Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Administratīvā procesa likumā

Izdarīt Administratīvā procesa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 4.nr.; 2006, 24.nr.; 2009, 3.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2012, 183.nr.) šādus grozījumus:

1. 124.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdu "20 latu" ar skaitli un vārdu "28,46 euro";

aizstāt otrajā daļā skaitli un vārdu "40 latu" ar skaitli un vārdu "56,91 euro";

aizstāt trešajā daļā skaitli un vārdu "10 latu" ar skaitli un vārdu "14,23 euro";

aizstāt ceturtajā daļā skaitli un vārdu "50 latu" ar skaitli un vārdu "71,14 euro";

aizstāt piektajā un sestajā daļā skaitli un vārdu "10 latu" ar skaitli un vārdu "14,23 euro".

2. Aizstāt 166.panta otrajā daļā skaitli un vārdu "200 latiem" ar skaitli un vārdu "285 euro".

3. Aizstāt 177.pantā skaitli un vārdu "200 latiem" ar skaitli un vārdu "285 euro".

4. Aizstāt 179.panta otrajā daļā skaitli un vārdu "200 latiem" ar skaitli un vārdu "285 euro".

5. Aizstāt 203.panta pirmajā daļā skaitli un vārdu "200 latiem" ar skaitli un vārdu "285 euro".

6. Aizstāt 209.panta trešajā daļā skaitli un vārdu "200 latiem" ar skaitli un vārdu "285 euro".

7. Aizstāt 214.panta otrajā un trešajā daļā skaitli un vārdu "200 latiem" ar skaitli un vārdu "285 euro";

8. Aizstāt 236.panta piektajā daļā skaitli un vārdu "200 latiem" ar skaitli un vārdu "285 euro".

9. Aizstāt 288.panta otrajā daļā skaitli un vārdu "200 latiem" ar skaitli un vārdu "285 euro".

10. Izteikt 370.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Minimālā piespiedu nauda ir 10 euro, bet maksimālā - 1425 euro. Nosakot piespiedu naudas summu, izpildiestāde ievēro samērīguma principu (13.pants), it sevišķi ņemot vērā adresāta mantisko stāvokli."

11. Izteikt 382.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Minimālā piespiedu nauda ir 145 euro, bet maksimālā - 1425 euro. Nosakot piespiedu naudas summu, izpildiestāde ievēro samērīguma principu (13.pants)."

Likums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 19.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2013.gada 26.septembrī

01.01.2014