Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā

Izdarīt Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 183.nr.; 2011, 112.nr.; 2012, 18.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

papildināt 39.punktu pēc vārda "stobrs" ar vārdiem "tai skaitā kalibra maiņai paredzētie ieliekamie stobri un adapteri";

izslēgt 42.punktā vārdus "un kurš Latvijā klasificēts kā traumatiskais šaujamierocis".

2. 7.panta pirmajā daļā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) pašaizsardzībai klasificēti B, C un D kategorijas garstobra-gludstobra šaujamieroči, ieskaitot traumatiskos šaujamieročus, un to patronas, kuru čaulas garums nav lielāks par 76,2 milimetriem;";

papildināt 3.punktu ar vārdiem "ieskaitot tām paredzētās salūtpatronas".

3. Papildināt 8.pantu ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7) pašizgatavotu gāzes pistoļu (revolveru) un to munīcijas aprite, kā arī gāzes pistoļu (revolveru) pielāgošana (tai skaitā konstruktīvi paredzētu stobra ierobežotāju izskrūvēšana) vai citāda pārveidošana šaušanai ar šaujamieroču patronām un cita veida munīciju, kas nav paredzēta pašaizsardzības gāzes pistolēm (revolveriem);

8) šaujamieroču pārveidošana šaušanai ar gāzes pistoļu (revolveru) patronām."

4. 9.pantā:

papildināt otro daļu ar vārdiem "un glabāt, nēsāt un pārvadāt dezaktivētus šaujamieročus un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus bez Valsts policijas izziņas, ka ierocis dezaktivēts";

izteikt trešās daļas 8.punktu šādā redakcijā:

"8) šaujamieroču būtisko sastāvdaļu sagataves un šaujamieroču būtiskās sastāvdaļas, izņemot šaujamieroču maināmā stobra un aizslēga komplektu, šaujamieroču maināmo stobru, kalibra maiņai paredzēto ieliekamo stobru un adapteru (turpmāk - maināmie stobri) iegādi, realizēšanu, glabāšanu un izmantošanu."

5. 11.pantā:

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Atļauju iegādāties un glabāt šaujamieroča maināmo stobru izsniedz personai, kurai šaujamierocis reģistrēts medību vai sporta lietojumam.

(4) Ieroču kolekcijas atļaujas, kā arī ieroča glabāšanas atļaujas, ja šajā likumā nav noteikts citādi, izsniedz uz nenoteiktu laiku. Ieroča nēsāšanas atļaujas izsniedz uz 10 gadiem.";

papildināt septīto daļu pēc vārda "pagarina" ar vārdiem "ieroča nēsāšanas atļauju un";

papildināt astoto daļu pēc vārda "izsniegšanu" ar vārdiem "ieroča nēsāšanas atļaujas derīguma termiņa pagarināšanu".

6. Papildināt IV nodaļu ar 15.1 pantu šādā redakcijā:

"15.1 pants. Ieroču kolekcijas atļauja

Ieroču kolekcijas atļauja dod tiesības glabāt atļaujā norādītos šaujamieročus, to maināmos stobrus, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un munīciju atļaujā norādītajā adresē, pārvadāt tos un eksponēt izstādēs šajā likumā un citos ieroču un munīcijas apriti regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā."

7. 16.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Latvijas pilsonim, Latvijas nepilsonim, Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilsonim, kā arī pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā saņēmušai personai, ja sasniegts 18 gadu vecums un uz viņu neattiecas šajā likumā minētie aizliegumi, ir tiesības ar Valsts policijas atļauju iegādāties, glabāt un pārvadāt B, C un D kategorijas garstobra-gludstobra medību, sporta un pašaizsardzības šaujamieročus, traumatiskos garstobra šaujamieročus, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un to munīciju, izmantot šos ieročus atbilstoši to lietojuma veidam medībās, treniņšaušanā, šaušanas sporta sacensībās un pašaizsardzībai, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku nogalināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.";

aizstāt piektajā daļā vārdu "garstobra" ar vārdiem "garstobra-vītņstobra".

