Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā

Izdarīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2008, 16.nr.; 2009, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196., 205.nr.; 2011, 60.nr.; 2012, 100.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.panta 7.punktu ar "i" apakšpunktu šādā redakcijā:

"i) alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks;".

2. Izslēgt 16.panta 2.punktā vārdu un skaitli "un 27."

3. 26.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1.punktā vārdus "un maksājumu iestādes";

izslēgt pirmās daļas 2.punktā vārdus "un naudas pārvedumu un pārskaitījumu pakalpojumu sniedzējus";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Likuma subjekts šajā pantā minētajos gadījumos, ja pastāv zems noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risks, ir tiesīgs veikt vienkāršoto klienta izpēti, izdarot šā likuma 12., 13. un 14.pantā minētās klienta identifikācijas darbības un šā likuma 17.pantā minētos klienta izpētes pasākumus darījumu attiecību raksturam un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riska līmenim atbilstošā apmērā.";

papildināt pantu ar 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 un 3.5 daļu šādā redakcijā:

"(31) Likuma subjekts ir tiesīgs veikt vienkāršoto klienta izpēti, sniedzot pakalpojumus, kas atbilst visām šādām pazīmēm:

1) darījuma pamatā ir rakstveida līgums;

2) darījums tiek veikts, izmantojot bankas kontu, ko atvērusi kredītiestāde, kas reģistrēta dalībvalstī vai tādā trešajā valstī, kuras attiecīgie normatīvie akti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā paredz prasības, kas ir līdzvērtīgas Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām;

3) darījums neatbilst neparasta darījuma pazīmju sarakstā ietvertajām pazīmēm;

4) darījums nerada aizdomas vai nav pieejama informācija, kas liecina par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu, vai mēģinājumu veikt šīs darbības;

5) darījuma kopējā summa nav lielāka par summu, kas pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa darījuma veikšanas dienā ir ekvivalenta 15 000 euro;

6) ienākumus no darījuma veikšanas nav iespējams izmantot trešo personu labā, izņemot nāves, invaliditātes, uztura došanas pienākuma vai citu līdzīgu gadījumu iestāšanos;

7) ja darījuma veikšanas laikā nav iespējama līdzekļu pārvēršana finanšu instrumentos vai apdrošināšanas vai cita veida prasījumos vai ja šāda līdzekļu pārvēršana ir iespējama un tiek ievēroti šādi nosacījumi:

a) ienākumi no darījuma ir realizējami tikai ilgtermiņā - ne agrāk kā pēc pieciem gadiem no darījuma noslēgšanas dienas,

b) darījuma priekšmetu nav iespējams izmantot kā nodrošinājumu,

c) darījuma spēkā esamības laikā netiek veikti pirmstermiņa maksājumi, netiek izmantota prasījuma tiesību cesija un darījuma pirmstermiņa izbeigšana.

(32) Apdrošināšanas komersanti, kas veic dzīvības apdrošināšanu, un apdrošināšanas starpnieki ir tiesīgi veikt vienkāršoto klienta izpēti attiecībā uz dzīvības apdrošināšanas polisēm, ja ikgadējā apdrošināšanas prēmija nav lielāka par summu, kas pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa darījuma veikšanas dienā ir ekvivalenta 1000 euro, vai ja vienreizējā prēmija nav lielāka par 2500 euro.

(33) Privātie pensiju fondi ir tiesīgi veikt vienkāršoto klienta izpēti attiecībā uz iemaksām pensiju plānos, ja klients minētās iemaksas nevar izmantot kā nodrošinājumu, un attiecībā uz tām iemaksām pensiju plānos, kuras veidojas kā daļa no darba samaksas.

(34) Elektroniskās naudas emitenti ir tiesīgi veikt vienkāršoto klienta izpēti šādos gadījumos:

1) ja maksimālā elektroniskajā ierīcē uzkrātā naudas summa nav lielāka par summu, kas pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa ir ekvivalenta 250 euro, un to nav iespējams atkārtoti papildināt;

2) ja elektroniskās naudas ierīci ir iespējams atkārtoti papildināt un viena kalendāra gada laikā norēķināšanās ar elektroniskās naudas ierīci nepārsniedz summu, kas pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa ir ekvivalenta 2500 euro. Šis izņēmums nav piemērojams, ja elektroniskās naudas iestāde no klienta (elektroniskās naudas turētāja) pēc tā pieprasījuma šā paša kalendāra gada laikā atpērk 1000 euro vai lielāku summu.

(35) Vienkāršoto klienta izpēti nevar piemērot šajā pantā minētajos gadījumos, ja, balstoties uz klienta, pakalpojuma vai darījumu attiecību izvērtējumu, likuma subjekts konstatē vai tā rīcībā ir informācija par augstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas vai terorisma finansēšanas risku vai tam ir aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu, vai mēģinājumu veikt šīs darbības.";

izslēgt sesto daļu.

4. Izslēgt 27.pantu.

5. Papildināt 45.panta pirmās daļas 1.punktu pēc vārdiem "ieguldījumu brokeru sabiedrības" ar vārdiem "alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekus".

6. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 8.jūnija direktīvas 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem direktīvā 2003/41/EK, direktīvā 2009/65/EK, regulā (EK) Nr. 1060/2009 un regulā (ES) Nr. 1095/2010."

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 12.septembrī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

Rīgā 2013.gada 25.septembrī

09.10.2013