Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.18

Daugavpilī 2013.gada 8.augustā (prot. Nr.19, 2.§)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.14 "Ēdināšanas izdevumu atvieglojumi izglītojamiem"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 11.punktu

1. Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.14 "Ēdināšanas izdevumu atvieglojumi izglītojamiem" (Latvijas Vēstnesis, 127 (4730), 14.08.2012.) šādus grozījumus:

1.1. Aizstāt noteikumu 1.punktā skaitli "4." ar skaitli "6.";

1.2. Aizstāt noteikumu 2.punktā skaitli "2." ar skaitli "6.";

1.3. Svītrot noteikumu 3. un 4.punktu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.septembrī.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.LāčplēsisDaugavpils pilsētas domes 2013.gada 8.augusta saistošo noteikumu Nr.18 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2012.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.14 "Ēdināšanas izdevumu atvieglojumi izglītojamiem""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projektu nepieciešamības pamatojums

 

Likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešā daļa nosaka, ka Dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi. Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 12.pantam pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.

Saistošo noteikumu projekts paredz paplašināt to izglītojamo loku, kuriem ir tiesības saņemt ēdināšanas izdevumu atvieglojumus.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz, ka turpmāk bezmaksas pusdienas skolā tiks nodrošinātas 1.-6.klašu izglītojamiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Bezmaksas pusdienu nodrošināšanai 1.-6.klašu izglītojamiem 2013.gadā papildus nepieciešami Ls 147 586. 2014.gadā un turpmākajos gados nepieciešamais finansējums no pašvaldības budžeta sastādīs Ls 566 390, ņemot vērā šobrīd esošo skolēnu skaitu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorija Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumu izpildi nodrošinās Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas notika ar Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes, izglītības iestāžu speciālistiem, izglītojamo vecākiem.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

01.09.2013