8. 17.pantā:

aizstāt ievaddaļā vārdus "vai nēsāšanas" ar vārdiem "nēsāšanas vai kolekcijas";

izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6) kura kriminālprocesā atzīta par aizdomās turēto nozieguma izdarīšanā;";

papildināt 7.punktu pēc vārda "huligānismu" ar vārdiem "par maznozīmīga miesas bojājuma tīšu nodarīšanu";

izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11) kurai diagnosticēti psihiski traucējumi, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība vai uzvedības traucējumi, kas dod pamatu apšaubīt tās spēju ievērot ieroču aprites nosacījumus;";

izslēgt 12.punktu;

papildināt pantu ar 17.punktu šādā redakcijā:

"17) kura neatbilst šā likuma 16.panta nosacījumiem."

9. 18.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) ar Valsts policijas atļauju - privāto tiesību juridiskajām personām, kurām tiesības iegādāties, glabāt un savā darbībā izmantot šaujamieročus piešķirtas saskaņā ar likumu, ja juridiskās personas dalībnieki (fiziskās personas), izņemot akcionārus (turpmāk - dalībnieki), un personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijās (turpmāk - vadītāji), kā arī darbinieki, kuriem saskaņā ar darba pienākumiem pieejami ieroči un munīcija, atbilst šā likuma 16.panta sestās daļas nosacījumiem un uz viņiem neattiecas šā likuma 17.pantā minētie aizliegumi (izņemot 17.panta 13.punktā minēto aizliegumu attiecībā uz dalībniekiem un vadītājiem). Šā likuma izpratnē privāto tiesību juridiskajām personām ir pielīdzināmas arī personālsabiedrības;";

izteikt pirmās daļas 4., 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"4) ar Valsts policijas atļauju - Latvijā atzītām sporta federācijām, kas nodarbojas ar sporta veidiem, kuri saistīti ar šaušanu (turpmāk - sporta federācijas), un to kolektīvajiem biedriem, ja to vadītāji un darbinieki, kuriem saskaņā ar darba pienākumiem pieejami ieroči un munīcija, atbilst šā likuma 16.panta sestās daļas nosacījumiem un uz viņiem neattiecas šā likuma 17.pantā minētie aizliegumi (izņemot 17.panta 13.punktā minēto aizliegumu attiecībā uz vadītājiem);

5) ar Valsts policijas atļauju - juridiskajām personām, kas saņēmušas pašvaldības atļauju 2. vai 3.kategorijas šautuves (šaušanas stenda) darbībai, ja juridiskās personas dalībnieki un vadītāji, kā arī darbinieki, kuriem saskaņā ar darba pienākumiem pieejami ieroči un munīcija, atbilst šā likuma 16.panta sestās daļas nosacījumiem un uz viņiem neattiecas šā likuma 17.pantā minētie aizliegumi (izņemot 17.panta 13.punktā minēto aizliegumu attiecībā uz dalībniekiem un vadītājiem);

6) ar Valsts policijas atļauju - valsts, pašvaldību un privātajiem muzejiem, ja to vadītāji un darbinieki, kuriem saskaņā ar darba pienākumiem pieejami ieroči un munīcija, atbilst šā likuma 16.panta sestās daļas nosacījumiem un uz viņiem neattiecas šā likuma 17.pantā minētie aizliegumi (izņemot 17.panta 13.punktā minēto aizliegumu attiecībā uz vadītājiem);";

papildināt pirmo daļu ar 8.punktu šādā redakcijā:

"8) ar Valsts policijas atļauju - komersantiem, kas saņēmuši atļauju savvaļas sugu dzīvnieku turēšanai savā īpašumā vai valdījumā esošajās iežogotajās platībās, ja to dalībnieki un vadītāji, kā arī darbinieki, kuriem saskaņā ar darba pienākumiem pieejami ieroči un munīcija, atbilst šā likuma 16.panta sestās daļas nosacījumiem un uz viņiem neattiecas šā likuma 17.pantā minētie aizliegumi (izņemot 17.panta 13.punktā minēto aizliegumu attiecībā uz dalībniekiem un vadītājiem)."

10. Papildināt V nodaļu ar 18.1 pantu šādā redakcijā:

"18.1 pants. Veselības pārbaudes personai, kas glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem

(1) Veselības pārbaudes veic, lai izvērtētu fiziskās personas veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem un noteiktu, vai personai nav diagnosticēti psihiski traucējumi, alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība, uzvedības traucējumi, fiziski trūkumi, kuru dēļ persona nav spējīga lietot šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci (turpmāk - medicīniskās pretindikācijas).

