

12. (Svītrots ar SPRK padomes 03.12.2015. lēmumu Nr. 1/22)

13. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 24.novembra lēmumu Nr. 1/21 "Universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu aprēķināšanas un noteikšanas metodika” (Latvijas Vēstnesis, 2010., 189.nr.).

14. Šī metodika stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Metodikā iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 15.decembra direktīvas 97/67/EK par kopīgiem noteikumiem Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus attīstībai un pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 10.jūnija direktīvas 2002/39/EK, ar ko direktīvu 97/67/EK groza attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu turpmāko atvēršanu konkurencei;

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 20.februāra direktīvas 2008/6/EK, ar ko direktīvu 97/67/EK groza attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes
priekšsēdētāja p.i. padomes loceklis G.Zeltiņš
09.12.2015