Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Biometrijas datu apstrādes sistēmas likumā

Izdarīt Biometrijas datu apstrādes sistēmas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2009, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 1.panta 6.punktu.

2. 5.pantā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1) izsniedzot personu apliecinošus dokumentus;";

izslēgt 2., 3., 6., 7. un 8.punktu.

3. Izteikt 6.panta ievaddaļu šādā redakcijā:

"6.pants. Šā likuma 5.panta 1., 4., 5. un 12.punktā paredzētajos gadījumos biometrijas datu apstrādes sistēmā iekļauj šādus datus:".

4. Izteikt 10. un 11.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. (1) Šā likuma 6., 7., 8. un 9.pantā minēto datu iekļaušanu un aktualizāciju biometrijas datu apstrādes sistēmā nodrošina:

1) Valsts policija;

2) Finanšu policija;

3) Militārā policija;

4) Ieslodzījuma vietu pārvalde;

5) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs;

6) muitas iestādes;

7) Valsts robežsardze;

8) valsts drošības iestādes;

9) Ceļu satiksmes drošības direkcija;

10) Latvijas Jūras administrācija;

11) Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās iestādes ir atbildīgas par biometrijas datu precīzu iekļaušanu biometrijas datu apstrādes sistēmā, kā arī par iekļauto datu aktualizāciju to glabāšanas laikā.

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību un apjomu, kādā šā panta pirmajā daļā minētās iestādes iekļauj un aktualizē datus biometrijas datu apstrādes sistēmā, kā arī minēto darbību veikšanas nosacījumus.

11.pants. (1) Šā likuma 5.panta 1., 4., 5. un 11.punktā paredzētajos gadījumos iegūtos datus (izņemot izmeklēšanas darbību rezultātā iegūtos datus) biometrijas datu apstrādes sistēmā glabā:

1) 10 gadus pēc personas nāves, ja personas nāves fakts reģistrēts Iedzīvotāju reģistrā;

2) 75 gadus pēc pirmā ieraksta datuma, ja persona nav reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā.

(2) Šā likuma 5.panta 9.punktā paredzētajā gadījumā iegūtos datus biometrijas datu apstrādes sistēmā glabā piecus gadus pēc to iekļaušanas.

(3) Šā likuma 5.panta 10.punktā paredzētajos gadījumos iegūtos datus dzēš operatīvās darbības subjekts, kas šos datus ieguvis, tiklīdz zudusi nepieciešamība tos glabāt. Gada laikā pēc datu iekļaušanas biometrijas datu apstrādes sistēmā operatīvās darbības subjekts, kas šos datus ieguvis, izvērtē to turpmākas glabāšanas lietderību un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu datu glabāšanas termiņu pagarināt par gadu. Operatīvās darbības subjekts lēmumu par katru nākamo datu glabāšanas termiņa pagarinājumu pieņem gada laikā pēc iepriekšējā lēmuma pieņemšanas. Ja šāds lēmums netiek pieņemts, datus dzēš automātiski.

(4) Izmeklēšanas darbību rezultātā iegūtos datus biometrijas datu apstrādes sistēmā glabā 75 gadus pēc to iekļaušanas vai arī dzēš ar brīdi, kad tiek noskaidrota šo datu īpašnieka identitāte.

(5) Šā likuma 5.panta 12.punktā paredzētajā gadījumā iegūtos datus biometrijas datu apstrādes sistēmā glabā līdz brīdim, kad persona saņem personu apliecinošu dokumentu, vai arī šā panta pirmajā daļā noteiktos termiņus, ja persona dzīves laikā personu apliecinošu dokumentu nesaņem.

(6) Biometrijas datu iznīcināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

5. 13.pantā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) personas identitātes pārbaudi personu apliecinošu dokumentu, kā arī citu šajā likumā minēto dokumentu izsniegšanas procesā vai personas identitātes noskaidrošanu personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas procesā;";

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7) personas identitātes pārbaudi, veicot personu robežpārbaudi;";

izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12) personas identitātes pārbaudi, sniedzot personai publisko pakalpojumu, kura sniegšanai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir nepieciešams veikt personas identitātes pārbaudi. Šajā punktā minēto pārbaudi, salīdzinot tās personas datus, kurai tiek sniegts pakalpojums, ar biometrijas datu apstrādes sistēmā jau uzkrātajiem šīs personas datiem, veic tikai ar personas piekrišanu;";

papildināt pantu ar 13.punktu šādā redakcijā:

"13) personas identitātes noteikšanu, ja tas nepieciešams neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanai."

6. Izteikt 14.pantu šādā redakcijā:

"14.pants. (1) Biometrijas datu apstrādes sistēmu šā likuma 13.pantā minēto funkciju veikšanai ir tiesīgas izmantot šādas iestādes:

1) Valsts policija;

2) Finanšu policija;

3) Militārā policija;

4) Ieslodzījuma vietu pārvalde;

5) Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs;

6) muitas iestādes;

7) Valsts robežsardze;

8) valsts drošības iestādes;

9) Ārlietu ministrija;

10) Ceļu satiksmes drošības direkcija;

11) Latvijas Jūras administrācija;

12) Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;

13) prokuratūra;

14) tiesa;

15) Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs;

16) ārstniecības iestāžu reģistrā iekļautās stacionārās ārstniecības iestādes, kas nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu;

17) pašvaldības policija;

18) citas valsts un pašvaldību iestādes, ja biometrijas datu apstrādes sistēmas izmantošana ir paredzēta ārējā normatīvajā aktā.

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību un apjomu, kādā šā panta pirmajā daļā minētās iestādes izmanto biometrijas datu apstrādes sistēmā iekļautos datus."

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Ministru kabinets līdz 2013.gada 31.decembrim izdod šā likuma 10.panta trešajā daļā, 11.panta sestajā daļā un 14.panta otrajā daļā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2013.gada 31.decembrim ir spēkā Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumi Nr.233 "Biometrijas datu apstrādes sistēmas noteikumi", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 12.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2013.gada 26.septembrī

10.10.2013