(2) Pirmreizējo veselības pārbaudi veic:

1) fiziskajām personām, kuras vēlas saņemt ieroča iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauju vai šaušanas instruktora sertifikātu;

2) to juridisko personu dalībniekiem un vadītājiem, kuras vēlas saņemt ieroču iegādāšanās atļauju un kuras saņēmušas ieroču glabāšanas vai kolekcijas atļauju, kā arī minēto juridisko personu darbiniekiem, kuriem saskaņā ar darba pienākumiem pieejami ieroči, munīcija vai to sastāvdaļas;

3) to komersantu dalībniekiem un vadītājiem, kuri vēlas saņemt vai ir saņēmuši speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar ieročiem, munīciju vai speciālajiem līdzekļiem, kā arī šo komersantu darbiniekiem, kuriem saskaņā ar darba pienākumiem pieejami ieroči, munīcija, to sastāvdaļas vai speciālie līdzekļi.

(3) Kārtējo veselības pārbaudi personām, kuras saņēmušas ieroču glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauju, atļauju darbam ar ieročiem vai šaušanas instruktora sertifikātu, veic ik pēc viena līdz pieciem gadiem atkarībā no personas veselības stāvokļa.

(4) Uz pirmstermiņa veselības pārbaudi šā panta trešajā daļā minētās personas ir tiesības nosūtīt ārstniecības personai vai Valsts policijai, ja radušās pamatotas aizdomas, ka konkrētai personai ir medicīniskās pretindikācijas ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem.

(5) Ārstniecības iestāde ziņas par personas veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem ievada Ieroču reģistrā un Licenču un sertifikātu reģistrā.

(6) Ministru kabinets nosaka:

1) medicīniskās pretindikācijas ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar ieročiem, kārtību, kādā tiek veiktas veselības pārbaudes, kā arī kārtību, kādā nosakāms kārtējās veselības pārbaudes termiņš;

2) prasības un kārtību, kādā persona nosūtāma uz pirmstermiņa veselības pārbaudi;

3) informācijas apjomu un kārtību, kādā ārstniecības iestādes iekļauj Ieroču reģistrā un Licenču un sertifikātu reģistrā ziņas par personas veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) un darbam ar ieročiem.

(7) Persona lēmumu par medicīnisko pretindikāciju esamību var apstrīdēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Veselības inspekcijai. Veselības inspekcijas lēmumu mēneša laikā var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

11. Papildināt 19.panta ievaddaļu pēc vārdiem "(arī dienesta ieroča nēsāšanas atļauju un personiskā apbalvojuma šaujamieroča glabāšanas vai nēsāšanas atļauju)" ar vārdiem "vai nepagarina atļaujas derīguma termiņu".

12. 22.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pirms medību šaujamieroča iegādāšanās persona saņem mednieka apliecību. Pirms vītņstobra medību šaujamieroča iegādāšanās persona nokārto arī praktisko eksāmenu šaušanā ar garstobra-vītņstobra medību šaujamieroci (izņemot personas, kurām šāds šaujamierocis ir bijis reģistrēts pēdējo piecu gadu laikā).";

papildināt sesto daļu pēc vārda "sastāvdaļas" ar vārdiem "vai dezaktivētu šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci";

papildināt pantu ar četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(14) Valsts policija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē Licenču un sertifikātu reģistrā ziņas par personām, kuras nokārtojušas šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto kvalifikācijas pārbaudījumu attiecībā uz ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci, bet Valsts meža dienests - ziņas par personām, kuras nokārtojušas šā panta trešajā daļā minēto praktisko eksāmenu šaušanā ar garstobra-vītņstobra medību šaujamieroci."

13. Papildināt 23.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Uz juridisko personu attiecas šā likuma 22.panta ceturtajā un sestajā daļā minētie nosacījumi."

14. 25.panta otrajā daļā:

izslēgt vārdu "prokuratūras";

papildināt daļu pēc vārdiem "Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja" ar vārdiem "ostas policijas";

papildināt daļu pēc vārdiem "realizē ieročus" ar vārdu "munīciju".

15. 27.pantā:

aizstāt panta nosaukumā vārdus "Šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču" ar vārdiem "Ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu";

aizstāt pirmajā daļā vārdus "šaujamieročus, to munīciju un lielas enerģijas pneimatiskos ieročus" ar vārdiem "ieročus, munīciju un speciālos līdzekļus";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja gāzes pistoles (revolvera) mantinieks nevēlas sev reģistrēt gāzes pistoli (revolveri) vai nav sasniedzis šā likuma 16.panta otrajā daļā noteikto vecumu, gāzes pistoli (revolveri) un tā munīciju saskaņā ar mantinieka iesniegumu viņa labā realizē ar tāda komersanta starpniecību, kurš saņēmis speciālo atļauju (licenci) attiecīgu ieroču un munīcijas tirdzniecībai, vai Valsts policijā pārreģistrē citai personai, kura ir sasniegusi attiecīgo vecumu, vai iznīcina."

16. Papildināt 28.panta sesto daļu pēc vārdiem "neattiecas uz" ar vārdiem "licencēto komersantu".

17. Papildināt 33.panta pirmo daļu pēc vārda "valdījumā" ar vārdiem "vai turējumā".

18. 39.pantā:

papildināt trešās daļas pirmo teikumu ar vārdiem "kuru izsniedz uz medību, treniņšaušanas vai šaušanas sporta sacensību laiku, bet ne ilgāk par gadu";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ārvalsts pilsonim, kas saņēmis pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā, ir tiesības Latvijā ievest un pastāvīgi glabāt savu šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, ja Valsts policija viņam izsniegusi atļauju ieroča ievešanai Latvijā un ieroča glabāšanas, nēsāšanas vai kolekcijas atļauju.";

aizstāt piektajā daļā vārdu "Citu" ar vārdu "Citi".

19. 40.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "Latvijā" ar vārdiem "Latvijā akreditētas ārvalstu diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības un Latvijā";

papildināt otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Latvijā akreditēta ārvalstu diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība šaujamieročus un munīciju glabā savā ieroču glabātavā ieroču glabāšanas atļaujā norādītajā adresē, bet darbinieki, kuri saņēmuši atļauju šo ieroču nēsāšanai, - minētajā ieroču glabātavā vai savā dienesta ieroča nēsāšanas atļaujā norādītajā dzīvesvietā.";

izslēgt trešajā daļā vārdu "oficiālo";

izslēgt trešajā daļā vārdus "saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem".

20. Papildināt 42.pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Speciālā atļauja (licence) šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču realizēšanai dod tiesības pēc saskaņošanas ar Valsts policiju pieņemt glabāšanā atbilstošas kategorijas un veida fizisko personu personiskos šaujamieročus, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus, gāzes pistoles (revolverus) un munīciju uz laiku līdz 36 mēnešiem, bet ne ilgāk par ieroča nēsāšanas atļaujā norādīto derīguma termiņu."

21. 43.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "ja individuālais komersants, komercsabiedrības dalībnieki (fiziskās personas), izņemot akcionārus, vai personas, kas ieņem amatus komercsabiedrības pārvaldes institūcijās" ar vārdiem "ja individuālais komersants, komercsabiedrības dalībnieki vai vadītāji";

aizstāt otrās daļas 1.punkta ievaddaļā vārdus "vai persona, kas ieņem amatu komercsabiedrības pārvaldes institūcijā" ar vārdiem "vai vadītājs";

izslēgt otrās daļas 1.punkta "f" apakšpunktā vārdus "smaga vai sevišķi smaga";

papildināt otrās daļas 1.punkta "g" apakšpunktu pēc vārda "huligānismu" ar vārdiem "par maznozīmīga miesas bojājuma tīšu nodarīšanu";

aizstāt otrās daļas 2.punkta ievaddaļā vārdus "vai personu, kas ieņem amatu komercsabiedrības pārvaldes institūcijā" ar vārdiem "vai vadītāju";

aizstāt otrās daļas 3.punkta ievaddaļā vārdus "vai personai, kas ieņem amatu komercsabiedrības pārvaldes institūcijā" ar vārdiem "vai vadītājam";

izteikt otrās daļas 3.punkta "a" apakšpunktu šādā redakcijā:

"a) konstatētas medicīniskās pretindikācijas darbam ar ieročiem,";

izslēgt otrās daļas 3.punkta "b" apakšpunktu;

izteikt otrās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) komersantam, kura dalībnieks vai vadītājs ir fiziskā persona, kas bijusi tāds individuālais komersants vai komersanta dalībnieks, kuram pēdējā gada laikā anulēta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar ieročiem, munīciju, speciālajiem līdzekļiem, sprāgstvielām, spridzināšanas ietaisēm vai pirotehniskajiem izstrādājumiem, vai kas bijusi šāda komersanta vadītājs;";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētie ierobežojumi attiecas arī uz komersanta pilnvarotām personām."

22. 44.pantā:

papildināt otro daļu ar vārdiem "kā arī glabāšanai pieņemtajiem ieročiem un munīciju";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Komersantiem atļauta tikai tādu vītņstobra šaujamieroču realizēšana, ar kuriem izdarīti kontrolšāvieni Valsts policijā."

23. 48.pantā:

papildināt pirmo daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Ar A kategorijas vītņstobra šaujamieroci un B kategorijas pusautomātisko, atkārtotas darbības vai viena šāviena īsstobra pašaizsardzības šaujamieroci (izņemot apbalvojuma šaujamieroci) kontrolšāvienus Valsts policijā izdara reizi piecos gados.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Fiziskā un juridiskā persona iesniedz Valsts policijai vītņstobra šaujamieroci (arī tā maināmo stobru) un tam paredzēto munīciju (trīs patronas) kontrolšāvienu izdarīšanai ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc šaujamieroča vai tā maināmā stobra ievešanas Latvijas Republikā (izņemot ārvalsts pilsoņus, kuru uzturēšanās laiks Latvijas Republikā ar vītņstobra šaujamieročiem nav ilgāks par trim mēnešiem). Vītņstobra šaujamieroča maināmo stobru un aizslēga komplektu iesniedz kontrolšāvienu izdarīšanai ar to šaujamieroci, kuram tas paredzēts. Kontrolšāvienu izdarīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.";

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Kontrolšāvienus ar Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu, valsts drošības iestāžu, Valsts ieņēmumu dienesta, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, pašvaldības policijas un ostas policijas šaujamieročiem un valsts vai pašvaldības izglītības iestāžu sporta šaujamieročiem Valsts policija izdara bez maksas."

24. 49.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "Šaujamieroču, munīcijas, to sastāvdaļu un lielas enerģijas pneimatisko ieroču" ar vārdiem "Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu un to sastāvdaļu";

aizstāt trešajā daļā vārdus "šaujamierocis, tā munīcija, lielas enerģijas pneimatiskais ierocis, kā arī šaujamieroča un tā munīcijas sastāvdaļas" ar vārdiem "ierocis, munīcija, speciālais līdzeklis un to sastāvdaļas".

25. 50.pantā:

aizstāt panta nosaukumā, pirmajā un otrajā daļā vārdus "ieroču un munīcijas" ar vārdiem "ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Satversmes aizsardzības biroja, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Latvijas Bankas Aizsardzības pārvaldes valdījumā esošo ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu apriti kontrolē attiecīgi Satversmes aizsardzības biroja direktora, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka un Latvijas Bankas prezidenta noteiktās amatpersonas, pašvaldības policijas ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu apriti - attiecīgā pašvaldība, bet ostas policijas ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu apriti - attiecīgās ostas pārvalde."

26. 51.pantā:

papildināt pirmās daļas 5.punktu pēc vārdiem "lielas enerģijas pneimatiskā ieroča" ar vārdiem "vai gāzes pistoles (revolvera)";

papildināt ceturto daļu pēc vārda "adresē" ar vārdiem "un gāzes pistoles (revolvera) glabāšanas adresē".

27. 52.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "anulēšanu" ar vārdiem "vai derīguma termiņa nepagarināšanu";

papildināt trešo daļu pēc vārdiem "lielas enerģijas pneimatiskā ieroča" ar vārdiem "vai gāzes pistoles (revolvera)".

28. Pārejas noteikumos:

papildināt pārejas noteikumus ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5. Uz nenoteiktu laiku izsniegto ieroča nēsāšanas atļauju derīguma termiņš ir līdz 2023.gada 30.septembrim.

6. Šā likuma 18.1 panta piektā daļa stājas spēkā 2014.gada 1.jūlijā."

Likums stājas spēkā 2013.gada 1.oktobrī.

Likums Saeimā pieņemts 2013.gada 13.jūnijā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2013.gada 4.jūlijā

01.10.2013